Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LD’s investeringsstrategi med fokus på udenlandske investeringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LD’s investeringsstrategi med fokus på udenlandske investeringer"— Præsentationens transcript:

1 LD’s investeringsstrategi med fokus på udenlandske investeringer

2 Disposition Historie LD’s medlemmer
Performance – afkast og tilskrivning Investeringsstrategi Den 5-stjernede virksomhed

3 Historie August-forlig 1976: S, R, KRF, CD og C
Oprettet 1980: 7,7 mia. kr. indbetalt af staten på 2,5 mio individuelle konti Forvaltning af ”indefrosne” dyrtidsportioner En formue på 54 mia. kr. ultimo 2003 I dag 1,3 mio. medlemmer. Selvvalg af puljer oprettet i 2000

4 LD’s medlemmer 1,3 mio. medlemmer.
ca medlemmer udtræder hvert år. I 2003 udbetalte LD 2,5 mia. kr. Ultimo 2003 var en gennemsnitskonto på kr. og en fuldtidskonto på kr. Siden oprettelse i 1980 til ultimo 2003 er der udbetalt i alt 23,5 mia.kr. Ingen nye bidrag

5 Indestående og tilskrivning 1980-03

6 Bestyrelse Udpeget af arbejdsministeren efter indstilling fra
LO: 10 medlemmer FTF: 3 medlemmer AC: 1 medlem Ledernes Hovedorganisation: 1 medlem Udpeget af finansministeren 6 offentlige repræsentanter

7 Lovkrav til LD Forvaltning til størst mulig gavn for kontohaverne
Betryggende sikkerhed Opretholdelse af midlernes realværdi Højst mulig forrentning Højst 70 pct. i aktier Mulighed for investeringspuljer

8 Ny lov for LD LD kan forvalte kapital for andre pensionsinstitutter (anerkendelse af at LD’s investeringskompetence bør opretholdes) Nye udbetalingsregler: alle kan hæve opsparingen, når de fylder 60 år – også selv om de fortsat er i beskæftigelse. Opsparingen kan flyttes til et andet pensionsinstitut.

9 Ny lov stiller store krav til LD
LD vil blive mødt med hård konkurrence mht. til at forvalte kapital for andre pensionsinstitutter. Men LD anerkendes for sin særlige investeringskompetence på aktier. Markant øget krav om likvide investeringer. Risiko for grundlæggende ændring i investeringsstrategi.

10 LD først i Danmark med individuelle valgmuligheder
Medlemmerne kan placere op til 80 % af opsparingen i 10 forskellige puljer efter eget valg Ca. 90 % af de medlemmer, der vælger puljer, får et lavere afkast, end hvis de overlod hele investeringsbeslutningen til LD 85 % af LD’s medlemmer har afstået fra puljevalg og overladt investeringerne til LD

11 Et afkast i toppen i 2003 Afkast i LD Vælger på 13,8 %. (90 pct. af formuen) Tilskrivningen på 12,5% efter skat og omk. for 85 pct. af medlemmerne (ikke puljevælgere) Den årlige tilskrivning har i gennemsnit været på 6,7% de seneste 5 år og 9,0% de seneste 10 år. For flertallet (ikke-puljevælgere) er 100 kr. på 5 år blevet til 138 kr. og på 10 år til 234 kr. efter omkostninger og skat. For puljevælgerne er 100 kr. i gennemsnit blevet til 110 kr. på 4 år. Det svarer til, at opsparingen i gennemsnit er forøget med 7,1% hvert år i de seneste 5 år og 8,7% i de seneste 10 år – efter omkostninger og skat.

12 Afkast på aktivtyper (før pensionsafkastskat)
Børsnoterede danske aktier Ikke-børsnoterede danske aktier Udenlandske aktier Fastforrentede danske obl. Danske indeksobligationer Udenlandske obligationer Ejendomme (i pct.) 31, , , , ,0 4, , , , ,5 13, , , , ,9 5, , , , ,9 6, , , , ,9 15, , , , ,3 10, , , , ,4

13 Overordnet investeringsstrategi
Langsigtede og selektive investeringer Bevidst relativ høj aktieandel Små og mellemstore danske virksomheder er fokus-område Næsten ligelig fordeling på danske og udenlandske aktier Obligationsinvesteringer hovedsagligt langfristede realkreditobligationer, men også investeringer i er-hvervs-, stats- og high yield obligationer Ejendomsinvesteringer i meget begrænset omfang

14 Aktivfordeling i LD Vælger ultimo 2003

15 LD’s investeringsstrategi på aktier
Udvælger få aktier, relativt store aktieposter og lang investeringshorisont. Relativt stor vægt på små og mellemstore selskaber. Overvægt af industri- og serviceselskaber. Investering i både børsnoterede og unoterede selskaber. Fokus på selskabets potentiale for vækst i indtjeningen på langt sigt og aktiekursen i forhold til vækstforventninger. Corporate governance krav- vilkår for aktionærindflydelse etc. krav om en åben og troværdig informationspolitik på alle væsentlige områder Social og miljømæssig ansvarlighed.

