Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ringbo-projektet Samordningsudvalget planområde byen d. 8.april 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ringbo-projektet Samordningsudvalget planområde byen d. 8.april 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE."— Præsentationens transcript:

1 Ringbo-projektet Samordningsudvalget planområde byen d. 8.april 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE

2 Optimering af behandlingstilbuddet Helbred Livskvalitet Empowerment Optimering af den psykofarmakologiske behandling Opnåelse af en fælles medicinkultur Indførelse Illness Management and Recovery(IMR) Indførelse af Shared Decision Making(SDM) Optimering af behandlingstilbuddet Optimering af medicinhåndteringen Formål og delmål Nøgleord

3 Tidshorisont

4 Metode Data der indhentes ved for- og efterundersøgelse til vurdering af effekt Helbred – Medicinprofiler Hovedfokus er antipsykotisk polyfarmaci og benzodiazepiner – Biologisk data – Bivirkninger – Diagnose – Vurdering af nytten og effekten af Nada – Konkordans Livskvalitet – WHO’s måling i spørgeskemaer til beboerne Empowerment – Empowerment Scale ved spørgeskemaer til beboerne – Vurdering af nytten og effekten af Shared decision making – Vurdering af nytten og effekten af IMR Andre Sociodemografisk data, Global Assessment og Funktion (GAF-F og S) – første målinger viser positiv udvikling, Voldsepisoder via arbejdsskadeanmeldelser, behandlingsdomme, Sengedage, antal indlæggelser, misbrug via Drug-check i spørgeskemaer til beboerne samt vurdering ved psykiater

5 Resultat af forundersøgelsen Overordnet peger forundersøgelsen på: Helbred – 55 % fik antipsykotika og benzodiazepiner samtidigt – 49 % fik mere end et præparat samtidigt – 78 % var rygere – 50 % havde for højt BMI – 53% havde abnormt lidpidtal – 66 % havde forhøjet blodtryk Livskvalitet – 51% var i risikozonen for stress eller depression – 5% var i dårlig trivsel Empowerment – Beboerne vurderede gennemsnitligt sig selv til at have en empowerment lidt over middel – Beboerne scorede lavest i retfærdig vrede og powerlessness(magtesløshed) – Beboerne scorede højest i gruppe/samfundsaktiviteter samt selvtillid

6 Delprojekt 1– optimering af den psykofarmakologiske behandling Status Der er lagt behandlingsplaner og en opfølgningssamtale med 100 beboere Metode Anvendelse af medicinsk algoritme med kriterier for rationel psykofarmakologisk behandling Behandlingsplan med henblik på rationel farmakologisk behandling ifølge algoritmen og i samarbejde med beboeren Psykoedukation og Nada Resultat Et pilotstudie er udført og viser: Hos nogle af testpersonerne er der sket en reduktion i antipsykotisk polyfarmaci og benzodiazepiner At interventionen har en del tiltag og teknikker, der er i god overensstemmelse med det som betragtes som virkningsfulde metoder og hensigtsmæssig tilgang til implementeringsprocesser – den kliniske guideline er udført som flowchart

7 Delprojekt 2- opnåelse af en fælles medicinkultur Status – Kulturundersøgelsen er udført – Ledelserne har arbejdet videre med resultatet Metode – Kulturundersøgelse – Gennemarbejdelse af kulturrapporten til en mindre rapport og anbefalinger fra de to centerledelser Resultat – En implementeringsplan for arbejde på en fælles forståelse af problemstillinger omkring patienter/beboere, herunder medicineringen

8 Delprojekt 2- Handleplan for en fælles medicinkultur ”via fælles engagement og viden skabes fælles forståelse og respekt for hinandens organisationer” At medarbejdere på tværs af de to sektorer indgår i fælles undervisning af brugere i IMR At der etableres en jobbytteordning, hvor man fx en uge af gangen kan komme i praktik i hinandens organisation At længerevarende jobbytteordninger også etableres At udviklingsafdelingerne på tværs indleder et samarbejde, hvor vidensdeling vil finde sted At centerledelserne og de to psykiatriske overlæger med konsulentfunktion, holder et fælles samarbejdsmøde 1 gang månedligt At der etableres et fælles mødeforum for afdelingsledelserne på Ringbo og de involverede afsnitsledelser på det samlede PC Ballerup

