Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Socialreformkommissionen: Betænkning 1 fra 1969:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Socialreformkommissionen: Betænkning 1 fra 1969:"— Præsentationens transcript:

1 Børnesager i Ankestyrelsen v/ chefkonsulent Merete Forum Petersen og ankechef Henrik Horster

2 Socialreformkommissionen: Betænkning 1 fra 1969:
Det er en væsentlig forudsætning for socialt arbejde, at befolkningen har tillid til de sociale myndigheder. Ankesystemet må derfor være opbygget, så det medvirker til at fremme denne tillid. En hovedbetingelse for, at ankesystemet kan få denne virkning er, at befolkningen opfatter systemet som retsbeskyttende, og at der faktisk skabes retsbeskyttelse. Hertil må kræves, at systemet dels er så enkelt, at borgeren uden vanskeligheder kan finde ud af det, og dels at klageinstansen er så uafhængig og sagkyndig, at borgeren føler sikkerhed for, at der sker en reel prøvelse af, om han har fået den hjælp, lovgivningen tilsigter.

3 Agenda Ankestyrelsen og Ankestyrelsens hovedopgaver på børneområdet
Behandling af sager i Ankestyrelsen Fokus på retssikkerhed i sagsbehandlingen Fokus på retssikkerhed i undersøgelser Læringsaktiviteter med fokus på retssikkerhed Underretningssager Barnets Reform ”Vi kan stadig gøre det bedre”

4 Hvem er vi? Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under Socialministeriet, hvortil vi stadig hører Er vokset løbende i antal ansatte og antal opgaver Er i dag over 300 ansatte, hvoraf størstedelen er jurister Består af 9 sagsbehandlende fagkontorer ledet af hver sin ankechef og sekretariatet for 4 nævn. Består af en række tværgående kontorer, heriblandt Analysekontoret Vi bor i bygninger fra midten af 1700-tallet i Amaliegade

5 Ankestyrelsen Vi er en administrativ, uafhængig, domstolslignende myndighed og praksiskoordinerende myndighed på velfærdsområdet Vi producerer undersøgelser og statistikker om velfærdsudviklingen Vi sikrer retssikkerheden ved at koordinere kommunal praksis på landsplan Vi beskæftiger os med lovgivning fra en række ministerier med Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet som de primære opdragsgivere

6 Ankestyrelsens hovedopgaver på børneområdet
At træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på børneområdet At vurderer og træffe afgørelser i underretningssager modtaget fra borger og fagpersoner At sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, hvorved en sag under samme betingelser får samme resultat - uanset hvor i landet borgeren bor At tilvejebringe viden om velfærdsudviklingen til interessenter og offentligheden At tage sager op af egendrift

7 En børnesags behandling
En arbejdsskadesags behandling Forældremyndighedsindehaveren klager over afgørelse truffet af en kommunes børn- og unge-udvalg Forældrene og børn over 12 inviteres med deres advokat Lægekonsulenter En person eller en myndighed underretter om bekymring for et barn eller en ung Ankemøde med beskikkede medlemmer og en lægekonsulent Hvis Ankestyrelsen i forbindelse med behandling af andre sager eller via medieomtale bliver opmærksom på bekymring for et barn eller en ung Oprettelse af ca sager BØRN Ca afgørelser

8 Retssikkerhed i Ankestyrelsens sagsbehandling
Klagesager Underretningssager

9 Undersøgelser med fokus på retssikkerhed
Praksisundersøgelser Enkeltsagsundersøgelser Kommuneundersøgelser

10 Praksisundersøgelser på børneområdet
Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af afgørelser og konkret sagsbehandling i kommuner og nævn Undersøgelserne belyser praksis på et givent lovområde inden for børneområdet De afgørelser og sager, som indgår i en praksisundersøgelse bliver vurderet ud fra: Afgørelsernes korrekthed i forhold til lovgivningen (materiel vurdering) om de forvaltningsmæssige og retssikkerhedsmæssige regler er overholdt (formalitetsvurdering) Børnesagkyndig vurdering

11 Formålet med Praksisundersøgelser
Praksisundersøgelser skal bidrage til ens og høj kvalitet i myndighedernes sagsbehandling og afgørelser Undersøgelserne skal sikre myndighedernes ligebehandling af borgerne uanset, hvor i landet de bor Forventningen er, at kommuner og nævn følger vores anbefalinger, så retssikkerheden bliver ens overalt Undersøgelserne er derved et vigtigt element i Ankestyrelsens praksiskoordinering på børneområdet

12 Underretningssager Ankestyrelsens kompetencer på underretningsområdet
Ankestyrelsens reaktionsmuligheder Sagsgangen for en underretningssag

13 Underretningssager Rettigheder og pligter for fagfolk

14 Udvikling på underretningsområdet
2006 2007 2008 2009 2010 Egen drift 29 45 71 74 109 Underretning 42 47 112 322 547 Både underretning og egen drift 1 13 49 21 2 I alt 72 79 134 377 654

15 Barnets Reform Formålsparagraffen Børns rettigheder Tidlig indsats
Styrkelse af Ankestyrelsens visitation af underretningssager

16 ”Vi kan stadig gøre det bedre”
Styrkelse af dialog med kommunerne Projekt om ”Målrettet kommunikation med udsatte børn og unge”


Download ppt "Socialreformkommissionen: Betænkning 1 fra 1969:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google