Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social- & Sundhedsudvalget

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social- & Sundhedsudvalget"— Præsentationens transcript:

1 Social- & Sundhedsudvalget
Introduktion 6. marts 2014 Frivillighedspolitik 2013 – 2016 Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Kostpolitikker Sundhedsaftaler Direktør Jakob Kyndal

2 Ledelse &Udvikling Afdelingschef team Konsulenter Sekretariatsleder
Sundhedsaftale Tilsyn (serviceloven) Udarbejdelse af Politikker Sekretariatsleder team Sekretariat SOS dagsorden § 18 administration Fagkoordinator teamIT

3 Frivillighedspolitik 2013 – For foreninger og organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune

4 Formål At synliggøre værdien af frivillighed
At styrke og skabe rammer for etablering af gode nye sociale netværk At understøtte vilkårene for den frivillige indsats At engagere flere borgere i frivilligt socialt arbejde

5 Definition på frivilligt socialt arbejde
En indsats der: Er frivillig uden retslig eller økonomisk tvang Er ulønnet Udføres for andre end familie og slægt Har en formel karakter, som betyder, at den foregår inden for rammer af en forening eller en anden form for organisation

6 Støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18
Målgrupper: Børn, unge og familier med personlige og sociale problemer Ensomme og syge Svage ældre Handicappede Misbrugere og sindslidende Flygtninge/indvandrere/mindretal Særligt udsatte grupper

7 Støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18
Principper: Støtten skal gå til aktiviteter, som kommer kommunens borgere til gavn Indsatsen skal komme socialt udsatte og svage grupper til gavn Støtten skal gå til foreninger eller organisationer, som har hjemsted i eller en væsentlig tilknytning til kommunen Støtten skal gå til selve det frivillige arbejde og de dermed forbundne udgifter Støtten tildeles for ét år ad gangen

8 Støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18
Principper: Der gives ikke økonomisk støtte til: Udflugter Driftsunderskud af allerede afholdte aktiviteter Dækning af kørselsudgifter

9 Frivillighedsrådet Medlemmer inden for følgende syv grupper:
Misbrug Børn og Unge Ældre Sundhed, sygdom og handicappede Flygtninge, etniske og indvandrere Humanitært arbejde Vennekredse og frivillige ved plejecentre Valg til rådet i marts året efter kommunalvalg Talerør for de frivillige foreninger og sparringspartner for udvalget Dialogmøde med frivillige foreninger i 1. kvartal

10 Ansøgning og beslutningsprocedure
Midlerne (1,066 mio. kr. B2014) fordeles ved to årlig ansøgningsrunder med frist 1. juni og 1. november Frivillighedsrådet anbefaler ansøgninger til Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget træffer afgørelse om økonomisk støtte Krav om revideret regnskab ved støtte over kr.

11 § 79-politikken Den nuværende politik blev godkendt den 25. juni 2008
Politikken giver mulighed til at støtte forebyggende og aktiverende tilbud til ældre med hjemmel i Servicelovens § 79 Den indeholder formål, hensigter og diverse formelle krav til ansøgere, afrapportering osv.

12 § 79-politikken Der uddeles midler én gang årligt…
Beslutning Sundhedsudvalget den 17. december 2013 Det anbefales, at Social- og Sundhedsudvalget evaluerer § 79-politikken i den nye byrådssamling.

13 § 79-politikken Fokuspunkter ved revision af politikken
Kommunens politik for ældre Øget samspil med de frivillige Styrke kraftcentre

14 Kostpolitik for Aabenraa Kommune

15 Kostpolitik for Aabenraa Kommune Målsætning
vil formidle viden om sund kost til borgerne motivere til det sunde valg tilbyde brugerne af kommunens servicetilbud en sund kost, tilbyde kommunens medarbejdere mulighed for at vælge sund kost Politisk godkendt d i byrådet

16 Kostpolitik for Aabenraa Kommune Mål
Aabenraa Kommune vil formidle viden om sund kost til borgerne og motivere til det sunde valg borgerne får gennem en målrettet informationsindsats tilbudt viden om sund kost, så de kan vælge at købe, tilberede og spise sundt den viden og information om kost og hygiejne, der formidles til borgere, skal følge officielle anbefalinger  sund kost skal indgå i uddannelsen af sundhedsambassadørerne.

