Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status for et moderne arbejdsskadesystem

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status for et moderne arbejdsskadesystem"— Præsentationens transcript:

1 Status for et moderne arbejdsskadesystem
Marts 2015

2 Hvorfor? Reform af førtidspensions- og fleksområdet
Arbejdsgruppen om modernisering af arbejdsskadesystemet Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet – se

3 Ekspertudvalget: Hovedudfordringer i arbejdsskadesystemet

4 Hovedudfordring 1: manglende arbejdsmarkedstilknytning
80 pct. af de tilskadekomne med erhvervsevnetab er helt eller delvist offentligt forsørget 5 år efter skaden. Arbejdsgiveren er ikke altid en del af fastholdelsesprocessen Mange aktører uden koordineret samarbejde Indsats igangsættes ofte meget sent Erstatningssager kan versere i årevis

5 Hovedudfordring 2: usikkerhed om erstatningen
Langvarig sagsbehandling af arbejdsskadesager Uensartet samlet kompensation: For den enkelte i de forskellige faser af forløbet For tilskadekomne med samme skade, men forskellig livssituation Ikke koordineret og gennemtænkt samspil ift: det sociale ydelsessystem skatteområdet det øvrige personerstatningsområde (EAL)

6 Hovedudfordring 3: anvendelse af ressourcer på området
Ca. 75 pct. af Arbejdsskadestyrelsens ca sager årligt fører ikke til nogen form for økonomisk erstatning. Op mod 15 pct. af Arbejdsskadestyrelsens ca sager årligt vurderes mindst to gange, før der træffes endelig afgørelse. Over 15 pct. af Arbejdsskadestyrelsens ca sager årligt er genstand for genoptagen sagsbehandling. Nogle regler spænder ben for effektiv sagsbehandling.

7 Ekspertudvalgets anbefalinger om Arbejdsskadeerstatning

8 Principper for fremtidig arbejdsskadeerstatning
Erstatningssystemet skal understøtte tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Ensartet økonomi for den enkelte over tid Ensartet kompensation mellem tilskadekomne Et anmeldesystem, der understøtter tidlig afgørelse Sagsbehandlingsressourcerne bruges mere hensigtsmæssigt

9 Et økonomisk sikkerhedsnet fra skadestidspunktet for ulykker
Ansættelsesretlig beskyttelse med ret til løn i 6 måneder Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil afgørelse om varigt erhvervsevnetab Erstatning for varigt erhvervsevnetab

10 Erstatning for erhvervsevnetab - vurdering
Mere skønsmæssig og varig vurdering af skadens betydning for erhvervsevne Inddrage fire kriterier: beregning af årsløn på baggrund af e-indkomst Lægeerklæringer – anvendelsen ensrettes Relevante akter fra sygedagpengesagen Vision om statistisk værktøj over sammenlignelige tilskadekomne

11 Erstatning for erhvervsevnetab - sammenhæng til overførselsindkomster
Koordineret og ensartet samspil Erstatning udbetales løbende og er skattepligtig, da den er indkomsterstattende Behov for overvejelser ift. samspil med øvrige indkomsterstattende overførselsindkomster, der modtages efter tilkendelse af erstatning.

12 Effektiviseringer og forenklinger
Hurtigere, endelige afgørelser Begrænset mulighed for genoptagelse Slanket anmeldesystem

13 Ekspertudvalgets anbefalinger om Arbejdsmarkedsfastholdelse

14 Principper for arbejdsmarkedsfastholdelse
Tidlig og målrettet indsats Arbejdsgiveren er det centrale udgangspunkt Den bedste mulighed for de fleste tilskadekomne Arbejdsgiveren skal have en større rolle og et øget ansvar i afklaring af fastholdelsesmulighederne Kommunen skal fokusere på de længerevarende og komplicerede sager Sikring af koordineret indsats Fokus på arbejdsmarkedsfastholdelse

15 Styrket fokus på arbejdsgiveren
Ansættelsesforholdet sikres indtil alle muligheder for at skadelidte kan fastholdes er afklaret Større fokus på hurtig og målrettet indsats hos arbejdsgiveren Fastholdelsesplan udarbejdes inden fem uger Obligatorisk fast track i sygedagpengesagen Arbejdsgiveren forpligtes i kommunal fastholdelsesproces Udbygget vejledning til arbejdsgiveren

16 Fremrykket og målrettet kommunal indsats
Indsatsplan eller status senest 8 uger efter sygemelding – sendes senest 18 uger fra skade til Arbejdsskadestyrelsen Fokuseret anvendelse af lægeerklæringer Vanskelige arbejdsskadesager skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats Kommunal fastholdelseskoordinator i arbejdsskadesager Vidensenhed i Arbejdsskadestyrelsen

17 Ekspertudvalgets anbefalinger om Økonomi

18 Konsekvenser af forslag
Uændret udgiftsniveau for arbejdsgivere ved uændret forsørgelsesmønster for skadeslidte Begrænsede merudgifter til en styrket fastholdelsesindsats Udvalget vurderer, at forslaget samlet set vil forbedre arbejdsfastholdelsen For hvert fulde ekstra årsværk i hver skadesårgang, der bliver selvforsørgende frem for at være permanent på offentlig forsørgelse falder forsikringsudgifterne på lang sigt med omkring 5 mio. kr.

19 Status for et moderne arbejdsskadesystem
Hvor er vi lige nu? Partsdrøftelserne – målet er en fælleserklæring Politisk aftale – intet forlig, men FØP/flekskredsen skal inddrages Lovgivning, overgangsperiode og implementering


Download ppt "Status for et moderne arbejdsskadesystem"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google