Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lønfastsættelse for funktionærer 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lønfastsættelse for funktionærer 2010"— Præsentationens transcript:

1 Lønfastsættelse for funktionærer 2010
Advokat og chefkonsulent Sannie Tvermoes, Chef for løn og arbejdsmarkedspolitik Steen Nielsen, Disse slides er udgivet til brug for Informationsmøderne om lønforhold for funktionærer 2010 og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af disse slides, uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til disse slides.

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Positive forventninger, men langt til stigninger i beskæftigelsen

11 Varslede afskedigelser

12 Arbejdsfordelinger stabiliseres

13 Få ledige stillinger

14

15 Aktuelle konjunkturtendenser Lønudvikling

16 Fortsat reallønsfremgang

17

18

19

20

21 Konkurrenceevne under stort pres

22

23

24

25

26 Centralt forhandlede omkostninger 2010 funktionærer
Frihed Grundlovsdag Dette får ingen betydning i 2010 og 2011, hvor Grundlovsdag falder i weekender, men på sigt betyder det en omkostningsstigning på gennemsnitligt 0,33 pct.

27

28 Trykte lønstatistikker fra DI
Lønstatistik - Ingeniørarbejde Overblik over ingeniørers løn inden for fremstillings- og serviceindustri Delt op på arbejdsfunktion, uddannelse, region mv. Fx civilingeniører, diplomingeniører Lønstatistik - Teknisk og administrativt arbejde Fokus på hyppigste arbejdsfunktioner for funktionærer Fx kontorassistenter, laboranter, kvalitetschefer

29 Advokat og chefkonsulent Sannie Tvermoes, ssk@di.dk
Ned i løn / Ned i tid Advokat og chefkonsulent Sannie Tvermoes,

30 Indhold Krav om lønstigning? 0-regulering - flere år i træk? Ned i løn
Ned i tid Oversigt - det nye i overenskomsterne Spørgsmål Hvilke medarbejdere Funktionærer uden overenskomst Lederaftalen Industriens Funktionæroverenskomst (IFO) Landsoverenskomsten for kontor og lager (LOK) - gennemgå kort oversigten, der netop indeholder redskaberne

31 Krav om lønstigning? Er der krav om årlig lønstigning?
=> Nej, hverken efter IFO, LOK, Lederaftale eller lovgivning => IFO / LOK /Lederaftalen - vurdering og eventuel regulering Dog => mindstesatser for - elever på IFO og LOK - butiksansatte på IFO - mindsteløn i Dansk Erhvervs Landsoverenskomst for butikker Krav om vurdering mindst én gang årligt Medarbejderen skal have mulighed for at få vurderingen skriftligt eller mundtligt Før vi går til de mere drastiske metoder: Er der egentlig krav om at sætte folk OP i løn? IFO § 3, stk. 2 - individuel regulering + § 3, stk.3 - Vurdering og eventuel regulering mindst én gang årligt Landsoverenskomsten for Kontor og Lager § 4, a + d Eventuel regulering - vender tilbage til om et øjebliK! 31

32 O-regulering - flere år i træk?
Kan funktionærer 0-reguleres? Igen og igen? => Ja, men lønfastsættelsen må ikke være vilkårlig => En gammel sag fra 1994 - "Eventuel regulering" - pligt til løndifferentiering fordi lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse, dygtighed, stillingens indhold og ansvar Ålborg Industries FV 3. december 1994 - normalt regulering 1/7 ledelsesmæssig beslutning om 0-regulering, medmindre helt særlige omstændigheder - ca. 40 medarbejdere indstillet af chefer til lønforhøjelse - ca. 20 fik lidt - fortrinsvis medarbejdere med ledelsesansvar - veldokumenterede økonomiske problemer - underskud på mere end 20 millioner + opsagt 10 % af MA - dokumenteret at nogle medarbejdere var blevet bedre, mere kompetente etc. = krav om lønstigning DI - andre forhold kan tages i betragtning, herunder virksomhedens økonomi - ledelsen (ledelsesretten), der afgør lønnen - eventuel regulering = netop ikke krav - beskytter kun mod usaglighed - altså: hvis ej løn reguleret fordi synes MA er grim eller "bare ikke kan lide" etc.. (Svært at bevise for en medarbejder - men teoretisk- hvis dokumentere at blevet bedre og intet sagligt hensyn for ikke at regulere - krav om regulering? 32

