Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fokus på Folkeskolen Konkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fokus på Folkeskolen Konkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger"— Præsentationens transcript:

1 Fokus på Folkeskolen Konkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger
8 arbejdsgruppers indspil: Nye tiltag på alle områder i skolen og forskellige forslag til finansiering 24. Oktober 2011

2 Overblik Tids- og procesplan Hovedpointer fra arbejdsgrupperne
Nye tiltag Finansiering De ledelsesmæssige udfordringer på kort og mellemlangt sigte 24. Oktober 2011

3 Samlet plan for arbejdet med ”Fokus på folkeskolen” (§17 stk
Samlet plan for arbejdet med ”Fokus på folkeskolen” (§17 stk. 4 udvalgets anbefalinger) Arbejdsgrupperne starter deres arbejde ultimo august 2011 1. Seminardag med skoleledere og tr’ere Arbejdsgrupperne arbejder 2. Seminardag med skoleledere og tr’ere Arbejdsgrupperne arbejder Kommissoriet beskriver opgave og arbejdsgang Arbejdsgrupper påbegynder arbejdet Arbejdsgrupper fremlægger foreløbigt udkast. Drøftelse med skoleledere og tr’ere. Arbejdsgrupper fremlægger foreløbigt udkast. Drøftelse med skoleledere og tr’ere. Input fra seminardagen indarbejdes i arbejdsgruppernes arbejde. Deadline Input fra seminardagen indarbejdes i arbejdsgruppernes arbejde. Arbejdsgrupperne afleverer færdige oplæg Behandling i BUF-udvalget Samlet oplæg til udtalelse i skolebestyrelser, lokalråd, medudvalg mv. Drøftelse på skole- samrådsmøde Skolebestyrelser,lo- kalråd, medudvalg mv. udarbejder udtalelser Arbejdsgruppernes tovholdere indsender det færdige produkt til fagsekretariatet Samlet oplæg præsenteres og drøftes forud for udsendelse til udtalelse Spørgsmål og debat Deadline for indsendelse Fagsekretariat udsender samlede oplæg. 24. Oktober 2011 3

4 Samlet plan for arbejdet med ”Fokus på folkeskolen” (§17 stk
Samlet plan for arbejdet med ”Fokus på folkeskolen” (§17 stk. 4 udvalgets anbefalinger) BUF-udvalget behandler Kommunalbestyrelsen 1. Behandling af det samlede oplæg Skolebestyrelser, med-udvalg mv. 01.12,2011 – BUF-udvalget endelig behandling Kommunalbestyrelsen endelig behandling ultimo februar BUF-udvalget tager endelig stilling til samlede oplæg: Ændret indhold i folkeskolen. Effektiviseringsmulig-heder inden for folkeskolen. Efter 1. behandling sendes samlede oplæg til høring Offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i skolebestyrelser, faglige organisationer med flere. Offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i skolebestyrelser,lokalråd, medudvalg, faglige organi- sationer med flere. Alle høringssvar fremlægges og der laves indstilling til Kommunalbestyrelsen til 2. behandling. Beslutningerne implementeres. 24. Oktober 2011 4

5 De nye tiltag i kort form
Faste rammer om dagen: 0.-3.årgang kl. 8-14 4.-6.årgang kl 7.-9.årgang kl. 8-15 Fokus på øget faglighed med hold på tværs af klasser og årgange i 50 % af tiden Fag placeres parallelt 20 min. læsebånd hver dag Hvert barn har en kontaktvoksen (lærer eller pædagog) Lektiecafé i SFO, på mellemtrin og udskoling 24. Oktober 2011

6 De nye tiltag i kort form, fortsat
Teamsamarbejde styrkes markant (årgang, på tværs af årgange og fag) med gruppearbejdsrum og rette IT udstyr til alle lærere 50 % af forberedelsen sker i teams Styrket efter- og videreuddannelse (diplom, liniefag, arbejdspladsbaseret kompetenceudvikling) Styrket fokus på kompetenceudvikling af lederne Markant løft på IKT (informations- og kommunikationsteknologi) trådløse net, en device pr. 2 elever, relevante platforme, øget strømforsyning Tilpasning af aftaler og arbejdsforhold for medarbejdere 24. Oktober 2011

