Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SAMARBEJDE OG MEDINDFLYDELSE. Overordnede bestemmelser Ledelse og medarbejdere skal i samarbejde føre de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål ud i livet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SAMARBEJDE OG MEDINDFLYDELSE. Overordnede bestemmelser Ledelse og medarbejdere skal i samarbejde føre de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål ud i livet."— Præsentationens transcript:

1 SAMARBEJDE OG MEDINDFLYDELSE

2 Overordnede bestemmelser Ledelse og medarbejdere skal i samarbejde føre de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål ud i livet. Skolens ledelse skal anvende ledelsesformer, som indebærer den videst mulige delegation af ansvar og beføjelser til den enkelte medarbejder eller gruppe af medarbejdere.

3 Der skal gives den enkelte medarbejder mulighed for at være medbestemmende ved arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation og for at øge indflydelse i beslutningsprocesserne. Medarbejdere og ledelse skal drøfte, hvordan man sikrer de enkelte medarbejderes medindflydelse og medbestemmelse

4 Samarbejdsudvalget skal arbejde for at bevare gode og rolige arbejds - og beskæftigelsesforhold og medvirke til, at alle medarbejdere engageres i det daglige samarbejde. På skoler med over 20 fuldtidsbeskæftigede skal der nedsættes et samarbejdsudvalg.

5 På skoler, hvor der ikke nedsættes samarbejdsudvalg, skal ledelse og medarbejdere aftale, hvordan medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse sikres. Såvel medarbejderrepræsentanter som ledelse skal respektere gældende love, regulativer og vedtægter, kommunalbestyrelsesbeslutninger m.m. administrative bestemmelser samt kollektive overenskomster og aftaler.

6 Der skal udarbejdes vedtægter for medbestemmelsens og medindflydelsens formål og indhold, uanset om der er nedsat et samarbejdsudvalg, eller man har valgt at anvende en anden form. Vedtægterne skal som minimum indeholde de bestemmelser, der er angivet i aftalens kapitel 3-5.

7 De med udvalget forbundne udgifter skal afholdes af skolen. Møderne skal fortrinsvis holdes i arbejdstiden.

8 Parterne skal bestræbe sig på at opnå enighed og udvise positiv forhandlingsvilje. Medlemmerne skal have den fornødne tid til samarbejdsudvalgsarbejdet og oppebærer herunder sædvanlig løn.

9 Arbejdsopgaver Lederen skal løbende informere samarbejdsudvalget om alle forhold af betydning for skolens arbejds- og personaleforhold, herunder skolens samlede økonomi samt løbende ændringer i denne.

10 Medarbejderrepræsentanterne skal informere samarbejdsudvalget om synspunkter og forhold hos medarbejderne, som er af betydning for samarbejdet. Informationen skal gives på en sådan måde og på et så tidligt tidspunkt, at medarbejderne får en reel mulighed for at fremsætte synspunkter og forslag, så disse kan indgå i grundlaget for beslutning.

11 Samarbejdsudvalget skal være medbestemmende ved udarbejdelse af retningslinier for arbejds- og personaleforhold. Når en af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastsættelse af retningslinier for et givet område omfattet af aftalen.

12 Arbejdsforhold: Placering af den daglige arbejdstid Velfærdsforansaltninger Medarbejdernes sikkerhed Indretning af egnede lokaler osv

13 Personaleforhold: Ansættelser Afskedigelser Forfremmelser Kursusvirksomhed Stillingsbeskrivelser Personalebedømmelse osv

14 Arbejdstidsaftalen: Planlægning af lærernes arbejdstid og ændringer heri Arbejdstidens fordeling Mødeplanens udarbejdelse Tildeling af tid ud over mødeplanen Ændringer i mødeplanen Anvendelse af lokaler til aktiviteter Lærernes træffetider udenfor tidsrummet 8-16 Frister ved ændringer i aktivitetsplan og mødeplan

15 Ingen retningslinier kan fastsættes, uden begge parter er enige herom. Fastlagte retningslinier skal udformes skriftligt og underskrives af parterne.

