Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dkC UFO-arbejde Knud Ramian knudramian.pbwiki.com.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dkC UFO-arbejde Knud Ramian knudramian.pbwiki.com."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dkC UFO-arbejde Knud Ramian knudramian.pbwiki.com

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Indhold  Udviklingsarbejde i en evidenstid  Evidens på egne præmisser  Afklaring af opgaven  Vilkår for UFO-arbejde  Styring af projekter  Projektteori  Planlægningstyper  Etik i UFO-arbejde  Formidling af projekter  Implementering  Rollen som UFO-medarbejder  Valg af platform  Opbygning af magtbaser

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evidensbaseret medicin 1996 ''Samvittighedsfuldt, eksplicit, velovervejet anvendelse af den bedste foreliggende evidens i beslutningstagning omkring behandlingen af den individuelle patient. At praktisere evidensbaseret medicin er at integrere individuel klinisk ekspertise med den bedste tilgængelige eksterne kliniske evidens fra systematisk forskning'' David Sackett, 1996

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evidensbaseret praksis 2001 Integration af den bedst tilgængelige forskning med klinisk ekspertise, med viden om patientens situation og værdier som grundlag for beslutningstagen inden for givne økønomiske rammer. Efter Sackett, 2001

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Videnskabelig dokumentation  Erkendelse  fremlæggelse af udsagn om virkeligheden,  Troværdighed  der argumenterer for en (eller flere) påstand(e) om et fagligt problem  med det formål at overbevise andre om at man har ret –  ud fra de spilleregler og normer for overbevisende argumentation  som paradigmet i fællesskabet anerkender som forpligtende. (Leif Becker Jensen, 2004 )

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad er der gang i? Academia Industria New Public Management TQM Meta-analyser Akkreditering -standarder -kvalitetssikring SIP NIP God Social praksis MTV Guidelines Referenceprogrammer EBP- modeller og manualer Program-fidelity Practice guides Forskningsudnyttelse Ressourceudnyttelse Den danske kvalitetsmodel Caseformuleringer - programteori Outcome- resultater Produktivitet Vidensbaseret praksis -metode Best practice

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad er FoU?  " Skabende arbejde på systematisk grundlag med henblik på at øge den videnskabelige og tekniske viden, herunder viden vedrørende mennesker, kultur og samfund - samt udnyttelse af den eksisterende viden til at anvise nye praktiske anvendelser” OECD's Frascati manual 1993.

8 Vidensbasering og alt det andet

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad er UFO?  Skabende arbejde på systematisk grundlag med henblik på at øge den praktiske viden, udnytte den eksisterende viden for at kunne anvise nye praktiske anvendelser  Ramian 2007

10 Fire ambitionsniveuaer til vidensbasering  Research light – de rapportfrie undersøgelser  Kvalitetsjustering – mini-projekter  Metodeudvikling/iværksættelse - Målrettet satsning  Udvikling som praksisforskning – de nærgående studier  Storskalaforsøg – når man går i byen

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad er praksisbaseret forskning? ”Anvendelsen af forskningsinspirerede principper, designs, og dataindsamlingsmetoder i almindelig praksis for at kunne svare på spørgsmål som udspringer af praksis på måder, der informerer praksis” (Epstein, 2001)

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Praksisforskning i den store verden  Practitioner research  Practice research  Scientist practitioner  Real world research  Insider research  Practice based enquiry  Collaborative action research network

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Action research is..... a reflective process of progressive problem solving led by individuals working with others in teams or as part of a "community of practice" to improve the way they address issues and solve problems. Wikipedia, 2007

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Indsider forskning som aktionsforskning  Rationelle forandringsprocesser  Deltagende aktionsforskning  Emanciperende aktionsforskning

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Casestudie-strategi  Aktuelle fænomener  Teoribaseret  Mange datakilder  Teoretisk og situeret generalisering

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Opgaven  Afgrænsning  …………

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvilken projekttype?  Beskrive: Udredninger  Udforske: Behovs vurdering  Vurdere: Evalueringer/ projektevalueringer  Forklare: Resultat måling  Forandre: Metode udvikling/implementering

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk Patton: anvendelsesorienteret tænkning - tænk implementeringen ind fra start.  Interessentengagement i planlægning  Anvendelsestænkning fra start  Anvendelse af den personlige faktor  Interessent-analyse er vigtig  Anvendelsesfokusering  Brugerinddragelse i design  Anvendelse er ikke rapportering

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af tema-fokus og produkt?  Valg af tema  Hvad ved vi?  Valg af fokus/fænomen  Hvilken betydning har fokus? For hvem?  Hvilken position ser vi fra?  Hvad vil vi bidrage med?  Hvad skal det ende med?

