Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overenskomst 2011 – etårig overenskomst –

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overenskomst 2011 – etårig overenskomst –"— Præsentationens transcript:

1 Overenskomst 2011 – etårig overenskomst 1.4.2011 – 31.3.2012
Vigtigste elementer i forliget mellem DANSKE ARK og ARKITEKTFORBUNDET, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund

2 Oversigt OK 2011 Løn- og pensionsstigning den 1. april 2011
Merarbejde, overarbejde og timepulje Konkurrencer/akkvisition følger de almindelige overtidsregler Konkurrencer/akkvisition: Mulighed for løntillæg i stedet for weekendtillæg Rejsetid Mulighed for at aftale 37 timer + 2½ times frokost for egen regning (egen tid) Graviditet, fødsel og adoption Efteruddannelse Ensretning af fridage og feriefridage Seniorpolitik Tillidsrepræsentanter Nyt lønsystem Regulering af udenlandske praktikanter m.v. Udvidelse af arkitektoverenskomstens dækningsområde m.v. Redaktionelle ændringer

3 Løn- og pensionsstigning den 1. april 2011
Der afsættes samlet 1,85 % til forøgelse af løn og pension pr. 1. april 2011 Stigningen anvendes fortrinsvis til forhøjelse af pensionen Arbejdsgiverbidrag stiger fra 6,4 til 7,66 % Samlet bidrag stiger fra 9,6 til 11,49 % Lønnen forhøjes så disponibel løn ikke ændres (0,658 %) Lønninger til teknisk design-elever forhøjes med 1,85%

4 Overarbejde – nye regler pr. 1/5 2011
42 timers ugenorm og 4 måneders normperiode afskaffes Timer ud 37 timer/uge er merarbejde overføres til pulje Puljen kan højst udgøre 100 timer Timer ud over 100 timer belægges med 50 % tillæg og skal udbetales med næste løn Skriftligt, beordret merarbejde i weekender mv. belægges med 100 % tillæg og skal udbetales med næste løn Mulighed for at undtage konkurrence- og akkvisitionsarbejde fra weekendtillæg. Ny § 6 stk. 1 Timerne i puljen kan afspadseres eller udbetales efter forskellige regler De gamle ”timebanker” skal afvikles

5 Ny timepulje Belægges med 50 % tillæg og udbetales straks
arbejdsgiveren kan kræve timerne til afspadsering (i forholdet 1:1) med et varsel på mindst 24 timer eller udbetale (i forholdet 1:1½) den ansatte kan varsle timer afspadseret (i forholdet 1:1) med en måneds varsel, under hensyntagen til virksomhedens daglige drift

6 Nye konkurrenceregel § 6 stk. 1 (om konkurrenceaftaler) ændres således: ”Ved deltagelse i arkitektkonkurrencer og akkvisitionsopgaver følges de almindelige arbejdstidsregler, idet der dog kan aftales et særligt konkurrencetillæg /funktionstillæg i stedet for tillæg for skriftligt beordret overarbejde i weekender. Aftalen skal være skriftlig og skal indgås med den enkelte ansatte, der tilknyttes projektet. Tillægget bortfalder ved projektets afslutning” 6.2 og 6.3 uændret

7 Rejsetid I april vil parterne prøve at harmonisere de tre overenskomsters rejsetidsregler Der kan fortsat indgås aftaler om individuelt rejsetidstillæg på den enkelte virksomhed

8 Mulighed for længere arbejdstid
Der kan aftales en effektiv ugentlig arbejdstid på 37 timer mod en forhøjelse af den samlede månedsløn på 6,75% Der bliver tale om to forskellige 37-timersnormer: - 37 timer inkl. 2½ times frokost /skal stå til rådighed i pausen - 37 timer ekskl. 2½ times frokost /pausen er den ansattes egen tid

9 Graviditet, fødsel og adoption
Fædre får to uger længere barsel med løn (i alt 8 uger mod nu 6 uger) Homosexuelle medmødre sidestilles med fædre Adoptanter får mulighed for at begynde fravær med løn før modtagelsen af barnet

10 Efteruddannelse Mange ændringer i § 12. De vigtigste:
Pligt til automatisk årlig regnskabsaflæggelse over både alle individuelle midler og fællesmidler Satserne for efteruddannelse forhøjes til kr. for arkitekter og konstruktører og kr. for øvrige faggrupper under TL-overenskomsten Individuelle midler: fortsat 75 % perioden for individuelle midlers anvendelse under ansættelsen: forlænges med et år Individuelle midler ved fratræden: 1 års tidsfrist

11 Efteruddannelse Ændringer i § 12 (fortsat)
Midlerne ved fratræden kan kun anvendes inden for DANSKE ARK-området Midlerne ved ledighed: kan dække både kurser og dagpengetab Ved ansættelse uden for DANSKE ARK området: udbetaling Mulighed for at etablere en fond for efteruddannelsesmidler for fratrådte medarbejdere undersøges (konkurssikring) 11

12 Fridage og feriefridage
Bestemmelserne om feriefridage harmoniseres (følger de nugældende bestemmelser i KF- og TL-overenskomsterne) Arkitekterne får dermed en feriefridag mindre, men til gengæld fri med løn den 24. og 31. december.

13 Seniorpolitik Der skal udarbejdes et idékatalog om seniorordninger på arkitektvirksomhederne

14 Tillidsrepræsentanter
Der kan vælges fælles tillidsrepræsentant hvor der er ansat mindst 5 medlemmer Tillidsrepræsentanter har ret til to dages frihed med løn om året til deltagelse i TR-kurser mv. Der gennemføres en fælles kampagne for at få valgt tillidsrepræsentanter

15 Protokollat om nyt lønsystem
Gennem 2011 skal parterne forhandle et nyt lønsystem Evt. ny lønmodel – indgår i OK-forhandlingen Forsøgsperiode Formål: Lønnen skal i højere grad kunne fastsættes ved individuel forhandling Skal bedre kunne afspejle erfaring, kompetencer, produktivitet, ansvar mv. Der skal fortsat være en lønskala En række forhold vedr. brug af lønstatistik i forbindelse med lønforhandling skal afklares Der skal skabes et reelt forhandlingsberedskab hos alle Enighed om, at den samlede lønsum ikke skal falde ved indførelsen af et nyt lønsystem

16 OK-dækningsområde, indslusnings- og uddannelsesaftaler, m.v.
Der skal i april måned 2011 søges indgået aftale vedr. Leonardo da Vinci stipendiater Arkitektoverenskomstens dækningsområde udvides med ingeniørerne fra Aalborg Protokollat om en evt. 5+2-ordning for arkitekter Der laves en fælles kampagne for etablering af uddannelsesaftaler til Teknisk Design elever

17 Redaktionelle ændringer
Der er aftalt en række redaktionelle og andre mindre rettelser: Bl.a. fjernes betingelsen om forældres medindlæggelse ved ret til løn under børns indlæggelse

18 Urafstemning Arkitektforbundet, KF, og TL:
Er påbegyndt – afsluttes 26. april 3 selvstændige afstemninger uden sammenkædning DANSKE ARK: Afsluttes 26. april – der stemmes efter ”vægt” Mulige resultater Vedtagelse af forlig: - Lønregulering/øvrige forbedringer 1. april - Nyt arbejdstidssystem: 1. maj Forkastelse af forlig: Sandsynligvis landsdækkende konflikt 18


Download ppt "Overenskomst 2011 – etårig overenskomst –"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google