Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Fastlæggelse af baggrundsbidraget af N og P i Danmark NYT NOVANA PROJEKT Godmorgen & Velkommen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Fastlæggelse af baggrundsbidraget af N og P i Danmark NYT NOVANA PROJEKT Godmorgen & Velkommen."— Præsentationens transcript:

1

2 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Fastlæggelse af baggrundsbidraget af N og P i Danmark NYT NOVANA PROJEKT Godmorgen & Velkommen

3 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Program for workshop om baggrundsbidrag af næringsstoffer i Danmark 10.00-10.30Velkomst og indledning om projektet 10.30-11.00Er der forskelle i vandbalance mellem typeoplande natur og landbrug? 11.00-11.30Hvor meget fosfor er der i grundvandet i Danmark? 11.30-12.30Fastlæggelse af stationsnet for amternes målinger af baggrundstabet. 12.30-13.30Frokost. 13.30-14.30Fastlæggelse af måleprogram og koordinering af prøvetagning. 14.30-15.30Præsentation og diskussion af metode til fremtidig beregning af baggrundstabet. 15.30-16.00Opsamling.

4 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Projektets ide Ud fra de første analyser af usikkerheder ved fastlæggelse af baggrundsbidraget i Danmark og diskussioner på fagmødet i 2003 blev det besluttet at ansøge om et projekt med følgende formål: At udvikle et standardiseret koncept i GIS til regionale årlige beregninger af baggrundstabet af kvælstof og fosfor til overfladevand i Danmark.

5 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Nyt forslag til projekt indlejret under NOVANA til bestemmelse af baggrundstabet af N og P i DK Projektet er et samarbejdsprojekt mellem FEVØ, DMU, GEUS og amterne. Projektet gennemføres i 3 faser: 1. Analyse af vandbalance på 7 naturoplande og 7 landbrugsoplande med tilsvarende størrelse og beliggende i samme regioner. 2. Fastlæggelse af Georegioner i Danmark i forhold til referencetilstand/baggrundsbidrag med N og P og indlæggelse i AIS. 3. Screening af et større antal naturvandløb i de forskellige Georegioner af Danmark der findes med amter/AIS. 4. Beregning af baggrundstab til 2 ordens kystafsnit i DK med de nye koefficienter (Q-vægtet koncentration) og etablering af standardiseret metode til årlig beregning af baggrundstab i GIS.

6 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Projektets udførelse Fase 1 DMU er hovedentrepenør og gennemfører analysen i foråret 2004. Fase 2: GEUS er hovedentrepenør og gennemfører analysen i foråret 2004.

7 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Projektets udførelse Fase 3 Amterne er hovedentrepenør og gennemfører prøvetagning i vandløb i perioden 3 kvartal 2004 til 2 kvartal 2005. Vandløb udpeges så vidt muligt ud fra de nye referencevandløb udpeget i NOVANA i et samarbejde mellem amter, DMU og GEUS.

8 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Projektets udførelse Fase 4: DMU og GEUS er hovedentrepenører og gennemfører opbygning af konceptet i perioden marts 2005-september 2005.

9 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Datagrundlaget - problemer ? 1. Datagrundlaget for beregning af baggrundstabet i Danmark var i NOVA 1998-2003 på 7 mindre oplande der i alt kun omfatter ca. 35 km 2. 2. De 7 oplande er små og repræsenterer derfor ikke oplande med stor indstrømning af dybere grundvand hvilket specielt kan være et problem for fosfor. 3. De 7 oplande er domineret af sandjorder og repræsenterer ikke alle georegioner i Danmark. 4. De 7 oplande er underlagt en anden hydrologi end dyrkede oplande idet fordampningen er større og dermed vandafstrømningen væsentlig lavere end i tilsvarende små dyrkede oplande i Danmark. 5. I NOVANA måles der kun hvert 3 år i naturoplandene.

10 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi

11 De 9 skov- og naturoplande i NOVA 1998-2003

12 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Hydrokemisk reference tilstand? Referencetilstanden i EU’s VandrammeDirektiv vil ofte være lavere end baggrundstilstanden. Referencetilstanden er nemlig den uforstyrrede tilstand eller kun svagt menneskeligt påvirkede tilstand Nitrat-N Danmark:0,69 mg N/l Litauen:0,33 mg N/l Total N Danmark:1,11 mg N/l Litauen:0,79 mg N/l Opløst fosfat Danmark:24  g P/l Litauen:22  g P/l Total P Danmark:56  g P/l Litauen:48  g P/l

13 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Kvælstof i 7 naturoplande (1993-2001)

14 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Fosfor i 7 naturoplande 1993-2001

15 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Opløst uorganisk N og organisk N i 7 naturoplande

16 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Opløst orhofosfat og “PP” fra syv naturoplande

17 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Sammenligning af det beregnede landbrugsbidrag af total kvælstof ved de to metoder som anvendes i NOVA-programmet og med to forskellige metoder til fastlæggelse af baggrundsbidraget.

18 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Sammenligning af det beregnede gennemsnitlige årlige landbrugsbidrag af total fosfor i perioden 1993-2001 ved anvendelse af tre mulige datasæt fra NOVA-programmet og med tre forskellige metoder til fastlæggelse af baggrundsbidraget.