16 Forinden opsigelse af fastlagte retningslinier skal der ved almindelig drøftelse i udvalget søges gennemført ændringer af hidtidige retningslinier på en for parterne tilfredsstillende måde. Fastlagte retningslinier er bindende for både ledelse og medarbejderrepræsentanter, som er forpligtigede til at forsvare og anvende de fastlagte retningslinier i konkrete tilfælde.

17 Samarbejdsudvalget skal arbejde for at tilvejebringe de fornødne uddannelsesmuligheder for dets medlemmer. Samarbejdsudvalget skal løbende holde alle medarbejdere orienteret om udvalgets arbejde.

18 Sammensætning Antallet af repræsentanter i samarbejdsudvalget fastsættes ved aftale mellem skolens ledelse og tillidsrepræsentanterne/ personalets repræsentanter på skolen. Kan enighed om antallet af medarbejderrepræsentanter ikke opnås, fastsættes antallet til tre.

19 Antallet af ledelsesrepræsentanter i samarbejdsudvalget kan ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Ledelsen udpeger selv sine repræsentanter fra sin midte. Den ansvarlige leder er født medlem af udvalget.

20 Medarbejderne vælger selv sine repræsentanter blandt de ansatte på skolen. For personalegrupper med valgte tillidsrepræsentanter sker valget dog blandt disse. Den ansvarlige leder er formand. Næstformanden udpeges af medarbejderrepræsentanterne

21 Der udpeges suppleanter for alle medlemmer efter samme retningslinier som for repræsentanterne. Suppleanterne indkaldes ved de ordinære medlemmers forfald. Samarbejdsudvalgsmedlemmer, der ikke er tillidsrepræsentanter, er beskyttet mod afskedigelse på samme måde som tillidsrepræsentanter.

22 Samarbejdsudvalget vælger i fællesskab en sekretær, der ikke behøver at være medlem af udvalget. Medlemmer og suppleanter vælges for to år af gangen, et valg falder bort, når grundlaget for valget ikke længere er tilstede.

23 Møder Der skal afholdes møde mindst en gang i kvartalet. Der skal holdes møde, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt

24 Der skal holdes møder, når et flertal af medarbejdere anmoder om det. Møder skal indkaldes med tre ugers varsel – dog undtaget hastesager. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest to uger før mødet.

25 Dagsorden skal udarbejdes af formanden og næstformanden i fællesskab. Dagsorden skal udsendes mindst en uge før mødet Der skal forelægge dagsorden til alle møder.

26 Der skal tages referat af alle møder. Referatet skal godkendes af såvel formand som næstformand, inden det udsendes til de øvrige medlemmer af udvalget. Referatet skal endeligt godkendes på næstkommende møde.

27 "Kan" bestemmelser Sikkerhedsarbejdet kan integreres i samarbejdsudvalgets arbejde, hvis det sikres, at arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes. Sagkyndige kan indkaldes som tilforordnede til møderne, hvis der er enighed herom.

28 Der kan nedsættes underudvalg, når der er enighed herom. Medarbejderne kan frit referere, hvad udvalget har arbejdet med, med mindre at en sag er pålagt tavshed. Hver af parterne kan opsige fastlagte retningslinier med 2 måneders varsel.

29 Der kan afholdes informationsmøder for alle medarbejdere til drøftelse af særlige emner, når det findes formålstjenligt. Fristerne ved indkaldelse til møder samt udsendelse af dagsorden kan i særlige tilfælde fraviges, hvis formand og næstformand er enige herom.


Download ppt "SAMARBEJDE OG MEDINDFLYDELSE. Overordnede bestemmelser Ledelse og medarbejdere skal i samarbejde føre de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål ud i livet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google