Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksterne samarbejdspartneres tilfredshed med samarbejdet med Psykiatrisk Center Nordsjælland Spørgeskemaundersøgelse efterår 2013 Oplæg på samordningsudvalg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksterne samarbejdspartneres tilfredshed med samarbejdet med Psykiatrisk Center Nordsjælland Spørgeskemaundersøgelse efterår 2013 Oplæg på samordningsudvalg."— Præsentationens transcript:

1 Eksterne samarbejdspartneres tilfredshed med samarbejdet med Psykiatrisk Center Nordsjælland Spørgeskemaundersøgelse efterår 2013 Oplæg på samordningsudvalg for planområde nord 27. februar 2014 Samordningskonsulent Anja Methling

2 Dagsorden Om undersøgelsesmetoden Data fra kommunale og regionale samarbejdspartnere Data fra praktiserende læger Generelle tendenser Særlige opmærksomhedspunkter Forslag til opfølgning og initiativer

3 Om undersøgelsen I forbindelse med PCNs arbejde med LEAN er der opstillet et mål om, at der blandt vores eksterne samarbejdspartnere skal være 85 % tilfredshed med det tværsektorielle samarbejde. Undersøgelsen er foretaget i perioden oktober-november 2013 og har to spor: Kommunale og regionale samarbejdspartnere: Der er udsendt spørgeskema til 71 respondenter fra følgende områder i de ni kommuner i centrets optageområde: Voksenmyndighedsområdet Socialpsykiatrien De kommunale misbrugsrådgivninger Jobcentrene Familieafdelingerne Hjemmeplejen Plejecenterområdet Mindre kommunale botilbud De større psykiatriske botilbud med døgndækning: Orion, Klintegården og Johannes Hages Hus. Praktiserende læger: Der er udsendt spørgeskema til 50 tilfældigt udvalgte praktiserende læger i optageområdet med en fordeling efter antal borgere i den enkelte kommune.

4 Om undersøgelsen For de kommunale/regionale respondenter er der sendt et spørgeskema til en ledelsesrepræsentant i hver afdeling. Kun respondenter, der inden for det seneste år har haft kontakt til patienter i behandlingsforløb i Psykiatrisk Center Nordsjælland, har deltaget i undersøgelsen. Spørgeskemaerne omhandler tilfredsheden på følgende områder: Det generelle samarbejde, skriftlig og mundtlig kommunikation, tilgængelighed, involvering undervejs i patientforløbet, udskrivningsmøder og planlægningskonferencer, koordinationsplaner og udskrivningsaftaler iht. psykiatrilovgivning samt behandlingsforløbet generelt. Svarprocenten er 66 (47 ud af 71) for de kommunale/regionale respondenter og 28 (14 ud af 50) for de praktiserende læger.

5 Om undersøgelsen Respondenterne har haft følgende svarmuligheder: I høj grad tilfreds Tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Ikke tilfreds I den efterfølgende analyse er svarene kategoriseret på følgende måde: I høj grad tilfreds Tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Ikke tilfreds I nogen grad tilfreds Tilfreds

6 Tilfredsheden hos de kommunale og regionale samarbejdspartnere

7 (Tallene i parentes angiver antal besvarelser)

8

9 Kvalitative kommentarer ”Aftaler vedr. udskrivelsen er hovedsagelig foregået via telefonen. Det er hyppigt socialrådgiveren der koordinerer udskrivelse og her er dokumentationen i orden.” ”Vi får det tit senere end beboeren er retur.” ”Den største udfordring i samarbejdet er fortsat den tværsektorielle overgang, i sær i forhold til medicinstatus.” ”Vi får sjældent medicinstatus automatisk, og skal bruge en del tid på at koordinere dette med distriktspsykiateren.” (Orion) ”Vi har adskillige gange oplevet at EPM ikke er opdateret ved udskrivelse af beboer.” (Klintegården)

10 (Tallene i parentes angiver antal besvarelser)

11 Kvalitative kommentarer ”Jobcentret bliver ikke altid inviteret og det vil vi meget gerne hvis vi har en aktie i en borgersag. Vi vil gerne inviteres så vi kan lægge fælles planer der også involverer borgerens arbejdsmarkedsperspektiv og så planerne er koordineret.” ”Vi får tilbuddet om at komme med til udskrivningsmøde med meget kort varsel. Hvilket bevirker det ikke altid er muligt at sende et personale af sted hvis der ikke er ekstra på vagtplan og vi har selv dårlige beboere på stedet.”

12 (Tallene i parentes angiver antal besvarelser)

13

14 Tilfredsheden hos de praktiserende læger

15 (Tallene i parentes angiver antal besvarelser)

16 Kvalitative kommentarer ”Patienter der henvender sig i psykiatrisk skadestue og som ikke skønnes krævende akut indlæggelse - hjemsendes med anmodning om at henvende sig til egen læge for at få en henvisning til et psykiatrisk amb. forløb. Det er tidsspilde og krævende for os at skulle lave henvisning på en patient som allerede er noteret for samme lidelse i psykiatrisk regi.” ”…svært at komme til at tale med psykiater. (…) Svært at få patienterne ind - visitationen stram og ugennemsigtig”

17 (Tallene i parentes angiver antal besvarelser)

18 Kvalitative kommentarer ”Får som regel den psykiatriske skadestue, når jeg vil tale med en psykiater. De gange jeg har villet tale med en psykiater får jeg en uerfaren læge i telefonen.” ”Det er for svært at få kontakt. Stilles igennem for mange gange = tager for lang tid. Når kontakten i akutte situationer er etableret da venlig og informativ.”

19 Ekstern formidling af undersøgelsen Orientering af samordningsudvalget Mail til respondenterne med udvalgte data samt orientering om hvordan der følges op på undersøgelsen Orientering af øvrige planområder i RHP gennem samordningskonsulenter samt ledende/koordinerende socialrådgivere

20 Videre analyse af undersøgelsens resultater - kommunale og regionale samarbejdspartnere Kontakt til områder med lav tilfredshed, ex. udvalgte kommuner, socialpsykiatri, botilbud, kommunal misbrugsrådgivning, hjemmepleje med henblik på en uddybning af svar samt drøftelse af mulige initiativer i forhold til at forbedre tilfredsheden.

21 Forslag til initiativer til forbedring af sektorsamarbejdet Løbende undervisning af personale i PCN i samarbejdsaftalerne og det tværsektorielle samarbejde Pjece og plakat vedrørende samarbejdsaftalerne målrettet personale i Region Hovedstadens Psykiatri ”Kommunekontaktside” på RHPs intranet Eventuelt nyhedsbrev til samarbejdspartnere vedrørende centrets tilbud, organisationsændringer med mere

22 Forslag til opfølgning af undersøgelsen - praktiserende læger Opfølgning i forhold til de praktiserende læger:  Videre analyse af lægernes besvarelser  Koordinering af formidling af undersøgelsesresultaterne med praksiskoordinator Initiativer til forbedring af samarbejdet  Sikre information til de praktiserende læger om tilbud på PCN  Sikre arbejdsgange vedr. relevant og hurtig rådgivning til de praktiserende læger


Download ppt "Eksterne samarbejdspartneres tilfredshed med samarbejdet med Psykiatrisk Center Nordsjælland Spørgeskemaundersøgelse efterår 2013 Oplæg på samordningsudvalg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google