Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indlæringsmål -- kapitel 12

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indlæringsmål -- kapitel 12"— Præsentationens transcript:

1 Indlæringsmål -- kapitel 12
1. Forstå formålet med resultatopgørelsen, og at forskellige former for indtægter/omkostninger præsenteres forskelligt i årsregnskabet. (selvstudium) 2. Skelne mellem kapitalbevægelser (posteringer direkte på egenkapitalen) og posteringer, der føres via resultatopgørelsen - “comprehensive income”. 3. Lære om opdeling af selskabskapitalen i forskellige aktieklasser og deraf følgende differentiering af rettigheder. (selvstudium) 4. Grundlæggende om egenkapital-sammensætning, herunder den regnskabsmæssige visning. 5. Egne aktier (treasury shares) 6. Overført resultat og udlodning af udbytte. (delvist selvstudium) Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

2 Figur 12.1 Overskudskilder
Tilbagevendende Ikke tilbagevendende aktivitet aktivitet Driftsnær aktivitet/ hændelse Driftsfjern aktivitet/ hændelse Resultat af fortsættende driftsaktivitet Resultat af ophørt/ ophørende ordinær driftsaktivitet Resultater af speciel aktivitet, fx store salg af anlægsaktiver. (kan specificeres) Ekstraordinære gevinster/tab, fx tab i forbindelse ved naturkatastrofe Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

3 Årets resultat Resultatopgørelsen har til formål at specificere årets resultat, således at regnskabslæser kan vurdere hidtidig præstation og kan lave estimater på fremtidige resultater. Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

4 Urealiseret fortjeneste/tab som følge af ændringer i markedsværdien
IAS har (inspireret af FAS´erne) i stigende grad krævet, at finansielle aktiver og forpligtelser optages til markedsværdi Årsregnskabsloven fra 2001 kræver værdiansættelse af afledte finansielle instrumenter og de fleste finansielle aktiver og ”handelsbeholdninger” af forpligtelser værdisat til markedspris Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

5 Urealiseret fortjeneste/tab som følge af ændringer i markedsværdien
Når et aktiv (/passiv) værdiansættes til markedsværdien, og denne er forskellig fra den kostbaserede værdiansættelse, er værdiændringen en urealiseret fortjeneste/tab. Ved urealiseret forstås altså ændringer i markedsværdien, der endnu ikke har udmøntet sig i en økonomisk transaktion (virks. har ikke fået penge/et krav på penge fra tredjemand) Fin. oms.aktiv, værdiforøg. xxx Urealiseret fortj. xxx Hvor skal urealiseret fortj./tab bogføres? (i resultatopgørelsen eller direkte på egenkapitalen) Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

6 Urealiseret fortjeneste/tab som følge af ændringer i markedsværdien
Den regnskabsmæssige behandling af urealiseret fortj./tab afhænger af regnskabsreglerne for det pågældende type aktiv/passiv. I DK er hovedreglen, at urealiserede gevinster vedrørende driftsaktivitet ikke må indtægtsføres, mens urealiserede tab skal føres via resultatopgørelsen. Undtagelserne fra den regel: urealiserede tab på omregning af udenlandske dattervirks. fra fremmed valuta til DKK (via EK) ændring i regnskabspraksis (skal via EK) Ejendomsinvesteringsvirk.´s værdireguleringer af ejendomme (resultatføres, men øger ikke udlodningsmulighed pga. krav om E.K.-reserve på linje med equity-indtægt, jf. equity-metoden, som behandles senere) Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

7 Finansielle handelsbeholdninger
ÅRL kræver ”finansielle handelsbeholdninger” værdireguleret til markedspris, og at værdireguleringerne indgår i resultatopgørelsen – uden reservation på egen-kapitalen (dvs. uden udlodningsbegrænsning) De fleste finansielle aktiver skal værdiansættes til markedsværdi, men lidt uklart, hvilke finansielle aktiver/forpligtelser, der præcist er omfattet af kravet – omfatter ikke obligationer/obligationsgæld og driftsgenerede fordringer/forpligtelser, der beholdes til udløb.

8 “Comprehensive income”
FASB kræver i stigende grad, at alle værdibevægelser indgår i en totalresultat-opgørelse med 3 successive led : 1. Årsindtjening, 2. Nettoresultat, 3. Totalresultat. I Europa: Resultat +Egenkapitalforklaring. Udviklingen er gået i retning af ”totalmodellen” (the all-inclusive view), hvor alle ændringer i egenkapitalen – bortset fra udlodning af udbytte, emission af aktier, resultat ved køb/salg af egne aktier - føres via resultatopgørelsen. Dog ofte med krav om egenkapitalreserve for urealiserede fortjenester =>resultatvisning, men ikke øget udlodningsmulighed Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

9 Egenkapital iflg. bekendtgørelse
I. Virksomhedskapital  II. Overkurs ved emission  III. Reserve for opskrivninger   IV. Andre reserver 1. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 2. Reserve for egne kapitalandele 3. Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver* 4. Reserve for dagsværdi for biologiske aktiver* 5. Øvrige lovpligtige reserver* 6. Vedtægtsmæssige reserver* 7. Øvrige reserver   V. Overført overskud eller underskud (Foreslået udbytte) * Sjældent forekommende Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

10 Egenkapital versus fremmedkapital
Jf. balanceligningen har aktiver to finansieringskilder, nemlig kreditorer (gæld) og ejere (egenkapital). Kendetegnende for gæld henholdsvis egenkapital: Forpligtelser i relation til gæld er typisk et fast beløb i kr. Endvidere går kreditorernes krav forud for ejernes ved virksomhedsophør. Forpligtelsen over for ejerne derimod er et residual, dvs. hvad der er tilbage, at kreditorerne har fået deres krav opfyldt. Der er ingen øvre grænse for, hvad ejerne med tidens løb kan opnå af betaling fra virksomheden, hvorimod ejernes risiko er begrænset til det indskudte beløb i selskaber med begrænset hæftelse. HUSK: Egenkapitalen er blot en difference og ikke noget, der kan betales med!! Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

