Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nicolai Zarganis, Energistyrelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nicolai Zarganis, Energistyrelsen"— Præsentationens transcript:

1 Nicolai Zarganis, Energistyrelsen
Energistrategi 2025 Den 17. november 2005 Nicolai Zarganis, Energistyrelsen

2 Overblik Med Energistrategi 2025 præsenterer regeringen sin langsigtede energipolitik Målsætningen er at skabe sammenhæng mellem miljø, konkurrence, forsyningssikkerhed og erhvervspotentialer Indsatsen skal være markedsbaseret - der skal skabes effektive og fleksible rammer for markedet I energistrategien lægges op til en række initiativer, der vil: øge muligheden for konkurrence styrke forsyningssikkerheden lette indpasningen af mere vedvarende energi styrke udviklingen af nye teknologier

3 Overordnede langsigtede udfordringer
Det globale energiforbrug er stigende og olieproduktionen koncentreres i Mellemøsten. Dette kan føre til høje og ustabile energipriser. Udfordring for økonomi og forsyningssikkerhed. De internationale klimaforpligtelser forventes skærpet efter 2012, med stigende priser på CO2-kvoter til følge. Udfordring at sikre omkostningseffektiv tilpasning af energiproduktion og –forbrug. De europæiske markeder for el og naturgas er liberaliserede. Danmark er gået foran med implementeringen. Udfordring at sikre forbrugerne de fulde fordele gennem hensigtsmæssige rammer og øget konkurrence. Udnytte og styrke danske erhvervspotentialer.

4 Fremskrivninger mod 2025 Udviklingen i den danske energiforsyning frem mod 2025 er illustreret med en basisfremskrivning og fire alternative scenarier. Giver grundlag for at vurdere behov for initiativer Råoliepriser mellem 20 – 50 USD/tønde og CO2-kvotepriser mellem 50 – 300 kr/ton Plus konkrete forudsætninger om langsigtet udvikling i teknologierne Scenarierne illustrerer bl.a. kommercielle valg på liberaliserede el- og gasmarkeder.

5 Olieprisantagelser

6 Nogle af konklusionerne
Det danske energisystem kan i et langsigtet perspektiv omstille sig til ændrede priser på olie og CO2 Fremtidige behov for ny el-produktionskapacitet dækkes i stigende grad af naturgas og VE Elmarkedsprisen stiger og PSO-omkostninger falder Havvindmøller og biomasse vil kunne blive klart konkurrencedygtige valg (ved nuværende priser) For at indpasse store mængder ekstra vindkraft og bevare forsyningssikkerheden er der behov for at styrke el- infrastrukturen og el-markedets funktion Harmonisering af CO2-kvoter til ”new entrants” og andre forudsætninger for investeringer i ny elkapacitet

7 Vedvarende energi i elforsyningen
VE-andelen stiger i basisfremskrivningen fra 24% i 2003 til 38% i 2025. Med høje olie- og CO2-priser stiger andelen helt op mod 80%.

8 Brændselsforbrug i el- og kraftvarme-produktionen (basisfremskrivning)
Waste Gas Coal

9 Omkostninger til miljøvenlig el (PSO)*
* Basisfremskrivningen

10 Indsats: Energibesparelser
Bred politisk aftale om ambitiøs indsats for energibesparelser 7,5 PJ årligt frem mod (~ 1,7% excl. transport) Mål at forbruget i 2013 begrænses til 430 PJ Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie skal levere en væsentlig del af de øgede besparelser

11 Indsats: Miljø og vedvarende energi
Klimaforpligtelserne sikres først og fremmest gennem CO2- kvotesystemet, der på sigt bør udvides til flere sektorer. Bedre rammer for indpasning af vindkraft (udover stigende CO2-kvotepriser): Forstærkning af el-infrastrukturen (Storebælt mm.) Handlingsprogram for mere fleksibelt elforbrug Plan for placering af havvindmøller Ændring af afgift på el til fjernvarme

12 Indsats: Teknologiudvikling
Erhvervspotentialer skal realiseres gennem styrket indsats for forskning, udvikling og indpasning af teknologier Ny samlet strategi for forskning, udvikling og ikke mindst demonstration af miljøvenlig energiteknologi på vej Generelt øget fokusering af indsatsen. Omfanget af indsatsen afventer bl.a. udmeldingerne fra Globaliseringsrådet.

13 Indsats: Infrastruktur
Forstærkning af el-infrastrukturen for at styrke konkurrencen, forsyningssikkerheden og rammer for indpasning af mere vindkraft: Energinet.dk anbefales at påbegynde projekteringen af en elektrisk Storebælts-forbindelse Mulige forstærkninger af udlandsforbindelser Behov for indenlandske transmissionsnet-forstærkninger Energinet.dk vurderer løbende behovet for langsigtet udbygning af gas-infrastrukturen.

14 Indsats: Transport-energiforbruget
Generelt: stort behov for teknologiudvikling Analyse af alternative drivmidler (biobrændstoffer, ”VEnzin”, naturgas og brint) Arbejde for at CO2-kvoteordningen udvides til flere sektorer, herunder transport (fra 2013) Arbejde for, at Transportforskningsinstituttet omdannes til et Transport- og Energiforskningsinstitut. Indsats i EU for krav om mere energieffektive biler og generelt øget fokus på transportenergiforbruget

15 Opfølgning / videre proces
I Energistrategien udstikker regeringen rammerne for udviklingen. Initiativer skal implementeres Der følges løbende op, herunder yderligere konkrete initiativer som konsekvens af afrapporteringer fra udvalg mm., samt løbende opdatering af forudsætninger Politisk vil Energistrategien blive drøftet med partierne bag marts aftalen. Samlet status i 2010.


Download ppt "Nicolai Zarganis, Energistyrelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google