33 Ned i løn - ved frivillig aftale?
Med varsel - ok Funktionærlovens § 21 "De i denne lov indeholdte bestemmelser kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til ugunst for funktionæren […]." Ikke generelle aftaler til skade for funktionæren (eks. intet opsigelsesvarsel, ingen løn under sygdom etc.) INDLEDNING: Hvis nu o-regulering ikke er nok - og der er LEANet og effektiviseret og opsagt - er der så andre muligheder? Vi har ikke tidligere set ned i løn som nu - Mange uafklarede spørgsmål - og ekstremt ømtåleligt for forbund - så mange sager selvom der måske intet er at komme efter - I skal altså ruste jer og gøre jer klar til kamp, hvis I vil sætte jeres medarbejdere ned i løn og/eller tid. I disse tider - ofte mange medarbejdere ned på én gang! - det gør forbundene endnu mere ømtålelige. Ofte behov for aftale nu og her - kan man det? FUL § ikke generelt lave aftaler der stiller funktionæren dårligere - kan godt konkret fravige - hvis medarbejderen også får noget ud af det: 33

34 Ned i løn - ved frivillig aftale?
Aftale lønnedgang uden varsel? Konkrete aftaler, som også kommer medarbejderen til gode Ned i løn mod at beholde sit job? DI: Ja, hvis sagligt kunne have været opsagt - Revisor dommen reelt uafklaret - så vær forsigtige Tidsbegrænset eller for altid? FUL § ikke generelt lave aftaler der stiller funktionæren dårligere - kan godt konkret fravige - hvis medarbejderen også får noget ud af det: REVISORDOMMEN ØL 2/ - Revisor ansat mhp. partnerskab pr. mdr. i løn to øvrige partnere ombestemte sig og gav besked om at lønnen skulle ned til pr. mdr. fra måneden efter samtidig aftale om, at kundeklausulen i aftalen ikke ville blive gjort gældende f.s.v.a kunder han havde taget med fra tidligere kort efter kontraopsagde han og fratrådte og krævede lønforskellen retur fordi: ikke kunne aftale uden varsel Ved sagen kom det frem, at kundeklausulen var ugyldig fordi der ikke var aftalt kompensation = han fik ikke noget til gengæld for det manglende varsel DI: ikke ok fordi ikke sagligt kunne være opsagt derfor er det ikke reelt at han "får lov at beholde jobbet" som modydelse for det manglende varsel Hvis faktum at økonomi - dvs. virksomhedens forhold - realitet at enten jobbet eller lønnen - så formentlig ok - MEN REELT UAFKLARET! Tidsbegrænset?: Ikke noget krav herom, men: - kan være nemmere at få funktionærerne til at acceptere aftalen - kan fastholde medarbejderen, der ellers måske søger videre - kan understøtte argumentationen om, at det er på grund af økonomisk krise nu - og art 34

