Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Koncernregnskaber Indlæringsmål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Koncernregnskaber Indlæringsmål"— Præsentationens transcript:

1 Koncernregnskaber Indlæringsmål
Forstå hvordan en koncern afgrænses i årsrapporten - Kriteriet er bestemmende indflydelse Forstå formålet med koncernregnskabet som element i årsrapporten Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Kunne konsolidere koncernvirksomhedernes regnskaber Forstå og kunne eliminere dobbeltregning af interne aktiebesiddelser vha. ”past equity metoden” Forstå Equitymetoden/indre værdis metode til måling af aktier i D i modervirksomhedens regnskab

2 Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber. En koncern kan være etableret under for-skellige selskabsformer (I/S, erhvervsdri-vende fond, andelsselskab, A/S, ApS) En koncern består af en modervirksomhed og dens dattervirksomheder

3 ÅRL Bil. B4 - koncerndef. I ÅRL forstås ved modervirksomheder virksomheder som: a) besidder flertallet af stemmerettighederne i en virksomhed, b) er virksomhedsdeltager og har ret til at udnævne og afsætte et flertal af medlemmerne i en anden virksomheds øverste ledelsesorgan (bestyrelse og/eller direktion, høvdingeråd), c) er virksomhedsdeltager og har ret til at udøve en bestem-mende indflydelse over en anden virksomhed på grundlag af vedtægter eller aftale med denne, d) er virksomhedsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af stemmerettighederne i en anden virksomhed eller e) besidder kapitalandele i en anden virksomhed og udøver en bestemmende indflydelse over denne.

4 ÅRL Bil. A5, A1 og B5 - koncerndef.
I denne lov forstås ved virksomhedsdeltager: Aktionærer, anpartshavere eller andre, der ejer ka-pitalandele i en virksomhed I denne lov forstås ved kapitalandele: Andele i aktieselskaber (aktier), i anpartsselskaber (anparter) samt i andre virksomheders egenkapital Tilknyttede virksomheder: En virksomheds datter-virksomheder, dens moderselskaber og disses dat-tervirksomheder (”søstre”)

5 ÅRL Bil. B2 - koncerndef. I denne lov forstås ved dattervirksomheder:
Virksomheder, med hvilke en virksomhed direkte eller indirekte har de under definitio-nen af modervirksomheder nævnte forbin-delser

6 ÅRL bil. B4 - koncerndef. I praksis er det oftest kriteriet besiddelse af stemmemajoritet, der bevirker, at koncern-definitionen er opfyldt En virksomhed er sjældent modervirksomhed som følge af de øvrige kriterier alene

7 ÅRL Bil. B6 og 7 - direkte og indirekte stemmerettigheder mm.
Ved opgørelse af stemmerettigheder og rettigheder til at udnævne eller afsætte medlemmer af ledelsesorganer skal både direkte rettigheder (modervirksomhedens egne besiddelser) og indirekte rettigheder (besiddes af modervirksomheden via en dattervirksomhed) medregnes

8 Selskabsregnskabet Koncernregnskabet er et element i modervirksomhedens årsrapport som supplement til årsregnskabet Særlige specifikationskrav omkring koncernrelationer i moderens og datterens regnskaber. I balancen specificeres følgende poster (disse elimineres i koncernregnskabet): Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i/tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Omsætningsaktiver - tilgodehavender: Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Omsætningsaktiver - værdipapirer Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Gæld Gæld til tilknyttede virksomheder

9 Selskabsregnskabet Resultatopgørelsen: Særskilte poster for
”indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder”, ”andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder” og ”finansielle omkostninger der hidrører fra tilknyttede virksomheder” Notekrav: Der er en række notekrav til selskabsregnskabet - ÅRL §§ 97 (klasse C/ sikkerhedsstillelser) og 72 (klasse B/ navn/ hjemsted/ejerandel/resultat/egenkapital)

10 Koncernregnskaber Formål med koncernregnskabet Lovgrundlag
Hvem har pligt til at aflægge koncernregn-skab, herunder fritagelser og udeholdelser Opbygning/indhold Konsolidering

11 Formål med koncernregnskabet
At give et samlet billede af koncernens økonomiske stilling og resultat. Sammenfatning af de enkelte selskabsregnskaber (der fremkommer ikke ny information). Fx koncernens samlede gæld/tilgodehavender over for omverdenen Sammenfatning af de enkelte regnskaber, således som de fremstår, når koncernen er regnskabsenheden (der fremkommer ny information) - Fx koncernens omsætning (der er elimineret/renset for handel mellem koncernvirksomhederne) Informere modervirksomhedens og dattervirksomhedernes interessegrupper (og koncernledelsen?)

