Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygefraværspolitikker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygefraværspolitikker"— Præsentationens transcript:

1 Sygefraværspolitikker
Dansk Forening for Arbejdsret v/advokat Christian K. Clasen

2 Sygefraværspolitikker
Marts 2009 Sygefraværspolitikker Nedbringe sygdomsfravær Skabe medansvar Vise medfølelse og ansvar Forebygge (helbredstjek og velfærdsordninger) Side 2

3 Juridisk ramme Helbredsoplysningslov:
Marts 2009 Juridisk ramme Helbredsoplysningslov: § 1: Oplysninger ej bruges til at begrænse medarbejderes mulighed for at få eller beholde ansættelse § 2: Arbejdsgiver må kun indhente oplysninger fra ansøger eller medarbejder, hvis sygdom vil have væsentlig betydning Side 3

4 Juridisk ramme - fortsat
Emne Juridisk ramme - fortsat Persondataloven: Gælder for enhver behandling af oplysninger om fysiske personer (elektronisk eller i register) Også oplysninger om ansøgere og medarbejdere Helbredsforhold er følsom oplysning, jf. § 7 Behandling af oplysninger kræver derfor som udgangspunkt samtykke Visse helbredsoplysninger (efter lovens § 50) kræver ej Datatilsynets tilladelse at behandle Side 4

5 Seneste tiltag Juni 2008 29. september 2008 5. november 2008
Marts 2009 Seneste tiltag Juni 2008 Regeringens handlingsplan – “Sygefravær – en fælles udfordring” 29. september 2008 Trepartsaftale om handlingsplanen 5. november 2008 Politisk opbakning til aftalen 17. december 2008 Lovforslag i høring – frist 12. januar 2009 Marts 2009 Lovforslag fremsat Juli 2009 – forventet ikrafttræden Side 5

6 Sygesamtaler - I I dag Lovforslaget Arbejdsgiver skønner
Marts 2009 Sygesamtaler - I I dag Arbejdsgiver skønner om sygefraværssamtale skal holdes i hvilken form hvornår i forløbet Lovforslaget Pligtmæssig sygesamtale Arbejdsgiver har initiativet Holdes senest 4 uger efter 1. sygedag Skal være personlig – telefonisk hvis ej muligt med personlig samtale Ej pligt til samtale, hvis i opsagt stilling med fratræden inden 8 uger efter 1. sygedag Side 6

7 Sygesamtaler – II Kontrol og sanktioner
Marts 2009 Sygesamtaler – II Kontrol og sanktioner Arbejdsgiver skal melde tilbage til kommunen – nærmere regler fastsættes Tanken er at tilbagemelding skal ske på eksisterende blanket til anmeldelse af sygefravær Indsendes anmeldelse ikke til tiden, mistes ret til sygedagpengerefusion Undladt afholdelse af samtale eller besvarelse af spørgsmål får ikke betydning for ret til refusion Medarbejder ej pligt til at deltage – manglende deltagelse får ikke sygedagpengemæssige konsekvenser Side 7

8 Marts 2009 Sygesamtaler - III Fravigelse ved kollektiv overenskomst mulig – dog ikke fravigelse af tidsgrænsen Problematikker Sker der noget ved at lade være med at holde sygesamtaler? Hvad er det man skal tale om? Hvad kan man tale om? Flyttes grænserne for, hvilke oplysninger arbejdsgiveren kan kræve? Er der slet ingen undtagelser? Side 8

9 Fastholdelsesplan - I I dag Lovforslaget
Marts 2009 Fastholdelsesplan - I I dag Op til den enkelte arbejdsgiver Lovforslaget Medarbejder kan bede om Når som helst i forløbet Arbejdsgiverens kan afslå, hvis det vurderes, at der ikke skal udarbejdes en plan Hvad skal/kan fastholdelsesplanen indeholde? Intet formkrav En fælles forventning om fastholdelse Side 9

10 Fastholdelsesplan - II
Marts 2009 Fastholdelsesplan - II Er der udarbejdet en fastholdelsesplan, skal medarbejderen medbringe den til opfølgningssamtale hos kommunen Konsekvenserne af, at der ikke udarbejdes en fastholdelsesplan? I forhold til sygedagpengereglerne? Ansættelsesretligt? Side 10

11 Retten til sygedagpenge
Marts 2009 Retten til sygedagpenge I dag Bortfalder, hvis den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved opfølgningen Lovforslaget Genoptages, hvis den sygemeldte efterfølgende medvirker ved opfølgningen, og begrundelsen for at standse udbetalingen ikke længere er til stede Kommunen skal informere refusionsberettiget arbejdsgiver, når kommunen tager skridt til at standse udbetaling af sygedagpenge Side 11

