Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sprog og sprogfagene i gymnasiet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sprog og sprogfagene i gymnasiet"— Præsentationens transcript:

1 Sprog og sprogfagene i gymnasiet
Lars Eskesen Latin, græsk, oldtidskundskab og engelsk Odder Gymnasium

2 Sprogenes udfordring Sprogfagenes genstandsområde er tekst: Teksterne er en sproglig kodifikation af: Litteratur/Kultur Historie/Samfund/Politiske forhold Materialitet Sprogets grammatik Udfordringen bliver at afkode og anvende sproget mundtligt og skriftligt lærerplaner

3 Afsender Sprogafkodning Grafem Fonem Morfem I sprogfagene afkoder vi tekstligt indhold på en lang række sproglige niveauer Afkodning didaktiseres efter formål, stofudvælgelse/indhold, materiale, omfang og arbejdets progression/varighed Målet for didaktiseringen er opnåelse af kompetence til at tale, lytte, læse og skrive sproget. Semem Frase Syntagme Syntaks Sætning Periode Afsnit Kapitel Tekst Modtager

4 Afkodning 0g selvsyn Eleven skal se, høre og behandle kodifikationens form og indhold. Det kræver: Sekvensering og variation i lektionerne. Det skal understøtte: Den kommunikative kompetence - stilladsering af situationer/kontekster, hvori der kommunikeres på fremmedsproget: Cooperative Learning, gruppearbejde/pararbejde, IKT Anvendelseskompetencen – inddrag umiddelbart genkendeligt materiale; bring eleverne ud i verden: IKT (podcasts, netformidling, fiktive facebook- profiler mm.) Den sproglige kompetence: oplæsning, oversættelse, formel sproglig afklaring – høj grad af differentiering helt ned på individniveau Tydelighed i krav, forventninger, progression og taksonomi 5 % 90 %

5 Sekvensering og variation
På forløbsniveau Formål Progression På lektionsniveau Hvad består lektionen af. Gennemgå gerne kort før igangsættelsen, hvad målet med sekvenserne er Hvor spiller lektierne/det forudgående arbejde en rolle Hvordan evalueres undervisningen

6 Postcolonialism, India and Great Britain
Forløbets formål Specielt: At opnå viden om Storbritanniens fortid som kolonimagt i Indien og om det historiske efterslæb af denne Generelt: At opnå viden om kolonialismens betydning for kolonisatoren under og efter kolonialismen, samt betydningen i en global afkolonialiseret modernitet Forløbets progression Forløbet bevæger sig fra en general vidensdannelse om kolonialismens årsager (økonomisk, kulturelt), dens mål, udstrækning og aktører til en specifik beskrivelse af Storbritanniens kolonialisering af Indien fra Victoria- tiden frem til Indiens deling og afkolonialisering Kompetencekrav Anvendelse af relevante begreber i beskrivelsen af kolonialismen og dens konsekvenser Kendskab til centrale problemstillinger i Indiens fortid og nutid som tidligere Britisk koloni

7 Postcolonialism, India and Great Britain
Lektie Rushdie, S., Good Advice is Rarer than Rubies, ss. 1-3 (+opgave 1-3) + do-periphrases (benægtede og spørgende sætninger ) Sekvens Materiale og formål Arbejdsform Omskrivning med do/does Pararbejde med konstruktion af 5 sætninger, der eksemplificerer grammatikken. Sætningerne byttes med et opponentpar, læses højt og omdannes til ligefremme hovedsætninger Good Advice is Rarer than Rubies Individuelt: Udpeg fortæller og dennes synsvinkel. I grupper: Skriv en karakteristik over Rehana og Muhammad Ali. I skal bruge mindst to do-omskrivninger I grupper: Lav en kortfattet screencast over jeres karakteristik med udvalgte citater, der underbygger jeres pointer. Inddrag relevante kernebegreber Instruks over den kommende lektions forløb og brugen af screencasts + lektie

8 Udfordringer Peg på en eller flere udfordringer, vi møder i sprogundervisningen Hvordan løser vi det? Typiske udfordringer: Mundtlighedskompetence Skriftlighedskompetence og grammatisk sprogkorrekthed Tekstforståelse og taksonomi

9 Den gode sprogundervisning
Udpeg to-tre gode oplevelser med sprogunder- visning, der virker. Hvorfor virkede det godt?

10 Afkodning – kort fortalt
Perioder De litterære, historiske og kulturelle perioders samspil Hermeneutik Strukturalisme Nykritik Dekonstruktion Feminisme Litterære/kritiske strømninger overhovedet Tekstafkodning Stilistik Metoder og kritisk tradition Lydlig-fonetisk Vokabular Sætningskon-struktion Retorisk (figurer og troper) Metaforik Topik Komposition Narrativ Genre og genre-konven-tion Fik-/faktion og ikke-fiktion Klassiske genrer og konventioner: Poesi og prosa (epik, lyrik, historie, filosofi osv.)


Download ppt "Sprog og sprogfagene i gymnasiet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google