35 Ned i løn - med tvang? Udgangspunkt - ikke nogen god idé - særligt når mange medarbejdere. Væsentlig ændring af ansættelsesforholdet Reduktion af løn er ALTID en væsentlig ændring Medarbejderen kan betragte sig som opsagt "Opsigelsen" skal være sagligt begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold - ellers godtgørelse Begrundelse - og DOKUMENTATION er afgørende! Skal ske med funktionærens individuelle opsigelsesvarsel Udgangspunkt ved varsling => ikke tidsbegrænset Masseafskedigelsesreglerne - kan uforvarende blive overtrådt Begrundelse og dokumentation: Helt afgørende, at der er en god grund - dvs. virksomheden skal økonomisk have et behov for det - og så skal det give en ikke ubetydelig besparelse - og ydelsen skal kunne købes til den pris. LSA s. 631 ff PRAKSIS: VL 14. januar års anciennitet ned i løn af medarbejderen ville ikke acceptere nedgangen - sagligt begrundet i økonomi, at sætte ned = OK ØL Ø - 1 ½ års anciennitet - opsagt med besparelse 3000 kr. - ansat mere kvalificeret medarbejder til den lavere løn- OK! AN 1992/52 timelønnede Først forsøgt at aftale 10 % ned i løn med alle MA - MA afviste ved afstemning - varslet nedsat med 3 kr. pr. time - eller ca. 3,5 % - 4 MA opsagt - 2 genansat til lavere løn - de to opsagte rejste sag om usaglig afskedigelse OK - fordi: virksomheden alvorligt nødlidende (kaptitaltilførsel påkrævet) - hvis virksomheden skulle overleve + banken betinget kapitaltilførsel af gennemførelse af handlingsplan hvori også indgik lønreduktion - forholdsmæssig større reduktion for højestlønnede ok at opsige de to ansatte, der ikke ville gå ned i løn DUBA-B8 - AKTUEL Uafklaret når mange på én gang Store økonomiske vanskeligheder - fra overskud på 4 mio til underskud på 4 mio- opsagt række medarbejdere over en periode på halvandet år - opsagt 10 % af timelønnede + 10 % på kurser - Tilbudt aftale om ned i løn med 10 % - hvis overskud - trappemodel, med gulerod - 60 af 65 funktionærer accepterer. To holdes udenfor af forskellige årsager og 3 siger nej og bliver - varslet -1 siger selv op, 1 accepterer og 1 fastholder sit nej og kontraopsiger kort tid efter - forbund: HA § 2, IFO § 3, stk. 2 og usaglig opsigelse - ikke afklaret om besparelse på den enkelte eller på alle DUBA-B8- sagen - Samlede besparelse - altså hele virksomhedens økonomi - støttes af praksis og hvis 0-regulere på grund af virksomhedens økonomi - også sætte ned i løn Modpart vil måske sige - individuelt forhold - se på om den konkrete besparelse på den enkelte medarbejder er tilstrækkeligt til at det har været "nødvendigt" 35

36 Ned i løn / Særligt for funktionærer omfattet af IFO/LOK /Lederaftalen
Kollektiv aftale om lønnedgang? IFO / LOK - Hvis kutyme for kollektive lønforhandlinger = måske -> men kræver (formentlig) funktionærlovens varsel I praksis - nej fordi individuelle lønforhandlinger Lederaftalen - Nej - lønnen fastsættes individuelt Talsmand kan drøfte generelle kriterier og principper for lønfastsættelse og lønregulering på virksomheden - fællesmøde om kollektivt kampskridt - dvs. lockout - i strid med Hovedaftalens fredspligt! Meget dyrt i Arbejdsretten - praksis??? Ikke ved aftale - det er jo individuelle aftaler med den enkelte medarbejdere- 6. februar typografforbundet mod Nyborg virksomhed (timelønnede) Ny ejer - Meget skidt økonomi år med underskud, aktiekapitalen tabt - Banken og revisor havde krævet yderligere besparelser Orienterer medarbejderen om alvoren opsagt 2 medarbejdere og meddelt to medarbejdere, at hvis ikke de gik ned i løn med 425 kr. pr. uge (fra til 4300 = knap 10 %) kunne de betragte sig som opsagt LO/FORBUND: Kollektivt kampskridt fordi - ingen forhandling og ejer vidste at virksomheden gik dårligt, hvilket er anderledes end hvis man har en virksomhed og hvor man for at sikre virksomheden er nødt til at beskære lønudgifterne! Anerkender altså at muligheden findes - det har de sidenhen glemt:o) DA: Nødvendigt med besparelser for at bevare virksomheden - derfor ikke kampskridt Virksomhedens økonomi + stedfunde orientering af MA = ikke kampskridt! DUBA: HA § 2 - kollektivt kampskridt IFO § 3, 2 - i strid med individuelle vurdering og fastsættelse af løn HA - Praksis - mellem 50 og , men individuel vurdering; virksomhedens størrelse, antallet af medarbejdere, sagens omstændigheder i øvrigt etc. 36

