Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ankestyrelsen - en styrelse under Socialministeriet •Ankeinstans på arbejdsskadeområdet •Afgørelser i principielle sager truffet af kommunerne på det sociale.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ankestyrelsen - en styrelse under Socialministeriet •Ankeinstans på arbejdsskadeområdet •Afgørelser i principielle sager truffet af kommunerne på det sociale."— Præsentationens transcript:

1 Ankestyrelsen - en styrelse under Socialministeriet •Ankeinstans på arbejdsskadeområdet •Afgørelser i principielle sager truffet af kommunerne på det sociale område •Ankeinstans i sager om fjernelse af børn fra hjemmet •Koordinerer praksis på landsplan (en sag under de samme betingelser får det samme resultat i hele landet) •Sekretariat for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, Arbejdsmarkedets Ankenævn og Arbejdsmiljøklagenævnet

2 Ankestyrelsens arbejde med kvalitet •I 2000 -2003 foretog Ankestyrelsen en selvevaluering efter Excellence-modellen •Søgte den offentlige kvalitetspris •Modtog anerkendelsesprisen i 2001/2002 for den offentlige sektor

3 Hvad lærte vi af Excellence- modellen? •Arbejdet med en selvevaluering efter denne model er meget omfattende og kompleks •Vanskeligt at få kendskabet til evalueringstankegangen udbredt i organisationen

4 Ny styregruppe for kvalitetsudvikling •Sikre at Ankestyrelsen lever op til bestemmelserne om kvalitet i resultatkontrakten •Sikre at kvalitetsarbejdet udvikler sig i overensstemmelse med husets vision og strategier for området. Sammensætning: •Vicestyrelseschef •Personalechef •4 chefer fra de to afdelinger med linjekontorer

5 KVIK blev prøvet •KVIK fremstår som en mere lettilgængelig og knap så teoretisk en model som kvalitetsmodellen. •Egnet som et dagligdags værktøj, der er nemmere at arbejde med og få bredere ud •Afprøvet i den samlede chefgruppe i maj 2005 •Chefgruppen foreslog, at der blev indhentet erfaringer fra andre offentlige arbejdspladser

6 Køreplan for KVIK- selvevaluering •Beslutning i chefgruppen primo 2006. •Endelig procesbeskrivelse forelægges chefgruppen før sommerferien 2006, indeholdende en uddannelsesplan for tovholdere. •Undervisning af tovholdergruppen efter sommerferien/primo efterår 2006, eventuelt efterfulgt af introduktionsundervisning for hele huset (eks. 2 timer i kantinen). •Afholdelse af selvevalueringsdag lige efter efterårsferien 2006 (uge 43)

7 Formål med KVIK-selvevalueringen •gøre status over hvor styrelsen befinder sig inden for hvert af de 9 temaer i KVIK- modellen og på baggrund heraf formulere forbedringsmuligheder og konkrete indsatsområder. •indhente erfaringer til brug ved fremtidige KVIK-selvevalueringer i styrelsen. •sikre medejerskab til KVIK-modellen i hele styrelsen

8 Udvælgelse af 12 KVIK-tovholdere •Tovholdergruppen er at den skal være repræsentativ for huset. •Både ledere og medarbejdere fra alle afdelinger. •De forskellige faggrupper skal være repræsenteret •Både erfarne og nyere ansatte. •Hvert kontor skal så vidt muligt have et medlem i tovholdergruppen •Den faglige viden om de forskellige temaer i KVIK- modellen er til stede i gruppen. •Tovholdergruppen må ikke være for stor, da det ellers ikke er praktisk muligt at få den fornødne dialog og konsensus. •Tovholdergruppen skal på denne baggrund sammensættes med 12 personer

9 Besluttet ressourceforbrug for tovholdere I alt 8-9 dage pr. tovholder fordelt på: •2 dage til uddannelse •2 dage til forberedelse til konsensusseminar (dataindsamling, gennemlæsning af materiale, individuel selvevaluering) •2 dage til konsensusseminar •1 dag til KVIK-temadag •1-2 dage til udarbejdelse af endelig konsensusrapport

10 Besluttet ressourceforbrug for resten af huset •1 dag pr. medarbejder til deltagelse i KVIK-temadagen. •Hertil kommer personalekontorets ressourceforbrug til planlægning af og gennemførelse af hele KVIK-processen.

11 Overordnet forløb 1.Forberedelse til KVIK-temadag – indledende selvevaluering i tovholdergruppen 2.KVIK-temadag for hele huset 3.Opfølgning på KVIK-temadag – endelig selvevaluering i tovholdergruppen

12 Forberedelse til KVIK-temadag – indledende selvevaluering i tovholdergruppen •Forberedelse af konsensusseminar (dataindsamling, gennemlæsning af materiale, individuel selvevaluering) v/hver enkelt KVIK-tovholder (perioden 4/9-3/10) •Konsensusseminar 4. oktober •Færdigredigering af første udkast til selvevalueringsrapport (perioden 5/10- 24/10)

13 KVIK-temadag for hele huset 3/11 •Introduktion for hele huset til KVIK- modellen v/konsulent fra SCKK •Efterbearbejdning på kontorniveau af første udkast til selvevalueringsrapport: Der arbejdes i grupper, som hver især får til opgave at behandle et antal af de 9 temaer (hvert kontor skal drøfte alle 9 temaer).

14 Opfølgning på KVIK-temadag – endelig selvevaluering •Med udgangspunkt i bidragene fra KVIK- temadagen udarbejdes den endelige selvevalueringsrapport (KVIK-tovholderne) •Direktionen tager stilling til det videre forløb

15 Aktivitet ( ”Fede” aktiviteter involverer hele tovholdergruppen). DatoTidspun kt Intro til selvevalueringsforløbet 8/913.00 – 14.30 Introduktion til selvevaluering med KVIK v/SCKK 14/99.00 – 12.00 Individuel selvevaluering v/tovholderne hver for sig 15 - 28/9 Gennemlæsning af individuelle selvevalueringer (tovholderne hver for sig) 2 – 3/10 Konsensusseminar 4/108.30 – 19.00 Færdigredigering af oplæg til konsensusrapport til brug på KVIK-temadagen 5 - 24/10 Opfølgning på konsensusseminar og introduktion til rollen som tovholder på KVIK-temadagen for hele styrelsen 25/109.00 – 15.00 KVIK-temadag for hele styrelsen v/tovholdere + Ulla, Mads, Mette 3/119.00 – 16.00 Opsamling på KVIK-temadagen v/Ulla, Mads, Mette 9/109.00 – 15.00 Færdigredigering af konsensusrapport v/Ulla, Mads, Mette November


Download ppt "Ankestyrelsen - en styrelse under Socialministeriet •Ankeinstans på arbejdsskadeområdet •Afgørelser i principielle sager truffet af kommunerne på det sociale."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google