Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks Veje Foranalyse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks Veje Foranalyse"— Præsentationens transcript:

1 Danmarks Veje Foranalyse
Danmarks Veje Foranalyse Samarbejde mellem Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet Med deltagelse af kommuner, amter og andre vej- og kortsektor aktører. Helsinki præsenteret som idé ”nyt” logo - nationale strømninger - samarbejde og sammenhæng.

2 Status- hvor er vi nu! Foranalyse igangsat april 2001
Status- hvor er vi nu! Foranalyse igangsat april 2001 Interessent analyse færdig oktober 2001 Pilotprojekt færdigt december 2001 Foranalyse afrapporteret ultimo december 2001 Udestår afklaring af : Datamodel - systemmodel Tekniske og organisatoriske problemstillinger risikovurdering kapitalisering

3 Formål Alle offentlige basisdata om vejnettet, trafikforhold m.v. skal kunne samvirke, udveksles og anvendes, som kom de fra én enkelt kilde eller ét enkelt informationssystem. Brugerkrav Ikke opfyldt i dag Kun for overordnet vejnet uden ”præcis” geometri

4 Danmarks Veje er Et samarbejds- og data koncept
Danmarks Veje er Et samarbejds- og data koncept Et sæt af aftaler om standarder, specifikationer, datamodeller, snitflader, referencer nøgler og lignende elementer Vigtigt at ikke er et stort og uoverskueligt SYSTEM Vigtigt at dataleverandører ikke skal have nye lokale systemer Vigtigt at brugerne er garanteret kvalitet og dataadgang Garanteres ved at data sættes i arbejde

5 Situationen i Danmark Fem forskellige vejbestyrelser:
Situationen i Danmark Fem forskellige vejbestyrelser: Staten km 14 Amter km 275 Kommuner km ? Private veje - app km Hvordan fordeles det danske vejnet Det overodnede vejnet bærer mest trafik

6 Modeller af det danske vejnet
Modeller af det danske vejnet Meget detaljerede data om alle stats- og amtsveje lagret i en fælles “segmentmodel” tilknyttet generel geometri. (Vejdir.+amterne) VIS Detaljerede data om kom-munens veje baseret på ad-ministrative referencer. Evt. geometri jf. tekniske kort (Kommunerne) VEJMAN/ROSY Eller vist på en anden måde Forholdet mellem vejdata og geografi Detaljeret topografisk kort over hele vejnettet registre-ret i en geometriobjekt-model med få suppl. data (KMS og kommunerne) TOP10DK/FOT

7 Data forvaltning Stat og amter - VIS Fælles vejforvaltningssystem
Data forvaltning Stat og amter - VIS Fælles vejforvaltningssystem Central DB Aftalte fælles standarder og kvalitets definitioner. Kommuner - to større vejforvaltningssystemer Ca. 175 med systemer resten uden Ingen aftalte fælles standarder eller kvalitets definitioner. Hvorledes forvaltes disse data - data managment Vejforvaltningssystemer Den store udfordring ligger på det kommunale område Stat og amter har allerede taget skridtet mod fælles datamodel og standarder

8 Vej geometri KMS - TOP10DK Topografisk vector DB 1:10.000
Vej geometri KMS - TOP10DK Topografisk vector DB 1:10.000 (1 meters nøjagtighed) Alle vejmidter har tilknyttet nøgle-attributer Aftalte fælles standard og kvalitets definitioner er på vej (FOT eks.) Andre kort producenter (DAV eks.) Kun ringe sammenhæng mellem vej-verdenen og kort verdenen Og forvaltningen af de geografiske data? Sammenhæng mellem vejforvaltningerne og så mellem vejdatamodeller og geografidata modeller

9 Referencesystemer Kantpæle (kmt.) Kantpæle (kmt.) Vejbetegn. (stn.)
Referencesystemer Kantpæle (kmt.) Vejbetegn. (stn.) Vejkryds Adresse (husnr) Andet navn XY-koor. (GPS) Kantpæle (kmt.) Vejbetegn. (stn.) Vejkryds Adresse (husnr) Andet navn XY-koor. (GPS) Konvertering ml. reference- systemer Hvad er det så vi har tænkt os skal ske DK-veje er The Blue Box Sammenhæng på tværs af referencer Der findes ikke en ”rigtigt” reference - de er alle udviklede med præcise formål for øje - skal genbruges På tværs af systemer