37 Ned i løn / Særligt for funktionærer omfattet af IFO/LOK /Lederaftalen
I strid med IFO / LOK / Lederaftalens lønbestemmelser om løn efter kompetencer? HK /TL: Ja, uanset om aftale eller tvang LH - har ikke været på banen DI: NEJ, uanset om aftale eller tvang Kollektivt kampskridt - Hovedaftalens § 2 HK / TL: Ja, uanset om aftale eller tvang DI: Måske hvis tvang - IKKE ved aftale Overtrædelse af fredspligten er alvorligt og kan være dyrt - fællesmøde om kollektivt kampskridt - dvs. lockout - i strid med Hovedaftalens fredspligt! Meget dyrt i Arbejdsretten - praksis??? Ikke ved aftale - det er jo individuelle aftaler med den enkelte medarbejdere- 6. februar typografforbundet mod Nyborg virksomhed (timelønnede) Ny ejer - Meget skidt økonomi år med underskud, aktiekapitalen tabt - Banken og revisor havde krævet yderligere besparelser Orienterer medarbejderen om alvoren - opsagt 2 medarbejdere og meddelt to medarbejdere, at hvis ikke de gik ned i løn med 425 kr. pr. uge (fra til 4300 = knap 10 %) kunne de betragte sig som opsagt LO/FORBUND: Kollektivt kampskridt fordi - ingen forhandling og ejer vidste at virksomheden gik dårligt, hvilket er anderledes end hvis man har en virksomhed og hvor man for at sikre virksomheden er nødt til at beskære lønudgifterne! Anerkender altså at muligheden findes - det har de sidenhen glemt:o) DA: Nødvendigt med besparelser for at bevare virksomheden - derfor ikke kampskridt Virksomhedens økonomi + stedfunde orientering af MA = ikke kampskridt! DUBA: HA § 2 - kollektivt kampskridt IFO § 3, 2 - i strid med individuelle vurdering og fastsættelse af løn HA - Praksis - mellem 50 og , men individuel vurdering; virksomhedens størrelse, antallet af medarbejdere, sagens omstændigheder i øvrigt etc. 37

38 Ned i tid Deltidsdirektiv og rammeaftale mellem DA/LO Deltidsloven
Implementeret direktivet i lov og DA/LO aftale m.fl. DA/LO aftalen indsat i IFO /LOK / Lederaftalen Loven henviser til rammeaftalen for de fleste medarbejdere Loven indeholder også krav om, at MA ikke må opsiges pga ønske- eller ikke ønske om deltid -> medmindre driftsmæssigt begrundet MA har ret til at kunne aftale deltid Ned i tid på mange måder: antal timer om ugen - selvbetalte fridage etx. Smart fordi lønnen følger med ned - og hvis man har færre ordrer - så har man reguleret lønomkostninger til antallet af opgaver DA/LO aftalen skal fortolkes i overensstemmelse med Deltidslovens: ret til at aftale deltide forbud mod afskedigelse fordi ønsket deltid/ikke ønsket deltid ikke-forskelsbehandlingsprincip = må ikke forskelsbehandle fordi deltidsansat Medmindre - antallet af ordrer gør, at det er ok - U H - varslet ned fra 37 til 20 timer - på grund af nedgang i arbejdsmængden - kun én klinikassistent - og kun 20 timers arbejde - det var ok. Delt bevisbyrde (???) godtgørelse IFO bilag 19, protokollat i LOK og Lederaftalen 38

39 Ned i tid - ved aftale? Kan virksomheden og funktionæren lave en frivillig aftale? Med eller uden varsel? => udgangspunkt ja Med en eller alle funktionærer? => udgangspunkt ja Tidsbegrænset eller for altid? Karantæne i a-kassen / deltidsforsikret i a-kassen MEN PAS PÅ med hvem I vælger: PRAKSIS: Spritny dom 18. februar 2010 fra retten i Roskilde Tandlæge - 4 klinikassistenter - alle på deltid - Dorte m tilskud fra komm. på grund af handicappet barn (32 timer), Camilla pga af kronisk hovedpine (32 timer), Lise fordi søn med indlæringsvanskeligheder (34,37 timer) og Karin kræftopereret flere gange (24 timer). Who to choose? Karin - enten 37 timer eller opsagt Karin tilbød at gå op på 30 timer - men det blev ikke accepteret og arbejdsgiver spurgte ikke de øvrige MA - derfor i strid med deltidsloven fordi arbejdsgiver ikke havde undersøgt om der var andre muligheder - 9 måneders løn ANKET!! Delt bevisbyrde godtgørelse ALLE FUNKTIONÆRER - reelt nedsættelse af normtiden?? formentlig ok i en periode - men næppe driftsmæssigt begrundet ubegrænset tidsmæssigt 39

