Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læreplansforsøg Internationaløkonomi og virksomhedsøkonomi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læreplansforsøg Internationaløkonomi og virksomhedsøkonomi"— Præsentationens transcript:

1 Læreplansforsøg Internationaløkonomi og virksomhedsøkonomi
Undervisningsministeriet April 2014

2 Målet med læreplansforsøgene i international økonomi
Afprøve nye prøveformer, der understøtter problembaseret læring i case- og projektarbejde. Forsøget omfatter både B- og A-niveau. Afprøve en tilrettelæggelse af undervisningen under hensyn til fagets nye kompetencemål. Afprøve muligheden for at tone faget i forhold til studieretningen.

3 Målet med læreplansforsøgene i erhvervsøkonomiske fag og erhvervsret
Afprøve muligheden for, at skolerne kan tone kernestoffet, så det bedre knytter an til de andre fag i en studieretning. Afdække hvordan et tydeligere problembaseret læringsprincip styrke elevernes studiekompetencer og faglige kompetencer. Afprøve en ny eksamensform baseret på elevernes portfolio fra undervisningen.

4 Kompetence-blomsten for de økonomiske fag på hhx Styrket mulighed for samspil
Kilde: Kompetencer i økonomi som undervisningsfag, Achilles m.fl., 2007

5 Fagenes deltagelse i forsøgene
Kompetence- blomsten Toning af kernestof PBL Portfolio eksamen Virksomhedsøkonomi B X Virksomhedsøkonomi A Finansiering C Finansiering B Organisation C Erhvervsret International økonomi B projekt International økonomi A

6 Valgfrie kernestofområder
Fag Valgfrie kernestofområder A* B* C* Virksomhedsøkonomi A Økonomiske beslutninger i virksomheden X Den internationale virksomhed Reklameøkonomi Erhvervsret C Immaterialret International privatret Jura i relation til de sociale medier Ansættelsesret Handel med fast ejendom Organisation Projektledelse Personaleledelse Den lærende organisation Virksomhedskultur og etik Finansiering C Det privatøkonomiske valg Det virksomhedsøkonomiske valg Internationaløkonomi B Udviklingsladende EU og internationale økonomiske organisationer International handel og arbejdsdeling Ulighed og økonomisk magt D* X Eksempel A: international/ sproglig studie- retning B: Kommunikations/ innovations studie- retning C: Økonomi studie- retning D: Ledelses studie- retning

7 Vigtige datoer Deltagelse i forsøg 25. April: Ansøgningsfrist
Primo juni svar primo august forsøgsstart Ansøgning på ½-2 sider med Motivation Forløb Klasser Evalueringsform Bedømmelse Den mest konkrete, fokuserede og perspektivrige projektbeskrivelse Den geografiske spredning (og eventuelt spredning på uddannelser) blandt de skoler, der deltager i forsøget 7-10 skoler er målet Link til ansøgningsskema

8 Læreplansforsøg – udfordringer og hvem giver svarene (skriftlige prøver ikke i spil !)
Skolen Skole- netværk Forlag Eksterne kurser Nye mål Nyt kernestof X Portfolio Portfolio værktøj PBL modellen PBL projektopgaver Portfolio eksamen Justering af skriftlige prøver Toning af studieretningerne Fagkonsulenter X

9 Bemærk Forsøgene handler ikke om at finde ud af OM
vi skal i retning af mere PBL, toning, kompetenceorientering, virkelighedsnær undervisning etc., for det skal vi! Det er dels hhx’ profil og dels den politiske dagsorden. Vi laver forsøg for at finde ud af HVORDAN vi bedst fremmer elevernes skabende og produktive kompetencer.

