Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ansættelsesprocedure for hoveduddannelse i pædiatri

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ansættelsesprocedure for hoveduddannelse i pædiatri"— Præsentationens transcript:

1 Ansættelsesprocedure for hoveduddannelse i pædiatri
Info-møder for YP-medlemmer maj 2010 Tidsplan Den nye procedure Ansøgningens elementer Den skriftlige ansøgning Elektronisk ansøgning MMI Efterfølgende noter : Husk at man bliver vurderet på sin evne til at reflektere over kliniske situationer – ikke på de konkrete faglige vurderinger. Man kan godt forberede sig på MMI – og gør det nok bedst i dagligt klinisk arbejde ved at fremme en fælles evne til at reflektere over svære situationer.

2 Tidsplan: Stillinger september 2010
Stillingsopslag 3. maj Ansøgningsfrist 17. maj Afholdelse af MMI samt møder i ansættelsesudvalgene 17. juni Meddelelse til ansøger om tilsagn/afslag Uge 24-25

3 Historik: Ny ansættelsesprocedure
Ansættelsesprocedure pr. september 2008: December 2006: Udkast fra Danske Regioner: Ny ansættelsesprocedure mhp. kortere sagsbehandlingstid og afkortning af speciallægeuddannelseslængde (fra jan. 2007) December 2006: Diskussion i YP Februar 2007: Nedsættelse af arbejdsgruppe under DPS Juni 2007: Første frist – møde mellem DR og videnskabelige selskaber Forår 2008: Formulering af den faglige profil Sommer 2008: Færdiggørelse af MMI Efterår 2008: Workshop om MMI December 2008 og juni 2009: første ansættelsesrunder

4 Nye principper Ny procedure til erstatning for pointsystemet (aftale mellem Danske Regioner og de centrale sundhedsmyndigheder) Ansøgerens uddannelsespotentiale vurderes Ansøger vurderes på kompetencer erhvervet i I-stillingen Altså; tidlige uddannelseskompetencer og udviklingspotentiale bedømmes – ikke specifikke kompetencer opnået gennem andre ansættelser Ingen tidsforlængende aktiviteter eller prioriteter bør tælle Ansættelsessamtaler obligatoriske – pædiatri har indført MMI

5 MMI-arbejdsgruppen DPS bestyrelse Klaus Børch, Mia Bjerager
DPS uddannelsesudvalg Marianne Sjølin YP Kirsten Boisen, Malene Boas Postgraduate kliniske lektorer (PKL) Thomas Balslev, Thomas Hertel, Kirsten Holm

6 Ansættelsesudvalg Tre regionale ansættelsesudvalg:
(vurderingsudvalget og point afskaffes) Repræsentant fra hver af de ansættende afdelinger 2 yngre læger indstillet af hhv. YP/DPS og YL 1 speciallæge udpeget af DPS Sekretariatet Formand vælges af udvalget

7 Faglig profil Et nyt og helt centralt element!
Beskrivelse af kriterier som anvendes i udvælgelsen af ansøgere til ansættelsessamtale – ’den gode pædiater’ Basisdokument i vejledning af kommende ansøgere – og ansættelsesudvalget 7 lægeroller Se fortolkningen af den faglige profil på

8 Faglig profil - de syv lægeroller
Medicinsk ekspert Akademiker Kommunikator Sundhedsfremmer Samarbejder Professionel Leder/administrator

9 Faglig profil - specialet
Pædiatri omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af såvel medfødte sygdomme som sygdomme opstået i barnealderen, det vil sige fra fødsel til overstået pubertet. Specialet omfatter også forebyggelse af sygdomme og funktionsforstyrrelser samt rådgivning vedrørende børns psykiske og fysiske udvikling. I modsætning til de fleste andre lægelige specialer er pædiatri aldersdefineret og ikke organdefineret. Hovedparten af pædiatriske speciallæger arbejder på landets 19 børneafdelinger, mens et formentlig stigende antal i fremtiden vil arbejde indenfor forebyggelse primært som kommunallæger indenfor børne-ungeområdet. Enkelte vil være beskæftiget i pædiatrisk speciallægepraksis.

10 Faglig profil – den gode pædiater
Pædiatri er et bredt medicinsk speciale med klassisk intern medicinsk udredning både under indlæggelse og i ambulant regi. Et særligt forhold for pædiatrien er børns stadige vækst og udvikling, og pædiateren har derfor en vigtig rolle i vurderingen af børns fysiske og psykomotoriske udvikling sammenholdt med de aktuelle symptomer og fund. Endvidere inddrages barnets sociale og familiære forhold i udredning og behandling. En læge, som ønsker at blive pædiater skal derfor være indstillet på en uddannelse, hvor der skal tages kliniske beslutninger i relativt komplekse situationer.

