Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolesamarbejdsprojekt - Hvordan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolesamarbejdsprojekt - Hvordan"— Præsentationens transcript:

1 Skolesamarbejdsprojekt - Hvordan
UVM/ FoU-projekt 2006 Odder Amtsgymnasium Skanderborg Amtsgymnasium Th.Langs Hf-kursus Århus Akademi Tørring Amtsgymnasium & Munkensdams Amtsgymnasium Amtscentret for Undervisning, Århus Amt (nu: CfU – JCVU/ VIA)

2 Skole samarbejdsprojekt MarsGym
Kan man lære noget..? Op til 2005 Projektstyrer på 3 UVM-projekter 10 år med gym./ ungdomsudd. Projekter 1 (2) konkrete projekter  erfaringer Men nu: situationen en anden. Selveje & bestyrelse Intet amt (minus ’kuvøse’) Diminutiv off. virksomhed i et marked 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

3 Projekt ”Kvalitet i STX & HF” - opstart januar 2005
Indkredse problemstillingen. Forskellige modeller til evalueringsplaner og kvalitetsarbejdet præsenteres og diskuteres. Evalueringsbarometeret gennemgås og diskuteres Træffe beslutninger om hvorledes vi fokusere arbejdsindsatsen, samt aftale hvem der gør hvad hvornår og hvordan. 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

4 Projektets målsætning -
Skolerne udvikler & afprøver kvalitetssystem Kvalitetsbekendtgørelsen skal indfries: Selvevalueringer Procedurer Inddragelse af aktører (bl.a. elever) Opfølgningsplaner Sammenbinding af lærernes undervisnings-evalueringer & skolernes samlede kvalitetsudvikling 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

5 Skole samarbejdsprojekt MarsGym
Til det praktiske… Projektet afsluttes i 2006 Konference i tidligt efterår 06 Opsamling Kurser i efteråret 2006: ACU-Århus ( EMU) Skolerne lægger egne planer mv. på nettet Midler til skolerne efterår 06 Fælles konference (SkoleKom – FC - mail) Projekt web-side – ACU-Århus/ EMUén 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

6 Skole samarbejdsprojekt MarsGym
Baggrund Tidligere UVM/ FoU-projekt: ”Ikke mere, men bedre evaluering” Udviklingsprojekt  kurser Fyn, Storstrøm, Kbh. og Århus Konkrete evalueringer & evaluerings-planer. Metoder. Kvalitetsbekendt-gørelsen. Kvalitetsbegrebet i undervisning & uddannelse. 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

7 Kvalitetsudvikling - historie
TQM – ISO9000  Standarder & profiler  KIG (KIV, KIF) Q-Planen – erhvervsskolerne (1995) EFQM (European Foundation for Quality Management) KvalitetsPrisen – SCKK Århus Amts Virksomhedsmodel Mars (DEL) ESSE (Bekendtgørelsens- vejledning) 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

8 Kvalitetsudvikling & ledelse - Ordrup Gym. mfl. som eksempler
Kvalitetsudvikling/ -styring er: Ekstern: tillidsskabende. Og kontrol Intern: fokus på ’produktion’, procedurer, forbedringer, udvikling. Og kontrol Så derfor er: Kvalitetsudvikling = organisationsudvikling Kvalitetsorganisation – i skolen Nye rutiner – på skolen Nye samarbejdskultur(-er) - i skolen 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

9 Kvalitetsudvikling og ledelse - Kvalitetsudvikling er ledelse
Ledelse har et projekt… Krav udefra Top-down (?) Import af system Kontrol ’Uomgængeligt’ Medarbejdere vil ’bare’ kerneydelse Omstillingsparate! men stress mv.… Medindflydelse - ejerskab Udvikling af system Udvikling/ læring (og kontrol) Ledelsen må prioritere (= ressourcer) 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

10 Andre: fx EFQM ( KVIK-modellen mm. www.sckk.dk)
28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

11 Vejledning kvalitets- bekndt:
ESSE: Effective School Self Evaluation (Vejledning til Bekendtg. om Kvalitetudvikling..) 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