40 Ned i tid - med tvang? Kan den enkelte funktionær varsles ned i tid?
Udgangspunkt - NEJ OK, hvis én funktion, der kun er opgaver til deltidsstilling tilbyde deltid eller undersøg om det kan løses på anden måde - ellers varsle/opsige Væsentlig ændring af ansættelsesforholdet - skal være sagligt Pas på masseafskedigelsesreglerne PRAKSIS: Spritny dom 18. februar 2010 fra retten i Roskilde Tandlæge - 4 klinikassistenter - alle på deltid - Dorte m tilskud fra komm. på grund af handicappet barn (32 timer), Camilla pga af kronisk hovedpine (32 timer), Lise fordi søn med indlæringsvanskeligheder (34,37 timer) og Karin kræftopereret flere gange (24 timer). Who to choose? Karin - enten 37 timer eller opsagt Karin tilbød at gå op på 30 timer - men det blev ikke accepteret og arbejdsgiver spurgte ikke de øvrige MA - derfor i strid med deltidsloven fordi arbejdsgiver ikke havde undersøgt om der var andre muligheder - 9 måneders løn ANKET!! § 4 a. Under ansættelsen 9) har en lønmodtager og en arbejdsgiver ret til at aftale, at lønmodtageren arbejder på deltid, uanset direkte 10) eller indirekte 11) hindringer eller begrænsninger i denne ret, f.eks. i medfør af kollektiv overenskomst, sædvane eller praksis. 12) Krav om en timegrænse på ikke over 15 timer ugentligt kan dog opretholdes. 13) Stk. 2. Det står en lønmodtager frit for, om lønmodtageren under forhandlinger med arbejdsgiveren om en eventuel deltidsansættelse ønsker at være ledsaget af en rådgiver. Stk. 3.  14) Afskediges en lønmodtager, fordi lønmodtageren har afslået at arbejde på deltid, eller fordi lønmodtageren har anmodet om at arbejde på deltid, har lønmodtageren ret til en godtgørelse. 15) 40

41 Ned i tid / særligt for funktionærer omfattet af IFO /LOK
Kollektiv aftale om nedsættelse af arbejdstiden? Fravige overenskomstens arbejdstidsregler (IFO eller LOK) kræver dog (formentlig) individuelt varsel og væsentlig ændring =>lav individuelle aftaler med den enkelte Kollektivt kampskridt? Ved aftaler? Ved varsel? En eller flere funktionærer? Husk: regler om deltidsansættelse i IFO og LOK IFO § 23, stk. 6 : Indgåelse/opsigelse af lokalaftaler, der indebærer væsentlige ændringer - iagttag FUL MEDMINDRE ANDEN AFTALE INDGÅS - Spørgsmålet er om FUL vinder og OK eller omvendt - risikabelt - men DI TAGER GERNE SAGEN Lederaftalen - ingen særlig regulering - Talsmand har ikke bemyndigelse! Kollektivt kampskridt? Grundlæggende forudsætning i kollektiv arbejdsret om, at arbejdsgiverens dispositioner har saglig grund = ikke udover hvad driftsmæssige behov tilsiger, ligesom hensyn skal tages til MA's individuelle interesser IFO § 10 - forholdsmæssig aflønning. UP: ej overtid hvis normal åbningstid - ellers overtid - bilag 10 = DA/LO aftalen LOK § 2 - forholdsmæssig aflønning. UP, ej overtid hvis indenfor normal åbningstid - dog - varierende ugentlig arbejdstid / 41

42 Ansættelsesbeviset Husk tillæg til ansættelsesbeviset
Hvad er aftalt - vær præcis og husk: Løn Arbejdstid placering af arbejdstid + eventuel frihed Hvad hvis opsagt på grund af virksomhedens forhold? Aftalens begyndelse og eventuelle ophør ? Alle øvrige vilkår fortsætter uændret Anbefal at opbevare tillægget sammen med resten af kontrakten NB: Hvis aftalt fridage - huske at sørge for at de bliver holdt - Arbejdsfordeling kan aftales i teorien - men ikke i praksis Ingen regler i IFO /LOK Kræver lokalaftale væsentlig ændring af ansættelsesforhold kan formentlig aftales uden varsel - hvis alternativet er opsigelse Beskæftigelsesministeriet giver medarbejdere, der ikke er dækket af en overenskomst, mulighed for at gå ned i arbejdstid, uden at blive pålagt en karantæne i a-kassen for selvforskyldt ledighed. Denne ændring omfatter blandt andet mange funktionærer, der ikke har overenskomst. Nedgangen i arbejdstid skal dog ske i forbindelse med en kollektiv aftale om etablering af arbejdsfordeling.   Ændringen betyder blandt andet, at det bliver nemmere at lade funktionærer indgå i arbejdsfordelinger. DI anbefaler fortsat, at funktionæren tager kontakt til sin a-kasse, inden han går på arbejdsfordeling. Hvis virksomheder møder indvendinger mod at lade funktionærer indgå i arbejdsfordelinger, bør de kontakte DI. 42

