Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvilke ressourcer indarbejder virks. som aktiver?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvilke ressourcer indarbejder virks. som aktiver?"— Præsentationens transcript:

1 Balancen – Struktur, formål, grundlæggende begreber, værdiansættelsesmetoder
Hvilke ressourcer indarbejder virks. som aktiver? Hvilken værdi optager virks. dem til i balancen? Hvordan klassificerer virks. aktiverne i balancen? Hvilke krav på ressourcerne optræder i balancen som gæld? Hvordan klassificerer virks. gælden i balancen? Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

2 Definitioner ÅRL, IASB(internationale) og FASB(USA) Aktiv:
En ressource som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden

3 Økonomisk fordel Det (service-)potentiale, der direkte eller indirekte bidrager til fremtidig positiv betalingseffekt for virksomheden Eks. Direkte: Tilgodehavende fra varesalg, som vil blive betalt = positiv pengestrøm Eks. Indirekte: Køb af maskine, som reducerer produktionsomkostningerne, dvs. reducerer negative pengestrømme Eks. Indirekte: Køb at maskine, der giver produktionspotentiale, som vil medføre øget salg, dvs. giver positive pengestrømme

4 Forventes Det skal være sandsynligt at de økonomiske fordele, som en ressource indeholder, vil tilflyde virksomheden i fremtidige regnskabsperioder Sandsynligt er et vurderingsspørgsmål, som afhænger af de oplysninger der er tilgængelige på det tidspunkt, hvor regnskabet aflægges Se Stickney & Weils amerikanske tommelfingerregler på passivsiden s. 52….probable = greater than %(diskuteres internationalt)

5 Ressource Fysisk substans ikke afgørende for, om der er et aktiv eller ej (men det er befordrende!) Patenter og specifikt udviklet know-how er aktiver, såfremt de kan forventes at medføre en fremtidig indtjening i virksomheden, og såfremt de kontrolleres af virksomheden

6 leasingaktiv=brugsret
Kontrol Kontrol vil sige, at man har ”eneret” til ressourcens fordele (off. vej er ikke aktiv) Juridisk ejerskab: ofte, men ikke afgørende for, om der er et aktiv eller ej Leasing-kontrakter, der er skruet sammen, så de i bund og grund ligner køb på afbetaling, behandles som aktiver, selv om den juridiske ejendomsret fortsat er hos leasinggiver: leasingaktiv=brugsret

7 Tidligere begivenhed Begivenhed: typisk køb, produktion, men også opdagelse af f.eks. mineraler kan kvalificerer. Tidligere: Balancen er et øjebliksbillede, som viser, hvad der på det pågældende tidspunkt eksisterer af ressourcer og gæld på balancetidspunktet. Transaktioner eller begivenheder, der forventes at finde sted i fremtiden, frembringer ikke isoleret set eksisterende aktiver. Eks.: hensigten om køb af varebeholdninger opfylder ikke def. på et aktiv.

8 Indregningskriteriet pålidelig værdi
Anskaffelsesprisen eller værdien skal kunne opgøres rimeligt sikkert Skøn er ofte involveret – begrænset usikkerhed om værdi er ikke i sig selv nok til at diskvalificere en post fra indregning Men nogle gange kan et rimeligt skøn ikke foretages

9 Indregningskriteriet pålidelig værdi
Eks. kan forventede erstatninger fra en retssag opfylde def. på et aktiv (og en indt.), men det kan falde på, at det endnu ikke er muligt at opgøre kravet rimeligt sikkert. Virks. kan f.eks. have afholdt udgifter til at opbygge et godt ry, men de fremtidige økonomiske fordele kan ikke opgøres tilstrækkeligt pålideligt

10 Regnskabspraksis frasorterer
IASBs begrebsramme §91: I praksis bliver kontraktmæssige forpligtelser el. rettigheder, som modsvares af rettigheder hhv. forpligtelser, og som endnu er uopfyldte (f.eks. gæld for varer, der er bestilt, men endnu ikke modtaget), sædvanligvis ikke medtaget som eksisterende gæld i regnskabet og varerne medtages ikke som aktiv. Sådanne aftaler kan imidlertid opfylde def. på forpligtelser, og hvis aftalen er bindende, og der er en nettoforpligtelse, medtages de, fx angives netto-tabet ved forpligtelse til at købe olie til pris, der er højere end virksomhedens skønnede salgspris.

11 Værdiansættelse aktiver
Genansk.værdi Nutidsværdi af pengestr. (Nytteværdi) Afskrevet værdi Anskaffelsesværdi Nedskrevet værdi Nettoreal. værdi Kostpris Opskrevet værdi BOGFØRT VÆRDI

12 Værdiansættelse af aktiver
Hovedregler vedr. værdiansættelse: Driftstilknyttede aktivposter Værdiansættes ved købet til kostpris, og efterfølgende ud fra kostpris, medmindre de har lavere genindvindingsværdi, som de i givet fald SKAL nedskrives til (genindvindingsværdi = nettoværdi ved salg eller brug af aktivet, dvs. værdi ved ”mindst ringe mulighed”). For finansielle tilgodehavender opfattes ”kostpris” som nutidsværdi af de lovede betalinger, tilbagediskonteret med den rentefod, der fandtes dengang tilgodehavendet opstod (men man undlader dog oftest tilbagediskontering, hvis der ikke er aftalt rente og løbetiden er kort, dvs. de opgøres til nominel værdi) Materielle anlægsaktiver og varelagre kan opskrives, hvis de har højere genindvindingsværdi, varelagre dog højst til genanskaffelsespris (men denne mulighed benyttes ikke meget i praksis).