10 Brug af data fra flere systemer
Brug af data fra flere systemer Vej-/trafikdata Kortdata Statistik Adresser-navne Aftaler Standarder Modeller Snitflader Referencer Øvr. grunddata Ejendomsdata Og DK- vej i sin fulde udstrækning Som brugerne ser den Økonomien bag vil have dette Fremtidssikringen Vejsektor Andre brugere

11 vertikalt og horisontalt.
Vej- og kort sektoren: Forskellige reference systemer Forskellige standarder og vej (data) modeller Forskellige forvaltningssystemer Forskellige ajourførings- og kvalitets rater Mangel på tilstrækkelig koordination og samarbejde mellem stat, amter, kommuner og den private sektor - vertikalt og horisontalt. Hvilke udfordringer er der så Hvad skal der så til

12 Datamodel skismet Vejforvaltninger Én systemlinie
Datamodel skismet Vejforvaltninger Én systemlinie Den geografiske reference (TOP10DK/FOT) Kanaliseret vejnet Brugere Vejforvaltninger har ikke haft stort behov (præcis stedfæstelse) En del brugere stiller det som krav (vejnetssammnehænge) Et af de større problemer der skal løses Vejsystemlinien kan anvendes til grafisk repræsentation af vejforløb og vejattributdata. De alfanumeriske vejdata er knyttet til vejsystemlinien og denne er igen tilknyttet eller koblet til et givent vejreferencesystem (jvnf. kapitel 3). Herved er der skabt sammenhæng mellem vejreferencesystemet og systemrelaterede koordinater. Denne kobling gælder langt fra alle kommuner Midterlinien (TOP10DK) er et landsdækkende datasæt, der indeholder alle veje i Danmark i et topologisk sammenhængende vejnet. Vejmidten har i TOP10DK en nøjagtighed og ”naturtro”, der kan tilfredsstille de fleste brugeres behov. Objektet er tilknyttet officielle nøgler fra officielle registre og er dermed bærer af administrative oplysninger. Men ingen tilknytning til vejreferencen og dermed til vejdata fra vejforvaltningerne

13

14 Løsninger 1 1. Tilpasse vejforvaltningssystemerne således at der kan refereres til en vejside. Fordel: Direkte sammenhæng mellem TOP10DK/FOT vejobjekter og vejene i vejforvaltningssystemerne Ulempe: Vejforvaltningssystemerne og data skal rettes til.

15 Løsning 2 1. Der etableres èn systemlinie,
hvor TOP10DK/FOT angiver strækninger med 2 vejmidter. Fordele: Ingen ændring af vejforvaltningssystemerne. Ulempe: Oprettelse og vedligeholdelse af mange knuder og strækninger i TOP10DK/FOT. Manglende trafik relaterede oplysninger, som f.eks. sving restriktioner, der ligger implicit i et kanaliseret vejnet.

16 Løsning 3 1. Der udarbejdes algoritmer til brug for er præsentations værktøj. Data vises på systemlinier/vejmidter uanset kanalisering eller ej. Ulempe: Denne funktionalitet skal udvikles og indbygges. Fordel: Ingen ændring af hverken vejforvaltningssystemer eller den geografiske repræsentation.

17 Konklusion - foranalysen
Konklusion - foranalysen Behovet for ensartet, geo-relateret, kvalitetsgaranteret vej-og kortdata er deklareret og bevist Uden vejforvaltningerne kan målet ikke nåes Vejforvaltningerne må kunne se værdier De “øvrige” brugere skal tilfredsstilles Pris er et fokusområde Frivillighedens og enighedens vej De overordnede konklusioner på foranalysen peger fremad Man venter på det skal ske og man ønsker også at deltage Og nu til gennemgang af den geografiske repræsentation og reference og derefter den ”vej” mæssige samme


Download ppt "Danmarks Veje Foranalyse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google