20 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk Problemformuleringer  Interessentperspektivet i fokus  Temaafgrænsning  Finde praksisrelaterede eksempler  Formulering af nøgleproblemer  Prioritering mellem nøgleproblemerne

21 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk Fasebestemmelse af udviklingsprojekter  Udforskning  Hvad er det, der foregår?  Nyhedsforsøg  Virker det?  Demonstrationsforsøg/ implementering  Kan det anvendes i praksis?  Acceptforsøg  Hvordan implementeres det andre steder?  Kvalitetssikring  Kan det fastholde kvalitet og udvikle sig?

22 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk Metodekompetencer 1.Behovsvurdering på et fagligt område: Hvad er/ var der brug for? Hvem havde hvilke behov? 2.Udforskning og formulering af en faglig problemstilling: Hvad var en god formulering? Hvordan kan vi blive klogere på det ved hjælp af egne og andres erfaringer. (læsning, etc) 3.Metodeudvikling (forsøgsstrategi): Hvordan kan vi gøre noget ved det? Faser i metodeudvikling, 4.Implementering: Hvordan kan vi iværksætte projektets resultater? 5.Evaluering/Kvalitetsudvikling: Hvordan kan vi vurdere resultat og metode?

23 23 ▪ www.regionmidtjylland.dk Behovsvurderinger  Critical Incident Analysis  KRIF-analyser  Fokusgruppeinterviews  Audit

24 24 ▪ www.regionmidtjylland.dk Rammer for UFO-arbejde

25 Vidensbaseret arbejde er et godt samtalekøkken  En beslutning om at afsætte ressourcer til planlagt og systematisk videnskabelse.  Indret et køkken  En løbende produktion, hvor nogen kan metoderne, kan igangsætte og vedligeholde.  Find en kok  Et engagement så alle deltager i planlægning og tilberedelse af retterne.  Skærp appetiten  En anvendelse til læring, dialoger og udvikling  Nyd hyppigt maden med forskellige gæster

26 26 ▪ www.regionmidtjylland.dk UFO-arbejde lykkes bedst, når der er  Personale nok - helst mindst 1+1  Aftaler om tid og ressourcer  Deltagelse i netværk /ekstern støtte  Aftale om organisering  Aftale om ledelsens opbakning  Aftale om opmærksomhed fra andre  Aftale om projektets synlighed i organisationen

27 27 ▪ www.regionmidtjylland.dk Projektkompetancer 1.Projektfokusering: Hvordan fokuseres et godt projekt? 2.Projektorganisering: Hvordan skabes organisationen for en effektiv projektgennemførelse? 3.Projektstyring: Hvad fører projektet sikkert fra start til slut? 4.Etik: Sikre overholdelse af etiske spilleregler. 5.Formidling: Hvordan kan vi formidle og komme i dialog om det? 6.Implementering: Hvordan anvendes projektresultaterne i praksis? 7.Projektfinansiering: Hvordan gennemskuer jeg ressourceforbruget og skaffer ressourcerne?

28 28 ▪ www.regionmidtjylland.dk Planlægninger  Projektprotokol  Projekt-/forandringsteori  Startkomponent  Gennemførelseskomponent  Evalueringskomponent  Vedligeholdelseskomponent  Plantyper  Faseplaner  Milepælsplaner  Projektdatabasen

29 Uddrag fra Programteori for bostøtte til anorexi (Århus kommune) Kroppen regulerer ikke følelser ”Anorexi-projektet” Århus 2005 Mindske risiko for tilbagefald Stabiliserer vægten ….. Langsig-tede resultater Krops-bevidst- hed …… BrugerMassage ….. …… Krop og Fysik Sygdomser- kendelse Håb …….. brugerUndervisning om spisefor- styrrelser ……….. Psyko-edu- cation Måltid ved hvert besøg …… brugerSamtaler om kost Træning i alm. Spisning ……… Mad og spisning Kort-sigtede resul-tater Mål- gruppe AktiviteterKomponent

