Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kontanthjælpsreformen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kontanthjælpsreformen"— Præsentationens transcript:

1 Kontanthjælpsreformen
Flere i arbejde og uddannelse

2 Hvorfor en reform? Mere end 50.000 kontanthjælpsmodtagere under 30 år
Over 90 % af disse har ikke en kompetencegivende uddannelse 75 % har højest gennemført folkeskolen Hver 5. er enlig forsørger. Hver femte på kontanthjælp får slet ikke hjælp/aktivt tilbud.

3 Reformens intentioner
Alle skal mødes med klare krav og forventninger. For unge skal i uddannelse – ikke være på kontanthjælp Alle skal have en indsats Reformen skal medføre: at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse at jobparate kontanthjælpsmodtagere står til rådighed for arbejdsmarkedet at personer med problemer ud over ledighed får en helhedsorienteret og tværfaglig aktiv indsats at samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt

4 Kontanthjælpsmodtagere Uddannelseshjælpsmodtagere
Nye målgrupper Over 30 år eller under 30 år med kompetencegivende udd. Under 30 år Kontanthjælpsmodtagere Jobparat Aktivitetsparat Uddannelseshjælpsmodtagere Åbenlyst uddannelsesparat Uddannelsesparat Kontanthjælpsmodtagere: alle over 30 år samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelseshjælpsmodtagere: alle unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

5 Visitation Tidlig visitation: senest 7 dage efter henvendelse skal det vurderes hvorvidt den unge er åbenlyst uddannelsesparat. Vurderes den unge ikke åbenlyst uddannelsesparat, skal den unge igennem et grundigere visitationsforløb af 3 måneders varighed. Er det alle?

6 Visitation Visitationen skal foregå i uddannelsesmiljøerne. Unge skal ikke have deres gang i jobcentrerne, men i miljøer hvor uddannelse er centrum. Er det alle?

7 Over 30 år, jobparate Vil indenfor en kortere periode kunne komme i job, og står til rådighed for job Intensiv jobsøgning i de tre første måneder Løbende opfølgning fra jobcenteret Senest efter tre måneder bliver der stillet krav om, at disse personer skal arbejde for deres ydelse- nyttejob

8 Over 30 år, aktivitetsparate
Vil ikke inden for en kortere periode kunne komme i arbejde Problemer ud over ledighed Står til rådighed for aktive tilbud og rimelige tilbud om arbejde Helhedsorienteret og jobrettet indsats med ret til aktivt tilbud og koordinerende sagsbehandler Særligt udsatte har ret til mentor, så de med tiden kan deltage i jobrettede tilbud

9 Særlige regler for ufaglærte
Ufaglærte over 30 år, har ret til at få en realkompetencevurdering samt blive læse-, skrive- og regnetestede. Hvis behovet er der, har man efterfølgende ret til undervisning sideløbende med, at man arbejder for kontanthjælpen. Ønskes det at påbegynde almindelig uddannelse, ydes der vejledning og hjælp til dette

10 Under 30 år, åbenlyst uddannelsesparat
Ingen barrierer for at påbegynde og gennemføre uddannelse Ingen behov for hjælp og støtte, men vurderes at kunne gennemføre på almindelige vilkår Straks uddannelsespålæg Er, så vidt det er muligt, selvforsørgende frem til studiestart og står til rådighed for arbejdsmarkedet Hvis ikke man efter en måned har fundet job, vil man skulle arbejde for sin ydelse i fx nytteindsats

11 Under 30 år, uddannelsesparat
Kan påbegynde og gennemføre en uddannelse inden for et år med den rette støtte og hjælp Modtager en indsats, der skal ruste fagligt, socialt og personligt fx brobygning, virksomhedspraktik eller læse-, skrive- og regneundervisning

12 Orienteringsskrivelse 03.02.14 Visitation – udd.hj.modtagere
I vurderingen af den unges uddannelsesparathed bør der således lægges vægt på, om den unge på kort sigt vil kunne: Deltage i sociale sammenhænge og indgå i fællesskaber, fx i forbindelse med uddannelse/job Transportere sig til og fra uddannelsesrettede aktiviteter Deltage i læse-, skrive- eller regnekurser Deltage i virksomheds- og snusepraktikker Tage småjobs/fritidsjobs I princippet kunne deltage i tilbud ugens fem dage

