Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Billum skole Overordnet udviklingsplan Den politiske beslutning fra 2007 omkring skole/SFO danner baggrund for dette materiale. Planen er til debat og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Billum skole Overordnet udviklingsplan Den politiske beslutning fra 2007 omkring skole/SFO danner baggrund for dette materiale. Planen er til debat og."— Præsentationens transcript:

1 Billum skole Overordnet udviklingsplan Den politiske beslutning fra 2007 omkring skole/SFO danner baggrund for dette materiale. Planen er til debat og har til hensigt at give medarbejdere og bestyrelse et overblik over, hvad vi allerede er i gang med, og hvad der ligger de næste år forude. Den er opdelt efter børne-, forældre-, medarbejder- og ledelsesniveau med angivelse af mulige ”indsatsår” Der er indenfor hvert niveau kort nævnt indsatsområde med dertilhørende målsætning og succeskriterier. Der bliver til flere af indsatsområderne formuleret særskilte handleplaner. Planen drøftes på SFO’s personalemøde, lærermøde(r) og bestyrelsesmøder evt. pædagogisk rådsmøde. Det meste af dette materiale bliver en naturlig det af skolen kommende kvalitetsrapport.

2 Billum skole Overordnet udviklingsplan 08 / 10 Børne - niveau Indsatsområde Trivsel i klassen og på hele skolen08/09 Elevplaner08/09 Det er et mål, at børn og unge selv oplever at blive hørt og har medbestemmelse i beslutninger Succeskriterier at skolen har aktive fora for elevindflydelse fx elevråd/klasseråd/klassens tid at skolens handleplan på baggrund af undervisningsmiljørapporten ligger på skolens hjemmeside at elever inddrages i - og har medansvar for - egen elevplan Det er et mål, at eleven oplever udfordringer og forpligtende fællesskaber, så han/hun trives og fortsat kan udvikle sig Succeskriterier at undervisningen er organiseret i fleksible rammer at holddannelse anvendes i alle team som redskab til undervisningsdifferentiering at der arbejdes med en mangfoldighed af læringsformer i skolen at eleverne har udviklet en bevidsthed om, i hvilke situationer de lærer bedst at elevplanen for den enkelte elev dokumenterer, at eleven udfordres og trives at elevplanen på overskuelig måde viser den enkelte elevs udvikling at såvel elev som lærer er aktive i forhold til ajourføring af elevplanen at teamet udvikler og evaluerer samarbejdet omkring eleverne

3 Billum skole Overordnet udviklingsplan Forældre - niveau Indsatsområde Skole / hjemsamarbejde08/09 Det er et mål, at samarbejdet skal være ligeværdigt skole og forældre imellem Succeskriterier at skolebestyrelsen via principper for forældresamarbejdet giver mulighed for dialog mellem alle parter i samarbejdet at principperne ligger på skolens hjemmeside at skolebestyrelsen udtrykker tilfredshed med samarbejdsmiljøet Det er et mål, at alle oplever, at dialogen er konstruktiv Succeskriterier at forældrenes rolle i den konstruktive dialog er drøftet i skolebestyrelsen og i klasseforældreråd at skolen drøfter og videreudvikler aktiv og positiv forældreinddragelse at kommunikation med forældre også sker elektronisk at skolebestyrelsen udtaler sig til den årlige kvalitetsrapport Billum Børneby08/10

4 Billum skole Overordnet udviklingsplan Medarbejder - niveau Det er et mål, at få skabt en evalueringskultur, hvor resultaterne anvendes til dokumentation og videreudvikling Succeskriterier at skolens evalueringssystematik er beskrevet på skolens hjemmeside at alle formulerede mål har konkret beskrevne, evaluerbare succeskriterier at alle evalueringer danner grundlag for fælles refleksion og følgehandlinger at alle team arbejder med indbyrdes supervision og sparring at skolens ledelse jævnligt overværer undervisningen og giver pædagogisk sparring Det er et mål, at skolen udvikler et udfordrende læringsmiljø Succeskriterier at skolen drøfter læringsmiljøets betydning og udformer et fælles læringssyn at skolens læringssyn fremgår af skolens pædagogiske profil på hjemmesiden at skolens forventninger til de selvstyrende team er beskrevet at skolens pædagogiske udviklingscenter aktivt bidrager til udvikling af skolens læringsmiljø at skolens aktuelle udviklingsfelter fremgår af skolens hjemmeside Det er et mål, at de fysiske rammer understøtter skolens læringssyn såvel funktionelt som æstetisk Succeskriterier at de fysiske rammer anvendes fleksibelt og i overensstemmelse med skolens læringssyn at eleverne oplever at være i et læringsmiljø, som giver inspiration til fortsat læring at skolen indtænker udearealer som en del af læringsmiljøet Indsatsområde • Evaluering / Læringssyn / Elevplan07-08-09 • Trivsel på arbejdspladsen06-07-08….. • Det grønne islæt08-09-10 ! • Samråds-situationen08-09

5 Billum skole Overordnet udviklingsplan Medarbejder - niveau Det er et mål at skolen fortsat arbejder med at skabe et godt værested og en god arbejdsplads Succeskriterier At alle føler et personligt ansvar for og handler efter, at ”man” og fællesskabet trives. Det er et mål, at alle oplever, at dialogen er konstruktiv Succeskriterier at de professionelles rolle som ansvarlige i den konstruktive dialog er drøftet og implementeret på fx skole / teamniveau at skolen drøfter og videreudvikler aktiv og positiv forældreinddragelse at kommunikation med forældre også sker elektronisk En gruppe er nedsat Succeskriterier Mindst et team afprøver og evaluerer udeskoletanken i skoleår 08 / 09. Det er et mål, at skolen samrådssituation evalueres Succeskriterier at de professionelle og brugerne taler sammen herom at medarbejdere og brugere er tilfredse med kommende princip / procedure.

6 Billum skole Overordnet udviklingsplan Medarbejder - niveau Indsatsområde Samarbejde lærere og pædagoger SFO….

7 Billum skole Overordnet udviklingsplan Ledelses-niveau Indsatsområde • Bekymringsbørn – procedure i Varde kommune08 • Børn med særlige behov • Uddannelse for medarbejdere / ledelse08/10 • Informationsgang og niveau08/09 • Brobygning08 • Børneby08-10 Det er et mål, at der foregår kompetenceudvikling/vidensdeling såvel internt på den enkelte skole som på tværs af skoler og institutioner. Succeskriterier at skolen i beskrivelsen af teamsamarbejdet og det øvrige samarbejde på skolen sikrer vidensdeling at der er etableret faglige netværk på - og mellem - skoler at skolen har afsat - og prioriterer - tid og øvrige resurser til kompetenceudvikling Det er et mål, at der er en åben og konstruktiv dialog mellem skoleledelsen og den enkelte medarbejder Succeskriterier at der årligt afholdes MUS-samtaler at der er et højt informationsniveau internt Det er et mål, at der på skolen er udarbejdet plan for ledelsesteamets uddannelse og kompetenceudvikling

8 Billum skole Overordnet udviklingsplan Ledelses-niveau Manglende områder • Rummelighedsbegrebet • Læsning • Skolens IT-plan


Download ppt "Billum skole Overordnet udviklingsplan Den politiske beslutning fra 2007 omkring skole/SFO danner baggrund for dette materiale. Planen er til debat og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google