Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet"— Præsentationens transcript:

1 Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet
Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne eliminere lærebogens transaktioner i balance og resultatopgørelse, bl.a. intern avance på VL Forstå og kunne eliminere dobbeltregn. for interne aktiebesiddelser vha. ”past equity metoden” Forstå equity-metoden/indre værdis metode til værdiansættelse af aktier i D i moderselskabers regnskab

2 Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber En koncern kan være etableret under forskel-lige selskabsformer (fx I/S, fond, A/S, ApS) En koncern består af et moderselskab og dets dattervirksomheder

3 ÅRL Bilag 1- koncerndefinition
Definition på en modervirksomhed: ”en virksomheder som: a) besidder flertallet af stemmerettighederne i en virksomhed, b) er virksomhedsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i den anden virksomheds øverste ledelsesorgan c) er virksomhedsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over en anden virksomheds driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med denne, d) er virksomhedsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af stemmerettighederne i en anden virksomheden eller e) besidder kapitalandele i en anden virksomhed og udøver en bestemmende indflydelse over dennes driftsmæssige og finansielle ledelse.”

4 ÅRL Bilag 1 - koncerndefinition
I denne lov forstås ved virksomhedsdeltager: Aktionærer, anpartshavere eller andre, der ejer ka-pitalandele i en virksomhed I denne lov forstås ved kapitalandele: Andele i aktieselskaber (aktier), i anpartsselskaber (anparter) samt i andre virksomheders egenkapital Tilknyttede virksomheder: En virksomheds datter-virksomheder, dens moderselskaber og disses dat-tervirksomheder (”søstre”)

5 ÅRL § 1 stk. 2 - koncerndefinition
I denne lov forstås ved dattervirksomheder: Virksomheder, med hvilke en virksomhed direkte eller indirekte har de under definitionen af modervirksomheder nævnte forbindelser konsoliderede virksomheder: Virksomheden og de dattervirksomheder, hvis regnskab indgår ved konsolidering i virksomhedens koncernregnskab.

6 ÅRL § 1 stk. 2 - koncerndefinition
I praksis er det oftest kriteriet, besiddelse af stemmemajoritet, der bevirker, at koncern- definitionen er opfyldt. Et selskab er sjældent moderselskab alene som følge af de øvrige kriterier

7 ÅRL Bilag 1(pkt. B 6 og 7) Ved opgørelse af stemmerettigheder og rettigheder til at udnævne eller afsætte medlemmer af ledelsesorganer skal både direkte rettigheder (besiddes af moder-selskabet selv) og indirekte rettigheder (besiddes af moderselskabet via en dat-tervirksomhed) medregnes

8 Selskabsregnskabet Koncernregnskabet er et supplerende regnskab, der udarbejdes i tillæg til moderselskabets årsregnskab Der er særlige specielle krav til moderens og datterens regnskaber. I balancen skal følgende poster specificeres (disse elimineres væk i koncernregnskabet): Finansielle anlægsaktiver 1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2. Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Omsætningstilgodehavender: 2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Omsætningsværdipapirer Gæld 8. Gæld til tilknyttede virksomheder (Et selskabs dattervirksom-heder, dets moderselskaber og disses dattervirksomheder)

9 Selskabsregnskabet Resultatopgørelsen: Særskilte poster for
”indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder”, ”andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder” og ”finansielle omkostninger der hidrører fra tilknyttede virksomheder” Notekrav: Der er findes en række notekrav til selskabsregnskabet - ÅRL §§ 97 (klasse C/ sikkerhedsstillelser) og 72 (klasse B/ navn/ hjemsted/ejerandel/resultat/egenkapital)

10 Koncernregnskaber Formål med koncernregnskabet Lovgrundlag
Hvem er pligtig til at aflægge koncernregn skaber, herunder fritagelser og udeholdelser Opbygning/indhold Konsolidering

11 Formål med koncernregnskabet
At give et samlet billede af koncernens økonomiske stilling og resultat Sammenfatning af de enkelte selskabsregnskaber (der fremkommer ikke ny information) Fx koncernens samlede gæld/tilgodehavende over for omverdenen Sammenfatning af de enkelte regnskaber således som de fremstår, når koncernen er en regnskabs-enhed (der fremkommer ny information) Fx koncernens omsætning (det forudsættes, at der er handel mellem koncernselskaberne Informere koncernledelsen, moderselskabets og dat-terselskabets interessentgrupper