9 Delprojekt 2- Fortsættelse på handleplan At man internt på de to centre sikrer, at der er praksis for at eventuelle problemstillinger eller uenigheder mellem beboernes kontaktpersoner på henholdsvis Ringbo og PC Ballerup bringes op til afdelingsledelse/afsnitsledelse på de to enheder mhp. at finde en fælles løsning i samarbejde med den berørte beboer At der afholdes fælles temadage for medarbejdere, hvor man fokuserer på at arbejde med at udvikle en fælles medicinkultur, som inddrager beboeren mest muligt i processen omkring at opretholde og justere den medicinske behandling for den enkelte beboer Ovenstående foranstaltninger skal implementeres og tilpasses de ændringer, der er indtrådt og forestår i forbindelse med den kommende hjemtagning af pladserne på Ringbo til Københavns Kommune At centerledelserne og de respektive afdelingsledelser tilstræber at de ovenstående foranstaltninger relateres til samarbejdsaftalen så denne bliver bekendt for den enkelte medarbejder og opleves af denne som grundlaget for samarbejdet

10 Delprojekt 3- Optimering af medicinhåndteringen Status – Der har været en meget positiv udvikling af medicinhåndteringen på Ringbo de sidste to år – Centerledelsen på Ringbo har siden 2009 gennemført en målrettet indsats for at sikre en sikker faglig indsats på det medicinfaglige og det sundhedsfaglige område Metode – Eftersyn, handleplan for optimering af sikkerheden i medicinhåndteringen, uddannelse af alle medarbejdere Resultat – Der er etableret medicinrum i alle enheder – Samtlige instrukser og vejledninger er gennemgået for fejl og mangler samt samlet i én vejledning. – Der er indført et 1-strenget medicinhåndteringssystem – Der er sat en øget egenkontrol i gang – Samtlige medarbejdere har nu været på medicinuddannelse – Samtlige medarbejdere er revisiteret i forhold til deres medicinkompetence efter ny model for tildeling af medicinkompetence – Centerledelsen på Ringbo har betalt for ekstra Embedslægetilsyn Niveauet i medicinhåndteringen er nu godkendt og holdes

11 Delprojekt 4-optimering af behandlingstilbuddet Status – Afsluttet med delresultater pga. af kommende flytning og prioritering af ressourcer og af kontinuitet i behandlingsforløbene Metode – Et tværfagligt team vurderede ud fra udvalgte kriterier, hvilket behandlingstilbud, hver enkelt beboer havde behov for ud fra mindste middels princippet Resultat – 95 % af beboerne fik behandling ved speciallægerne på Ringbo – 58 % af beboerne viste sig at ville have gavn af et andet behandlingstilbud – 48 % havde brug for et mindre intensivt tilbud og 10 % havde brug for et mere intensivt tilbud

12 Delprojekt 5 – Indførelse af rehabiliteringsprogrammet IMR Status – To gruppeforløb er afsluttet og færdiggjort – En gruppe med fem beboere kører stadig – I alt har 15 beboere prøvet IMR, og syv af dem har nu gennemført Metode – Kvalitativ evaluering af tilbuddet er foretaget – Fidelity(trofasthed)-måling foretaget – Effekt måles ved spørgeskemaer og særligt effektmålingsskema for IMR(IMR-Skalaen) Resultat – Vurderes ved spørgeskemaer til beboerne i efterundersøgelsen, men de første foreløbige resultater er positive

13 Delprojekt 6 – Indførelse af Shared Decision Making(SDM) Status – Afprøvet i de to enheder på Ringbo – Pilotstudiet er foretaget, fire beboere indgik, medarbejdere og de faste psykiatere – Mindst 30 beboere forventes at have benyttet redskabet i implementeringsfasen Metode – Litteraturstudie – Pilotstudie – Udvikling af redskab til SDM, udvikling af guideline til personale og en guideline til de behandlende psykiatere Resultat – Vurderes ved spørgeskemaer udfyldt af beboerne i efterundersøgelsen – Pilotstudiet førte til ændringer i redskabet til beboerne - således blev det mere kortfattet og mere målrettet den medicinske behandling


Download ppt "Ringbo-projektet Samordningsudvalget planområde byen d. 8.april 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google