Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Professionalisering af beskæftigelsesbranchen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Professionalisering af beskæftigelsesbranchen"— Præsentationens transcript:

1 Professionalisering af beskæftigelsesbranchen
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Professionalisering af beskæftigelsesbranchen 2. april 2017

2 Program for konferencen
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Program for konferencen Program for konference om professionalisering af beskæftigelsesbranchen Tidspunkt 9.30 – 10.00 Velkomst og morgenmad 10.00 – 10.10 Professionalisering af beskæftigelsesbranchen Udviklingschef Leif Kongsgaard, Væksthuset 10.10 – 11.00 Præsentation af nyt progressionsmålingsredskab og erfaringer med kvalitetssikring af beskæftigelsesindsatsen. Chefanalytiker Charlotte Hansen, New Insight 11.00 – 11.15 Pause 11.15 – 12.15 Workshops – første runde 12.15 – 13.15 Frokost 13.15 – 14.15 Workshops – anden runde 14.15 – 14.30 14.30 – 14.45 Hvordan kan dokumentation og progressionsmåling forbedre beskæftigelsesbranchen – og samtidig skabe mening og faglig refleksion i praksis? Chefanalytiker Charlotte Hansen, New Insight 14.45 – 15.45 Professionalisering af beskæftigelsesbranchen. Professor Henning Jørgensen, Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet Hvilke videnshuller har vi om ”hvad der virker for hvem”? Hvad er en beskæftigelsesfaglighed – og hvad kan den indeholde? Hvordan kan beskæftigelsesbranchen blive bedre til at dokumentere effekter af aktivering? 15.45 – 16.00 Opsamling på dagen

3 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Kvalitetssikring og progressionsmåling v. chefanalytiker Charlotte Hansen, New Insight 2. april 2017

4 Deltagende virksomheder
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Deltagende virksomheder Væksthuset, Afdelinger i København og Roskilde Integro, Afdelinger i Fredericia og Helsingør Beskæftigelsescenter for Afklaring og Beskæftigelse (CAB), København Reva Trollesbro, Hillerød Springbræt, København Center for Beskæftigelse og Revalidering (CBR), Randers

5 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Projektformål Et kvalitetsudviklingsprojekt der går ud på: Udvikle, afprøve og implementere et redskab til progressionsmåling og evaluering af beskæftigelsesindsatsen overfor ikke-arbejdsmarkedsparate borgere Kvalitetssikre beskæftigelsesindsatsen overfor ikke-arbejdsmarkedsparate borgere

6 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Hvorfor? Meget lidt sikker viden om, hvad der virker Konjunkturer spiller afgørende rolle for at ledige kommer i job Undersøgelser peger på løntilskud og virksomhedsrettet aktivering Hvis ikke job og uddannelse – hvad er så relevante parametre for en succesfuld indsats?

7 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Hvorfor? Interesse i at dokumentere effekter ud over ordinær job/uddannelse, ændring i matchkategorisering, forsørgelsesgrundlag mv. Måle på ”trædesten” til arbejdsmarkedet Blive skarpe på hvad ”tættere på arbejdsmarkedet” betyder! Sikre sammenhæng mellem indsats og effekt

8 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Indsats Delindsats(er) Effekt/virkning Mål Afdækning af relevante jobmuligheder Træning i faglige og sociale kompetencer Motivationsfremme Snusepraktik Afklare jobmål Afklare kompetencer ift. jobmål Afklare mestringsevner ift. at have fokus på job Vejledning og afklaring Ordinært job eller uddannelse 8

9 Vejen til job/uddannelse
New Insight - Noter til præsentation New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 2. april 2017 Vejen til job/uddannelse Ikke-arbejdsmarkedsparate Tættere på job Vejledning og opkvalificering Praktik  Tættere på job: Relevante faglige kompetencer Sociale kompetencer der kræves Motiveret for job/uddannelse Mestrer dagligdagskompetencer Mestrer helbredsproblemer mv. Vejledning og opkvalificering: fx. Holdundervisning i arbejdsmarkedsforhold, afklaring af egne kompetencer Vi vil være ligesom forbrugerstyrelsen – teste jeres produkter. Få ændret varedeklarationerne – er det citronkage uden citron der sælges? 9 9

10 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Hvilken værdi har det? Skærpe fokus i aktiveringsforløbet på den effekt, aktiveringen skal have Synliggør hvad der ”fås for pengene” Målrette dialog ml. jobcenter og udfører i aktiveringsindsatsen om formål med aktivering Tydeliggør formål med aktivering overfor den ledige

11 Hvilke spørgsmål stillede vi?
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Hvilke spørgsmål stillede vi? Hvilke mål er der med en aktiveringsindsats? Hvordan kan målene indfries (hvilke delindsatser, tilgange, redskaber og metoder)? Hvordan kan vi måle på, om indsatsen virker efter hensigten? Hvilke resultater er der af indsatsen? Hvad kan vi lære af resultaterne?  Det blev baggrund for udvikling af kvalitetscirklen

12 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Kvalitetscirklen Mål for ind-satsen Program-teori Indika-torer Virkningseva-luering Korrige-ring Kvalitetssikring af beskæftigelses-indsatsen Hvordan når vi målene for indsatsen, og hvilke redskaber og metoder skal vi anvende? Hvordan kan vi måle på den indsats, vi forventer virker? Hvad kan vi lære af indsatsen og resultaterne? Justering og tilpasning af mål og indsatser Data- indsam-ling Virker indsatsen efter hensigten? Hvilke resultater er der af indsatsen?