7 Beregning med estimat udgifter til realisering af anbefalinger
I 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 fremover Efter- og videreuddannelse 6.500 3.000 2.000 Arbejdspladsbase-ret kompetence-udvikling 1.500 IKT (net, PC, didatik) 5.000 7.000 Arbejdspladser, tilpasning af aftaler, nye undervisnings-midler behov for flere lektioner 4.000? Total 17.500 19.000 13.500 11.500 10.500 24. Oktober 2011

8 Forslag til finansiering
Ændret tildeling af ressourcer Ændret skolestruktur Ændret model for specialundervisning 24. Oktober 2011

9 Udfordringer Faldende elevtal pga. demografiudviklingen (9% i 2018 og 15% i 2024 i folkeskolen) og meget store geografiske forskelle Økonomisk skævvridning mellem skolerne til de små skolers fordel Sikring af faglig og økonomisk bæredygtighed (karakterniveau incl. korrektion for socio-økonomiske forhold blandt de ti laveste kommuner, omkostninger på landsgennemsnit og den skæve befolkningsudvikling betyder nogle skoler bliver meget små i de kommende år) Uhensigtsmæssig udnyttelse af bygninger Uhensigtsmæssige incitamentsstruktur vedr. målsætninger om en inkluderende skole (flere elever henvises til specialpædagogisk bistand) Diffus organisering af specialområdet 24. Oktober 2011

10 Prognose for antal børn i 0.-9. klasse i 2018 i forhold til 2011
24. Oktober 2011

11 Prognose for antal børn i 0.-9. klasse i 2024 i forhold til 2011
24. Oktober 2011

12 Nuværende omkostningsstruktur = varieret serviceniveau
Stor forskel i undervisningsudgift pr. elev Ingen entydig sammenhæng mellem skolestørrelse og udgiftsniveau Nuværende tildelingsmodel er primært klasseafhængig, derfor udløser lille klasse samme udgift som stor klasse 24. Oktober 2011

13 Undervisning – udgift pr
Undervisning – udgift pr. elev Gul laveste udgift – blå højeste udgift – lysegrøn gennemsnitsudgift 0.-kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Langebækskolen 20.809 26.289 24.922 34.417 29.992 29.432 27.130 32.107 30.351 25.559 Abildhøjskolen 23.781 31.568 24.993 23.327 22.687 27.935 21.535 28.152 24.588 Klosternakkeskolen 19.818 23.660 27.058 27.469 Fanefjordskolen 18.094 27.835 18.212 29.159 20.995 38.892 30.522 Hjertebjergskole 31.546 47.352 26.243 41.883 22.891 Stege Skole 16.320 28.678 21.045 28.371 26.916 27.922 25.969 29.977 29.770 Kastrup Skole 26.011 21.031 27.854 33.862 36.299 Marienberg Skole 26.850 24.266 19.327 22.335 25.325 28.174 22.934 31.844 Svend Gøngeskolen 19.357 22.009 17.538 30.249 22.424 30.981 35.972 25.900 Vintersbølle Skole 25.223 19.716 23.857 28.657 33.296 Ørslev Skole 17.341 17.526 32.657 27.624 20.166 Iselingeskolen 21.524 24.412 31.810 23.170 23.378 23.403 25.392 10. Klasse Centret 21.023 Vordingborg gennemsnit 21.492 23.500 24.202 28.271 26.886 28.079 27.356 24.930 28.879 27.038 24. Oktober 2011

14 Potentiale i nuværende struktur
Mulige håndtag Ny Budget tildelingsmodel: Ændret skolestruktur: Potentiale i nuværende struktur 7-11 mio. kr. /år. Potentiale 10-20 mio. kr./år 24. Oktober 2011