17 Kostpolitik for Aabenraa Kommune Mål
Aabenraa Kommune vil tilbyde brugerne af kommunens servicetilbud en sund kost maden er tilberedt, så den følger de nyeste officielle anbefalinger maden tilberedes efter gældende regler fra Fødevarestyrelsen (hygiejne) maden skal være aldersrettet og veltilberedt brugerne tilbydes maden i en god og tryg atmosfære maden tænkes ind i traditioner der tages hensyn til brugere med anden kulturel baggrund og brugere på diæt.

18 Kostpolitik for Aabenraa Kommune Mål
Aabenraa Kommune vil tilbyde kommunens medarbejdere mulighed for at vælge sund kost medarbejderne gennem en målrettet informationsindsats får tilbudt viden om sund kost, alle kommunale kantiner fremstiller sund kost og motiverer til det sunde valg.

19 Kostpolitik for Aabenraa Kommune Indsatsområder

20 Kostpolitik for Aabenraa Kommune

21 Kostpolitik for Aabenraa Kommune
3 politikker Børn og Skoles lokale kostpolitik Målgruppe: børn og unge i dagtilbud, skoler og døgninstitutioner Kostpolitik for Voksne og Brugere af idrætshaller Målgruppe: kommunens medarbejdere, unge under uddannelse, kommunens servicetilbud, borgere der benytter Handicap & Psykiatris tilbud og borgere der benytter kommunens idrætstilbud Kostpolitik for ældre (65 + år) Målgruppe: borgere 65 + år og yngre borgere med funktionsnedsættelse, der har tilbud om madservice

22 Kostfagligt Forum Formål: Indsatser: Madpakkens dag (2010)
at skabe opmærksomhed om sund kost og øge borgernes og medarbejdernes viden om sund kost På sigt bidrage til, at borgere og medarbejdere ændrer adfærd og vælgere en sundere kost Den fælles indsats er med til at forankre indsatserne på tværs af forvaltninger og områder. Indsatser: Madpakkens dag (2010) Æblets uge (2011) Forskningens døgn (2011) Morgenmads kampagne ( )

23 Sundhedsaftalen - en introduktion til Sundhedsaftalen

24 ”Sundhedsuniverset” Social og Sundhedsudvalget Sundhed

25 Formålet med sundhedsaftaler
Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer Understøtte en stadig udvikling af sundhedsvæsenet og sikre at opgaver udføres på lavest effektive omkostningsniveau Højne kvalitet og patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen Sikre klare aftaler om varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet

26 Organisering

27 Nuværende sundhedsaftales opbygning
Grundaftalen En aftale der gælder for alle 22 kommuner i Region Syddanmark, hvor der er indgået en fuldstændig ens aftale. Grundaftalen er det overordnede i hele Sundhedsaftalen De fælleskommune specifikke aftaler De fælles kommune specifikke aftaler er aftaler mellem de fire sønderjyske kommuner – Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa - samt Sygehus Sønderjylland Den kommune specifikke aftale Det er alene en aftale mellem Aabenraa Kommune og Sygehus Sønderjylland/ Region Syddanmark.

28 Grundaftale Fælles kommune aftale Aabenraa aftale
Godkendte planer, strategier, samarbejdsaftaler mv. IT-strategien Forløbsprogrammer – 5 indtil videre SAM:BO – samarbejdsaftale vedr. indlæggelse og udskrivelse Fælles akut modtagelse (FAM) Samarbejdsaftale om syge og døende Retningslinjer for genoptræningsplaner Snitflade mellem almen og specialiseret genoptræning Ansvarsfordeling for behandlingsredskaber og hjælpemidler Strategi for Region Syddanmarks rådgivningstilbud til kommunerne Samarbejdsaftale for det psykiatriske område Samarbejdsaftale om demente Fødeplanen Sygehus behandling i eget hjem Vejledning om utilsigtede hændelser Kvalitetsstrategi Fælles kommune aftale Aabenraa aftale Region Syddanmark 22 kommuner 4 sønderjyske kommuner Aabenraa Kommune Bilag til grundaftalen er planer, strategier, samarbejdsaftaler mv. Forløbsprogrammerne har for kommunerne karakter af at være vejledende og inspirerendeom forebyggelse og sundhedsfremme – referencer til forløbsprogrammerne