30 Programteori: Bostøtte til senhjerneskadede (Socialpsykiatrien Djursland) Selvværd Forebyggelse af kaos-tilstande Stabilisere livsmønsteret ….. Langsigtede resultater Accept på trods af.. …… BrugerRo i agression ….. …… Særlige samar- bejdsformer Tryghed Hurtig problem- løsning brugerVækning Påmindelser ……….. Telefon- kontakt Genoprette hverdagen …… brugerOprydning i kaos ……… Akut kompen -serende hjælp Kort-sigtede resul-tater Mål- gruppe AktiviteterKomponent

31 31 ▪ www.regionmidtjylland.dk Projekt databasen 1.Protokol 2.Dagbog 3.Kildeoversigt 4.Dataoversigt 5.Datamatrix 6.Datasamlingen 7.Notesamlingen 8.Tekstskitser

32 32 ▪ www.regionmidtjylland.dk Etiske overvejelser  Lov om retsikkerhed, off. forvaltning, persondataloven  De usynlige forudindtagelser?  Ståstedsbias - Engagement - Interesser- Konflikter - Prioriteringer  De reelle etiske retningslinjer  Utilsigtede virkninger -skæve magtforhold - anonymisering  God videnskabelig praksis  Redelighed - God skik - Kollegial adfærd

33 33 ▪ www.regionmidtjylland.dk Insider positionen  Vil UFO’s relation til informanterne få informanten til at opføre sig anderledes?  Vil UFO’s forhåndsviden føre til misfortolkning af data eller til fejlagtige slutninger?  Vil insider viden indebære antagelser, som gør at UFO mister vigtig viden.  Vil UFO politik,loyalitet eller skjulte dagsorden føre til misfortolkninger.  Vil UFO moralske, kulturelle, eller politiske synspunkter føre til ubevidst manipulation?

34 34 ▪ www.regionmidtjylland.dk Kilder til bias  Beskriv det engagement, der hænger sammen med denne undersøgelse. Er der usagte antagelser knyttet til køn, alder, race, status, politik?  Hvor er magten placeret i relation til projektet, og hvor hører du til i magthierakiet?  Tænk over dit personlige værdisystem og find områder, hvor du ved, at du er subjektiv i dine vurderinger, og hvor der er mulighed for at få resultater, du ikke bryder dig om.  Beskriv mulige områder af rollekonflikt.  Er der særlige situationer eller særlige mennesker som får dig til at føle dig usikker eller ængstelig? Vil undersøgelsen give dig vanskeligheder med særlige grupper eller personer?  Hvem er “gate-keepers” i projektet. Hvad er deres interesser? Hvordan er deres indstilling til projektet.  Det kan også handle om at du vil undgå situationer som er ubehagelige og søge situationer som vækker positive følelser.  Zeni 2001

35 35 ▪ www.regionmidtjylland.dk Sundhedsskadelige virkninger og tilsætningsstoffer  Ved overspisning kan man se følgende skader:  Problem fiksering  Metode fiksering  Resultat fiksering  Indikator dressur  Fokus flytter  Ressourcerøver  Dekvalificering  Politificering  Ved underernæring kan man se følgende:  Dødsfald  Rutinisering, udbrændthed

36 36 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evalueringsprocesser  Evaluering som projekt i projektet  Timing af evalueringen  Proces eller resultatprioritering

37 37 ▪ www.regionmidtjylland.dk Formidling  Den løbende formidling  Målrettet inddragelse  Allianceskabelse  Hjemmesider  Skriftligheden – den automatiske rapportskriver  Målgruppeformidling

38 38 ▪ www.regionmidtjylland.dk Matrixskrivning Argumenter Konklusioner SvarDatakilde 2Datakilde 1Hypoteser/Delspø rgsmål Undersøgelsespørgsmål

39 39 ▪ www.regionmidtjylland.dk Implementeringsmetoder  Ledelsesopbakning  Teamdannelse  Iværksættelsesplan  Pilotprojekt  Erfaringsopsamling  Spredning af anvendelse  Vurdering af iværksættelsen  Evt. revision af planen