13 Uddannelseshjælp Uddannelseshjælpen erstatter kontanthjælpen for alle unge under 30 år uden uddannelse Uddannelseshjælpen er på niveau med SU Ingen økonomisk incitament for ikke at påbegynde uddannelse Dog problematik ift. overgang fra aktivitetsparat til uddannelsesparat

14 Individuel tilrettelagt uddannelsesrettet indsats
Indsatsen for uddannelsesparate unge, der er i risiko for at miste fodfæstet på uddannelsesvejen, igangsættes hurtigst muligt og fortsætter frem til uddannelsesstart Udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov Uddannelsesafklarende og understøttende tilbud som fx brobygning og virksomhedspraktik Hvis nødvendigt, kan der tilknyttes en mentor, der også følger den enkelte under uddannelse

15 Uddannelsespålæg Alle unge under 30 år uden uddannelse får et uddannelsespålæg Unge der kan starte på en uddannelse, skal påbegynde en hurtigst muligt Unge der ikke umiddelbart kan påbegynde uddannelse, skal stå til rådighed for en uddannelsesrettet indsats Uddannelsespålægget består af tre trin: Trin 1: finde uddannelser der er relevante og realistiske at gennemføre Trin 2: søge om optagelse på en eller flere uddannelser Trin 3: starte på og fuldføre en uddannelse Alle unge med behov, vil modtage læse-, skrive- og regneundervisning Alle unge der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, skal læse-, skrive- og regnetestes Alle unge skal som udgangspunkt opnå færdigheder, der svarer til folkeskolens afgangsprøve Skal sikre, at alle unge får de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre en uddannelse

16 Under 30 år, aktivitetsparat
Vurderes til ikke umiddelbart at kunne påbegynde og fuldføre en uddannelse Behov for støtte og hjælp i mere end et år grundet faglige, sociale og/eller helbredsmæssige udfordringer Helhedsorienteret og tværfaglig indsats samt koordinerende sagsbehandler og ret til mentor

17 Aktivitetstillæg Unge, der ikke er klar til at påbegynde uddannelse, får efter tre måneder ret til et aktivitetstillæg, når de deltager i et aktivt tilbud Målet er at bringe de unge tættere på uddannelse Aktivitetstillægget betyder, at de får en ydelse på samme niveau som kontanthjælpen Særligt udsatte unge kan få tillægget med det samme

18 Sanktioner Hvis ikke kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere lever op til kravene, der stilles, har jobcenteret mulighed for at pålægge dem sanktioner Sanktionssystemet skal tage højde for, at personer med komplekse problemer ikke altid har mulighed for at leve op til de krav, der stilles

19 Uddannelsesrettet indsats målrettet enlige forsørgere
Særlig støtte og økonomisk hjælp til at komme i uddannelse, samt ens vilkår for alle forsørgere under uddannelse Studiestartsgrupper/-netværk på uddannelsesinstitutioner, der afsættes midler til at organisere, facilitere og drive lokale studiestartsnetværk Ret til studiestartskoordinator Ret til en uddannelsesvejledning de sidste tre måneder af barslen

20 Uddannelsesrettet indsats målrettet enlige forsørgere
Mulighed for økonomisk tilskud til udgifter i forbindelse med uddannelsesstart Ingen indkomsthuller for enlige forsørgere under uddannelse Forsørgere, der går ned i indkomst i praktikperioder, får ret til en ydelse, der bringer indkomsten op på niveau med forhøjet SU

21 Unge skal ud af jobcenteret
Unge bør ikke have deres gang i jobcenteret, indsatsen bør i stedet finde sted i et miljø hvor uddannelse er i centrum Fx i et UU-center eller på en erhvervsskole Kommuner kan søge midler til skabelse af nye rammer for uddannelsesindsatsen Indtilvidere kun visitation der flyttes

22 Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og kommune
Dialogen mellem kommune og uddannelsesinstitution skal styrkes Når en ung bliver pålagt at påbegynde en uddannelse, skal kommunen elektronisk underrette uddannelsesinstitutionen Uddannelsesinstitutionen gives samtidig muligheden for at se den unges uddannelsespålæg

23 Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og kommune
Kommunen har pligt til at sikre sig, at den unge faktisk påbegynder den pågældende uddannelse Efterværn i form af mentorstøtte hvis dette findes nødvendigt

24 Andet med relevans for uddannelsesområdet
Unge i STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er fritaget for formuereglerne i uddannelseshjælpen


Download ppt "Kontanthjælpsreformen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google