Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Implementering af folkeskolereform

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Implementering af folkeskolereform"— Præsentationens transcript:

1 Implementering af folkeskolereform

2 Organisering Fælleskommunalt niveau
Styregruppe kommende skolecenterchef, Rasmus Johnsen og Henrik Harder Koordineringsgruppe: Kommende skolecenterchef, 2 skoleledere, tovholdere fra arbejdsgrupper, lærerkreds, BUPL og FOA Følgegruppe: Skoleledergruppen Arbejdsgrupper - 6 udvalgte temaer fra reformen

3 Arbejdsgrupper De 6 grupper: Fysiske rammer Ny lederrolle
Idræt, motion og bevægelse Understøttende undervisning Undervisning og læring - kompetenceudvikling Økonomi

4 Arbejdsgrupper Arbejdsgrupperne skal indenfor hvert sit tema;
I lyset af skolereformens indhold nedsættes et antal arbejdsgrupper, som skal bidrage med afklaring og inspiration ift. udmøntning af centrale dele af skolereformen. Børne- og Ungepolitikken bruges som værdimæssig ramme. Grupperne indhenter erfaringer fra Ringsted og andre steder og ny viden. Arbejdsgrupperne skal indenfor hvert sit tema; tydeliggøre reformens intentioner: Hvilke intentioner ligger der i temaet? Hvordan spiller de sammen med Ringsted Kommunes børne- og ungepolitik? indsamle byggeklodser til skolernes udmøntningsproces: Hvordan kan intentionerne udmøntes i praksis? Hvordan kan temaet i udmøntningsprocessen kobles til de andre temaer i reformen? Hvordan kan temaet kobles til igangværende udviklingsaktiviteter i Ringsted?

5 Overordnede tidsplan for arbejdsgrupperne
Sept 2013: Gruppernes nedsættes 4/ : Grupperne præsenterer oplæg for deres arbejde for følgegruppe. Derefter rapporterer de løbende til følgegruppen og til egen skole Nov 2013: Grupperne får respons på deres foreløbige arbejde på ”Skoleforum” Feb 2014: Gruppernes arbejde skal være færdigt og skal præsenteres for ledelsesgruppen på skoleområdet

6 Fysiske rammer Deltagere: 2 skoleledere, 1 SFO-leder, konsulent Jan Broholm Gruppen giver bud på hvordan fysiske rammer kan understøtte etablering af pædagogiske læringsmiljøer Gruppen giver bud på indretning af lærerarbejdspladser på skolerne

7 Fysiske rammer Tiltag og tidsplan
September 2013: Afdækning af muligheder – rundtur på skoler Beslutning om hvad en lærerarbejdsplads skal indeholde Oktober 2013: Ejendomsstab udarbejder overslag på etablering af lærerarbejdspladser Januar 2014: Udarbejdelse af sag til politiske udvalg og byråd Mar-aug 2014: Lærerarbejdspladser etableres på skolerne Politiske beslutninger: Anlægsønskeforslag indgår i budgetproces for 2014

8 Ny lederrolle 2 skoleledere, 1 vice/afd.leder, 1 SFO-leder, konsulent Jens Saarup Gruppen tilrettelægger et samlet forløb for skoleledergruppen med fokus på afklaring og kompetenceudvikling i relation til: ledelse af den omfattende reformproces, som skolereformen er en ny lederrolle, som den ny arbejdstidsaftale lægger op til.

9 Ny lederrolle Tiltag og tidsplan
September 2013: Møde med skoleledere i Sorø for at videndele i forhold til reform og arbejdstidsaftale. Oktober 2013: Internatophold for skole- og SFO-ledere. November 2013: Deltagelse i KL-camp Teamudviklingssamtaler med ledelser December 2014: Dialog med HR om forhandling med faglige organisationer Januar 2014: Lederudviklingssamtaler Politiske beslutninger: Sammensætning af skolebestyrelser

10 Idræt, motion og bevægelse
1 lærer og 1 pædagog fra alle skoler, konsulent Torben Krogh Johansen Gruppen indsamler inspirationsmateriale vedr: Idrætsundervisning korte sekvenser af bevægelsesaktivitet kontinuerlige aktiviteter med foreninger el.lign. pædagogisk brug af bevægelse i fagene, så reformens krav kan indfries Tidsplan: Gruppen udarbejder konkret oplæg til d Gruppen samarbejder med gruppe der arbejder med understøttende undervisning

11 Understøttende undervisning
1 lærer+ 1 pædagog fra alle skoler, konsulent Anne Marie Østergaard Gruppen går tættere på de indholdsmæssige intentioner i reformudspillet vedr. understøttende undervisning samt inddragelsen af pædagoger og øvrige medarbejdere med relevante kompetencer i tilknytning hertil. Gruppen undersøger hvordan den understøttende undervisning kan tilrettelægges, så den understøtter undervisningen inden for de enkelte fag og på tværs af fagene Tidsplan: Gruppen udarbejder konkret oplæg til d Politiske beslutninger: Kommunal eller lokal fastsættelse af omfang og indhold i understøttende undervisning

12 Kompetenceudvikling 2 ressourcepersoner, 2 skoleledere, 1 medarbejder fra UPPR, konsulent Jens Saarup Overordnet strategi for kompetenceudvikling som sammentænker reformens intentioner med kommunale og lokale mål og behov for kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i Ringsted Kommune. Indholdsfokus: Undervisningskompetence svarende til linjefag i alle fag i it i undervisningen, klasseledelse, inklusion, alternative læringsmiljøer, læring i centrum, styrket trivsel mv. + øvrige lokale behov i Ringsted.

13 Kompetenceudvikling Tiltag og tidsplan
Oktober 2013: Gruppen mødes med udbydere for afdække muligheder for linjefagsuddannelser Januar 2014: Der udarbejdes udviklingskatalog og der nedsættes kommunale udviklingsnetværk Februar 2014: Afdækning af kompetencer på skolerne til skoleåret Gruppen afleverer oplæg

14 Økonomi Henrik Harder (skolecenterchef), 3 skoleledere & konsulent Mona Jørgensen Gruppen leverer det økonomiske beregningsgrundlag for indførelse af skolereformen i skoleåret 2014/15. Politisk drøftelse ultimo august Gruppen drøfter endvidere ressourcetildelingsmodel for – herunder evt. justeringer i forhold til sociale parametre og til fordeling af inklusionspulje Tidsplan og tiltag December 2013: Gruppen præsenterer ressourcetildeling for BUU Jan 2014: Skolerne modtager ressourcetildeling til 2014/15


Download ppt "Implementering af folkeskolereform"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google