19 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Fastlæggelse af stationsnet til måleprogrammet

20 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Krav til stationsnettet Omfang ca. 40-50 målestationer inklusive de eksisterende naturoplande i NOVANA til brug for kalibrering. Stationsnet skal dække alle 9 georegioner med et antal af 3-4 i hver region. Dyrkningsgrad i opland til målestation skal tilstræbes at være < 10%. Sikres adgang til koordineret måling af vandføring og udtagning af vandprøve 4 gange i 2004/2005.

21 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi De 9 georegioner bygger på landskabstyperne i Danmark hvor yngre moræne er opdelt i en midt-, nordøstjysk og nordsjællandsk, samt en østdansk.

22 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi 9 georegioner i DK med NOVANA referencestationer

23 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Analyse af arealanvendelse til NOVANA stationer

24 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi

25

26 Stationsforslag til amter

27 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi

28

29 Fastlæggelse af måleprogram

30 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Forslag til måleprogram Vandføringsmåling pH Ledningsevne Vandprøve udtages til analyse for: Alkalinitet Total P Total opløst P Opløst orthofosfat Total N Nitrit-nitrat N Ammonium N Sulfat Suspenderet stof Glødetab BI5

31 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Prøvetagningsterminer Første prøvetagning udføres i uge 40 2004 Anden prøvetagning udføres i uge 50 2004 Tredje prøvetagning udføres i uge 10 2005 Fjerde prøvetagning udføres i uge 20 2005 Mandag-tirsdag i ugen. Analyser udføres på eget laboratorium. Amterne indsender måledata i standardformat (regneark) til Fagdatacenter for Ferskvand data efter hver prøvetagningsrunde med henblik på indledende tværgående analyser.

32 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Forslag til koncept

33 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Vandbalance for oplande

34 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Forskel i vandbalance skyldes Underjordisk afstrømning ud af oplandet. Drikkevandsindvinding/oppumpning af vand til markvanding. Opmagasinering af overskudsnedbør i grundvand pga. forholdsvis våd periode.

35 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Betydning for fastlæggelse af baggrundsbidraget Tab og Q-vægtede koncentrationer målt i vandløb i naturoplande repræsenterer baggrund for den del af overskudsnedbøren som afstrømmer mere overfladisk til vandløb. Den del af overskudsnedbøren som strømmer ud af opland som underjordisk afstrømning er hvad angår stofindhold ikke præget af erosionsprocesser (P) og er udsat for omsætningsprocesser (N).

36 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Betydning for fastlæggelse af baggrundsbidrag typeoplande og havbelastning. Den vandmængde og det tab af N og P som vi måler i vandløb i naturområder modsvarer baggrundstabet fra landbrugs typeoplande af samme størrelse. Den yderligere vandmængde som afstrømmer i større vandløb og til havet er i form af underjordisk afstrømning som skal tillægges en anden koncentration (Q-vægtet opløst N og P fra naturvandløb, regionalt grundvand, kilder).

37 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Fastlæggelse af baggrundsbidrag En del af vandafstrømningen fra Danmark til havet er overfladisk præget med en baggrund som fra målinger i vandløb i naturoplande. (1993-2002 = 190 mm). En anden del af vandafstrømningen fra Danmark er underjordisk med en baggrund som i regionalt grundvand/naturkilder. (1993-2002 = 160 mm).

38 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Oplæg til koncept Konceptet til opgørelse af baggrundsbidraget af N og P forventes at bestå af to dele: 1. En årlig opgørelse af baggrundstabet af N og P med overfladenært vand ud fra målinger i NOVANA naturvandløb og sammenhæng med afstrømning. Det forventes at den enkelte stations repræsentativitet hvad angår georegioner er kalibreret ind i forhold til målinger indsamlet under projektet i et større og mere landsdækkende netværk af naturvandløb.

39 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Oplæg til koncept Konceptet til opgørelse af baggrundsbidraget af N og P forventes at bestå af to dele: 2. En flerårig opgørelse af baggrundstabet af N og P med dybere grundvand ud fra viden om det naturlige fosforindhold i grundvandsmagasiner i DK og mængden af tilstrømmende dybere grundvand (eksempelvis fra DK-model og/eller analyser af forskelle i afstømning fra mindre til større oplande i de enkelte 2. ordens kystafsnit.

40 Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Fase 4 af projektet Analyser af indhentede nye data for baggrundsbidraget målt i vandløb i mindre oplande og udnyttelse af tidsserier for de 7 naturoplande skal udmøntes i fastlæggelse af en Q-vægtet koncentration for hver georegion. Analyser af eksisterende grundvandsdata og kildedata skal udmøntes i en koncentration der kan pålægges dybere grundvand. Andelen af regionalt grundvand skal bestemmes ud fra DK-model og analyser af vandafstrømning fra små og store oplande i 2 ordens kystafsnit.


Download ppt "Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Fastlæggelse af baggrundsbidraget af N og P i Danmark NYT NOVANA PROJEKT Godmorgen & Velkommen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google