40 40 ▪ www.regionmidtjylland.dk Rollen

41 41 ▪ www.regionmidtjylland.dk Rollekompetencer  Bygge sig en sikker platform i forhold til andre platforme  Valg af strategisk platform fx aktionsforskning.  Håndtere skepsis fra forskellige sider  Bygge sig en magtbase  Procesmagt:Ressourcemagt, expertmagt, positionsmagt,  Resultatmagt: Interessentarbejde: Investorer/ politikere - Leverandører/ henvisere – Aktører/behandlere - Aftagere,Slutbrugere Produktion af vindere og tabere. Skabe arbejde/liv balance

42 42 ▪ www.regionmidtjylland.dk Skyggeorganisationen  Det tildækkede, det udiskuterede, det indiskutable og det unævnelige. (Insiderens styrke?)  Hvordan er udviklingskulturen  Ledelses værdier  Vide hvad er er hot og hvad er not? Hvem er inde og ude? Vide hvad du er?  Politik: Hvem har magt til at fremme eller stoppe projekter?  Hvordan ser den usynlige organisation ud? (Fox, Martin & Green, 2007)

43 43 ▪ www.regionmidtjylland.dk En UFO's magtbase?  Ressourcekontrol (penge, ry,kontakter, færdigheder, teknologi)  Ekspertise (metodisk kunnen, framing)  Positionsmagt (skabe interne og eksterne successer, alliancer)  Resultatmagt (skabe de ”rigtige” vindere og tabere)  --> Bruges til magtkampene

44 44 ▪ www.regionmidtjylland.dk Ressourcemagt  Skaffe sig adgang til tid,penge,  Forhandle projekter  Projektbeskrivelser - ansøgninger – lave budgetter  Skaffe sig metodiske færdigheder,  Se alt det tidligere  Skaffe sig adgang til teknologi  Informationssøgning  Tabelskrivning  Skaffe sig et ry, netværk

45 45 ▪ www.regionmidtjylland.dk Expertmagt: Expert på lokale projekter  Faglig platform  Metodisk platform  Metodisk kunnen  Tematisk kunnen: Framing – formulering af faglige problemer  Adgang til experter

46 46 ▪ www.regionmidtjylland.dk Positionsmagt  Faglig position  Skaffe sig  Adgang til netværk og mennesker (alliancer)  Ret til at organisere sit arbejde  Skaffe sig en organisatorisk platform  En opgaveportefølje  Eksterne  Skaf ”added value” - Formidling af projekter  Netværk af inspirerende ligestillede

47 47 ▪ www.regionmidtjylland.dk Resultatmagt  Resultater gennem projekterne  Dokumentation  Ændringer der opleves som værdifulde og som implementeres  Meningsfyldte og lærerige dialoger  Hvilke interessenter vinder og taber på dit arbejde?  Investorer/ politikere - Leverandører/ henvisere – Aktører/behandlere - Aftagere,Slutbrugere  Hvem får del i successen?

48 48 ▪ www.regionmidtjylland.dk En sikker platform?  Styr på egne projekter  Skab forandring – vær resultatorienteret  Accept af andres skepsis  Fokuser på det lokale  Hold fast i den lille skala, der gør en forskel  Vær åben om dilemmaer og bias  Reflekter over egen rolle  Vær opmærksom på magtforhold  Skaf dig intern og ekstern støtte  Fox, Martin & Green, 2007

49 49 ▪ www.regionmidtjylland.dk Stærk FOU  Stiller klare spørgsmål  Anvender passende metoder i forhold til spørgsmålet  Understøtter svaret med evidens  Dokumenterer forudsætninger og antagelser, procedurer  Drager konklusioner i overensstemmelse med designet og datakvaliteten. (fra www.gao.gov/policy/10 1 4.htm)www.gao.gov/policy/10

50 50 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvordan kan FoU gøre en forskel?  Hvad er vi blevet mere sikre på?  Hvad er vi blevet mindre sikre på det?  Hvor har vi fået en mere nuanceret opfattelse?  Hvad har vi opdaget, som vi ikke vidste?  Kan vi nu stille spørgsmål, vi ellers ikke ville have stillet?


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dkC UFO-arbejde Knud Ramian knudramian.pbwiki.com."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google