15 Hvis tilpasning til landsniveau
Mulige håndtag Almen-specialområdet: Mål: Landsniveau 5,1 % P. t. 6,5% =48 mio. kr. Hvis tilpasning til landsniveau Potentiale 2012 – 24 5-10 mio. kr./år 24. Oktober 2011

16 Budgettildelingsmodeller
Nuværende (klassetildelingsmodel) En lærer til en klasse Vejledende timetal + 30 timer ekstra i udskolingen Holdtimer – 30 timer pr. elev over 20 elever i klassen Alm. Spec. pæd bistand Bh. kl. 0 timer pr. elev 1. – 3. kl 4,25 timer pr. elev 4. – 10. klasse 2.25 timer pr. elev 1 leder fuldtid på hver selvstændig skole kr./elev til afd. ledere og viceskoleinspektører. 1 SFO-leder fuldtid på hver SFO Til SFO tildeles kr. (SFO 1) og kr. (SFO 2) pr. elev Ny (elevtildelingsmodel) Til undervisning tildeles pr. elev kr. (0.-3.kl.) kr. (4.-6. kl.) kr. (7.-9. kl.) kr. (10. kl.) 3.400 kr. pr. elev til inklusion kr. pr. barn i SFO I 8.235 kr. pr. barn i SFO II kr. i grundbeløb og 2142 kr. pr. elev til skoleledelse kr. i grundbeløb og 2038 kr. pr. barn til SFO-ledelse Vejledende timetal + 30 timer ekstra i udskoling Beregning ved en klassekvotient på 22 24. Oktober 2011

17 Status Quo (nuværende struktur)
1. Kastrup Skole 6. Iselinge Skolen 11. Bårse Skole 2. Marienberg Skole 7. Stensved Skole 12. Klosternakkeskolen 3. Svend Gøngeskolen 8. Kalvehave Skole 13. Stege Skole 4. Vintersbølle skole 9. Mern Skole 14. Hjertebjergskolen 5. Ørslev Skole 10. Abildhøjskolen 15. Fanefjordskolen 24. Oktober 2011

18 Status Quo (nuværende struktur)
Skole Renoveres Ny skole Andet Abildhøjskolen X Fastholdes og renoveres Abildhøjskolen (Bårse skole) Fanefjordskolen Hjertebjergskolen Iselingeskolen Fastholdes Langebæk (Kalvehave skole) Langebæk (Stensved) Langebæk (Mern skole) Kastrup skole Klosternakkeskolen Marienberg skole Stege skole Svend Gønge skolen Vintersbølle skole Ørslev skole 24. Oktober 2011

19 Status Quo (nuværende struktur)
Alle skoler bevares: Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden : Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Youngberegning): 144 mio. kr. svarende til godt 12 mio. kr./år frem til 2024 Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 0 kr. APV: 16,4 mio. kr. Abildhøj (inkl. Bårse afd.) Klosternakke Svend Gønge Ørslev Kastrup Langebæk (inkl. Stensved, Mern og Kalvehave) Vintersbølle Islinge Marienberg Stege Fanefjord Hjertebjerg i 1000 kr. 2012 2016 2020 2024 Klassetildeling Elevtildeling 5.800 8.800 12.800 Klassekvotient 21,0 20,3 19,6 19,8 24. Oktober 2011

20 Konsekvenser mellem klassetildeling og elevtildeling i Status Quo
hele tusinder Status Quo 2012 Nuværende tildelingsmodel Ny tildelingsmodel Forskel Langebæk 37.900 36.300 -1.600 Abildhøj 29.100 27.800 -1.300 Klosternakke 16.800 Fanefjord 9.300 8.700 -600 Hjertebjerg 9.400 8.100 Stege 28.100 28.200 100 Kastrup 16.700 16.300 -400 Marienberg 27.400 27.200 -200 Svend-Gønge 23.400 22.600 -800 Vintersbølle 16.600 Ørslev 10.300 10.000 -300 Iselinge 34.800 35.000 200 10. kl 5.700 5.900 Total -6.000 24. Oktober 2011

