Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Proces for sundhedsaftaler med 19 kommuner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Proces for sundhedsaftaler med 19 kommuner"— Præsentationens transcript:

1 Proces for sundhedsaftaler med 19 kommuner
v/Afdelingschef Eva Sejersdal Knudsen, Regionalt Sundhedssamarbejde

2 Disposition Status Ambitionsniveau
Rammerne for sundhedsaftalerne, rammerne for samarbejdet Processen Det fremtidige samarbejde Sammenfatning Husk at introducere Jens der siger noget om indhold i de 19 aftaler og Anne Jastrup der orienterer om proces og indhold i aftalerne vedr. psykiatri 2 ▪

3 Status for indgåelse af sundhedsaftaler
19 (*6 obligatoriske) sundhedsaftaler forhandlet på plads på administrativt niveau Politisk proces i marts 2007 i Region Midt Sundhedskoordinationsudvalget 12. marts 2007 Temamøde i Regionsrådet den 14. marts Underudvalget vedr. primær sundhed 14. marts Forretningsudvalget den 21. marts Regionsrådet den 28. marts Politisk proces i kommunerne i Region Midt Politisk behandling i 17 kommuner i løbet af marts 07 Politisk behandling i 2 kommuner primo april 07 Sundhedsaftalerne indsendes den 1. april til Sundhedsstyrelsen. 3 ▪

4 Ambitionsniveau Første generationsværktøj
Aftaler på de obligatoriske områder Aftale om økonomi opfølgning (frivillig aftale) Lokal forankring og ejerskab til det konkrete daglige samarbejde - kommuner, praktiserende læger, hospitaler og region (lokale styregrupper) Fastholde gode erfaringer med samarbejde 4 ▪

5 Sundhedskoordinationsudvalget den 12. marts
Kommunale repræsentanter lagde vægt på 1. generationsværktøj Kommunal forsigtighed Kommunerne skal/er i gang med at formulere sundhedspolitik Flere visioner i 2. generation 5 ▪

6 Hvad siger loven – Obligatoriske sundhedsaftaler
§203. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen samarbejder om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. §205 Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgår aftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet – Indenrigs og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke indsatsområder sundhedsaftalerne skal omfatte – aftalerne indsendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse 6 ▪

7 Sundhedsaftaler – et instrument til at skabe sammenhæng
Obligatoriske-områder Udskrivningsforløb for svage ældre patienter Indlæggelsesforløb Træningsområdet Hjælpemiddelområdet Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Indsatsen for mennesker med sindslidelser 7 ▪

8 Nyt udgangspunkt Nye kommuner
16 ud af 19 kommuner er sammenlægningskommuner Nye økonomiske forpligtelser Kommunerne er blevet medfinansierende på sundhedsområdet Nye opgaver Genoptræningsområdet – den (almindelige/specialiseret) ambulante genoptræning Hjælpemiddelområdet – arm- og benproteser samt høreapparatområdet Forebyggelses- og sundhedsfremme området – borgerrettet forebyggelse/patientrettet forebyggelse Nye samarbejdsrelationer 8 ▪

9 Sundhedsaftaler et værktøj til ny sammenhæng
Det overordnede mål med sundhedsaftalerne er, at den enkelte borger og patient modtager en indsats, som er sammenhængende og af høj kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre denne sammenhæng og koordinering af indsatsen inden for sundhedsområdet. Generelle sundhedsaftaler: Sundhedskoordinationudvalget udarbejder de generelle sundhedsaftaler – som fælles skabelon for hele regionen Bilaterale aftaler mellem region og hver enkelt af de 19 kommuner – bindende aftaler 9 ▪

10 Værdier i midt Sammenhæng og brugeren i fokus
Det gode samarbejde med brugerne – det betyder, at parterne aktivt involverer borgeren/patienten/pårørende i tilrettelæggelsen af det enkelte forløb Det gode samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner hviler på initiativpligten – det betyder at den der har patienten også har initiativ pligten. På trods af økonomiske opmærksomhedspunkter enighed om at fastholde og udvikle det gode samarbejde 10 ▪

11 Sundhedsaftaler – proces
Tre forhandlingsrunder på administrativt niveau. Runde: Den generelle sundhedsaftale temagrupper på de obligatoriske områder + sundhedscentre, økonomi, forskning og udvikling alle 19 kommuner + 7 hospitalsenheder + almen praksis 2. Runde: klyngeforhandlinger Klyngeforhandlinger udpeger mulige områder for fælles tiltag i lokalområdet (den enkelte regionshospitals enhed + ”optageområdets kommuner”+ almen praksis – praksiskonsulent) 3. runde: Bilaterale forhandlinger kommune specifikke forhold aftales. (Forhandlinger mellem den enkelte kommune, hospitalet, almen praksis og region Politisk behandling og godkendelse 11 ▪

12 Økonomiske opmærksomhedspunkter – den kommunale medfinansiering
Undgå uhensigtsmæssige indlæggelser - Etablering af aflastningspladser, faste vagter m.m. Åbne indlæggelser Uhensigtsmæssige genindlæggelser Udgående teams Usikkerhed – kommunalfinansiering af færdigbehandlede patienter på sygehus 12 ▪

13 Økonomiske opmærksomhedspunkter - nye opgaver
Forskellige forventninger på genoptræningsområdet Det er sygehuslægen der ordinerer genoptræning, det er kommunerne der finansieringsansvaret Uafklaret ansvarsfordeling på hjælpemiddelområdet Stort forventningspres på forebyggelses og sundhedsfremmeområdet 13 ▪

14 Fremtidig samarbejdsstruktur
Administrativ styregruppe - regional gruppe med ledelsesrepræsentanter fra region, kommuner, hospitaler og praktiserende læger Regionale temagrupper Lokal styregruppe omkring hvert hospital - ledelsesrepræsentanter Kontaktudvalg – faglige repræsentanter Lokale følgegrupper Bilaterale møder ad. hoc Politiske møder (Sundhedskoordinationsudvalg, bilaterale møder?) 14 ▪

15 Sammenfatning Processen tilrettelagt med høj grad af involvering og inden for kort tidsramme Samarbejdet præget af usikkerhed (nye opgaver, nye gråzoner, nye økonomiske forpligtelser) Resultat – udkast til bilaterale sundhedsaftaler på de obligatoriske områder og på økonomiområdet Scenen er sat for det fremtidige samarbejde 15 ▪

16 Hjemmeside – overblik over processen!
16 ▪

17 ORGANISERING AF ARBEJDET MED SUNDHEDSAFTALER I 2006
Faglig koordinering / administrativ organisering Politisk organisering Underudvalg ved primær sundhed Forretningsudvalget Regionsrådet Sundheds- brugerråd Kontakt-udvalg Kommune-kontaktråd Kommunal-bestyrelse Samarbejds-udvalg med praksissektor Sundheds-koordinations udvalg ORGANISERING AF ARBEJDET MED SUNDHEDSAFTALER I 2006 Administrativ styregruppe: Social- og sundhedschefer + sygehusledelser + praksiskoordinatorer + regionen Udgangspunkt = De 19 kommuner Praksis Kommue REGIONEN Sygehus Indlæggelse/ udskrivning Hjælpe-midler Psykiatri Trænings-området Sundheds-centre Økonomi Forebyggelse og sundhedsfremme Forskning og udvikling 17 ▪


Download ppt "Proces for sundhedsaftaler med 19 kommuner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google