Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Chapter 12 - Reporting earnings

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Chapter 12 - Reporting earnings"— Præsentationens transcript:

1 Chapter 12 - Reporting earnings
1. Forstå formålet med resultatopgørelsen og at forskellige former for indkomst præsenteres forskelligt i årsregnskabet (selvstudium) 2. Skelne mellem kapitalbevægelser (posteringer direkte på egenkapitalen) og posteringer der føres via resultatopgørelsen, herunder “comprehensive income” 3. Lære om opdeling af selskabskapitalen i forskellige aktieklasser og deraf følgende differentiering af rettigheder (selvstudium) 4. Grundlæggende om egenkapitalens sammensætning, herunder den regnskabsmæssige behandling 5. Egne aktier (treasury stocks) 6. Overført resultat og udlodning af udbytte (delvist selvstudium)

2 Figur 12.1 Overskudskilder
Tilbagevendende Ikke tilbagevendende aktivitet aktivitet Primær aktivitet Sekundær aktivitet Resultat af fort- sættende drifts- aktivitet Resultat af ophørt/ ophørende ordinær driftsaktivitet Resultater af speciel aktivitet, fx store salg af anlægsaktiver. (kan specificeres) Ekstraordinære gevinster/tab, fx tab i forbindelse ved naturkatastrofe

3 Årets resultat Resultatopgørelsen har til formål at specificere årets resultat, således at regnskabslæser kan udarbejde estimater på fremtidige resultater

4 Urealiseret fortjeneste/tab som følge af ændringer i markedsværdien
IAS har (inspireret af FAS´erne) i stigende grad krævet, at finansielle aktiver og forpligtelser optages til markedsværdi Årsregnskabsloven fra 2001 kræver værdiansættelse af afledte finansielle instrumenter og de fleste finansielle aktiver og ”handelsbeholdninger” af forpligtelser værdisat til markedspris

5 Urealiseret fortjeneste/tab som følge af ændringer i markedsværdien
Når et aktiv (/passiv) ønskes værdiansat til markedsværdien, og denne er forskellig fra den bogførte værdi, vil den tilsvarende modpostering være udtryk for en urealiseret fortjeneste/tab Ved urealiseret forstås altså ændringer i markedsværdien, der endnu ikke har udmøntet sig i en økonomisk transaktion Fx fin. oms.aktiv xxx urealiseret fortj. xxx Hvor skal urealiseret fortj./tab bogføres? (i resultatopgørelsen eller direkte på egenkapitalen)

6 Urealiseret fortjeneste/tab som følge af ændringer i markedsværdien
Den regnskabsmæssige behandling af urealiseret fortjene-ste/tab afhænger af regnskabsreglerne for det pågældende aktiv/passiv I Danmark er hovedreglen, at urealiserede gevinster ikke må indtægtsføres og at urealiserede tab føres via resultatopgørel-sen, undtagen: urealiserede tab på omregning af udenlandske dattervirksomheder fra fremmed valuta til DKK (via EK) Ejendomsinvesteringsvirk.´s værdireguleringer af ejendomme (resultatføres, men øger ikke udlodningsmulighed pga. krav om E.K.-reserve på linje med equity-indtægt, jf. equity-metoden, som behandles senere) ændring i regnskabspraksis (skal via EK)

7 Finansielle handelsbeholdninger
ÅRL kræver ”finansielle handelsbeholdninger” værdireguleret til markedspris, og at værdireguleringerne indgår i resultatopgørelsen – uden reservation på egen-kapitalen (dvs. uden udlodningsbegrænsning) De fleste finansielle aktiver skal værdiansættes til markedsværdi, men lidt uklart, hvilke finansielle aktiver/forpligtelser, der præcist er omfattet af kravet – omfatter ikke obligationer/obligationsgæld og driftsgenerede fordringer/forpligtelser, der beholdes til udløb.

8 “Comprehensive income”
FASB er i stigende grad blevet opmærksomme på, at regn-skabslæser kan overse ændringer i egenkapitalen, der ikke har passeret resultatopgørelsen Mange regnskabsfolk støtter nu totalmodellen ( the all-inclusive view), hvor alle ændringer i egenkapitalen, undtagen udlodning af udbytte og udstedelse af aktier, føres via resultatopgørelsen GAAP kræver nu, at visse urealiserede fortjeneste/tab, der tra-ditionelt har været ført uden om resultatopgørelsen, medtages i resultatopgørelsen under overskriften “other comprehensive income”

9 Egenkapital iflg. bekendtgørelse
I Selskabskapital II Overkurs ved emmission III Opskrivningshenlæggelser IV Reserver 1. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode (omtales senere når vi kommer til equity-metoden) 2. Reserve for egne aktier/anparter 3. Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver* 4. Reserve for dagsværdi for biologiske aktiver* 5. Øvrige lovpligtige henlæggelser (yderst sjælden) 6. Vedtægtsmæssige henlæggelser (yderst sjælden) 7. Øvrige reserver V Overført overskud eller tab (foreslået udbytte) * Sjældent forekommende

10 Egenkapital versus fremmedkapital
Jf. balanceligningen har aktiver to finansieringskilder, nemlig kreditorer (passiver) og ejere (egenkapital) Kendetegnede for kreditorer henholdsvis egenkapital: Forpligtelser over for kreditorer er typisk et fast beløb i kr. Endvidere går kreditorernes krav forud for ejernes. Forpligtelsen over for ejerne derimod er et residual, svarende til, hvad der er til overs efter, at kreditorerne har fået deres krav opfyldt. Der er ingen øvre grænse for residualet, derimod er ejernes risiko begrænset til det indskudte beløb. Det er vigtigt at frost, at egenkapitalen blot er en difference og IKKE noget, der kan betales med!!