10 Virksomhedsøkonomi, finansiering, organisation og erhvervsret
Læreplansforsøg Virksomhedsøkonomi, finansiering, organisation og erhvervsret

11 Toning af kernestoffet i virksomhedsøkonomi
Det obligatoriske kernestof omfatter: Virksomhed og samfund Virksomhedens strategi Økonomiske informationer om virksomheden Økonomisk analyse af virksomheden Analyse af virksomhedens logistiksystem Planer, budgetter og kontrol i virksomheden Det valgte kernestof omfatter ét af følgende områder: Økonomiske beslutninger i virksomheden Den internationale virksomhed Reklameøkonomi Toning af kernestoffet i virksomhedsøkonomi Forsøgs- læreplan

12 Toning af kernestoffet i virksomhedsøkonomi
Økonomiske beslutninger i virksomheden Toning af kernestoffet i virksomhedsøkonomi Økonomiske beslutninger Prisfastsættelse/knap kapacitet investering

13 Toning af kernestoffet i virksomhedsøkonomi
Den internationale virksomhed Toning af kernestoffet i virksomhedsøkonomi Internationale strategier Internationale rammebetingelser analyse af outsourcing

14 Toning af kernestoffet i virksomhedsøkonomi
Reklame- økonomi Toning af kernestoffet i virksomhedsøkonomi reklameplanlægning reklamebudgettering reklamens effektivitet Reklamens mål - alternative handlingsplaner Konsekvensvurdering af alternative handlinger Måling af reklamers effekt

15 Toning af kernestoffet i finansiering C
Kernestoffet omfatter obligatorisk stof og et valgt stof. Det obligatoriske kernestof omfatter: finansielle institutioner og virksomheder finansielle markeder. 2 Det valgte kernestof omfatter ét af følgende områder: Det privatøkonomiske valg af stof indkomst og forbrug livsfaser og finansieringsbehov opsparing og investeringer. Det virksomhedsøkonomiske valg af stof virksomhedens balancestruktur kapitalbehov virksomhedens finansiering finansielle investeringer og porteføljer Toning af kernestoffet i finansiering C Forsøgs- læreplan

16 Kernestoffet i finansiering B
Kernestoffet er: – nationale og internationale finansielle institutioner og virksomheder – nationale og internationale finansielle markeder – indkomst og forbrug – livsfaser og finansieringsbehov – opsparing og investeringer – virksomhedens balancestruktur – virksomhedernes finansiering – finansielle investeringer og porteføljer. Kernestoffet i finansiering B Forsøgs- læreplan

17 Toning af kernestoffet i organisation
Kernestoffet omfatter obligatorisk stof og et valgt stof. Det obligatoriske kernestof omfatter: organisationsteoretiske skoler 2 design af organisationer trivsel, motivation og ledelse. Det valgte kernestof omfatter ét af følgende områder: projektledelse personaleledelse den lærende organisation virksomhedskultur og etik. Toning af kernestoffet i organisation Forsøgs- læreplan

18 Toning af kernestoffet i Erhvervsret
Det obligatoriske kernestof omfatter: retlig regulering og retskilder erstatning uden for kontrakt, produktansvar kontrakters indgåelse, forbrugeraftaler, markedsføring køb og salg af varer, nationalt og internationalt samt tjenesteydelser, forbrugerkøb kreditaftaler, kreditsikring, herunder pant og kaution retsforfølgning. Det valgte kernestof omfatter ét af følgende områder: immaterialret international privatret jura i relation til de sociale medier ansættelsesret handel med fast ejendom Toning af kernestoffet i Erhvervsret Forsøgs- læreplan

19 Problem- baseret undervisning
Undervisnings- princip Kilde: Leon Dalgas Jensen, CVU Storkøbenhavn, 2005

20 Problem- baseret undervisning på hhx
Bundne opgaver Emne opgaver PBL opgaver Case opgaver Problem- baseret undervisning på hhx Fagbaseret undervisning Eksempel opgave- genre i virksomheds- økonomi Problem baseret undervisning

21 Identifikation af behov for viden og læring
Praksisnært problem Identifikation af behov for viden og læring Kompetent handling PBL modellen på hhx

22 Eksempel PL modellen i virksomheds-økonomi
Tasken, som ejes af Jane, har modtaget årsregnskabet fra virksomhedens revisor. Jane ønsker at få udarbejdet en beretning, der gerne må ”sælge” virksomheden over for butikkens helt store långiver Sydbank. Eksempel PL modellen i virksomheds-økonomi Eksempel Praksisnært problem