12 Vejledning kvalitets- bekndt:
ESSE: Effective School Self Evaluation (Vejledning til Bekendtg. om Kvalitetudvikling..) 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

13 Odder Gymnasiums system til kvalitetsudvikling
Et projektresultat: Odder Gymnasiums system til kvalitetsudvikling Kvalitetsbekendtgørelse og STX §11skal ”tale sammen” 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

14 Skole samarbejdsprojekt MarsGym
Selvledelse Bestyrelse Rammer for selvledelse Forudsætning for rammer og selvledelse Rektor Økonomi-styring Udd. leder Vicerektor Sætter mål Udd. leder Adm. chef Vælger medarbejdere Teamkoordinator Skaber strategi Team Fag. Gr. Kval. Gr. Elever Adhoc. Gr. Pædagogisk Råd Elevråd Lærere Faciliterer debat og videns- netværk Leder relationer Undervisningen Kommunikerer værdier Operationel ledelse Samarb. Udv. Formulerer visioner Strategisk ledelse 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

15 Skole samarbejdsprojekt MarsGym
De 5 niveauer (1) Hvad evalueres? Hvem evaluerer? Hvornår evalueres? Hvorfor evaluere? Hvordan evalueres? Hvordan rapporteres? Hvem følger op? I) Den enkeltfaglige undervisning. Elevens faglige kompetencer Faglæreren, Elev-selvevaluering Løbende og ved større projekter, termins- og årskarakterer Give eleverne feedback m.h.p. at øge de faglige kompetencer og gennemføre uddannelsen med det bedste resultat Forbedre undervisningen Test, karakterer, elevrefleksioner, mdt. feedback, studierapport. (såvel summative som formative evalueringer) Karaktergivning, tilbagemelding til team vedr. større projekter, studierapport, studieplan undervisningsbeskrivelse deltagelse i lærerforsamlingsmøder Faglæreren, klassens lærerteam ved større projekter, evt. STV II) Det faglige samspil i klassen. Elevens personlige og sociale kompetencer Klassens lærerteam, Ved afslutningen af hvert forløb og hvert halve år Give eleverne feedback m.h.p. at øge de personlige og sociale kompetencer og gennemføre uddannelsen med det bedste resultat . Forbedre samspillet mellem fagene og udvikle tværfaglighed Elevsamtaler efter Odder Gymnasium koncept Projektevalueringer, studierapport . Karaktergivning, tilbagemelding på klassemøder, Klassens lærerteam, klassens lærere, evt. ledelsesrepræsentant 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

16 Skole samarbejdsprojekt MarsGym
De 5 niveauer (2) Hvad evalueres? Hvem evaluerer? Hvornår evalueres? Hvorfor evaluere? Hvordan evalueres? Hvordan rapporteres? Hvem følger op? III) Odder Gymnasiums udvalgte nøgleområder fra målsætning Ledelsen og kvalitetsgrupper Indenfor en 3 års periode Skoleudvikling Rapportere på hjemmesiden og til UVM Systematiske, kvalitative og kvantitative undersøgelser: barometer undersøgelse i Lectio Opfølgningsplaner hvert 3. år Evalueringsrapporter til UVM, kort rapport på hjemmesiden Ledelsen, evt. kvalitetsgrupper IV) Andre områder: a)som fremgår af kvalitets-bekendtgørelsen Når ledelsen/bestyrelsen/UVM beslutter, at der er et behov Afhænger af undersøgelsen Evalueringsrapport til UVM, kort rapport på hjemmesiden Ledelsen og kvalitetsgrupper b) tilfredshed og trivsel: Undervisningsmil-jøvurdering, APV, AKU, teamsamarbejde Sikkerhedsudvalg, evt. ledelse Hvert 3. år Skabe grundlag for et godt undervisningsmiljø og en god arbejdsplads Spørgeskemaundersøgelse Samtaler mellem ledelse og lærer/lærerteam Rapportering til henholdsvis SU og elevråd samt ledelsen Samarbejdsudvalg V) Målsætning Selvevaluering af opstillede mål og nøgleområder: Eleverne Lærerne Lærerteam Ledelsen Status for kvalitets- og resultatvurdering: hvorvidt er målene implementeret? Baggrund for opstilling af nye mål Som beskrevet for de forskellige detailområder Bestyrelsen 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

