Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling"— Præsentationens transcript:

1 Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

2 DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog
John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård, socialrådgiver Torben Larsen, projektleder Una Arnbjørn, projektmedarbejder

3 Dagens program 21.nov. Projektleder Torben Larsen byder velkommen.
Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) ved Thomas Collier De overordnede principper/metoder i DAT Behandlingshierarki Fase 1, 2 i behandlingen Pause Præsentation af to cases ved Signe Trøst og John Eltong Signe fortæller om ’sommerfugle’ og hvilken støtte det kræver John fortæller om afslutningsprocessen og hvilken støtte det kræver Drøftelse og dialog Afslutning og let frokost

4 Helhed o Virvar Skam Boligløs Misbruget Studieløs Arbejdsløs Venneløs

5 Meningsfuldhed Tillid Nærvær Anerkendelse Netværk Sundhed Glæde Frihed

6 Formål med udviklingsprojektet
Fastholde klienterne i behandlingen. Selvdestruktiv adfærd reduceres. Få støtte til socialfaglige forhold. Boligforhold stabiliseres. Sociale relationer forbedres og vedligeholdes. Forældrerollen styrkes (for dem der har børn).

7 Hvorfor DAT for dobbeltbelastede misbrugsklienter?
Begrænsninger i traditionel misbrugsbehandling mht. dobbeltbelastning Vigtigt at behandle begge problematikker samtidigt – stor komorbiditet mellem misbrug og ”borderline” Den biosociale model, der underbygger DAT, er forenelig med teorier om misbrug og understøttes af klinisk forskning

8 ”Borderline” og misbrugsbehandling
Borderline er en vanskelig gruppe at arbejde med I misbrugsbehandlingen er de ofte kaotiske – både i deres indre og i deres ydre sociale forhold De falder ofte mellem ”to stole” – de får ikke den behandlingen, de har brug for i psykiatrien, enten på grund af deres misbrug eller ventetid – og misbrugsbehandlingen slår ofte fejl, fordi der ikke er en grundlæggende viden og skræddersyet behandlingsindsats over for gruppen

9 Hvad er det, DAT kan? DAT behandling for klienter med ”borderline” og misbrug har vist sig at være effektiv i at reducere problemadfærd som: Stof- og alkoholmisbrug Selvskade og selvmordsadfærd Impulsivitet ”Drop-out”

10 Hvad er det, DAT kan? DAT hjælper klienten til:
At forbedre evnen til at identificere, acceptere og håndtere vanskelige følelser At reducere dysfunktionel adfærd, herunder misbrug At udholde det ubehag, der er forbundet med at reducere misbruget At håndtere den ”truende” virkelighed, klienten har lukket øjnene for gennem misbruget

11 Dialektikken i DAT At balancere accept og forandring

12 Hvorfor dialektisk? Accept uden forandring lærer ikke klienten at løse problemer, uden at misbruge Forandring uden accept risikerer, at klienten oplever at blive følelsesmæssigt invalideret i terapien, dvs. øget risiko for tilbagefald og ”drop-out”

13 Dialektikken i DAT Accept og forandring skal være i terapeutisk balance for at fremme adfærdsforandring og forstærke funktionel adfærd At styrke den terapeutiske relation og motivere klienten ved brug af valideringsstrategier At lære klienten at ændre på problemadfærd ved brug af forandringsstrategier

14 Emotionel dysregulering

15 Emotionel dysregulering
Følelsesreguleringsproblemer indgår i flere psykiske lidelser og misbrug Forstås som en af kerneproblematikkerne ved ”borderline” Samspillet mellem ”arv og miljø” Dysregulering er også en følge af at blive i misbrug Stoffer i sig selv påvirker følelsesregulering Livstil forbundet med misbrug er dysregulerende

16 Biosocial Model Følelsesmæssige sårbarheder
Høj sensitivitet Høj intensitet Langsom tilbagevenden til ”baseline” Omsiggribende historie med invaliderende responser Følelserne og identiteten er ignorerede, minimerede, afviste, straffede Klienten er misbrugt fysisk og psykisk