23 Portfolio eksamen i virksomhedsøkonomi, finansiering og organisation
Eksamensgrundlaget produktportfolio fra undervisningen. Eksaminandernes indholdsfortegnelser sendes til censor. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter - ingen forberedelsestid. Ved prøvens begyndelse trækker eksaminanden et af fagets syv kernestofområder. Eksaminationen er herefter todelt. Den ene del består af eksaminandens præsentation af sin produktportfolio og et selvvalgt produkt inden for det trukne kernestofområde suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Den anden del former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i eksaminandens produktportfolio. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele.

24 Skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi A
Opgave 1 Case opgave Analyse af en virksomheds økonomiske situation Opgave 2-3 Bundne opgaver med udgangspunkt i det obligatoriske kernestof Opgave 4a, 4b, 4c Bundne opgaver med udgangspunkt i valgfrit kernestof

25 Portfolio eksamen i virksomhedsøkonomi, finansiering og organisation
Portfolio-pædagogikken, herunder anvendelse af PBL er et redskab Til løbende refleksion

26 International økonomi
Læreplansforsøg International økonomi

27 Forsøg i International økonomi
Tankegangskompetence afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv Problembehandlingskompetence identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer, der knytter sig til samfundets økonomiske balanceproblemer og den økonomiske vækst i en åben økonomi Modelleringskompetence anvende samfundsøkonomisk teori, modeller og empiri til analyse og vurdering af de samfundsøkonomiske udfordringer Ræsonnementskompetence udarbejde et samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangspunkt i empiriske data Databehandlingskompetence indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer, samt vurdere informationernes troværdighed og relevans Kommunikationskompetence fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkonomiske forhold Redskabskompetence udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-værktøjer

28 Problem- baseret undervisning
Undervisnings- princip Kilde: Leon Dalgas Jensen, CVU Storkøbenhavn, 2005

29 Identifikation af behov for viden og læring
Praksisnært problem Identifikation af behov for viden og læring Kompetent handling PBL modellen på hhx

30 PBL modellen i International Økonomi
. PBL modellen i International Økonomi Eksempler: EU-kommissionen foreslår at der lukkes for gassen fra Rusland. Hvilke konsekvenser vil dette have og hvad kan den danske regering gøre for at mindske ulemperne? Hvad betyder det for … Økonomerne mener at renten skal ”normaliseres” og på langt sigt skal den korte rente ligge på 4%. Hvad vil en ”normalisering” betyde for husholdninger, virksomheder osv. Praksisnært problem

31 Forsøg i international økonomi B
Hvorfor: Ønske om kompetenceorientering Fagtrængsel Mulighed for samspil med forskellige studieretningsfag Ændringer: Indholdsorienterede faglige mål erstattet af kompetenceorienterede faglige mål, som er fælles med A 1 af 4 valgfri kernestofområder Mere case og projektorientering (PBL) Projekt synopsis Gruppe eller individuel eksamen Forsøg i international økonomi B Forsøgs- læreplan

32 Obligatorisk i kernestoffet i InternationalØkonomi B
Det obligatoriske kernestof omfatter: – økonomisk teori og metode – de økonomiske delsektorer og samspillet mellem disse – økonomiske balanceproblemer, herunder miljøudfordringer og centrale økonomiske politikker – nationalregnskabsbegreber samt makroøkonomiske nøgletal – økonomisk vækst, konjunkturforløb og international konjunkturspredning – velfærdsmodeller. Obligatorisk i kernestoffet i InternationalØkonomi B Forsøgs- læreplan

33 Valgfri områder af kernestoffet i InternationalØkonomi B
Det valgte kernestof omfatter ét af følgende områder: Udviklingslande udvikling og udviklingsteorier udviklingsbistand. EU og internationale økonomiske organisationer det økonomiske samarbejde i EU WTO og handelsaftaler. International handel og arbejdsdeling international handel og handelsteorier aflønning af produktionsfaktorer. Ulighed og økonomisk magt transnationale virksomheder arbejdstagerrettigheder indkomstfordeling. Valgfri områder af kernestoffet i InternationalØkonomi B Forsøgs- læreplan

