Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

29-06-2014 | FOTdanmark og 3D Side 2 FOTdanmark i 3D? Behov og problemer >FOTdanmark udarbejdede i foråret 2009 en Foranalyse af 3D- modeller og FOT for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "29-06-2014 | FOTdanmark og 3D Side 2 FOTdanmark i 3D? Behov og problemer >FOTdanmark udarbejdede i foråret 2009 en Foranalyse af 3D- modeller og FOT for."— Præsentationens transcript:

1

2 29-06-2014 | FOTdanmark og 3D Side 2 FOTdanmark i 3D? Behov og problemer >FOTdanmark udarbejdede i foråret 2009 en Foranalyse af 3D- modeller og FOT for at afklare behovet for at indarbejde 3D- modeller i specifikationen, og for at give en vurdering og forsøgsvis afklaring af de problemfelter, der givet vil opstå i forbindelse med en integrering af 3D-data i FOT2007 >Foranalysen fra marts 2009 kan læses på FOTdanmarks hjemmeside: www.fotdanmark.dk/Menu/Materiale/www.fotdanmark.dk/Menu/Materiale/

3 29-06-2014 | FOTdanmark og 3D Side 3 FOTdanmark i 3D? Status >Mindst 27 kommuner har 3D-modeller typisk af dele af bykernen >Som 3D-modellering anvendes i dag, til visualisering af byarkitektur, er det umiddelbare behov at etablere en model, der ligner virkeligheden snarere end det traditionelle 2D-kortværk, der gengiver virkeligheden >Flertallet af kommuner anvender endnu ikke 3D-modeller, og behovet for 3D-dataregistrering er fortsat meget varierende.

4 29-06-2014 | FOTdanmark og 3D Side 4 3D-modeller – hvad kan FOTdanmark bidrage med? >Terrænspring (kajkanter, fortovskanter og andet) bliver ofte ikke opfanget af laserscanningen. Der skal foretages en omfattende efterbearbejdning i 3D-bymodellen for at få terrænet ”på plads”. >Mange brud og strukturlinier, fx kajkant og kørebanekant, findes som objekttyper i FOT2007. Kan man korrelere disse FOT-data med terrænmodellen som en lettelse af efterbearbejdningen? >Fotogrammetrisk genererede 3D-bygninger skæres ofte i terræn og flyder i forhold til den indmålte bygningspolygon. Kan en kobling til bygningspolygonet i FOT2007 fastholde 3D-bygningen mod terræn?

5 29-06-2014 | FOTdanmark og 3D Side 5 Udfordringer: FOT2007- systemet og specifikationen >FOT2007 systemet kan i sin nuværende form ikke registrere lodrette vektorer! Derfor vil bygningsspring ikke kunne opfanges. >De seks metoder til registrering af 3D-bygninger (3D_metoder), der angives i FOT-specifikationen er ikke aktuelle muligheder i FOT2007. Der forestår derfor et yderligere specifikationsarbejde og en tilpasning af FOT2007, hvis FOT skal kunne rumme 3D- bygninger.

6 29-06-2014 | FOTdanmark og 3D Side 6 FOTdanmark i 3D? Er det noget vi skal? >Kommuner, der allerede har 3D-bymodeller, udtrykker et stærkt ønske om en samlet ajourføring af FOT-data og 3D-data (vi vil ikke have to ”kortværk” at vedligeholde) >Ønsket er, at der i det videre arbejde sikres en god løsning på udveksling af data mellem 2D og 3D >Geokodede BBR-bygninger kan evt. fungere som ”nøgle” i en sådan synkron ajourføring. Der skal etableres en god løsning på dataudveksling både fra 2D til 3D, men også fra 3D til 2D. >MEN vi mangler en STANDARD for 3D-bygning! 

7 29-06-2014 | FOTdanmark og 3D Side 7 FOTdanmark i 3D? Er det noget vi skal? >Geoforums vejledning anbefaler, at FOT-bygninger anvendes som udgangspunktet for etableringen 3D-bymodeller, sådan at FOT- bygningens skæring med terræn, bygningens ”footprint”, anvendes som 3D-bymodellens ”footprints”. >FOTdanmark vil gerne deltage og bidrage til Geoforums videre arbejde med en standardisering.

8 29-06-2014 | FOTdanmark og 3D Side 8 3D-bymodellering som administrationsgrundlag? >I øjeblikket benyttes 3D-modeller oftest til projektperspektivering og modellerne er ikke nødvendigvis sammenlignelige med 2D-datasæt, hvad angår præcision. >3D-modeller anvendes i øjeblikket til at producere modeller, der ligner virkeligheden (ser godt ud), mens 2D kortværket gengiver en opmåling af virkeligheden.

9 29-06-2014 | FOTdanmark og 3D Side 9 FOT og 3D – det videre arbejde >Vi vil arbejde videre med at etablere en snitflade mellem FOT2007 og 3D-bygningsdata. Et sådant arbejde må i første omgang omfatte: –En undersøgelse og en evt. pilotafprøvning af hvorvidt en kobling mellem FOT2007 og Danmarks Højdemodel vil kunne minimere efterbearbejdningen af terræn i 3D-modelleringen –En konkretisering af en snitflade (med udgangspunkt i FOT- bygningspolygonet eller geokodede BBR-bygninger) så vedligeholdelse af data kun foregår ét sted. >Det er væsentligt at 3D bliver valgfrit.

10 29-06-2014 | FOTdanmark og 3D Side 10 FOTdanmark i 3D – hvorfor så defensive? >Behovet og økonomien blandt FOTdanmarks medlemmer er meget svingende >Vi har mange andre presserende opgaver der står lige for MEN >Vi vil gerne hægte os på et udvalgsarbejde i Geoforum regi - der skal tænkes de rigtige tanker, så vi på sigt implementeret et 3D- tillæg til FOT. >Vi tænker i snitflader med vores tilgang til videreudvikleing af FOT2007 – og snitfladen mod 3D bygning og bymodeller skal medtænkes i det arbejde.


Download ppt "29-06-2014 | FOTdanmark og 3D Side 2 FOTdanmark i 3D? Behov og problemer >FOTdanmark udarbejdede i foråret 2009 en Foranalyse af 3D- modeller og FOT for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google