12 Lovgrundlag ÅRL, specielt afsnit VI ”Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v.” Vejledning om koncernregnskaber - udsendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

13 Koncernregnskabspligt - fritagelser/udeholdelser
ÅRL § 2, citat: ”For hvert regnskabsår skal de virksomheder, der er nævnt i §3, stk. 1, aflægge et årsregnskab efter denne lov. Med mindre andet følger af §§18, 22, 78, 102 eller 109, skal årsregnskabet suppleres med: 1) årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncern-regnskab) 2) ledelsesberetning for virksomheden og for en af virksomheden ledet koncern og 3) ledelsespåtegning.” Fritagelser: Småkoncerner, § mio.kr. balance/40 mio.kr. nettoomsæt-ning/50 ansatte Delkoncerner, §112 - lang række betingelser

14 Koncernregnskabspligt - fritagelser/udeholdelser
Udeholdelsesregler: Under visse omstændigheder er der mulighed for at udeholde en dattervirksomhed fra koncernregnskabet, jf. ÅRL § 114, stk. 2 Modervirksomheden er i væsentlig grad hindret i at udøve dens rettigheder over dattervirksomhedens aktiviteter/ledelse de nødvendige oplysninger kan ikke indhentes besiddelse alene med henblik på overdragelse Under visse omstændigheder skal dattervirksomheder udeholdes fra koncernregnskabet, jf. ÅRL §114, stk. 3 Især ved dattervirksomheder inden for finansiel virksomhed Bestemmelserne fortolkes snævert, der skal være særdeles gode grunde til at udeholde en dattervirk-somhed.

15 Opbygning/indhold ÅRL § 115:
”Koncernregnskabet skal vise de konsoliderede virksomheders aktiver og passiver, deres finansielle stilling samt deres resultat, som om de tilsammen var en enkelt virksomhed.” ”Som om” = juridisk fiktion, men økonomisk realitet

16 Opbygning/indhold ÅRL § 117, stk. 1:
”Ved konsolideringen sammendrages regnskaberne, såle-des at ensartede indtægter og omkostninger samt aktiver og passiver sammenlægges. Der skal foretages de tilpasnin-ger, der er nødvendige på grund af de særlige forhold, som gælder for koncernregnskaber til forskel fra årsregnska-ber.” ÅRL §122, stk. 2 ”De konsoliderede virksomheders kapitalandele i en kon- solideret virksomhed, målt til kostpris, udlignes med de konsoliderede virksomheders forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens nettoaktiver, målt til dagsværdi, jf. stk. 1. Udligningen sker på tidspunktet for koncernetable-ringen.”

17 Opbygning/indhold ÅRL § 120 - elimineringer
1) Tilgodehavender og forpligtelser mellem de konsoliderede virksomheder 2) indtægter og omkostninger som følge af transaktioner mel-lem de konsoliderede virksomheder og 3) gevinster og tab som følge af transaktioner mellem de kon-soliderede virksomheder, som indgår i posternes bogførte værdi

18 Opbygning/indhold Koncernregnskabet aflægges efter samme regler som selskabsregnskabet De anvendte regnskabsprincipper i koncernen skal være ens. Modervirksomhedens værdiansættelses-principper som oftest i hele koncernen. ÅRL §119 Samme regnskabsår som modervirksomheden. Mere end 3 mdr. forud for modervirksomhedens balancedag skal der udarbejdes særligt regnskab pr. modervirksomhedens balancedag. ÅRL §116

19 Koncernregnskabet Koncernregnskabet er resultatet af en konsolidering og en række elimineringer Konsolidering = sammendragning af oplysningerne i enkeltselskabernes regnskaber til et koncernregnskab Elimineringer = sammendrage oplysningerne så koncernen er regnskabsenheden (som om der var én virksomhed), dvs. kun medtage de transaktio-ner, som er foretaget med eksterne parter


Download ppt "Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google