13 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Hvordan gør man? Udvikle programteorier for: Hvad en indsats skal resultere i Hvilke elementer der skal være i indsatsen, for at formålet kan opnås Hvad der er afgørende faktorer, for at indsatsen lykkes

14 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Hvad er programteori? Programteori Tydeliggjorte, eksplicitte forestillinger om, hvorfor og hvordan en given indsats virker. Giver en begrundet forestilling/forklaring på, hvordan en indsats kan omsættes til konkrete resultater Virkningsforestillinger: Hvad virker for hvem, hvordan og under hvilke betingelser? Kilde: Peter Dahler-Larsen og Hanne Kathrine Kroghstrup: Nye veje i evaluering, 2003

15 Elementer i en programteori
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Elementer i en programteori Indsats Delindsats(er) Præstation Effekt/virkning Slutmål Eks. forløb for borgere med misbrug og psykiske problemer Eks. minerydning Besøg på arbejdspladser Praktikophold Fremmøde Deltagelse i de forskellige aktiviteter Hverdagsmestring Sociale og faglige kompetencer Afklaring af job- muligheder Øget motivation Fokus på job Indikatorer Moderatorer for sammenhænge mellem delindsatser, præstationer og effekt/slutmål. Eksempelvis: Klar praktikaftale, systematisk opfølgning, at medarbejder mestrer en anerkendende tilgang til borger mv.

16 Datakilder til programteori
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Datakilder til programteori Beskæftigelsesmedarbejderes erfaring og faglighed Eksisterende undersøgelser om virksomme mekanismer og god praksis Arbejdsgivervurderinger af hvilke kompetencer der efterspørges Borgerinterviews om hvad der er afgørende for at komme i job  Vekselvirkning mellem erfaringsbaseret viden, undersøgelser og forskning

17 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Hvad måler vi på? Udvikling af indikatorer for: Baggrundsvariable på borger (køn, alder, herkomst, ledighedslængde mv.) Aktiviteter: typer af aktiviteter, deltagelse i disse, fremmøde mv. Moderatorer: er de rette betingelser til stede Virkninger af delindsatser (eks. måling på kompetencer og mestringsevner) Slutmål for indsatsen (eks. job, uddannelse, ændring i match, indstilling til FØP, sygemelding mv.)

18 Virkningsindikatorer
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Virkningsindikatorer Projektets flagskib Giver viden om den udvikling, borger gennemgår i aktiveringsforløbet – og derfor om borger profiterer af aktiveringsforløbet

19 Hvad måles progression på?
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Hvad måles progression på? Motivation Arbejdsidentitet Afklaring af beskæftigelsesperspektiv Faglige, sociale og personlige kompetencer Afklaring af helbredsmæssig situation Mestring af helbred og hverdagsmestring Borgerens self efficacy Relationsdannelse og tillid i forløbet

20 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Hvordan måle? For at belyse udvikling skal man kunne se, om der er bevægelse Går det fremad (progression) Går det tilbage (regression) Er der stilstand (status quo)  Behov for at udvikle forskellige trin/stadier indenfor de områder, vi vil belyse udvikling indenfor

21 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Hvad blev svaret? Udvikling af skalatrin 5-skala for faglige vurderinger foretaget af beskæftigelsesmedarbejdere 10-skalaer for borger- og arbejdsgivervurderinger Derudover objektive målinger fra testværktøjer

22 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Udfordring! Sætte faglig vurdering på en skala Omsætte kvalitative vurderinger til kvantificerbare måleenheder

23 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Hvor mange? 26 indikatorer for faglige vurderinger af arbejdsmarkedsperspektiv, kvalifikationer og kompetencer, helbredsforhold, relationsdannelse mv. 30 indikatorer for borgervurderinger 4 indikatorer for arbejdsgivervurderinger