11 Faglig profil – den gode pædiater
I takt med den generelle udvikling indenfor lægevidenskaben sker en tiltagende specialisering indenfor pædiatri med uddannelse af fagområdeeksperter indenfor allergologi, endokrinologi, gastroenterologi, hepatologi og ernæring, hæmatologi og onkologi, neonatologi, nefrologi, pulmonologi, rheumatologi, infektionspædiatri, metaboliske lidelser, neuropædiatri, børnekardiologi, socialpædiatri, samt akut og intensiv pædiatri. En læge, som ønsker at blive pædiater, må derfor gerne have interesse for et eller flere fagområder, men skal være indstillet på at speciallægeuddannelsen i pædiatri er en bred basisuddannelse.

12 Faglig profil – den gode pædiater
Hovedparten af pædiatriske indlæggelser er akutte, og de fleste pædiatere har vagtforpligtelse. En læge, som ønsker at blive pædiater, skal kunne lære at modtage akut svært syge børn. Udover de krav til gode kommunikationsevner, som gælder for læger, er der særligt store krav til pædiateren som kommunikator. Den fuldt uddannede pædiater kan kommunikere med børn i alle aldersgrupper og med deres forældre, både ved indledning af en kontakt, når der skal indhentes information under anamnese og objektiv undersøgelse, når den lægelige vurdering skal formidles, og når der skal forhandles en plan. Den læge, som ønsker at blive pædiater, skal derfor have lyst til og have vist evner for kommunikation med børn og deres familier.

13 Faglig profil – den gode pædiater
En pædiater skal kunne formidle medicinsk viden i forståelig form for samarbejdspartnere såvel skriftligt som mundtligt. En læge, som ønsker at blive pædiater, skal derfor kunne præsentere sygehistorier på en effektiv måde. Der foregår pædiatrisk relevant forskning og udvikling på mange områder og niveauer, og det forventes, at læger i pædiatrien deltager i udviklingen af specialet ved på forskellige niveauer at indgå i videnskabelige projekter. En pædiater skal derfor kunne tilegne sig nye kompetencer, mens der arbejdes - herunder opsøge og anvende evidensbaserede behandlingsprincipper.

14 Faglig profil – den gode pædiater
Pædiateren skal effektivt kunne fungere som bindeleddet til tilgrænsende specialer, i tværfaglige sammenhænge og i samarbejde med eksterne samarbejds­partnere fra fx kommunalt regi. En læge, som ønsker at blive pædiater, skal derfor have vist evne til at samarbejde i et tværfagligt team. Pædiateren optræder også som sundhedsfremmer på såvel det individuelle niveau som på samfundsplan. Lægen skal således i samarbejde med relevante personer identificere og tilstræbe at afhjælpe faktorer, der hæmmer barnet i dets trivsel og udvikling. En læge, som ønsker at blive pædiater, skal derfor kende til principperne for underretningspligten.

15 Ansøgningen Den skriftlige ansøgning ”Ansættelsessamtaler” Stamdata CV
Kopi af pas + Autorisations-id + Kopi af Tilladelse til selvstændigt virke Akademiker (udskrift fra Pubmed) CV Dokumentation for intro-stilling: Vurderingsskema (hvis uafsluttet I-stilling) eller kopi af logbog eller CS-bilag (<2004) Dokumentation for obligatoriske kurser Supplerende skema med specialespecifikke kriterier Personlig motiveret ansøgning Prioritering af forløb ”Ansættelsessamtaler” MMI

16 Fagligt vurderingsskema
Kun til brug for læger i UAFSLUTTET introstilling Udgangspunkt i den faglige profil Bygger på målbeskrivelsen og udd.programmet Erstatter IKKE allerede eksisterende skemaer til godkendelse af kompetencer og udd.forløb Vurderingen baseres på observationer fra den samlede uddannelsesgivende afdeling Findes på - Specialer – Pædiatri – Faglig profil

17 Fagligt vurderingsskema, side 1

18 Fagligt vurderingsskema, side 2

19 Elektronisk ansøgning
Opret profil: brug privat, permanent -adresse! Kontaktoplysninger: angiv brugbart mobiltelefonnummer Ansøgning kan gemmes ufærdig indtil endelig afsendelse Ingen kvittering: RING OG TJEK (tillid er godt; kontrol…) OBS!!! Forskelle i ansøgningerne i de forskellige regioner – læs de regionale vejledninger: Nord: - Specialer – Pædiatri – Opslag Syd: – Opslag – Aktuelle stillingsopslag - Øst: - Stillingsopslag 19

20 El. ansøgning - Stamdata
Opret profil: brug privat, permanent -adresse! Kontaktoplysninger: angiv brugbart mobiltelefonnummer Ph.D. og disputats: som hovedregel tæller antaget ph.d./disputats som akademisk grad – men ikke antaget ph.d./disputats vurderes på publikationer Publicerede publikationer: vedhæft Pubmed-udskrift, evt. indsat i word-dokument med supplerende bemærkninger, f.eks. dokumentation for antaget publikation Posters, abstracts o.l.: Egen liste over al videnskabelig aktivitet 20

21 El. ansøgning - CV Dokumentation
Kurser: Som hovedregel ønskes der ikke kopi af kursusbeviser. Hvis man har været på et meget specielt kursus eller lignende kan der dog være idé i at vedhæfte det. Intro-stilling: Kopi af logbogen: side 5-16 i portefølje på DPS`s hjemmeside. IKKE kompetencekort Obl. kurser: Såfremt man ikke har kursusbeviser for LAS1 eller pædagogik 2 vedhæftes bekræftelse på optagelse 21

