Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Væsentlige ændringer Formålsbestemmelse (§ 1)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Væsentlige ændringer Formålsbestemmelse (§ 1)"— Præsentationens transcript:

1 Væsentlige ændringer Formålsbestemmelse (§ 1)
Udvidet anvendelsesområde (§§ 3-5) Ændret identifikationskrav (§ 9) Digitalisering a) Dataudtræk (§ 11) b) Databeskrivelse (§ 12) c) Postlister (§ 16) d) Aktiv information (§ 17) e) Offentlighedsportal (§ 18) Ændret meroffentlighedsprincip (§ 14) Journalisering (§ 15) Nye sagsbehandlingsregler (§§ 36-39)

2 Hovedændringer vedrørende sager, dokumenter og oplysninger
Sager undtaget fra aktindsigt (§§ 19-22) Lovgivningssager Ansættelses- og forfremmelsessager Straffesager (nyt, bødeforelæg) Konkrete personalesager (nyt, øverste ledelseskontrakt) Kalendersager (ny, alle kalendere) Dokumenter undtaget fra aktindsigt (§§ 23-29) Interne dokumenter: Tre typer af interne dokumenter ”Fortrolige” dokumenter: Folketingspolitikerreglen Ændret ekstraheringspligt: Tre typer af ekstraheringspligtige oplysninger Oplysninger undtaget fra aktindsigt (§§ 30-35) - Ikke væsentlige ændringer, men alene præciseringer/justeringer

3 Identifikationskravet (§ 9)
Gældende ret: Objektivt krav Subjektivt krav Ny lov Objektivt krav videreføres Subjektivt krav erstattes af temakrav Dog meddele afslag, selvom identifikationskravet er opfyldt, hvis: Uforholdsmæssigt ressourceforbrug Retsstridigt formål eller lignende

4 Dataudtræk (§ 11) Forvaltningsmyndighed foretage og udlevere sammenstilling af oplysninger, hvis: Foreliggende oplysninger Myndighedens databaser Få og enkle kommandoer Ikke allerede offentliggjort i egnet form eller format ”5” Der kan foretages en effektiv anonymisering af evt. ”fortrolige oplysninger” omfattet af §§ 19-35

5 Meroffentlighedsprincippet (§ 14)
A. Myndigheder m.v. skal overveje meroffentlighed - Reelt og sagligt behov for at undtage dokumenter/oplysninger B. Bestemmelsen gælder alene ift dokumenter og oplysninger undtaget fra aktindsigt (stk. 1) samt sager undtaget fra aktindsigt (stk. 2) C. Meroffentlighed i dokumenter og oplysninger? - Skønsmæssig beslutning – afvejning af modstående interesser Begrænset betydning i forhold til oplysninger, da iagttage tavshedspligt - Begrundelsespligt D. Meroffentlighed i sager: Mere samlet og overordnet vurdering af, om der bør meddeles meroffentlighed i dokumenter og oplysninger, som indgår i en sag undtaget fra aktindsigt

6 Sagsbehandlingsfrist (§ 36, stk. 2)
Snarest HR: Syv arbejdsdage (dvs. lørdage, søndage og helligdage ikke medregnes). Denne frist er den normale, andet er ”undtagelsesvist”. U1: Sagens omfang U2: Sagens kompleksitet U3: Andre forhold Hvis undtagelse gælder så 14 arbejdsdage. I helt særlige tilfælde 40 arbejdsdage.

7 Klageadgang mv. Aktindsigtsafgørelse påklages direkte til den øverste klageinstans på området (§ 37, stk. 1) Klagen fremsendes via den underordnede myndighed, såkaldt remonstrationsordning (§ 37, stk. 2) Klageinstans underlagt 20-arbejdsdagesfrist (§ 37, stk. 3) Klage over sagsbehandlingstiden (§ 39)


Download ppt "Væsentlige ændringer Formålsbestemmelse (§ 1)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google