24 Eksempel på faglig vurdering
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Eksempel på faglig vurdering Motivation/ønske og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet Point Borger har ingen tiltro til egne kvalifikationer - ønsker pension, ønsker ikke at være på arbejdsmarkedet - udtrykker selv manglende vilje / evne til at være på arbejdsmarkedet - har fokus udelukkende rettet mod problemer og barrierer - ser ikke sig selv som parat til arbejdsmarkedet - handler ikke arbejdsmarkedsrettet (forholder sig passivt) 1 Borger har en begyndende tiltro til egne kvalifikationer - formulerer enkelte ønsker om ændringer i sin livssituation og begynder at fokusere på fremtiden - begynder at handle (fx ved at melde afbud eller deltage i samtale) 2 Borger kan se nogle kvalifikationer/ kompetencer, som på sigt kan anvendes på arbejdsmarkedet - er afventende, men har positive forestillinger om arbejdsmarkedet og ønsker på sigt at vende tilbage til/ komme ind på arbejdsmarkedet - vægter muligheder og barrierer lige højt - udtaler sig aktivt i forhold til egen plan. Siger fx: ”jeg skal nok prøve, det vil jeg gøre osv.” - handler i overensstemmelse med planen 3 Borger udtaler sig realistisk og konkret om sine ønsker - er fokuseret på muligheder - føler ejerskab til planen - kan se jobperspektiv i praktik/ løntilskud/ aktivering - ønsker og tror på position på arbejdsmarkedet i nær fremtid 4 Borger bringer uopfordret relevante kompetencer og interesser i spil - handler aktivt i forhold til sin egen plan ved at opsøge og undersøge muligheder - har opnået indflydelse på eget forløb/ har opnået ejerskab til handleplanen - handler arbejdsmarkedsrettet på eget initiativ 5

25 Eksempel på borgervurdering
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Eksempel på borgervurdering Borgervurdering af troen på at få et arbejde Borger vurderer på en skala fra 1-10, i hvor høj udstrækning borger tror på, at det er muligt at få job 1 svarer til ”tror slet ikke det er muligt” – og 10 svarer til ”jeg tror fuldt og fast på, at det er muligt”. (sæt kryds/ring)

26 Eksempel på arbejdsgivervurdering
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Eksempel på arbejdsgivervurdering Arbejdsgiver vurderer borgerens evne til at tage initiativ på en skala fra 1-10 1 svarer til ”passiv” – 10 svarer til ”går uopfordret i gang med opgaver, initiativrig”. (sæt kryds/ring)

27 Løbende progressionsmålinger
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Løbende progressionsmålinger Forløb A Relationsdannelse ”Minerydning” Afklaringsfase Træningsfase Start- måling Måling 2 Måling 3 Slut- måling Elektronisk progressionsværktøj

28 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Datagrundlag Ca. 500 målinger over 1 år

29 Måling på gennemsnitlige værdier
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Måling på gennemsnitlige værdier Borgers tro på at få et arbejde Medarbejdervurdering af borgers motivation

30 Måling på gennemsnitlige værdier
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Måling på gennemsnitlige værdier Borgervurdering af sociale kompetencer Medarbejdervurdering af sociale kompetencer

31 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Progression i borgernes faglige kompetencer - på tværs af forløb og målinger

32 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Progression i borgervurdering af sociale kompetencer - på tværs af forløb og målinger

33 Arbejdsmarkedsparathed
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Arbejdsmarkedsparathed Fordeling på arbejdsmarkedsparathed – måling 1 Fordeling på arbejdsmarkedsparathed – måling 4

34 Eksempler på resultater
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Eksempler på resultater Relationsdannelse mellem beskæftigelsesmedarbejder og borger er særligt virksomt i længere forløb. Sammenhæng ml. tillidsfuld relation og borgers evne til at håndtere helbredsproblemer og troen på at få et arbejde Praktikophold spiller ind på borgers motivation, tro på at få et arbejde og faglige kvalifikationer (systematisk opfølgning, længerevarende praktik og højt fremmøde er virksomme mekanismer) Mange henvendelser til arbejdspladser øger borgers motivation. Før henvendelse til arbejdsplads er der foregået træning i præsentationsteknik, og der er efterfølgende evalueret på borgerens præsentation.

35 Eksempler på resultater
New Insight - Noter til præsentation 2. april 2017 Eksempler på resultater Forbedring af nogle kompetencer spiller ind på andre Forbedret evne til hverdagsmestring hænger sammen med forbedring af faglige kvalifikationer Forbedret hverdagsmestring (økonomi, bolig, netværksrelationer mv.) hænger sammen med motivation og tro på at få et arbejde Forbedret evne til at håndtere helbredsproblemer hænger sammen med større motivation, troen på at få et arbejde og faglige kompetencer Forbedret helbredssituation hænger sammen med forbedring af sociale kompetencer Tiltro til egne evner hænger sammen med troen på at få et arbejde

36 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Hvad er gevinsten? Hør om det i workshops Og senere oplæg kl

37 New Insight - Noter til præsentation
2. april 2017 Workshops Workshop 1: Kvalitetscirklen, Chr. Lundstuen Workshop 2: Programteori – hvad kan den bruges til?, Store Hessel (plenumsal) Workshop 3: Måling af borgerens progression, Lille Hessel Workshop 4: Borgervurdering som dialogværktøj, Havestuen Workshop 5: Styrk den faglige vurdering, Admiralstuen Workshop 6: Fælles beskæftigelsesfagligt sprog, Løvestuen


Download ppt "Professionalisering af beskæftigelsesbranchen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google