22 El. ansøgning - CV Dokumentation Øvrige aktiviteter: Ikke nødvendigt
Supplerende oplysninger: Funktionstid Se regional vejledning Øvrige aktiviteter: Se regional vejledning Supplerende CV-informationer (se evt. forslag til supplerende CV på YP’s hjemmeside) Supplerende oplysninger: evt. relevant dokumentation Se regional vejledning Specialespecifik dokumentation: Øst: Vedhæft udfyldt supplerende CV – findes på - Stillingsopslag 22

23 Multiple Mini Interviews - MMI
Består af 4-5 stationer med korte interviews à 7 minutter: Typisk 1 minut til gennemlæsning af spørgsmål, 6 min. til besvarelse Eksempler på stationer: Medicinsk ekspert: Fortæl om en kompliceret patient Professionel: Hvorfor vil du gerne være pædiater? Akademiker/kommunikator: Fremlægning af dagens case (overhead) Leder: prioritering af opgaver i modtagelsen HUSK: at medbringe Dagens Case om en patient, du har mødt. Det må anbefales at anvende det gængse skema, som kan findes på eller på - Uddannelse – Inspiration til uddannelsestiltag

24 MMI: Eksempel Planlægning af vagtarbejde
Du har vagt på et regionshospital. I modtagelsen, hvor du har to rum til din rådighed, har du to patienter. Den ene er en pige på 4 uger med RS-virus infektion, og den anden er en dreng på 9 måneder, som har haft feberkramper. Begge børn er stabile, og forældrene mangler at få information. Kl. 19. Bagvagten er lige taget hjem, da der meldes et barn af Falck: En to år gammel dreng, som er slap og har pletter på huden. Ambulancen kan være der om 10 minutter.  _________________________ Hvordan vurderer du situationen? Hvilken plan vil du lægge?

25 MMI: Evaluering af seneste runde
YP spørgeskema efter ansættelsesrunden: 15 besvarelser Konklusion: Generelt acceptabel form 25

26 Vægtning af CV og MMI ”Pointsystem”: CV vægter 60% MMI vægter 40%
Se Region Nords hjemmeside!!! 26

27 Hvis De vil vide mere…… (elektronisk ansøgning) (Region Nord samt generel info) (Region Øst) (Region Syd) Medlemsmails fra YP Spørgsmål til YP på

28 HU-blokke i øst Opslag i pædiatri – 2. halvår 2010
6 hoveduddannelsesforløb i Pædiatri opslås ledige til besættelse 1. september 2010 i Uddannelsesregion Øst. Blok 1: 1/ /2-11: Hvidovre Hospital, Neonatalafsnittet h-5 1/ /8-12: Hvidovre Hospital. Børneafdelingen h-5 1/ /8-14: Glostrup Hospital, Børneafdelingen h-2 Blok 2: 1/ /2-11: Hvidovre Hospital, Neonatalafsnittet h-6 1/ /8-12: Hvidovre Hospital. Børneafdelingen h-9 1/ /8-14: Sygehus Øst - Roskilde, Børneafdelingen 3800B0-80-H-1 Blok 3: 1/ /2-11: Rigshospitalet, Neonatalklinikken h-2 1/ /8-12: Glostrup Hospital, Børneafdelingen h-3 1/ /8-14: Rigshospitalet, Pæd. Klinik I+II h-4 Blok 4: 1/ /2-11: Rigshospitalet, Neonatalklinikken h-3 1/ /8-12: Glostrup Hospital, Børneafdelingen h-8 1/ /8-14: Hillerød Hospital, Børneafdelingen h-2 Blok 5: 1/ /2-12: Rigshospitalet, Pæd. Klinik I+II h-7 1/ /8-12: Rigshospitalet, Neonatalklinikken h-1 1/ /8-14: Gentofte Hospital, Børneafdelingen h-1 Blok 6: 1/ /2-12: Rigshospitalet, Pæd. Klinik I+II h-11 1/ /8-12: Rigshospitalet, Neonatalklinikken h-2 1/ /8-14: Hillerød Hospital, Børneafdelingen h-6 28

29 HU-blokke i syd OUH – Kolding OUH – Esbjerg OUH - Sønderborg 29

30 HU-blokke i nord Forløb nr til ÅUH Skejby, Børneafd. A til Regionshospitalet Viborg, Børneafd. B Forløb nr til ÅUH, Aalborg, Børneafd til Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk område Forløb nr til Regionshospitalet Viborg, Børneafd. B til ÅUH Skejby, Børneafd. A Forløb nr til ÅUH, Aalborg, Børneafd til Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afd. B Forløb nr til ÅUH Skejby, Børneafd. A til Regionshospitalet Herning, Pædiatrisk afd.C Forløb nr til Regionshospitalet Viborg, Børneafd. B til ÅUH, Aalborg, Børneafd. 30


Download ppt "Ansættelsesprocedure for hoveduddannelse i pædiatri"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google