11 Notekrav til egenkapitalen i DK
I DK er der krav om en egenkapitalforklaring, idet alle virksomheders årsregnskaber iflg. ÅRL skal indeholde ”en opgørelse over bevægelserne i egenkapitalen”. Der er ingen ”skemakrav” til egenkapitalforklaringen, men en opgørelse, der angiver alle egenkapitalreserver og alle årsager til ændringer (resultat, udbyttebetaling, opskrivninger osv.) med specificeret angivelse af beløbspåvirkningen på de enkelte egenkapitalposter vil nok blive det typiske. Endvidere noteoplysningskrav i aktie- og anpartsselskaber, hvis der er forskellige rettigheder for forskellige aktie-/anpartsklasser (antal aktier/anparter og deres pålydende for hver klasse). Aktieselskaber skal altid oplyse om antal aktier og deres pålydende.

12 Udstedelse af selskabskapital
En mulig finansieringskilde er udstedelse af nye aktier, hvor virksomheden modtager kontanter og investoren aktier Stigningen i egenkapitalen som følge af aktieudstedelse er opdelt i to poster, selskabskapital og overkurs ved emission Likvider (1000 aktier a kurs 100) ,000 Selskabskapital ,000 (1000 aktier med en stykstørrelse på 10 kr.) Overkurs ved emission 90,000

13 Opskrivningshenlæggelser
Muligt at opskrive varebeholdninger, omsætningsværdipapirer, materielle anlægsaktiver og kapitalandele (”aktier”) i undervirksomheder BETINGELSER: Opskrivningsbeløbet skal overføres direkte til opskrivningsreserve under egenkapitalen (=>må aldrig føres i resultatopgørelsen!) Opskrivningsreserven er ”stærkt bunden” (må ikke udloddes eller anvendes til underskudsdækning), men skal opløses/reduceres , hvis det opskrevne aktiv realiseres eller udgår af driften, eller hvis forudsætningerne for opskrivningen ikke længere er tilstede Opskrivningsbeløb må aldrig føres til indtægt, så ”opløsningen” ved et salg af et opskrevet aktiv består i en direkte overflytning til en anden egenkapitalpost.

14 Egne aktier Egne aktier er aktier opkøbt af virksomheden selv
Egne aktier er ikke aktiver/investeringer (USA) I stedet er de en tilbageførsel af selskabskapitalen. Dvs. egenkapitals-regulering DK: 2 muligheder 1: EK-regulering, 2: aktivering § 35 Virksomheden kan indregne egne kapitalandele. I så fald skal et beløb svarende til kostprisen for kapitalandelene omklassificeres fra posten »Overført overskud« - eller en anden ”udbytte-disponibel” post under egenkapitalen - til posten »Reserve for egne kapitalandele«. Reserven er stærkt bunden (kan ikke anvendes til udlodning eller underskudsdækning).”

15 Egne aktier Ved senere salg af egne aktier:
Hvis aktierne ikke var aktiveret: Ingen resultatførsel af tab/gevinst ved salg (i stedet vil salgsprisen øge EK, nok oftest posten ”overført overskud”). Hvis aktierne var aktiveret: Tab/gevinst ved salg kan resultatføres. Der er endvidere omfattende notekrav til besiddelse samt køb og salg af egne aktier. Et kontroversielt emne er, om medarbejdernes fordel ved erhvervelse virks.´s aktier til favørkurs skal føres som lønomkostning af virksomheden

16 Specielle reserver ”Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver”- skal benyttes af de yderst få investeringsvirksomheder, som værdiansætter ejendomme til dagsværdier ”Reserve for dagsværdi for biologiske aktiver”- skal benyttes af de yderst få investeringsvirksomheder”, som værdiansætter biologiske aktiver til dagsværdier (I begge tilfælde skal reserven indeholde det beløb, som aktiverne er opvurderet med i forhold til kostværdi) ”Øvrige lovpligtige reserver” og ”Vedtægtsmæssige reserver” benyttes ikke/sjældent i praksis Øvrige reserver er en opsamlingspost

17 Overført resultat Overført resultat øges/reduceres hvert år med periodens resultat iflg. resultatopgørelsen minus udloddet udbytte (når udbyttet deklareres), jf. Resultatdisponeringen Danmark: Der må kun udloddes, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling, jf. Aktieselskabslovens § 110, 2.

18 Resultatpost eller egenkapitalregulering
Korrektion af tidligere skøn skal ske over resultatopgørelsen - rettelse af rigtigt store fejl skal dog ske som EK-regulering. Ændrínger i regnskabspraksis. Værdiændring skal føres som direkte egenkapital-regulering.


Download ppt "Chapter 12 - Reporting earnings"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google