Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad betyder Natura 2000 for landbruget? Miljøkonsulent Irene Wiborg Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad betyder Natura 2000 for landbruget? Miljøkonsulent Irene Wiborg Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl."— Præsentationens transcript:

1 Hvad betyder Natura 2000 for landbruget? Miljøkonsulent Irene Wiborg Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

2 Hvilke type arealer er udpeget? Ca. 50 pct. af arealerne på land er også udpeget som: Naturbeskyttelseslovens § 3-områder eller fredede arealer Ca. 25 pct. af arealerne ejes af staten

3 Afstrømning fra Natura 2000-områder

4 Hvilke bedrifter bliver påvirket?

5 Regulering af landbruget i praksis Indenfor Natura 2000 Udenfor Natura 2000 VVM-reglernexx Anmeldelsesordningenx De kommende (2009) Natura 2000-planer xx

6 Konsekvenser af habitatdirektivet i VVM-sammenhæng ”.. planer eller projekter, der i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne.”

7 Hvad er Natura 2000-området sårbart overfor? Undersøg udpegningsgrundlaget.. tjek naturtyperne og arternes sårbarhed Det er ikke nok at tjekke udpegningen på et kort!

8 ”Væsentligt” - Der gælder et særligt forsigtighedsprincip Selv mindre påvirkninger, kan udløse krav om udarbejdelse af VVM-redegørelse om projektets konsekvenser for Natura 2000-området. Fornuftige faglige argumenter holder ikke, det er ren jura! Hvem kommer usikkerhederne til gode ?

9 VVM-eksempel: Kvægejendom i Ribe Amt Fra 213 DE til 249,8 DE = 36,8 DE Kvælstofudvaskning til Vadehavet øges med 132 kg kvælstof pr. år Fosforoverskuddet stiger fra 4,8 til 9,5 kg P pr. ha pr. år, - spørgsmål om, hvor stor del af fosforoverskuddet der udvaskes til Vadehavet

10 Produktionen påvirker et Natura 2000-område Hvornår er et anlæg VVM-pligtigt når det ligger i nærheden af et Natura 2000- område? ”Væsentlighed” ”Omvendt kumulation”

11

12 Udpegningsgrundlaget er omfangsrigt Snæbel Klithede Overdrev og krat Specielle engtyper Bemærk, ikke alle bliver påvirkede af det konkrete projekt!

13 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund Projekt påvirker ikke naturtype!

14 Beskyttelse af arterne Arter, der skal beskyttes uanset om de findes indenfor eller udenfor et Natura 2000-område. Vurder selv området Spørg evt. amtet om registreringer i området

15 Konklusion på sag Sag blev vurderet ikke VVM-pligtig Sag viser, at det kan lade sige gøre at få sager igennem, der påvirker Natura 2000 områder. Det er dog snarere undtagelsen end reglen i dag!

16 Hvad skal man leve af? Landdistriktsstøttemidler, f.eks. MVJ-støtte

17 Økonomisk kompensation Hvornår? Gennemførelse af tiltag, der er nødvendige for at realisere en Natura 2000-plan, f.eks. omlægning af arealer i drift til vedvarende græs Hvornår ikke? Eksempelvis ved nægtet tilladelse til udvidelse af husdyrproduktion

18 For nogle kan der være alternativer? Turisme Sælge naturoplevelser Specielle egnsprodukter Fra udtjent landbrug til liebhaveri Andet

19 I hvilke situationer bør du inddrage overvejelser om Natura 2000? Køb, salg og forpagtninger af ejendom Overvejelser om ændringer eller udvidelser af husdyrproduktion Overvejelser om ændringer af eksisterende drift af arealer (anmeldelsesordning og fremadrettet handleplanerne) Overvejelser om hvordan tiltag kan forbedre økonomien (eksempelvis jagtleje, pleje, MVJ)

20 Strategi for landmand? Hvad er landmandens visioner? Hvilke muligheder har landmanden? Inddrag miljøkonsulent! Hænger muligheder og visioner sammen? Lav en miljøstrategi!


Download ppt "Hvad betyder Natura 2000 for landbruget? Miljøkonsulent Irene Wiborg Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google