34 Eksamen i InternationalØkonomi B
I slutningen af undervisningsforløbet udarbejder eleven individuelt eller i gruppe et eksamensprojekt om en selvvalgt problemstilling indenfor et af skolen valgt tema. Temaet skal muliggøre en bred inddragelse af kernestof (det obligatoriske og det valgte) og supplerende stof. Med henblik på den mundtlige prøve udarbejder eleven/gruppen på baggrund af projektet en synopsis, som indeholder en problemformulering, et kort resumé og tilhørende konklusioner på maksimalt tre sider, og bilag på højst 10 sider. Synopsen fungerer som eksaminationsgrundlag ved prøven, jf. pkt. 4.2, og afleveres normalt en uge før eksamensperiodens begyndelse. Elever, der udarbejder eksamensprojekt og synopsis i en gruppe, har fælles ansvar for det afleverede, uanset om skolens leder vælger at gennemføre prøven som gruppeprøve eller som individuel prøve. Eksamen i InternationalØkonomi B Forsøgs- læreplan

35 Forsøg i International økonomi B - usikkerhederne
Kompetencer og PBL Valgte kernestof Det valgte tema og eksamensformen

36 Forsøg i international økonomi A
Hvorfor: Ønske om kompetenceorientering Nye undervisningsformer Mikroteori skal fylde lidt mere Ændringer: Indholdsorienterede faglige mål erstattet af kompetenceorienterede faglige mål, som er fælles med B Mere case og projektorientering (PBL) Projekt synopsis individuel eksamen kan vælges i stedet for 24 timers prøven vi kender i forvejen mens 60 min forberedelse og 30 min eksamination udgår. Forsøg i international økonomi A Forsøgs- læreplan

37 Obligatorisk i kernestoffet i InternationalØkonomi A
Kernestoffet er: økonomisk teori og metode virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet velfærd og velfærdseffekter af markedsformer og politiske indgreb heri de økonomiske delsektorer og samspillet mellem disse nationalregnskabsbegreber og makroøkonomiske nøgletal økonomiske balanceproblemer, herunder miljøudfordringer, og centrale økonomiske politikker makroøkonomiske skoler handelsteorier, international handel og international arbejdsdeling, internationalt økonomisk samarbejde og forskellige grader af økonomisk integration økonomisk vækst, konjunkturforløb og international konjunkturspredning velfærdsmodeller udviklingsteorier, udviklingspolitik og udviklingssamarbejde erhvervsstruktur, levevilkår, indkomstfordeling og demografisk udvikling. Obligatorisk i kernestoffet i InternationalØkonomi A Forsøgs- læreplan

38 Eksamen i InternationalØkonomi A
Hvis skolen anvender prøveform a) ved den mundtlige prøve, udarbejder eleven i slutningen af undervisningsforløbet individuelt eller i gruppe et eksamensprojekt om en selvvalgt problemstilling indenfor et af skolen valgt tema. Temaet skal muliggøre en bred inddragelse af kernestof og supplerende stof. Med henblik på den mundtlige prøve udarbejder eleven/gruppen på baggrund af projektet en synopsis, som indeholder en problemformulering, et kort resumé og tilhørende konklusioner på maksimalt tre sider, og bilag på højst 10 sider. Synopsen fungerer som eksaminationsgrundlag ved prøven, jf. pkt. 4.2, og afleveres normalt en uge før eksamensperiodens begyndelse. Elever, der udarbejder eksamensprojekt og synopsis i en gruppe, har fælles ansvar for det afleverede. Eksamen i InternationalØkonomi A Forsøgs- læreplan

39 Forsøg i International økonomi B - usikkerhederne
Kompetencer og PBL Casearbejdsformen Det valgte tema og eksamensformen


Download ppt "Læreplansforsøg Internationaløkonomi og virksomhedsøkonomi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google