Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udviklingen i Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyningsseminar 2010 Kåre Clemmesen Vicedirektør.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udviklingen i Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyningsseminar 2010 Kåre Clemmesen Vicedirektør."— Præsentationens transcript:

1 Udviklingen i Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyningsseminar 2010 Kåre Clemmesen Vicedirektør

2

3 Lov om Kort & Matrikelstyrelsen § 2. Kort- og Matrikelstyrelsen skal 1)varetage den geodætiske opmåling og den topografiske kortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt kortlægning af farvandene heromkring, 2)forestå matrikel- og landinspektørvæsenet i overensstemmelse med lovgivningen herom og 3)udføre udviklingsarbejder inden for de nævnte fagområder, når det er hensigtsmæssigt af hensyn til styrelsens virksomhed. § 2. Kort- og Matrikelstyrelsen skal 1)varetage den geodætiske opmåling og den topografiske kortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt kortlægning af farvandene heromkring, 2)forestå matrikel- og landinspektørvæsenet i overensstemmelse med lovgivningen herom, 3)forestå infrastrukturen for geografisk information i Danmark og 4)udføre udviklingsarbejder inden for de nævnte fagområder, når det er hensigtsmæssigt af hensyn til styrelsens virksomhed.

4

5 INSPIRE PRINCIPPERNE •data bliver kun indsamlet én gang •data bliver vedligeholdt, hvor det gøres mest effektivt •det bliver lettere at få overblik over hvilke data der findes •data kan anvendes sammen og uanset hvor de kommer fra •der skabes gode betingelser for, at data bliver brugt af mange og i flere sammenhænge.

6 INSPIRE – teknisk implementering Bilag 3 data Bilag 1 data Bilag 2 data Metadata og tjenester Sektorspecifikke data Bilag 3 data 2010- 2013 2012- 2017 2014- 2019 2015- 2019 2014- 2019

7 Samordningsudvalget •§ 10. Miljøministeren nedsætter et samordningsudvalg vedrørende infrastrukturen for geografisk information. •Stk. 2. Samordningsudvalget vedrørende infrastrukturen for geografisk information afgiver indstillinger om tiltag til fremme af infrastrukturen for geografisk information i Danmark og bistår ministeren ved gennemførelsen og anvendelsen heraf. Samordningsudvalget bistår endvidere miljøministeren ved kontakten med Kommissionen i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab. •Stk. 3. Samordningsudvalget vedrørende infrastrukturen for geografisk information består af en formand og indtil 10 andre medlemmer. Som medlemmer kan udpeges repræsentanter for de offentlige myndigheder, som besidder geodatasæt omfattet af denne lov, samt repræsentanter for andre, der har fået stillet Danmarks INSPIRE-geoportal til rådighed efter § 5, stk. 2. Endvidere kan personer med særligt kendskab til infrastrukturen for geografisk information udpeges til medlemmer af udvalget. Udvalgets medlemmer beskikkes for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan ske. •Stk. 4. Brugere, producenter og udbydere af værdiforøgende tjenester vedrørende geodatasæt og geodatatjenester samt andre med interesse i infrastrukturen for geografisk information kan fremkomme med forslag til samordningsudvalget vedrørende infrastrukturen for geografisk information om tiltag til fremme af infrastrukturen for geografisk information i Danmark. •Stk. 5. Samordningsudvalget vedrørende infrastrukturen for geografisk information fastsætter selv sin forretningsorden.

8 Samordningsudvalget •Medlemmer af samordningsudvalget: –Jesper Jarmbæk, KMS – formand –Søren Rude, Økonomi- og Erhvervsministeriet –Jørgen Tulstrup, Klima- og Energiministeriet –Jette Petersen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri –Per Friborg, Transportministeriet –Lotte Holten Møller, Danske Regioner –Erling Friis Poulsen, Kommunernes Landsforening –Esben Munk Sørensen, Danske Universiteter (AAU, KU og DTU) –Inge Flensted, Geoforum •Udvalget afholder sit første møde inden sommerferien •Udvalget fungerer sideløbende med Servicefælleskabet for Geodata

9 Statsaftalen for geodata •Et indkøbsfællesskab der sikrer en mere effektiv økonomi omkring statens samlede indkøb og anvendelse af geodata •Statsinstitutionerne får fri adgang til en række væsentlige data og tjenester fra KMS – mod fast ”kontingent”-betaling •Erstatter de individuelle aftaler, som de enkelte styrelser / ministerier har haft med KMS •Aftalen trådte i kraft den 1. jan. 2009 •Statsligt koordinationsforum nedsat •Større nyudviklinger (data / services) skal finansieres ovenpå den eksisterende aftale •I fællesskab sørge for at infrastrukturen er tidssvarende

10 Kommuneaftalen for geodata •Aftale mellem regeringen og kommunerne •Kommunerne får fri adgang til en række væsentlige data og tjenester fra KMS •Erstatter de individuelle aftaler, som kommunerne i dag har med KMS •Aftalen træder i kraft den 1. april 2010 •Forventes øget kommunalt brug af KMS’ geodata •Kommunalt koordinationsforum starter april •Større nyudviklinger (data / services) skal finansieres ovenpå den eksisterende aftale •Medvirker til infrastrukturens anvendelse i kommunerne •Kobling til statsaftalen (nye ydelser / finansiering m.m.)