16 LD’s investeringsstrategi på obligationer:
Egne analyser og intern udvælgelse af forskellige obligationstyper Egne analyser af egenskaber ved obligationsporteføljer. Få procent under ekstern management. Relativt stor vægt på danske realkreditobligationer. I de senere år øget differentiering af porteføljerne med større vægt på udenlandske obligationer. Strategi for kreditobligationer – high Yield, erhvervsobligationer (afkast i 2003 på 16,8 %)

17 Corporate governance – en del af analysen ved investering i udenlandske aktier
Udfordringer i selskaber med spredt ejerskab – bl.a UK og USA: Svage bestyrelser og stærke direktører Eksorbitante direktørkontrakter Mistillid til regnskabsaflæggelsen Svagt internt kontrolmiljø Svagt eksternt tilsyn og svag revision Mange barrierer over for aktionærindflydelse

18 - og udfordringer i selskaber med koncentreret ejerskab – bl. a
- og udfordringer i selskaber med koncentreret ejerskab – bl.a. danske (og svenske, tyske, franske) selskaber Svage bestyrelser og stærke majoritetsaktionærer Modsætninger blandt aktionærerne Minoritetsaktionærer møder barrierer for indflydelse Dyre optionslønninger uden at gavne langsigtede aktionærinteresser Den eksterne revision – kontrollerer tal, men har for lidt fokus på risici og ledelsesstrukturer.

19 LD: optioner & warrants
Bestyrelsen skal stå ansvarlig over for generalforsamlingen mht. omkostninger for selskab og aktionærer. Flere oplysninger - aktionærer bør kunne indregne effekten af udstedte og planlagte optioner & warrants på forventet afkast. Direktionerne værdsætter ikke optioner & warrants på samme måde som aktionærerne. Forkerte programmer: direktionen fik styrket sin interesse i store aktiekursudsving, men ikke i en stabilt stigende aktiekurs. Direktionens privatøkonomiske risici bør begrænses Optioner/warrants til bestyrelsens svækker dens troværdighed. Ken L. Bechmann og Peter Løchte Jørgensen i Finans/Invest : Omkring halvdelen af alle selskaber og ¾ af de største selskaber på KFB har optionsordninger. I 2000 gav kun 19 % af selskaberne fyldestgørende oplysninger: investor kunne beregne værdien, indfri fravene fra fondsbørsen.

20 LD’s arbejde med corporate governance
Finde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer Dialog med direktion og bestyrelsesformand Ejerskabet må ikke stå i vejen for selskabets udvikling En aktie = en stemme - ved kapitaltilførsel Gennemsigtighed i koncernstrukturer Udvise ansvarlig ledelse – socialt, miljømæssigt og økonomisk. Information på alle væsentlige områder.

21 En pligt til aktivt ejerskab til benefice for opsparere og samfund?
EU-kommissionen vil forpligte institutionelle investorer til: - at oplyse om investeringspolitik og udøvelse af stemmerettigheder - at oplyse til pensionsopspareren, hvordan stemmerettigheder er blevet udøvet i et givet tilfælde.

22 LD’s opfattelse af pligt til et aktivt ejerskab
Ønskeligt med et blødt pres i retning af et aktivt ejerskab Aktivt ejerskab bidrager til sundere og mere ansvarlige selskaber Stockpickere som LD har lettere ved aktivt ejerskab end indeksryttere. Størstedelen af pensionsbranchen er indeksryttere. Hvis pensionsselskabet vælger at ”købe” sig til det aktive ejerskab, kan det blive dyrt for medlemmerne.

23 LD’s opfattelse af rammerne for aktivt ejerskab
Vanskeligt at indhente stemmerettigheder i udenlandske selskaber forud for generalforsamlingen. Vanskeligt at finde frem til andre aktionærer i samme selskab (behov for åbne aktiebøger) Generalforsamlingens kompetence er i visse tilfælde indskrænket – beslutningsforslag kan afvises. mangelfuld information fra selskabet stor ledelsesindflydelse på udpegningen af bestyrelsesmedlemmer Omkostningsfyldt med fremmøde - fordel med evt. elektronisk stemmeafgivelse mv. ved generalforsamlinger Nis Juul analyse … viser at de nordiske lande generelt set er lidt foran med hensyn til flagsningsreglerne i værdipapirhandelsloven og regelsæt for storaktionærer. Men Danmark er bagud i forhold til Sverige, Finland, (Norge) med hensyn til åbenhed om aktiebesiddelser. Vi kan ikke få adgang til de informationer, der ligger i værdipapircentralen. Selskabet skal udlevere oplysninger om storaktionærer (> 5%) på konkret anmodning.

24 Opsamling: LD’s forventninger til virksomheder, der investeres i
Den 5-stjernede virksomhed er karakteriseret ved: at ledelsen fastlægger og offentliggør virksomhedens strategi med det formål at skabe en langsigtet vækst i indtjeningen pr. aktie og selskabets værdi at sikre balance med omgivelserne, herunder til stadighed at kunne leve op til samfundets krav og forventninger til etik og miljø at prioritere medarbejderudvikling og produktfornyelse samt at arbejde for en åben informationspolitik på alle væsentlige områder


Download ppt "LD’s investeringsstrategi med fokus på udenlandske investeringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google