17 Skole samarbejdsprojekt MarsGym
Odder Gym: Teamlærerne som oversætter mellem undervisningen/elever og skolens værdier/mål Lærerteam oversætter virkningerne fra niveau III, IV og V til I og II og vice versa Skemalagt modul hver 4. uge Elevsamtaler: 2 pr semester Oversættelsen vil være forskellig i studieretningerne 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

18 Skole samarbejdsprojekt MarsGym
Odder Gym. fortsat Forudsætninger for at undervisningsevaluering bliver mest til læring og mindst til kontrol: Fælles sprog og definitioner Fælles eksemplarisk materiale: faglige summative og formative elev-evalueringer; skabeloner til tilfredshedsundersøgelser vedr lærerens undervisning Fora, hvor evaluering er på dagsorden: Opstilling af delmål i faggrupperne Flerfaglige sammenhænge, fx AT Klassemøder, hvor evaluering af hold drøftes Teamkoordinatormøde – ledelse 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

19 Skole samarbejdsprojekt MarsGym
Odder Gym. fortsat: Sammenhængen i feed-back mekanismen skal være både umiddelbar og langsigtet i forhold til alle deltagere Trin1 Faglærer og elever Trin 2: Lærerteam Trin 3: Teamkoordina tor Trin 4: Ledelse Trin 1: 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

20 Opsamling – generelle erfaringer: Skoleniveau - 1
Model: Åkerströms ”forandringslaboratorium” 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

21 Opsamling – generelle erfaringer: Skoleniveau - 2
Ledelsen skal være commited og have mål for skolen. Ressourcer + organisatorisk kapacitet Medarbejderne: Engagement, ’omstil-lingsparathed’, projektudvalg, fælles pro-jektplan. Praksislæring & skoleudvikling er ’smertefuld’ – tager tid. Forpligtelse på videndeling Kolleger tages i ed  accept af udviklings- og forandringskultur 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

22 Opsamling – generelle erfaringer: Mellem skoler
Kontrakt & præcision: hvad vil vi (mål)? Faser, tid og ressourcer. Alle enige? Klar projektbeskrivelse (dyrt at mødes) Fastlæg metode: Benchmark? (sammenligninger på indikatorer) Benchlearning? (udviklingsorienterede sammenlign + læringsprojekter) Praxisfællesskaber – tætte og evt. explorativ tilgang Forandringslab, O.U./ skoleorg. udv.? Fagsamarbejde – didaktisk projekt? Fastlæg ressourceforbrug, dagsorden, progression, roller & handlinger, der sikrer læring & udv. Inddrag relevante aktører og dygtige kons. ’Stjæl med arme og ben’! 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

23 Opsamling – generelle erfaringer: Projektstyring & rapportering
Afsæt ressourcer til projektstyring: sekretariat, rapportskrivning mv Dokumentér. Validér materialet Kvalificér erfaringer. Sammenkæd med teori  generalisérbarhed. Videndel. Giver netværk + flere erfa. Egen skole Andre skoler. Kurser og konf. Træd op! Synliggør. Diskutér. 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

24 Opsamling – generelle erfaringer: UVM
FoU-midlerne: pr. skole (!) Kontakt UVM inden der spildes tid på koordinering af ansøgning mv. Inddrag gerne en fagkonsulent til kommunikation & information Prøv andre lokale/regionale/ EU-fonde (- kræver projektsekretariat) 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym

25 Henvisninger - dokumentation
De 6 skolers hjemmesider  kvalitet EMU: Søg på: ’kvalitetsudvikling’ Barometermodellen: samme sted ”Gymnasieskolen”, # 21/ 06 ”Styringsanalysen” UVM 2005 28.sept HG Skole samarbejdsprojekt MarsGym


Download ppt "Skolesamarbejdsprojekt - Hvordan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google