12 Lovgrundlag ÅRL, specielt afsnit VI ”Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v.” Vejledning om koncernregnskaber - udsendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

13 Koncernregnskabspligt - fritagelser/udeholdelser
ÅRL § 2, citat: ”For hvert regnskabsår skal de virksomheder, der er nævnt i §3, stk. 1, aflægge et årsregnskab efter denne lov. Med mindre andet følger af §§18, 22, 78, 102 eller 109, skal årsregnskabet suppleres med: 1) årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncern-regnskab) 2) ledelsesberetning for virksomheden og for en af virksomheden ledet koncern og 3) ledelsespåtegning.” Fritagelser: Småkoncerner, § mio.kr. balance/40 mio.kr. nettoomsæt-ning/50 ansatte Delkoncerner, §112 - lang række betingelser

14 Koncernregnskabspligt - fritagelser/udeholdelser
Udeholdelsesregler: Under visse omstændigheder er der mulighed for at udeholde en dattervirksomhed fra koncernregnskabet, jf. ÅRL § 114, stk. 2 Modervirksomheden er i væsentlig grad hindret i at udøve dens rettigheder over dattervirksomhedens aktiviteter/ledelse de nødvendige oplysninger kan ikke indhentes besiddelse alene med henblik på overdragelse Under visse omstændigheder skal dattervirksomheder udeholdes fra koncernregnskabet, jf. ÅRL §114, stk. 3 Især ved dattervirksomheder inden for finansiel virksomhed Bestemmelserne fortolkes snævert - der skal være særdeles gode grunde til at udeholde en dattervirksomhed

15 Opbygning/indhold ÅRL § 115:
”Koncernregnskabet skal vise de konsoliderede virksomhe-ders aktiver og passiver, deres finansielle stilling samt de-res resultat, som om de tilsammen var en enkelt virksom-hed.” ”Som om” = juridisk fiktion, men økonomisk realitet

16 Opbygning/indhold ÅRL § 117, stk. 1:
”Ved konsolideringen sammendrages regnskaberne, såle-des at ensartede indtægter og omkostninger samt aktiver og passiver sammenlægges. Der skal foretages de tilpasnin-ger, der er nødvendige på grund af de særlige forhold, som gælder for koncernregnskaber til forskel fra årsregnska-ber.” * ÅRL §122, stk. 2 ”De konsoliderede virksomheders kapitalandele i en kon- solideret virksomhed, målt til kostpris, udlignes med de konsoliderede virksomheders forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens nettoaktiver, målt til dagsværdi, jf. stk. 1. Udligningen sker på tidspunktet for koncernetable-ringen.”

17 Opbygning/indhold ÅRL § 120 - elimineringer
1) Tilgodehavender og forpligtelser mellem de konsoliderede virksomheder 2) indtægter og omkostninger som følge af transaktioner mel-lem de konsoliderede virksomheder og 3) gevinster og tab som følge af transaktioner mellem de kon-soliderede virksomheder, som indgår i posternes bogførte værdi

18 Opbygning/indhold Koncernregnskabet aflægges efter samme regler som selskabsregnskabet De anvendte regnskabsprincipper i koncernen skal være ens. Modervirksomhedens værdiansættelses-principper som oftest i hele koncernen. ÅRL §119 Samme regnskabsår som modervirksomheden. Mere end 3 mdr. forud for modervirksomhedens balancedag skal der udarbejdes særligt regnskab pr. modervirksomhedens balancedag. ÅRL §116

19 Koncernregnskabet Koncernregnskabet er resultatet af en kon-solidering og en række elimineringer Konsolidering = sammendragning af oplys-ningerne i enkeltselskabernes regnskaber til et koncernregnskab Elimineringer = sammendrage oplysninger-ne så koncernen er regnskabsenheden (som om der var én virksomhed), dvs. kun medta-ge de transaktioner som er foretaget med eksterne parter


Download ppt "Koncernregnskaber Indlæringsmål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google