11 KMS’ aktiviteter for at understøtte infrastrukturen

12 DAGI Danmarks Administrative Geografiske Inddeling •Kommuner og regioner •Sogne •Retskredse •Politikredse •Postnumre •Opstillingskredse •Afstemningsområder DAGI-datasættet stilles nu til rådighed for anvendelse til kommercielle og ikke-kommercielle formål uden betaling

13 FOT Fælles OffentligT Administrationsgrundlag FOTdanmarks medlemmer København og Frederiksberg kommune tæt på at være med. Ved udgangen af 2010 forventes FOT-data produceret i 1. generation for 75% af Danmarks areal.

14 FOT-samarbejdet Videreudvikling af samarbejdet ”Fase 1 / version 1”: •Fællesoffentlig data etablering •Kvalitet i data •Alle med ”Fase 2 / version 2” – fokus på: •Opdatering/ajourføring •Udvidelse af brug af FOT-data (sektorer) •Referencearkitektur •Fælles offentlige løsninger

15 Fællesindkøb af sommerortofoto 2010

16 Det fælles krisebillede Værktøjer og menuer On-line brugere Datalag Tekstbeskeder Logning af brugeraktivitet Information om datalag Skrivefelt Aktuel information Journal Informationsfællesskab på beredskabsområdet

17 Kortforsyningen - udvikling i forbrug

18 Kortforsyningen - udvikling i driftsstabilitet

19 Kortforsyningen Fokus på stabilisering af driften •Øget overvågning / hurtigere indsats ved nedbrud •Optimeret selvforsvar •Ny arkitektur •En række projekter gennemføres 2010/2011 •Særlig fokus på at sikre kortforsyningens drift i forbindelse med overgangen til Statens It

20 Fælles IT-drift for staten – Statens It Seks IT-fællesskaber fusioneret pr. 1.1.2010 - Miljøministeriets IT - TværMinisteriel IT (Økonomi og Finans) - Koncern IT (Videnskab) - IT (Integration) - Koncern Center (Kultur) - BIT (Beskæftigelse) Fra 2012 Resten af ministerierne

21 Andre emner fra KMS’ aktivitetsområder – 1 •Referencenet –DKTM (projektion) nu implementeret i samarbejde med interessenter omkring byg og anlæg – system34 skulle dermed have fundet sin endelige afløser! •Matrikel/ejendom –Problemer med miniMAKS (herunder den nye datamodels distribution i KF) ved at være overstået –Sagsbehandlingstiderne OK –Ændring af udstykningsloven (Kbh. og Frb. Kommune) – 1 matrikel for hele landet

22 Andre emner fra KMS’ aktivitetsområder – 2 •Landkort –FOT-linje produktionen optimeret –Landsdækkende FOT/TOP10DK blandingsprodukter klar til brug (efter store startvanskeligheder) •Søkort –Fremtidigt produktionsflow for søkort, under planlægning (skulle gerne i fremtiden give mere direkte adgang til søkortdata i KF) –Grønlandske søkort – planlægning af nyt produktionsflow •Højdemodel –Godkendt dec. 2009 –Nye anvendelsesområder (stormflod, nedbør, støj, kyst m.m.)

23 Danmarks Inspire Geoportal Adgang til nettjenester: •Geodatavisning •Metadatatjenester •Katalogtjenester / søgning •Sammenstilling af data •International sammenkobling Åbner for en lang række basale arkitektur-spørgsmål: •Gratis •Betaling •Administration •Logning / kontrol •Aftaler mellem portaler

24 KMS’ fokuspunkter fremover •Fælles offentlige indkøb af geodata og fælles service-løsninger (stat / kommuner / regioner) –Behovsopsamling –Forventningsafklaring –Skabe enighed om specifikationer –Skabe forhandlingsløsninger om finansiering –Kontakt til udviklingspartnere •Infrastrukturen – standarder og rammer –Arkitektur –Dataharmonisering –Metadata –Referencearkitektur for stedbestemt information –Samspil med andre landes infrastruktur –Sikre sammenhæng til international infrastruktur •Koordinerende rolle –Initierende omkring samarbejder –Kompetence/rådgivende om samarbejdsløsninger –Forretningsafklaring –Kobling til / integration i digitale løsninger i øvrigt –Indspil/erfaring til/fra udviklingspartnere

25 Konjunkturernes elendighed

26


Download ppt "Udviklingen i Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyningsseminar 2010 Kåre Clemmesen Vicedirektør."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google