13 Værdiansættelse af aktiver (fortsat)
Handelsbeholdninger af værdipapirer mv. og afledte finansielle instrumenter Værdiansættes til markedspris (det er dog desværre meget uklart, hvad ”handelsbeholdninger” omfatter)

14 Begrundelser for kostværdi-ansættelse
Nødvendighed: Oftest ingen entydig aktuel værdi for realaktiver (i mange tilfælde kan aktivet slet ikke handles, og kan det handles, er købspris og salgspriser meget forskellige, meget subjektive og ofte langt fra nytteværdi) Grundantagelse: Kostpris må afspejle ejerens forventning om sands. fortjeneste, og markedskræfter tilsiger, at der kun kan forventes normal fortjeneste ved et køb. Hensigt: Man vil have, at fortjeneste vises ved salg (og kun der)

15 Lovgivningsbestemmelser
En driftsaktivitet formodes opretholdt, medmindre den ikke skal/kan fortsættes (going concern), ÅRL § 13 =>kostpris formodes som udgangspunkt at være en rentabel investering) I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, ÅRL § 49 (indtægter anerkendes først ved ”afgørende hændelse”)

16 Lovgivningsbestemmelser (fortsat)
Under (produktions-)omkostninger i resultatopgørelsen indregnes de omkostninger, der er forbundet med at opnå omsætningen, ÅRL § 29 (=matching: =>fortjeneste skal henregnes til salg => kostpriser skal opsamles indtil salget finder sted)

17 Definitioner En gældspost er en
nuværende forpligtelse for virksomheden opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at resultere i et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer

18 Definitioner Forpligtelse: En pligt eller ansvar for at handle eller udføre noget på en bestemt måde Typisk juridisk forpligtelse, men kutymer, virksomhedens frivillige forretningspraksis e.lign. kan medføre, at definitionskrav opfyldes

19 Definitioner Nuværende: Står i modsætning til fremtidig.
Eks.: en beslutning af ledelsen i en virks. om at købe noget i fremtiden medfører ikke en aktuel forpligtelse (selv om beslutningen vides at medføre betaling for køb) En forpligtelse opstår iflg. praksis sædvanligvis først, når aktivet er leveret eller virks. får forudbetalinger fra kunder.

20 Definitioner Tidligere begivenhed:
Gæld/forpligtelser hidrører fra tidligere trans-aktioner, når en virksomhed modtager goder eller ydelser og til gengæld skal betale/give modydelse Eks.: Optagelse af et lån medfører en forpligtelse til at betale lånet tilbage Eks.: En virksomhed kan også medtage kvantumsrabatter baseret på kunders årsomsætning som gæld i balancen. I dette tilfælde er det det forudgående salg, som er transaktionen, der forårsager gælden.

21 Definitioner Træk på virksomhedens økonomiske ressourcer:
Typisk er forpligtelsen at yde kontant betaling Kan også være at overføre andre aktiver, f.eks. når der er modtagne forudbet. fra kunder

22 Indregningskriteriet pålidelig værdi
Gæld/forpl. medtages, når det er sandsynligt, at der i fremtiden vil ske et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og beløbet, som forpligtelsen afvikles med, kan opgøres pålideligt. Eks. kan forventede erstatningsbetalinger fra en retssag anlagt mod virks. opfylde def. på en gæld, men det kan falde på, at det ikke er muligt at opgøre kravet rimeligt sikkert. => minimum eventualforpligtelse (note), men hensat forpligtelse (balance) ved rimelig sikkert skøn

23 Værdiansættelse gæld Driftstilknyttede gældsposter:
Amortiseret kostpris (=nominel værdi, hvis der ikke foretages diskontering) Værdiansættelse typisk nemmere end for aktiver, da de fleste gældsposter består i forpligtelse til at betale bestemte beløb - men vanskeligt/svært for hensatte forpligtelser (ofte stort skønselement, der lægger op til vurdering af aktuel værdi) Handelsbeholdninger/afledte finansielle instrumenter: Markedsværdi Klassificering: Kort/lang gæld (1 år) og hensatte for-pligtelser (obs! EU-praksis afviger fra US-praksis)

24 Egenkapital Residualbestemt, jf. Aktiver = Gæld + Egenkapital.
Typisk aktie-/anpartskapital (=indskudskapital) og overført overskud. Evt. Opskrivningshenlæggelser og overkurs. Mere uddybende i kapitel 12. Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.


Download ppt "Hvilke ressourcer indarbejder virks. som aktiver?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google