Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bestyrelsesmøde 30. september 2013 Stavnsholtskolen Folkeskolereform – de helt overordnede rammer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bestyrelsesmøde 30. september 2013 Stavnsholtskolen Folkeskolereform – de helt overordnede rammer."— Præsentationens transcript:

1 Bestyrelsesmøde 30. september 2013 Stavnsholtskolen Folkeskolereform – de helt overordnede rammer

2 Målsætning for reformen •Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. •Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater •Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt gennem respekt for professionel viden og praksis

3 Tre indsatsområder •En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring •Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere •Få klare mål og regelforenklinger

4 FOLKESKOLELOVEN - HOVEDELEMENTER • Flere fagopdelte timer og ny tid til underst ø ttende undervisning, som supplerer den fagopdelte undervisning • timetallet i dansk, matematik, natur/teknik og musik forh ø jes • undervisningen i engelsk fra 1. klasse, andet fremmedsprog fra 5. klasse og valgfag fra 7. klasse • den nye underst ø ttende undervisning kan varetages af l æ rere, p æ dagoger, eller andre medarbejdere med relevante kompetencer • motion og bev æ gelse skal indg å i skoledagen med gennemsnit p å 45 minutter om dagen

5 FOLKESKOLELOVEN - HOVEDELEMENTER - fortsat • tilbud om faglig fordybelse og lektiehj æ lp • forenkling af ” F æ lles m å l ” – mere pr æ cise m å l for elevernes l æ ring • kommunerne skal sikre et samarbejde mellem folkeskolen og det lokale idr æ ts-, kultur- og foreningsliv • folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler forpligtes til et gensidigt samarbejde • styrket efteruddannelse af l æ rere, p æ dagoger og skoleledere • f æ rre regler i forhold til elevplaner, kvalitetsrapporter, p æ dagogisk r å d, klassel æ reropgaven, m.v.

6 Den nye skoledag

7 Nationale kvalitetskrav til skolerne •mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i de nationale test •andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år •andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år •elevernes trivsel skal øges

8 Forudsætninger i Furesø Kommune 2013 For regeringsudspillet gælder: •Folkeskolereformen er kendt fra aftalen for en reform af folkeskolen af 13.06 •Finansieringen af folkeskolereformen er klargjort mellem regeringen og Kommunernes Landsforening: -ca. 3, 5 mio. kr tilføres som ekstra DUT-midler til Furesø Kommune -Lærernes forventes af skulle undervise mere i 2014/2015 end i indeværende skoleår (80 timer pr. år) -der flyttes resurser fra fritidstilbud til skole -af de ca 3,5 mio. kr. forventes 0,7 mio. kr. anvendt på komptenceudvikling

9 Naturlige afklarings- / debatområder •Hvordan tænker vi en skoledag, der overordnet set skal være længere og mere varieret – og dermed mere helhedsbetonet – samtidig med lovens fortsatte fokus på fagrelaterede timer i de enkelte fag ?? • Hvordan vil det nye begreb ”UU-tid” skulle spille ind, som element i den længere og mere varierede skoledag – herunder om kravet om øget daglig fysisk aktivitet. Og vil UU-tiden have forskellig funktion i indskoling / mellemtrin / udskoling ?? •Hvordan kan vi tænke det krævede samarbejde med firtidsklubber, musikskole, naturskole, og andre eksterne organisationer ind i den længere og mere varierede skoledag


Download ppt "Bestyrelsesmøde 30. september 2013 Stavnsholtskolen Folkeskolereform – de helt overordnede rammer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google