Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lokal anvendelse af biogas vs opgradering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lokal anvendelse af biogas vs opgradering"— Præsentationens transcript:

1 Lokal anvendelse af biogas vs opgradering
Ingeniørhuset 24. august 2010 Knud Boesgaard

2 Agenda Lidt om Energinet.dk Biogaspotentialet i Danmark
Lokal anvendelse vs opgradering. En samfundsøkonomisk analyse Hvad kan gasnettet tilbyde biogassen? Opsummering

3 Agenda Lidt om Energinet.dk Biogaspotentialet i Danmark
Lokal anvendelse vs opgradering. En samfundsøkonomisk analyse Hvad kan gasnettet tilbyde biogassen? Opsummering

4 Hvem er Energinet.dk? Statsejet non-profit transmissionsselskab
Ejet af Klima- og Energiministeren Uafhængig bestyrelse Estableret ved fusion af de danske el- og gas transmissionsselskaber Elkraft, Eltra og Gastra Reguleret af Lov om Energinet.dk samt el- og gasforsyningslovene Ejer og opererer Lille Torup gas lager (separat selskab) Delejer af gasbørsen Nordpool Gas Omsætning på ca. 9 mia.DKK heraf +1 mia. DKK på gasaktiviteter Ca. 500 ansatte heraf 100 i gasdivisionen

5 Energinet.dk’s kerneopgaver
Vi har ansvar for den overordnede forsyningssikkerhed på el- og gasområdet - på både kort og lang sigt Vi planlægger og udbygger det danske el- og gassystem Vi sikrer konkurrence på markederne for el og gas Vi støtter forskning, udvikling og demonstration af nye teknologier til miljøvenlig elproduktion Vi udvikler et mere fleksibelt energisystem, der kan håndtere markant mere vedvarende energi Vi yder tilskud til miljøvenlig el- og kraftvarmeproduktion

6 Hvorfor interesserer Energinet.dk sig for biogas?
EU direktiv udmøntet i ”Lov om naturgasforsyning”: § 1. Lovens formål er at sikre, at landets naturgasforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning give forbrugerne adgang til billig naturgas. Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for handel med naturgas. § 2. Loven finder anvendelse på transmission, distribution, forsyning og oplagring af naturgas, herunder flydende naturgas (LNG). Loven finder desuden anvendelse på tilstødende naturgasforsyningssystemer. Stk. 2. Loven finder også anvendelse på biogas, gas fra biomasse og andre typer gas, i det omfang sådanne gasser teknisk og sikkert kan injiceres og transporteres gennem naturgassystemet.

7 Hvorfor interesserer Energinet.dk sig for biogas?
Alle gasser skal kunne få et lift af gasnettet Forpligtigelse til at sikre biogas adgang til naturgasnettet Sikre at biogas kan handles frit Vi har derudover følgende ansvar Fremme bæredygtig energianvendelse Sikre effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer Fremme konkurrence på gasmarkedet .. og andre gode grunde til at interessere os for biogas Forsyningsdiversitet, nødforsyning mv. EU direktiv udmøntet i ”Lov om naturgasforsyning”: § 1. Lovens formål er at sikre, at landets naturgasforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning give forbrugerne adgang til billig naturgas. Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for handel med naturgas. § 2. Loven finder anvendelse på transmission, distribution, forsyning og oplagring af naturgas, herunder flydende naturgas (LNG). Loven finder desuden anvendelse på tilstødende naturgasforsyningssystemer. Stk. 2. Loven finder også anvendelse på biogas, gas fra biomasse og andre typer gas, i det omfang sådanne gasser teknisk og sikkert kan injiceres og transporteres gennem naturgassystemet.

8 Agenda Lidt om Energinet.dk Biogaspotentialet i Danmark
Lokal anvendelse vs opgradering. En samfundsøkonomisk analyse Hvad kan gasnettet tilbyde biogassen? Opsummering

9 Status for dansk biogas i 2008
Decentrale værker Erhvervs- værker Lokale værker Andet Gennemsnit 100% 32,7% 21,9% 34,7% 48,9% Tab 45,2% 13,8% 27,2% Proces 23,9% Fjernvarme (ab værk) 20,6% 10,9% 32,9% 29,6% 30,5% 27,2% El 42,1% 38,5% 16,3% 100% Andel af dansk biogas-forbrug Kilde: Energiproducenttællingen 2008.

