Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

OVERENSKOMST F (forlig ) HK (forlig )

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "OVERENSKOMST F (forlig ) HK (forlig )"— Præsentationens transcript:

1 OVERENSKOMST 2013 - 15 3F (forlig 09.02.13) HK (forlig 05.02.13)
Dansk Metal (forlig )

2 LØN 3F Normalløn kr. 1,60 pr. time kr. 1,85 pr. time Fuld modregningsret i personlige tillæg HK Minimalløn, lønforhandling minimalløn kr. 200/mdr. (alle skal have 100 kr./mdr.) minimalløn kr. 250/mdr. (alle skal have 125 kr./mdr.) Metal Minimalløn, lønforhandling kr. 1,35 pr. time kr. 1,35 pr. time Elever 2,25% hver 1. marts

3 Barselsorlov Forhøjet pensionsbidrag fra 1. juli 2013 + 2,25 kr
Barselsorlov Forhøjet pensionsbidrag fra 1. juli ,25 kr./time så det udgør - arbejdsgiver kr. 7,00/time - lønmodtager kr. 3,50/time Forældreorlov 11 ugers forældreorlov som hidtil ( ) ”De 11 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen”

4 Arbejdsmarkedspension
Fra 1. maj 2013 fra fyldte 18 år (hidtil 20 år) Følgende medarbejdergrupper er ikke omfattet af pensionsordningen, men skal have virksomhedens andel af pensionsbidraget udbetalt sammen med den indtjente løn: Medarbejdere, der når den til enhver tid gældende efterlønsalder og modtager pension fra PensionDanmark. Medarbejdere, der når den til enhver tid gældende folke- pensionsalder. Medarbejdere, der modtager supplerende førstids-pension fra Pension Danmark.

5 Anciennitetskrav ved sygdom (3F og Metal)
Fra 1. maj 2014: Normalløn ved 9 måneders anciennitet mod hidtil 12 måneders anciennitet.

6 Tillidsrepræsentanter (3F og Metal)
Løn ved deltagelse i: mæglingsmøder organisationsmøder faglig voldgift fællesmøder arbejdsretsmøder møder i Afskedigelsesnævnet (også forberedende) Hvor der er 3 eller flere tillidsrepræsentanter kan der vælges fællestillidsrepræsentant.

7 Seniorordning Fra 5 år før folkepensionsalder. - Aftale reduceret arbejdstid/seniorfridage ved at bruge dele af pensionsbidraget.

8 Voksen-lærlinge Voksenlærlinge aflønnes efter følgende regler:
Voksenlærlinge betales løn som voksen arbejder, når lærlingen forinden har arbejdet i virksomheden i mindst 12 måneder eller virksomheden modtager lønrefusion under skoleophold fra AUB for voksenelever. Når lærlingen har arbejdet i mindre end 12 måneder i virksomheden anbefales det, at vedkommende aflønnes som voksen arbejder. Når lærlingen ansættes – uden forudgående ansættelse i virksomheden – anbefales det også, at vedkommende aflønnes som voksen arbejder. Anbefaling betyder i den forbindelse, at virksomheden skal have saglige grunde til ikke at tilbyde løn som voksen arbejder. Saglige grunde kan eksempelvis være, at lærlingen ikke har forudgående relevant praktisk erfaring inden for overenskomstområdet, eller at den opnåede erfaring kun er ganske kortvarig, dvs. væsentlig mindre end 12 måneder. Lærlinge, der får løn som voksne skal også have sædvanlig indbetaling af bidrag til arbejdsmarkedspension, når betingelserne for dette er opfyldt.

9 Arbejdstidsregler, fra 1. februar 2015
Gartnerier/pl. skoler kl. 11 ændres til kl (lørdage) Skovbrug 13 uger ændres til 26 uger (var. ugtl. arbejdstid) Jordbrug søndagsarbejde 3 timer blødes op Golf søndagsarbejde 3 timer blødes op Agroindustri overarbejde fridage og søndage 2 timer blødes op GASA Transport lørdagsarbejde 5,5 timer normal arbejde

10 Kompetenceudviklingsfond
Fra 1. januar 2014 forhøjes bidraget med kr. 260,- pr. fuldtidsbeskæftiget til i alt kr. 780,-. HK-fonden kan bruge alle midler. 3F, Metal-fonden vil gøre en indsats for at styrke uddannelsesindsatsen

11 HK-diverse Akkumulere frihed til selvvalgt uddannelse i op til 3 år.
Midlertidige assistancer og vikarer udgår lønmæssigt. Butikker med detailsalg (nyt protokollat, der er lettere at læse). Laboratorieområdet. Udvalgsarbejde vedr. overenskomstens gyldigheds-område (uddannelsesniveau, arbejdsfunktioner, hvem er omfattet?). Ligelønsnævn. Kontrolforanstaltninger.

12 Oplysningspligt vedr. brugen af entreprenører
3F kan i forbindelse med kontrolbesøg bede om navn, adresse, cvr-nummer og arbejdsopgaver for entreprenører. 3F kan derefter undersøge om entreprenøren har overenskomst og i givet fald rette henvendelse til denne og kræve overenskomst. Det er lovligt for 3F at kræve overenskomst når arbejdets art er indenfor forbundets virkeområde. Også selvom 3F ikke måtte have medlemmer ansat hos entreprenøren. Indmeldelse i Kristelig Arbejdsgiverforening kan ikke forhindre dette. 3F-fagforeningen kan følge overenskomstkravet op med varsel om konflikt. Det er lovligt når konflikten forfølger et lovligt fagligt formål. Det betyder: 3F medlemmer trækkes ud af virksomheden. Støtteforbud i Hoveaftalen for organiserede virksomheder. Når der først er en lovlig ivæksat hovedkonflikt kan denne følges op med varsling af sympatikonflikt.

13 Sympatikonfliktens formål er at tvinge den ene part i hovedkonflikten til at tegne overenskomst. Meningen er kort sagt at (delvis) lukke omverdenen for entreprenøren. Der skal samlet set være et rimeligt forhold mellem det mål, der søges opnået, og de midler der anvendes. Derfor udtrykket ”delvis”. Sympatikonflikten skal varsles med et varsel iht. Hovedaftalen på 14 dage, 7 dage. Hvor er man sårbar? Muligheden for at lave effektiv sympatikonflikt stiger med : - få aftagere af produktet - få salgsorganisationer - få leverandørvirksomheder Social dumping er politisk et stort emne og et indsatsområde for arbejdstilsynet, politi og SKAT.


Download ppt "OVERENSKOMST F (forlig ) HK (forlig )"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google