Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereformen – Skovvangskolen fra 1. august 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereformen – Skovvangskolen fra 1. august 2014"— Præsentationens transcript:

1 Skolereformen – Skovvangskolen fra 1. august 2014
Orientering d. 7. maj 2014 til forældre med elever på Skovvangskolen fra august 2014

2 Nationalt bestemt Tre overordnede nationale mål for folkeskolen
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 Nationalt bestemt Resultatmål for folkeskolen
Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges Eleverne skal på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse

4 Nationalt bestemt En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere Få klare mål og regelforenklinger

5 Nationalt bestemt Skoleugens længde 0. – 3. klasse 30 timer

6 Nationalt bestemt Nye begreber på elevernes skoleskema
Understøttende undervisning Lektiecafe og faglig fordybelse Daglig bevægelse i skolens fag – bevægelsesbånd Tysk fra 5. klasse Obligatorisk valgfag

7 Kommunalt bestemt Fra læring, trivsel og samarbejde vedtaget af byrådet ”Byrådet lægger således i det følgende vægt på, at eleverne skal blive endnu dygtigere samtidig med, at de trives i skolen. Dette mål er afgørende for vurderingen af de mange delspørgsmål, som berøres nedenfor. Herudover har byrådet truffet en række principielle beslutninger, som beskrives i dette afsnit. Det er et centralt mål for Favrskov Kommune, at alle elever efter afsluttet skolegang er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Folkeskolereformen bygger således ovenpå målet om, at mindst 95 % af alle unge mennesker i Favrskov Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse. Med folkeskolereformen skal det sikres, at alle børn bliver så dygtige, de kan blive. Alle børn - uanset deres talenter, interesser og behov - skal løftes. Det betyder også, at skolerne skal være klar med mange forskellige slags undervisning - netop fordi børnene er forskellige.”

8 Lokalt på Skovvangskolen
Skoledagens længde Indskoling 0 – 3. klasse Mandag – fredag 8.00 – 14.00 Mellemtrin 4. – 6. klasse Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.00 – 14.45 Onsdag 8.00 – 14.00 Udskoling 7. – 9. klasse Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.00 – 15.15

9 Lokalt på Skovvangskolen
Mål for Skovvangskolen 2016 Alle elever skal opleve et fagligt løft. Dette skal bl.a. ses ved at karaktergennemsnittet til afgangsprøverne hæves med 1 i forhold til prøverne juni 2013. Antallet af elever fra specialklasserne, der tager dele af folkeskolens afgangsprøve, skal hæves med 50 %. Antallet af elever fra specialklasserne, der deltager på hold med elever fra almenklasserne, skal hæves. Dette gælder for alle skolens årgange. Hold med afsæt i afdelingsopdelingen og årgangene skal fylde en stadig større del af den samlede undervisningstid. Klassens betydning som den bærende enhed mindskes til fordel for basisbestemte læringsfællesskaber. At indfasningen af en anderledes organisering af indskolingen iværksættes ved skoleåret 2015 – 2016 med fuld effekt for hele indskolingen i skoleåret

10 Lokalt på Skovvangskolen
Lektiecafe og faglig fordybelse En del af den understøttende undervisning Ligger sidst på dagen 3 – 4 gange pr uge Varetages af lærere og pædagoger Hjælp til dag til dag lektier, samt vejledning i forbindelse med større opgaver Er ikke pt. obligatorisk – men skolen opfordrer at elever og forældre støtter op om tilbuddet

11 Lokalt på Skovvangskolen
Den understøttende undervisning Den understøttende undervisning skal give tid til at afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, de får i den fagopdelte undervisning. Tiden til understøttende undervisning kan for eksempel bruges til læsetræning, til matematikøvelser eller til lektiehjælp og faglig fordybelse. Den understøttende undervisning skal medvirke til at variere skoledagen.

12 Lokalt på Skovvangskolen
Den daglige bevægelse I den nye folkeskole er der krav om, at eleverne skal deltage i motion og bevægelse mindst 45 minutter om dagen i gennemsnit. Flere af kommunens skoler arbejder allerede med at inddrage motion og bevægelse i løbet af skoledagen på mange måder. Motion og bevægelse kan indgå i de forskellige fag eller som understøttende undervisning.

13 Lokalt på Skovvangskolen
Tradition og fornyelse. Der er en række traditioner, der kører videre Skolefester Lejrskole/skolerejse for den enkelte afdeling Julefest, fastelavn osv.

14 Lokalt på Skovvangskolen
Inklusion, mangfoldighed og forskellighed Skolens rolle i at skabe en inkluderende skole Forældrenes rolle i at skabe en inkluderende skole

15 Lokalt på Skovvangskolen
Skolebestyrelsen Principper for Forældreansvar Understøttende undervisning Lektiehjælp og faglig fordybelse valgfag

16 Spørgsmål og kommentarer


Download ppt "Skolereformen – Skovvangskolen fra 1. august 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google