21 8 skoler (tidl. Scenarie 2)
8,2 km 10 min 13,7 km 16 min 8,9 km 9 min 6,1 km 8 min 5,5 km 1,1 km 3 min 1,9 km 5 min = bevares = filial = nedlægges Kilde: 24. Oktober 2011

22 8 skoler (tidl. Scenarie 2)
Renoveres Ny skole Andet Abildhøjskolen X Klosternakke fortsætter som for- og mellemskole til 2019 Abildhøjskolen (Bårse skole) Nedlægges Fanefjordskolen Hjertebjergskolen Fortsætter som forskole til 2015 Nedlægges herefter Iselingeskolen Der tilføres 1 nyt spor på Islinge Langebæk (Kalvehave skole) Langebæk (Stensved) Udskoling fra Vintersbølle tilføres Der tilføres op til 4 modulklasselokaler Langebæk (Mern skole) Kastrup skole Klosternakkeskolen For- og mellemskole til 2019 Marienberg skole Stege skole Hjertebjerg fortsætter som forskole til 2015 4 nye lokaler tilføres Svend Gønge skolen Midlertidig opførelse af 1 spor ekstra til 2022 Vintersbølle skole Udskoling flyttes til Stensved Ørslev skole Ny 2½ sporet skole Gammel skole lukkes 24. Oktober 2011

23 8 skoler 7 skoler lukkes: Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden : Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 76 mio. kr./godt 6 mio. kr./år frem til 2024 Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 163 mio. kr. Øget transportudgift: ca. 750 tkr./år APV: 7,2 mio. kr. Bårse Mern Kalvehave Marienberg Fanefjord Hjertebjerg (efter 2015) Klosternakke (efter 2019) i 1000 kr. 2012 2016 2020 2024 Klassetildeling 13.900 19.000 22.500 22.600 Elevtildeling 13.400 19.900 23.800 24.800 Klassekvotient 22,3 21,9 21,5 24. Oktober 2011

24 8 skoler med tre forskoler (tidl. Scenarie 3)
8,2 km 10 min 13,7 km 16 min 8,9 km 9 min 6,1 km 8 min 5,5 km 1,1 km 3 min 1,9 km 5 min = bevares = filial = nedlægges Kilde: 24. Oktober 2011

25 8 skoler med 3 forskoler (tidl. Scenarie 3)
Renoveres Ny skole Andet Abildhøjskolen X Klosternakke fortsætter som for- og mellemskole til 2019 Abildhøjskolen (Bårse skole) Nedlægges Fanefjordskolen Hjertebjergskolen Fortsætter som forskole Fortsætter som mellemskole til 2013 Iselingeskolen Der tilføres 1 nyt spor på Islinge Langebæk (Kalvehave skole) Langebæk (Stensved) Udskoling fra Vintersbølle tilføres Langebæk (Mern skole) Kastrup skole Klosternakkeskolen For- og mellemskole til 2019 Nedlægges herefter Marienberg skole Stege skole Hjertebjerg fortsætter som forskole Hjertebjerg fortsætter som mellemskole til 2013 Svend Gønge skolen Midlertidig opførelse af 1 spor ekstra til 2022 Vintersbølle skole Udskoling flyttes til Stensved Ørslev skole Ny 2½ sporet skole Gammel skole lukkes 24. Oktober 2011

26 8 skoler med tre forskoler
4 skoler lukkes: Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden : Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning):101 mio. kr./godt 8 mio. kr./år frem til 2024 Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 163 mio. kr. Øget transportudgift: ca. 550 tkr./år APV: 10 mio. kr. Bårse Marienberg Fanefjord Klosternakke (efter 2019) i 1000 kr. 2012 2016 2020 2024 Klassetildeling 13.500 14.400 19.500 18.400 Elevtildeling 12.300 16.600 20.900 21.400 Klassekvotient 22,3 21,8 21,4 24. Oktober 2011

27 Filialmodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler (tidl
Filialmodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler (tidl. Scenarie 6 og 7) 7,6km 12 min = bevares = filial = nedlægges 1,1 km 3 min 8,1 km 10min 8,2 km 10 min 8,9 km 9 min 1,9 km 5 min 13,7 km 16 min 24. Oktober 2011