17 Biosocial Model Vanskeligheder ved at øge, reducere og vedligeholde følelser efter situationens ”krav” Problemer med at reducere negative følelser som vrede/raseri, angst/frygt, skam/skyld på tværs af forskellige situationer som skole, arbejde, relationer – også når alene Problemer med at øge positive følelser Problemer med at udtrykke vrede hensigtsmæssigt

18 Biosocial Model Manglende evne til at kontrollere impulsivitet
Misbrug og selvdestruktiv adfærd forstås som impulsive og affektregulerende: Forsøg på at løse følelsesmæssige problemer Misbrug som strategi for ikke at selvskade og for at regulere selvmordstanker /-adfærd

19 En mangel på følelsesregulering fører til kaos
Høj følelsesmæssig arousal / sårbarhed Manglende evne til at regulere egne følelser Stor vrede og/eller stor selvinvalidering Mangel på selvkontrol – klienten bliver impulsiv Problemadfærd og / eller undvigeadfærd

20 DAT behandlingshierarki

21 DAT behandlingshierarki
Inddelt efter typen og sværhedsgraden af problemadfærd Sikkerhedsproblemer Adfærd, der direkte truer klientens eller andres fysisk integritet eller psykisk velbefindende Misbrug Selvskade Selvmordsadfærd Vold eller trusler og vold

22 Behandlingshierarki Stabilitetsproblemer
Problemadfærd og andre faktorer, der gør klienten ustabil og sårbar i hverdagen Stof- og alkoholmisbrug Undvige- og terapiforstyrrende adfærd, herunder manglende fremmøde i behandlingen, drop-out Kroniske sove- og spiseproblemer Kaotiske, voldelige relationer Negative følelser som vrede, frygt, skam, skyld Dømmende tanker om sig selv, andre og omverdenen Andre ubehandlede psykiske lidelser som angst, depression, PTSD, ADHD

23 Behandlingshierarki Livskvalitetsproblemer
De ting, der forringer livskvalitet og gør, at klienten bliver fastholdt i stabilitetsproblemer Dårlig økonomi Usikkert boligforhold Manglende uddannelse eller arbejde Familie/parforhold/børn Ensomhed, ”elendighed” Ubearbejdet traume og sorg

24 Strukturen i DAT behandling

25 Strukturen i DAT behandling
Intromodul At psykoedukere omkring den biosociale model, ”borderline” problematikken og misbrug At motivere klienten til at arbejde på sine problemadfærd og indarbejde ugeskemaer og hjemmearbejde i behandlingen At få ”commitment” fra klienten til at arbejde på aftalte målsætninger, herunder at holde op med at misbrug At prioritere de aftalte behandlingsmål ud fra behandlingshierarkiet

26 Strukturen i DAT behandling
Fase 1 Overordnede målsætninger At få problemadfærd under kontrol At begynde at regulere sig selv uden at misbrug At engagere sig i hverdagen via beskæftigelse, uddannelse, praktik At opnå balance i hverdagen

27 Primære behandlingsmål i Fase 1
At reducere misbrug via ”Dialektisk abstinens” At afbalancere 100 % commitment til stoffrihed med harm reduction strategier, når der er tilbagefald At reducere terapiforstyrrende adfærd Manglende fremmøde / ”Drop-out” Dagens krise Påvirket eller abstinent i terapien eller i gruppen Manglende gennemførelse af ugeskemaer og hjemmearbejde At øge opmærksomhed, relationsfærdigheder, følelsesregulering, krisehåndtering og egenomsorg

28 Strukturen i DAT behandling
Fase 2 At øge emotionel oplevelse At behandle blokeret sorg At behandle ubearbejdet traume

29 Organiseringen af DAT misbrugsbehandling i KKUC
Intromodul 8 uger Individuelt forløb med primærterapeut Modul 1 16 uger Modul 2 Modul 3 ASI Intro til DAT Livshistorie ”Rusens funktion” Biosocial model Målsætning Problemhierarki Samarbejdsaftale Hjemmeopgaver 1 x individuel terapi 1 x Gruppe i Færdighedstræning Telefonsamtaler og sms

30


Download ppt "Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google