11 Notekrav til egenkapitalen i DK
I DK er der krav om en egenkapitalforklaring, idet alle virksomheders årsregnskaber iflg. ÅRL skal indeholde ”en opgørelse over bevægelserne i egenkapitalen”. Der er ingen ”skemakrav” til egenkapitalforklaringen, men en opgørelse, der angiver alle egenkapitalreserver og alle årsager til ændringer (resultat, udbyttebetaling, opskrivninger osv.) med specificeret angivelse af beløbspåvirkningen på de enkelte egenkapitalposter vil nok blive det typiske. Endvidere noteoplysningskrav i aktie- og anpartsselskaber, hvis der er forskellige rettigheder for forskellige aktie-/anpartsklasser (antal aktier/anparter og deres pålydende for hver klasse). Aktieselskaber skal altid oplyse om antal aktier og deres pålydende. Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

12 Udstedelse af selskabskapital
En mulig finansieringskilde er udstedelse af nye aktier, hvor virksomheden modtager kontanter og investor aktier. Stigningen i egenkapitalen som følge af aktieudstedelse er opdelt i to poster, selskabskapital og overkurs ved emission. Likvider (1000 aktier a kurs 100) ,000 Selskabskapital ,000 (1000 aktier med en stykstørrelse på 10 kr.) Overkurs ved emission 90,000 Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

13 Opskrivningshenlæggelser
Muligt at opskrive varebeholdninger, omsætningsværdipapirer, materielle anlægsaktiver og kapitalandele (”aktier”) i undervirksomheder BETINGELSER: Opskrivningsbeløbet skal overføres direkte til opskrivningsreserve under egenkapitalen (=>må aldrig føres i resultatopgørelsen!) Opskrivningsreserven er ”stærkt bunden” (må ikke udloddes eller anvendes til underskudsdækning), men skal opløses/reduceres , hvis det opskrevne aktiv realiseres eller udgår af driften, eller hvis forudsætningerne for opskrivningen ikke længere er tilstede Opskrivningsbeløb må aldrig føres til indtægt, så ”opløsningen” ved et salg af et opskrevet aktiv består i en direkte overflytning til en anden egenkapitalpost.

14 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Denne reserve skal anvendes af en overvirksomhed, der anvender equity-metoden (indre værdis metode) på kapitalandele i undervirksomheder. På reserven skal føres u-udloddede resultater og øvrige værdiforøgelser i undervirksomheden. (Equity-metoden behandles i forbindelse med koncernregnskaber)

15 Egne aktier Egne aktier er aktier opkøbt af virksomheden selv
Egne aktier opfattes ikke i USA (og heller ikke i mange andre lande) som aktiver, men som en tilbageførsel af egenkapitalen til ejerne, dvs. behandles som egenkapitalregulering. DK: 2 muligheder 1: EK-regulering, 2: aktivering “   § 35 =>virksomheden kan indregne egne kapitalandele. I så fald skal et beløb svarende til kostprisen for kapitalandelene omklassificeres fra posten »Overført overskud« - eller en anden ”udbytte-disponibel” post under egenkapitalen - til posten »Reserve for egne kapitalandele«. Reserven er stærkt bunden (kan ikke anvendes til udlodning eller underskudsdækning). Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

16 Egne aktier Ved senere salg af egne aktier:
Hvis aktierne ikke var aktiveret: Ingen resultatførsel af tab/gevinst ved salg (i stedet vil salgsprisen øge EK, nok oftest posten ”overført overskud”). Hvis aktierne var aktiveret: Tab/gevinst ved salg kan resultatføres. Der er endvidere omfattende notekrav til besiddelse samt køb og salg af egne aktier. Et kontroversielt emne er, om medarbejdernes fordel ved erhvervelse virks.´s aktier til favørkurs skal føres som lønomkostning af virksomheden Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

17 Specielle reserver ”Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver”- skal benyttes af de yderst få investeringsvirksomheder, som værdiansætter ejendomme til dagsværdier ”Reserve for dagsværdi for biologiske aktiver”- skal benyttes af de yderst få investeringsvirksomheder”, som værdiansætter biologiske aktiver til dagsværdier (I begge tilfælde skal reserven indeholde det beløb, som aktiverne er opvurderet med i forhold til kostværdi) ”Øvrige lovpligtige reserver” og ”Vedtægtsmæssige reserver” benyttes ikke/sjældent i praksis Øvrige reserver er en opsamlingspost

18 Overført resultat Overførte resultater øges med periodens resultat iflg. resultatopgørelsen og reduceres med udloddet udbytte (typisk foreslået udbytte, idet forslaget til resultatdisponering normalt indarbejdes i danske årsregnskaber). Foreslået udbytte kan være indeholdt i egenkapitalen (hvis posten ikke føres som gæld). Det foreslåede udbytte vil i givet fald nok oftest blive vist på en særskilt egenkapitalpost benævnt ”Foreslået udbytte for regnskabsåret” eller lignende. Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

19 Resultatpost eller egenkapitalregulering?
Korrektion af tidligere skøn skal ske over resultatopgørelsen - rettelse af rigtigt store fejl skal dog ske som EK-regulering. Ændrínger i regnskabspraksis. Værdiændring skal føres som direkte egenkapital-regulering.


Download ppt "Indlæringsmål -- kapitel 12"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google