29 Overordnet en politisk vision
Grundaftalen Overordnet en politisk vision Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Grundaftale om tværsektoriel anvendelse af IT, telemedicin og velfærdsteknologier Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indlæggelses og udskrivningsforløb Grundaftale om genoptræning Grundaftale om behandlingsredskaber og hjælpemidler Grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Grundaftalen om indsatsen for mennesker med sindslidelser Grundaftale om samarbejdet om utilsigtede hændelser Grundaftale om kvalitet og opfølgning Består af en vision og 11 grundaftaler

30 Rammer for den nye sundhedsaftale
Èn sundhedsaftale pr. region Styrkelse af sundhedskoordinations-udvalgenes rolle sikre godkendelse af den fælles aftale (vs. udarbejde udkast) ansvarlig for implementering af sundhedsaftalen Almen praksis forpligtes mere af sundhedsaftalerne Mål, indikatorer og opfølgning Psykiatri og somatik ligestilles. Psykiatrien integreres (vs. særskilt aftale)

31 Organisering Organisering omkring den kommende sundhedsaftalen er endnu ikke på plads, men : I lighed med den nuværende sundhedsaftale vil der også i den kommende sundhedsaftale være et Sundhedskoordinationsudvalget (SKU), et Administrativt Kontaktforum, samt Det sundhedsstrategiske forum.

32 Ændringer i forhold til tidligere vejledning - psykiatrien
”fokus på at … sikre større sammenhæng for patienter, som har samtidige forløb i flere sektorer, herunder særligt patienter med psykisk sygdom, de ældre medicinske patienter og patienter med kronisk sygdom. … udgangspunkt i behovet for en ligestilling af psykiatri og somatik, ligesom der er fokus på, at mange patienter har både somatiske og psykiske sygdomme. Denne ligestilling af det psykiatriske og det somatiske område kommer i vejledningen til udtryk ved, at psykiatrien ikke som tidligere har sit eget indsatsområde, men derimod – på lige fod med somatikken – beskrives under de enkelte indsatsområder.”

33 Sundhedsaftalens opbygning jf. vejledningen
Obligatoriske indsatsområder Forebyggelse Behandling og pleje Genoptræning og rehabilitering Sundheds-it og digitale arbejdsgange Tværgående temaer (fx arbejds- og videndeling, koordination af kapacitet mv.)

34 Generel disposition for den syddanske aftale
Vision (politiske mål) Generel indledning Driftsaftale Forebyggelse Målbeskrivelse og -hierarki Rehabilitering og genoptr. Pleje og behandling Udviklingsaftale Patientforløb på tværs Sundheds-it og digitale arbejdsgange Økonomi, kapacitet og aktivitet Kvalitet og opfølgning Bilag Udmøntningsaftaler med almen praksis

35 Produktionsværdi i Sundhedsvæsenet (2013)
82 mia. kr. !

36 Medfinansieringstakster (2013)
Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Stationær behandling 34 pct. af DRG-taksten (eks. langliggertakst) Max kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling 34 pct. af DAGS-taksten. Max kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter er kr. Genoptræning under indlæggelse 70 pct. af genoptræningstakst Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse 60 pct. af sengedagstakst. Max kr. pr. indlæggelse 30 pct. af besøgstakst Aktivitet i praksissektoren Almen læge 10 pct. af honorar på grundydelser Speciallæge 34 pct. af honorar. Max kr. pr. ydelse Øvrig sygesikring 10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)

37 Medfinansiering af Sundhedsvæsenet (2013)
Medfinansieringsandel - 24%

38 Medfinansiering for Aabenraa Kommune (2013)
Realiseret medfinansiering 2013: 218 mio. kr.


Download ppt "Social- & Sundhedsudvalget"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google