28 Filialmodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler (tidl
Filialmodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler (tidl. Scenarie 6 og 7) Skole Renoveres Ny skole Andet Abildhøjskolen X Fortsætter Abildhøjskolen (Bårse skole) Fortsætter som forskole som filial til Abildhøjskolen Fanefjordskolen Fortsætter som forskole som filial til Stege Skole Hjertebjergskolen Iselingeskolen Fortsætter som en del af Vordingborg byskole Langebæk (Kalvehave skole) Fortsætter som forskole og filial til Langebækskolen Langebæk (Stensved) Langebæk (Mern skole) Kastrup skole Fortsætter som for- og mellemskole Klosternakkeskolen Fortsætter som enten afdeling med alle klassetrin eller kun forskole sammen med Abildhøjskolen Marienberg skole Stege skole Fortsætter med to filialer Svend Gønge skolen Vintersbølle skole Ørslev skole Fastholdes som for- og mellemskole 24. Oktober 2011

29 Filialskolemodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler
Alle matrikler bevares: Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden : Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 134 mio. kr./godt 11 mio. kr./år frem til 2024 Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 0 kr. Øget transportudgift: ca. 400 tkr./år APV: 16,4 mio. kr. Præstø byskole (Abildhøj med filialer Bårse og Klosternakke) Svend Gønge Ørslev Kastrup Langebæk (inkl. Stensved med forskoler i Mern og Kalvehave) Vintersbølle Vordingborg byskole (Iselinge og Marienberg) Stege (med forskoler i Fanefjord og Hjertebjerg) i 1000 kr. 2012 2016 2020 2024 Klassetildeling 2.800 3.000 2.300 2.700 Elevtildeling 6.000 9.900 12.200 12.800 Klassekvotient 22,2 21,5 20,7 20,6 24. Oktober 2011

30 Filialmodel med 5 skoler og undervisning på 12 (13) matrikler
7,6km 12 min = bevares = filial = nedlægges 1,1 km 3 min 3,3 km 4 min 8,2 km 10 min 8,9 km 9 min 1,9 km 5 min 13,7 km 16 min 24. Oktober 2011

31 Filialmodel med 5 skoler og undervisning på 12 (13) matrikler
Renoveres Ny skole Andet Abildhøjskolen X Fortsætter Abildhøjskolen (Bårse skole) Nedlægges og elever flyttes til Abildhøjskolen Fanefjordskolen Fortsætter som forskole som filial til Stege Skole Hjertebjergskolen Iselingeskolen Fortsætter. Der tilføres 10 klasselokaler Langebæk (Kalvehave skole) Fortsætter som forskole og filial til Langebækskolen Langebæk (Stensved) Udskoling fra Vintersbølle tilføres. Ny udbygning med 4 klasser Langebæk (Mern skole) Fortsætter som forskole til Langebækskolen (Stensved) Kastrup skole Fortsætter som for- og mellem skole filial til Iselingeskolen Klosternakkeskolen For- og mellemskole som filial til Abildhøjskolen til 2019 Nedlægges herefter Marienberg skole Nedlægges Stege skole Hjertebjerg fortsætter som forskole som filial til Stege Skole Svend Gønge skolen Vintersbølle skole Udskoling flyttes til Langebækskolen (Stensved). Ørslev skole Fortsætter som for- og mellemskole som filial til Iselingeskolen. 24. Oktober 2011

32 Filialskolemodel med 5 skoler og undervisning på 12-13 matrikler
3 skoler lukkes: Bårse, Marienberg og Klosternakke (fra 2019) Øvrige matrikler bevares : Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden : Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 117 mio. kr./knapt 10 mio. kr./år frem til 2024 Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 32 mio. kr. Øget transportudgift: ca. 500 tkr./år APV: 13 mio. kr. Præstø byskole (Abildhøj inkl. elever fra Bårse med for- og mellemskole på Klosternakke indtil 2019) Svend Gønge Vordingborg By skole (Iselinge med elever fra Marienberg, for- og mellem skole i Ørslev og Kastrup) Nyråd-Langebæk (inkl. Stensved med forskoler i Mern og Kalvehave og for- og mellemskole i Vintersbølle) Stege (med forskoler i Fanefjord og Hjertebjerg) i 1000 kr. 2012 2016 2020 2024 Klassetildeling 10.000 10.600 12.400 12.300 Elevtildeling 10.400 14.200 16.600 17.100 Klassekvotient 22,1 21,6 21,5 21,4 24. Oktober 2011

