Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CO2-reduktioner gennem energibesparelser i erhvervslivet Christian Stege, Energistyrelsen IDA Energi den 26. januar 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CO2-reduktioner gennem energibesparelser i erhvervslivet Christian Stege, Energistyrelsen IDA Energi den 26. januar 2010."— Præsentationens transcript:

1 CO2-reduktioner gennem energibesparelser i erhvervslivet Christian Stege, Energistyrelsen IDA Energi den 26. januar 2010

2 Disposition •Politiske udspil om energibesparelser og CO2-reduktioner •Med fokus på erhvervslivet •Med fokus på virkemidler, herunder evt. effekt.

3 Politiske rammer •Erhvervene og energien, april 1995 •Baggrund for udspillet. Manko på 5 pct. ENERGI 2000 •Afgift på rumopvarmning, CO2- og SO2- afgift Provenu fra erhvervslivet på 710 mio. kr. i 1996 stigende til 2.075 mio. kr. i 2000. •Fuld tilbageførsel via investeringstilskud, aftaler om energieffektivisering og lavere arbejdsmarkedsbidrag

4 Politiske rammer •Udspillets indvirkning på CO2- udledningen 1.CO2- og SO2- og afgift på rumvarme Reduktion på 1.6 mio. t 2.Aftaler og investeringstilskud Reduktion på 1.1 mio. t 3.Reduktion i alt på 4.4 pct. af 1988 niveau

5 Politiske rammer •Tværministeriel evaluering fra 1999 viste, at udspillets virkning på CO2 og SO2 stort set var som forventet. CO2-emissionen reduceres med knap 4 pct. frem til 2005. Aftaler og tilskud reducerer CO2- udledningen i 2005 som forudsat med 1.1 mio. t og 1.8 pct. af Danmarks CO2- udledning i 1988 •Senere evalueringer, herunder fra dec. 2008

6 Politiske rammer her og nu •Energiaftale fra februar 2008 •Mål: 1.Bruttoenergiforbruget skal falde med 4 pct. i 2020 – og målsætningen er 2 pct. i 2011 2.Den årlige besparelsesmålsætning øges til 1,5 pct. af slutforbruget svarende til 10,3 PJ/år.

7 Politiske rammer her og nu •Energiaftale fra februar 2008 •Virkemidler 1.Energiselskabernes forpligtelser øges fra 2010 med ca. 85 pct. – fra 2,95 PJ årligt til 5,4 PJ årligt. Virkemidler: Rådgivning, faglig bistand, finansiel bistand, herunder tilskud – typisk på 10 pct. 2.Stramning af energikravene for nye bygninger 3.20 mio. kr. årligt til Videncenter og kampagner om energibesparelser i bygninger 4.Forhøjelse af CO2-afgift og ny NOx-afgift

8 Politiske rammer her og nu 1.Skattereformen med ikrafttræden den 1. januar 2010. -Reduktion i bruttoenergiforbruget med ca. 17 PJ årligt, svarende til et fald på ca. 2 pct. Målsætning 4 pct. reduktion i bruttoenergiforbruget i 2020 -Reduktion i emissionerne udenfor CO2-kvoteordningen med 0,5 mio. ton i 2020, svarende til en reduktion på ca. 1,5 pct. af emissionerne uden for kvoteordningen. Målsætning: 20 pct. reduktion i 2020 i forhold til 2005.

9 Politiske rammer her og nu - Stigning i VE med ca. 5,7 PJ (4 pct. stigning i VE), svarende til knap 1 pct. af det endelige energiforbrug. Målsætning: 30 pct. VE i 2020 som andel af det endelige energiforbrug - Gartnertilskudsordning •Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (71 brancher) og teknologikatalog incl. besparelsespotentialer. •Center for energibesparelser. Udvides til også at dække erhvervslivets energiforbrug. •Erhvervsklimastrategi fra oktober 2009. •Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen

10 Politiske rammer her og nu •National allokeringsplan (NAP) 2008-2012. •Kyoto-forpligtelse: Reducere drivhusgas- udledningen i 1990 på 69.4 mio. t med 21 pct. i perioden 2008-2012 (gennemsnit 54.8 mio. t.) Årlig manko på 13 t i 2007. •Erhvervslivets bidrag til lukning af manko: Kvoteomfattede virksomheder får færre kvoter end deres forventede udledning i 2008-2012. Incitament til besparelser og omlægning til VE. •Kvoteordning medfører højere elpris. 9 øre/kWh ved kvotepris på 150 kr. Incitament til effektivisering/besparelser

11 Politiske rammer her og nu •Eftersyn NAP 2008-2012 Manko på 1 mio. t. •Lukning af manko - overskydende kvoter fra nye og lukkede virksomheder (0,55 mio. t.) - JI- og CDM-kreditter - skrotningsordning oliefyr

12 Politiske rammer på lidt længere sigt •EU’s klima- og energipakke 2013-2020 20 pct. reduktion i forhold til 1990 1.VE-direktiv – EU 20 pct., DK 30 pct. 2.Beslutning om CO2-reduktion i ikke- kvoteomfattede sektorer (non-ETS) – transport, landbrug, husholdninger, let industri. Reduktion: EU 10 pct., DK 20 pct. i 2020 ift. 2005 Virkemidler: bl.a. skattereform, omlægning af bilafgifter 3.Revision af CO2-kvotedirektivet

13 Politiske rammer på lidt længere sigt - Kvotemængden fastlægges for EU centralt frem for i nationale allokeringsplaner - I 2020 vil loftet være 21 pct. under 2005- emissioner - Gratis kvoter pbg benchmarks til industrien 80 pct. i 2013 skæres ned til 30 pct. i 2020. 100 pct. til konkurrenceudsatte. - Slut med gratis kvoter i 2027 - Omlægning VE, effektiviseringer, andre råstoffer, produktionsmetoder

14 Politiske rammer på lang sigt •Europa-Parlementet: I-landene bør forpligte sig til at reducere deres drivhusgasemissioner med 60-80 pct. i 2050 i forhold til 1990 •Klimakommissionen: Rapport til september 2010 om fossil frit Danmark •Udspil fra regeringen om fossilt frit Danmark til brug for ny energipolitisk aftale. •Omlægning til VE og effektiviseringer


Download ppt "CO2-reduktioner gennem energibesparelser i erhvervslivet Christian Stege, Energistyrelsen IDA Energi den 26. januar 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google