43 Overblik - IFO Regulering af elevsatser 2 % 1/ og 2,5 % 1/3 2011 Fritvalgs Lønkonto - udbetaling uden frihed Forældreorlov - en uge mere til mor og far 1/3 2011 Pensionsanciennitet nedsat til 2 måneder 1/3 2011 Forsikringsydelser til lærlinge og elever 1/3 2011 Teknisk designer elever sats 1. og 2 + tillæg 1/3 2011 Ikke afholdelse af feriefridage i opsigelsesperioden 1/3 2010 Grundlovsdag er hel fridag 1/3 2010 Ligelønsloven implementeret og ligelønsnævn oprettes Indberetning til fonde én gang 1/1 2011 To-årig overenskomst Kritik af Fritvalgskontoen - adm. tungt - NU Lokale aftaler om udbetaling uden at holde fri - ikke udbetale som månedlige ydelse, men bedre mulighed for regelmæssige udbetalinger - hvis lokal enighed 4 uger øremærket til mor/far og 3 fælles - skal holdes i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barsel - fuld løn dog maksimalt for forældreorlov der er pågebyndt efter 1/3 2011 Særlige forsikringsydelser til elever under 20 år, som ikke er omfattet af pensionsordning Hvis eleven ikke har krav på arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsydelse skal indeholde: invalidepension, invalidesum, forsikring ved kritisk sygdom og dødfaldssum - Koster 330 kr. pr. måned - Oprettes i Industriens Pension Ikke varsle feriefridagene i en opsigelsesperiode -MA kan hente kompensationen når ferieåret er slut og de ikke har fået dem et andet sted Grundlovsdag er hel fridag - hvis det allerede var det, skal der ikke givet en erstatningsfridag Forenkling af indberetning til fonde - skal indberettes samtidig med at der indberettes til Barselsfonden - helt indfaset pr. 1. januar. I 2010 gennemføres opkrævningerne i begge halvår på basis af lønsumsoplysninger i 2009

44 Overblik - LOK Regulering af elevsatser 2 % 1/ og 2,5 % 1/3 2011 Fritvalgs Lønkonto - udbetaling uden frihed Forældreorlov - en uge mere til mor og far - 1/3 2011 Pensionsanciennitet nedsat til 3 måneder 1/3 2011 Forsikringsydelser til lærlinge og elever 1/3 2011 Gratis helbredskontrol for natarbejdere - hvert andet år Teknisk designer elever sats 1 og 2 + tillæg 1/3 2011 Ikke afholdelse af feriefridage i opsigelsesperioden 1/3 2010 Grundlovsdag er hel fridag 1/3 2010 TR, SR, MVB + suppleanter, ESU - tvingende årsager m.v. hvis HK'er Ligelønsloven implementeret og ligelønsnævn oprettes To-årig overenskomst Før 6 måneder - nu 3 måneder Helbredskontrol for natarbejdere - hvert andet år - tvingende årsager hvis MA medlem af HK Hvad kom ikke med Ingen forhøjelse af pensionssatserne Ingen forhøjelse af Fritvalgs Lønkonto bidraget Ikke forhøjelse af bidrag Uddannelsesfondene Ikke mere frihed 44

45 Hjemmesiden - mange informationer - svært at finde rundt? bliver bedre! få hjælp af CC! Bed om det om nødvendigt paradigmer/templates masser af svar på de mest stillede spørgsmål 45

46 Lønfastsættelse for funktionærer 2010
Advokat og chefkonsulent Sannie Tvermoes, Chef for løn og arbejdsmarkedspolitik Steen Nielsen,


Download ppt "Lønfastsættelse for funktionærer 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google