33 Stege (med forskoler i Fanefjord og
Filialskolemodel med 5 skoler og undervisning på 13 (14 matrikler inkl. Bårse) 2 skoler lukkes: Marienberg og Klosternakke (fra 2019) Øvrige matrikler bevares : Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden : Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 119 mio. kr./knapt 10 mio. kr./år frem til 2024 Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 32 mio. kr. Øget transportudgift: ca. 500 tkr./år APV: 14,3 mio. kr. Præstø byskole (Abildhøj med forskolefilial Bårse og med for- og mellemskole på Klosternakke indtil 2019) Svend Gønge Vordingborg By skole (Iselinge med elever fra Marienberg, for- og mellem skole i Ørslev og Kastrup) Nyråd-Langebæk (inkl. Stensved med forskoler i Mern og Kalvehave og for- og mellemskole i Vintersbølle) Stege (med forskoler i Fanefjord og Hjertebjerg) i 1000 kr. 2012 2016 2020 2024 Klassetildeling 9.100 9.700 11.100 11.200 Elevtildeling 10.400 14.200 16.600 17.100 Klassekvotient 22,1 21,6 21,5 21,4 24. Oktober 2011

34 Hvis tilpasning til landsniveau
Mulige håndtag Almen-specialområdet: Mål: Landsniveau 5,1 % P. t. 6,5% =48 mio. kr. Hvis tilpasning til landsniveau Potentiale 2012 – 24 5-10 mio. kr./år 24. Oktober 2011

35 Vidtgående specialundervisning
Decentrale enheders budgetansvar Husk. Ingen betaling Fast takst: kr. stigende til kr. over 3 år Det fulde beløb Stor central pulje Lille central Incitament til eksklusion Incitament til inklusion BALANCE 24. Oktober 2011 35

36 ”Pengene følger barnet”
Vidtgående specialundervisning med det overordnet princip: ”Pengene følger barnet” Budget til øget specialpædagogisk bistand (op til 350 timer pr. skoleår) kr./elev. Dette beløb er udover tillæg til alm. pædagogisk bistand (inklusionstillæg i elevtildelingsmodellen og timetillæg i den nuværende klassetildelingsmodel) Alle elever med op til 350 timer pr. skoleår specialundervisning undervises fremover på distriktsskolen Elever med behov for specialundervisning udover de 350 timer pr. skoleår Behandling i centralt visitationsudvalg Hvis anmodning bevilges finansieres det bevilgede tilbud via en grundtakstfinansiering fra distriktsskole ( kr. i år 1 stigende til kr. i år 3) + central pulje Tilbudsviften kommer fremover til at bestå af 3 ”specialcentre” i Stege, Vordingborg og Præstø. I Vordingborg fusioneres de to Vordingborg centre. Samt 2 – 3 klasser for heltidsundervisning i ungdomsskolens regi. Alle enkeltintegrerede elever forbliver på distriktsskolen. 24. Oktober 2011

37 Oversigt over det samlede potentiale til finansiering af de pædagogiske tiltag ”Fokus på folkeskolen” 24. Oktober 2011

38 De ledelsesmæssige udfordringer på kort og mellemlangt sigte
Roller i udtalelsesfasen Proces, hvis ændring af struktur Mere udviklingsledelse uanset beslutning Styrket personaleledelse (teams, fagligt..) Nye mødeformer-/strukturer? Ændret rollefordeling mellem sekretariat og skoler? 24. Oktober 2011


Download ppt "Fokus på Folkeskolen Konkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google