12 Lægeerklæring – mulighedserklæring - I
Marts 2009 Lægeerklæring – mulighedserklæring - I I dag Arbejdsgiver kan kræve lægeerklæring på 4. sygedag som dokumentation for lovligt fravær med angivelse af funktionsbegrænsninger (problem – lægen kender ikke arbejdspladsen og –opgaverne) eventuelt lægeerklæring fra 1. sygedag varighedserklæring skriftlig sygemelding Side 12

13 Lægeerklæring – mulighedserklæring - II
Marts 2009 Lægeerklæring – mulighedserklæring - II Lovforslaget Lægeerklæring med angivelse af funktionsbegrænsninger ophæves i konsekvens af forslaget Arbejdsgiver kan i stedet kræve mulighedserklæring Arbejdsgivers valg Mulighedserklæring kan forlanges når som helst – men rimelig frist Mulighedserklæring kan forlanges uanset om sygefraværet er kortvarigt gentaget langvarigt ikke aktuelt Side 13

14 Lægeerklæring – mulighedserklæring - III
Marts 2009 Lægeerklæring – mulighedserklæring - III Lovforslaget – fortsat Arbejdsgiver kan stadig kræve lægeerklæring som dokumentation for lovligt forfald Eventuelt lægeerklæring fra 1. sygedag Arbejdsgiver kan stadig kræve varighedserklæring Arbejdsgiver kan stadig kræve skriftlig sygemelding Side 14

15 Lægeerklæring – mulighedserklæring - IV
Marts 2009 Lægeerklæring – mulighedserklæring - IV Mulighedserklæringens indhold Første del – arbejdsgivers og lønmodtagers vurdering af sygdommens betydning for lønmodtagerens arbejde Anden del – lægens vurdering Men lægen er (stadig) ikke kendt med arbejdspladsen – må basere sin vurdering af mulighederne, skåneinitiativer og forsvarlighed på første del af erklæringen Arbejdspladsen kender (stadig) ikke diagnosen Hvad sker der, hvis mulighedserklæringen ikke efterspørges? Ansættelsesretligt I forhold til sygedagpengerefusion Side 15

16 Marts 2009 Andre aktører - I A-kasserne skal medvirke til at fastholde sygemeldte ledige på arbejdsmarkedet Jobcenteret skal gennemføre individuelle samtaler med alle Jobcenteret skal følge op over for medarbejder første gang inden udgangen af 8. uge, anden gang inden 3 måneder, herefter mindst hver 3. måned I forbindelse med første opfølgningssamtale skal kommunen kontakte arbejdsgiver og drøfte tilbagevenden Side 16

17 Andre aktører - II Arbejdstilsynet etablerer help-desk
Marts 2009 Andre aktører - II Arbejdstilsynet etablerer help-desk Mulighed for at delegere myndighedsopgaver eksternt Ikke muligt at delegere afgørelse om ydelse Kun muligt at delegere afgørelse om hel eller delvis uarbejdsdygtighed, hvis enighed mellem den sygemeldte og ”delegaten” herom Side 17

18 Den nye dagsorden Fastholdelse
Marts 2009 Den nye dagsorden Fastholdelse Arbejde i det omfang, medarbejderen er i stand til det Det stiller nye krav til arbejdsgiverens håndtering Men det stiller også nye krav til medarbejderen Side 18

19 Marts 2009 Afskedigelse Kommer de nye regler til at ændre på, hvornår en afskedigelse grundet sygefravær er saglig? ”Med forslaget ændres der således ikke ved gældende ansættelsesretlig regulering” (om retten til at kræve lægeerklæring) ”Der ændres ikke ved arbejdsgiverens ret til ikke at tage medarbejdere gradvist tilbage.” ”Med bestemmelsen ændres der ikke ved gældende ansættelsesretlig regulering.” (om arbejdsgivers adgang til indsigt i sygdom) Side 19

20 Politikker for fremtiden
Marts 2009 Politikker for fremtiden Regulere sygemelding Hvorledes? Til hvem? Hvad hvis det ikke sker? Brug af tro og love-erklæring Regulere brug af mulighedserklæring Ikke længere først lægeerklæring på 4. sygedag Dokumentation for lovligt forfald kan kræves fra 1. sygedag Kan stadig kræve varighedsattest, jf. FUL § 5, stk. 4 Side 20

21 Politikker for fremtiden - fortsat
Marts 2009 Politikker for fremtiden - fortsat Regulere sygesamtaler Hvornår? Hvem deltager? Regulere fastholdelsesplan Side 21

22 Politikker for fremtiden - fortsat
Marts 2009 Politikker for fremtiden - fortsat Selvfølgelig også stadig regulere ”alt det andet”, herunder Arbejdspladsindretninger Forebyggelse af stress Velfærdsordninger Etc. Side 22


Download ppt "Sygefraværspolitikker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google