Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lægekonsulentens arbejde og lægeskøn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lægekonsulentens arbejde og lægeskøn"— Præsentationens transcript:

1 Lægekonsulentens arbejde og lægeskøn
Vibeke Manniche Kommunallæge, phd

2 Tiden sårer alle læger... Væsentlig ifht borgerens økonomi Fagkamp
Fristende at bruge som skjold Tilfældighed og uensartethed Jalousi - løn og status Ensomhed - uden fæller/konsulent Mobning

3 Når tingene ikke hænger sammen?
Hænger de ikke sammen!

4 Lægekonsulentens rolle
Lægelig rådgivning ved sociale sager Hvilke lægelige oplysninger skal indhentes? Lægeskøn Ankestyrelsens forventning når det lægelige har en afgørende betydning for belysning af sagen Overordnet planlægning ifht sygefravær, indsats osv Undervisning af sagsbehandlere Brobygger til praksis Forebyggelse - når det gælder medarbejderne Sherlock Holmes.....

5 Rollefordeling Efter pensionsloven er det kommunen eller Den sociale Ankestyrelse som træffer afgørelse om ret til pension. Lægen skal ikke forholde sig til berettigelse til pension eller ej – herunder andre sociale ydelser. Praktiserende læge/speciallæge Skal på baggrund af en undersøgelse beskrive ansøgerens helbredsmæssige situation, herunder også gerne vurdere klientens erhvervsmuligheder og ressourcer. Hvad KAN klienten? Kommunallægen/ lægekonsulenten Skal bistå kommunen under sagens behandling vedr. de helbredsmæssige oplysninger.

6 SM D Resumé: I en sag om uarbejdsdygtighed fandt Ankestyrelsen ikke grundlag for at udtale kritik af kommunens lægekonsulents medvirken i sagen. Ankestyrelsen bemærkede, at der ikke fandtes bindende regler om lægekonsulenters opgaver

7 SM D Resumé: Efter dagpengeloven var det kommunen, der havde kompetence til at træffe afgørelse om uarbejdsdygtighed. Sagsbehandleren i kommunen havde pligt til at søge nødvendig rådgivning med henblik på, at kommunen kunne træffe en korrekt afgørelse. Det var derfor et led i kommunens sagsbehandling at få de lægelige forhold i en sag vurderet af en medarbejder med lægefaglig sagkundskab.

8 SM P Resumé: Nævnet gjorde endvidere opmærksom på, at lægekonsulenten alene havde til opgave at bistå forvaltningen med at klarlægge indholdet af andre lægers udtalelser. Kommunen burde derfor ikke have anvendt den psykiatriske lægekonsulent til at udbygge dokumentationsgrundlaget ved at gennemføre samtale med ansøger. Lægekonsulenten måtte ikke efterprøve andre lægers oplysninger ved egen undersøgelse.

9 SM P Resumé: Ankestyrelsen bemærkede, at kommunens brug af egen lægekonsulent til at foretage supplerende undersøgelser var egnet til at vække tvivl om, hvorvidt der forelå inhabilitet. Dette gjaldt uanset, at den psykiatriske lægekonsulent ikke havde fungeret som lægekonsulent i sagen forud for sin udtalelse, og uanset, at sagen senere var set af en anden lægekonsulent. Ankestyrelsen henviste til, at pensionsteamet havde ønsket udtalelsen på baggrund af oplysninger fra egen læge om psykiske problemer.

10 Lægekonsulenternes rolle i den beskæftigelsesrettede indsats
Alle kommuner har tilknyttet en lægekonsulent Lægekonsulentens kerneopgaver er den lægefaglige vurdering Lægekonsulenten er i højrere grad inde i sager, der ender med FØP end i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering og flexjob Samarbejdet mellem sagsbehandler og lægekonsulent mere omfattende end mellem lægen og jobkonsulenten. Sagsbehandleren vurderer, hvornår lægekonsulenten skal ind i en sag Ankestyrelsen Januar 2007

11 Lægekonsulenternes rolle i den beskæftigelsesrettede indsats
Lægen indgå også i koordinering, undervisning og dialog med borgeren Halvdelen af kommunerne koordinerer lægekonsulenten med sundhedsvæsenet I de fleste kommuner fungerer samarbejdet god 1/2 kommunerne er lægekonsulenten en praktiserende læge, hver 5. Arbejdsmediciner, 6. Samfundsmediciner, 8. Har psykiatere. 1/3 af kommunerne har nedskrevne retningslinier for anvendelsen af lægekonsulenten

12

13

14

15 SFI - Opfølgning på sygedagpenge
Stor fokus på at overholde lovens bogstav og kategorisering Koordinering med læger og virksomheder halter Stigende tendens til at se på sygemeldtes arbejdsevne og i højere grad vurdere sygdommen ifht dens betydning for arbejdsevnen Delvise raskmeldinger i stigning Lægerne kan blive bedre til at holde øje med delvise raskmeldinger Virksomhederne kunne bidrage positivt til øget brug af delvise raskmeldinger - udover til andre end særligt værdsatte medarbejdere Delte meninger om LÆ255 - men i sig selv ikke nok

16 Fordel ved tidlig inddragelse af lægen (fra SFI)
Få udredt hvad fraværet reelt skyldes Bedre mulighed for at skelne mellem reel sygdom og livssituation Lægekonsulenten afgør hvilke helbredsmæssige oplysninger der er brug - herunder spørgsmål til statusattest Praktiserende læge kan holde sig til det medicinske Socialrådgiveren kan holde sig til det socialfaglige Kommunen kan spare mange penge på sygedagpengeudgifter

17 Fordel ved tidlig inddragelse af lægen (fra SFI)
Journaloplysninger ofte nok! Færre lægeerklæringer vil falde i god jord hos de praktiserende læger Lægen kan vurdere hvornår forskellige tiltag kan gå igang. Sagsbehandler er typisk bange for at forværre en medicinsk tilstand. De praktiserende læger ved at attester læses af en anden læge - det giver mere præcise oplysninger.

18 Cementeres lægekonsulentstillingerne som kvindejob?
” Jeg ser hellere en masse yngre, veluddannede kvindelige læger (som lægekonsulenter) end nogle skrubtudser, der kommer torsdag eftermiddag to timer og dårligt kender lovgivningen og tror, at SMér er noget med lak og læder.... (Lægekonsulent) Citat fra SFI´s Opfølgning på sygedagpenge

19 Lægekonsulenten i knibe
Drøft/fremlæg 1-2 sager Hvad er problemet? Set med lægekonsulentens briller Foreslå 3 løsningsforslag Skulle Lægekonsulenten have gjort anderledes Hvordan kan kattepinen undgås?

20 Lægeskøn Skal kunne læses af borgeren
Navn/kommunallægen/lægekonsulenten Ensartethed i forvaltningen Dokumentationsgrundlag Journalkopi Speciallægeerklæring Specifik helbredsattest Generel helbredsattest Statusattest

21 Lægeskøn - hvilke punkter?
Hvilke punkter skal et lægeskøn indeholde? Drøft opbygningen med en makker - 10 min

22 Lægeskøn Lægenotat vedr: Dato: Kommunens Problemstilling:
Dokumentationsgrundlag: Sygdomsforløb: Diagnoser: Funktionsniveau/Skånehensyn: Konklusion:

23 Tak for jeres opmærksomhed!


Download ppt "Lægekonsulentens arbejde og lægeskøn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google