10 Potentiel biogasproduktion i Danmark

11 Potentiel biogasproduktion i Danmark
75% udnyttelse af husdyrgødning Energiafgrøder fra 15% af kornarealet Naturpleje fra engarealer Kvælstofreducerende efterafgrøder

12 Målsætning fra Grøn Vækst: Op til 19 PJ i 2020
2010 2020

13 Målsætning fra Grøn Vækst: Op til 19 PJ i 2020
Vandrammedirektiv 5 PJ 5 PJ 5 PJ 5 PJ 2020 Kilde: DENA 2010 2020 2010 2020

14 Agenda Lidt om Energinet.dk Biogaspotentialet i Danmark
Lokal anvendelse vs opgradering. En samfundsøkonomisk analyse Hvad kan gasnettet tilbyde biogassen? Opsummering

15 Lokal anvendelse kontra opgradering

16 Model af decentralt værk

17 Teknisk potentiale for lokal anvendelse til kraftvarme
Biogasproduktion svarer til brændselsforbrug om vinteren Biogasproduktion svarer til brændselsforbrug om sommeren Det grønne areal er et udtryk for den biogasmængde, der kan opgraderes. Den samfundsøkonomiske analyse undersøger, om det er optimalt at opgradere eller bruge biogassen til andre lokale formål.

18 Samfundsøkonomiske resultater
Er fjernvarmebehovet stort, er det lønsomt at anvende biogassen lokalt Lønsomt at opgradere dele af biogassen til naturgasnettet, hvis det lokale fjernvarme- behov er lille i forhold til biogasproduktionen. Gevinsterne ved sæsonvariation af biogasproduktionen er formodentlig lavere end omkostningerne til sæsonvariation. Øget betalingsvillighed på opgraderet biogas vil øge andelen der med samfundsøkonomisk gevinst ville skulle opgraderes.

19 Agenda Lidt om Energinet.dk Biogaspotentialet i Danmark
Lokal anvendelse vs opgradering. En samfundsøkonomisk analyse Hvad kan gasnettet tilbyde biogassen? Opsummering

20 Afsætning af biogas i dag
MR Gasflow Lokale motoranlæg Decentralt Kraftvarmeværk Biogasanlæg Almene forbrugere Industri Note: Skematisk oversigt.

21 Virkningsgrader på biogasfyrede decentrale værker (2008)
9,0% 15,7% 24,2% 2-5% energitab ved opgradering 58,3% Tab 57,5% 42,2% Fjernvarme (ab værk) 32,7% 33,6% 26,8% El 0 % 100 % 70 % 30 % 100 % 0 % Biogas, direkte rør Gas fra gasnettet Kilde: Energiproducenttællingen Virkningsgrader aggregeret over alle anlæg på de respektive decentrale værker. De biogasfyre DKV’ere har en aggregeret elkapacitet på 0,6 – 2,7 MW el. Referencesøjlen til venstre indeholder de naturgasfyrede værker med en aggregeret elkapacitet på 1 MW el, svarende til medianen af de biogasfyrede.

22 Decentralt Kraftvarmeværk
DKV eller opgradering? B: Fleksibel levering via gassystemet MR Gasflow Opgraderingsanlæg B A: Direkte levering via biogasrør Biogasanlæg A Decentralt Kraftvarmeværk Almene forbrugere Industri

23 Delt opgradering. Lokalt forbrug kontra opgradering behøver ikke være enten/eller
MR En markedsbaseret løsning med delvis opgradering Kraftvarmeværket (”KV”) kører efter elpriser og varmeafsætning, og aftager biogassen direkte, når det kører Opgraderingsanlægget kører, når der ikke er tilstrækkelig direkte afsætning til KV Biogassen opgraderes, når gasprisen er mere attraktiv end KV – men har KV et gasbehov kan det evt gøres via substitution Gasflow Kraftvarmeværk Almene forbrugere Biogasanlæg Opgraderingsanlæg Industri

24 Maksimerer værdien af biogassen
MR Gasmarkedet Elefterspørgsel Varme- efterspørgsel Gasflow Energimæssigt optimal udnyttelse Adgang til gaskunder med højest betalingsvillighed Mange mulige rollefordelinger Kraftvarmeværk Almene forbrugere Biogasanlæg Opgraderingsanlæg Industri

25 Agenda Lidt om Energinet.dk Biogaspotentialet i Danmark
Lokal anvendelse vs opgradering. En samfundsøkonomisk analyse Hvad kan gasnettet tilbyde biogassen? Opsummering

26 Opsummering Biogas skal kunne handles frit via naturgasnettet.
Danmark har et kæmpe potentiale for produktion af biogas. Biogas lokalt til grundlast. Forbrug biogas lokalt med varmeafsætning, opgrader når der ikke kan skaffes mere lokalt varmegrundlag. Lokalt forbrug kontra opgradering er ikke enten/eller, når det er bedst. Markedsbaseret løsning med delt opgradering.

27 Tak for opmærksomheden
Biogasseminar 2010 8. september på Trinity Hotel Tid: 8. september 2010 kl. 9:00 – 15:30 Sted: Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Snoghøj, Fredericia. Emner: - Grøn vækst Effektiv indpasning af biogas Relationer til andre sektorer Projekter Hør mere hos Lise Skovsgaard, Deltagelse er gratis, og tilmelding sker ved at skrive til Line stagelund på


Download ppt "Lokal anvendelse af biogas vs opgradering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google