Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aktuelt nyt i udbudsretten, DFFU 9. juni 2010 Anders Birkelund Nielsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aktuelt nyt i udbudsretten, DFFU 9. juni 2010 Anders Birkelund Nielsen"— Præsentationens transcript:

1 Aktuelt nyt i udbudsretten, DFFU 9. juni 2010 Anders Birkelund Nielsen

2 Muligheden for at omgøre tildelingsbeslutninger
KLFU, 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS mod Region Hovedstaden ”En retstilstand, hvorefter en udbyder efter at have truffet en tildelingsbeslutning og efter at have givet tilbudsgiverne underretning om den, kunne beslutte, at kontrakten skal indgås med en anden tilbudsgiver, ville stride mod gennem-sigtighedsprincippet og ville også føre til en latent risiko for usaglig påvirkning af udbyderen i strid med ligebehandlingsprincippet.” (KLFU’s resumé af sagen) KLFU, 1. oktober 2009, Cimber Air A/S mod Forsvarskommandoen ”Hvis en ordregiver indser - efter at det er meddelt, hvem kontrakten vil blive indgået med - at gennemførelsen af et udbud er fejlbehæftet, og hvis ordre-giveren vil rette fejlen, må ordregiveren annullere udbuddet og dermed annullere tildelingsbeslutningen.”

3 Muligheden for at omgøre tildelingsbeslutninger (2)
Retten i Første Instans’ dom af 10. december 2009, sag T-195/08, Antwerpse Bouwwerken mod Kommissionen ”Det er uden betydning, at denne anmodning om yderligere oplysninger […] er foretaget efter at selskabet har fremsat bemærkninger vedrørende afvisningen af dettes bud. Som Kommissionen således med rette har anført, vil [bestem-melsen om mulighed for at anmode om supplerende oplysninger] være fuld-stændig uden indhold, hvis [Kommissionen] ikke, efter at der er fremsat bemærkninger i henhold til [standstill-bestemmelsen], har ret til at anmode om yderligere oplysninger, som forekommer nødvendige, og i givet fald annullere sin beslutning om tildelingen af den pågældende offentlige kontrakt til en anden ansøger.” (Præmis 76) ”Det var med rette, at Kommissionen, [efter at have afklaret tilbuddet fra den tilbudsgiver, der protesterede], konkluderede, at dette bud var i overens-stemmelse med de krav, der er opstillet i udbudsbetingelserne, og derefter tildelte den pågældende kontrakt til det pågældende selskab, da dets bud var det laveste.” (Præmis 77)

4 Muligheden for at omgøre tildelingsbeslutninger (3)
KLFU,10. marts 2010, Manova A/S mod Undervisningsministeriet ”Efter det oplyst om årsagen til, at indklagede foretog en ny evaluering af tilbuddene, og om forløbet under denne nye evaluering, som alle tilbudsgivere blev orienteret om, har indklagede ved at tilbagekalde tildelingsbeslutningerne af 24. marts 2009, hverken handlet i strid med det EU-udbudsretlige princip om gennemsigtighed eller handlet i strid med Tilbudslovens afsnit II.”

5 Muligheden for at omgøre tildelingsbeslutninger (4)
KLFU, 26. maj 2010, M.K. Riisager Transport A/S mod Hjørring Kommune ”Udbudsdirektivets artikel 41 vedrører meddelelse til ansøgere eller tilbudsgivere i forbindelse med en ordregivende myndigheds beslutninger i medfør af en udbudsforretning. […] Bestemmelsen regulerer ikke ordregivende myndigheders mulighed for at tilbagekalde en allerede meddelt beslutning […]. Disse medlemmer finder, at en ordregiver, som konstaterer, at der under et udbud er begået en fejl, som kan have haft betydning for den tildelings-beslutning, som ordregiveren har truffet, kan tilbagekalde tildelingsbeslutningen med henblik på at træffe en ny tildelingsbeslutning, såfremt tilbagekaldelsen af tildelingsbeslutningen sker, inden der er indgået kontrakt […], og såfremt det må antages, at den nye tildelingsbeslutning kan træffes under overholdelse af ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet […]. Da indklagede […] konstaterede, at den foretrukne tilbudsgiver tilbud ikke opfyldte udbudsbetingelserne, har indklagede således været berettiget til at tilbagekalde sin beslutning overfor denne tilbudsgiver, uden at annullere udbuddet for så vidt angår [den pågældende entreprise].”

6 Muligheden for at omgøre tildelingsbeslutninger (5)
KLFU, 26. maj 2010, M.K. Riisager Transport A/S mod Hjørring Komm. (Dissens) ”Udbudsdirektivet indeholder ingen bestemmelse om, at en ordregivende myndighed kan omgøre sin beslutning om, hvem der skal indgås kontrakt med. […] Det fremgår […] forudsætningsvis af Udbudsdirektivet sammenholdt med det EU-udbudsretlige forhandlingsforbud […], at beslutningen under et EU-udbud om, hvem der skal indgås kontrakt med, træffes af den ordregivende myndig-hed, og at den ordregivende myndighed træffer denne afgørelse alene og alene på grundlag af de relevante dokumenter – udbudsbekendtgørelsen, udbuds-betingelserne og de modtagne tilbud. […]. Såfremt det antages, at en ordregivende myndighed efter at have truffet beslutning om, hvem der skal indgås kontrakt med, og meddelt tilbudsgiverne dette, kan omgøre sin beslutning om, hvem der skal indgås kontrakt med, og i stedet beslutte at indgå kontrakt med en anden tilbudsgiver, vil dette indebære en afgørende ændring af det system, der er fastlagt i Udbudsdirektivet. […] […] dette medlems opfattelse, at der ikke i Udbudsdirektivet kan indfortolkes en hjemmel for de offentlige ordregivere til under udbuddet at omgøre deres beslutning om tildeling og i stedet tildele kontrakten en anden tilbudsgiver.”


Download ppt "Aktuelt nyt i udbudsretten, DFFU 9. juni 2010 Anders Birkelund Nielsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google