Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN VELKOMMENtil Orienteringsmøde, den 26. Januar 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN VELKOMMENtil Orienteringsmøde, den 26. Januar 2006."— Præsentationens transcript:

1 VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN VELKOMMENtil Orienteringsmøde, den 26. Januar 2006

2 Program Program Velkomst Velkomst Regler for valget SpørgsmålPause Kandidatpræsentation

3 TIDSPLAN Indskrivning af nye elever 8. 12.05 Orientering til hjemmene Senest 9. 12.05 Kandidatopstilling Fra 9.12 til 10 dage efter valgmødet kl.12.00 KMBs udpegning 14. december 2005

4 TIDSPLAN Annoncering af valg og møde :Uge 50 Valgliste fremlagt. 4. januar - 24. januar 2006 Valgmøder: på alle skoler Torsdag: 26. januar kl. 19.00 Sidste frist for indlevering af kandidatur : 5. februar 2006

5 TIDSPLAN Sidste dato for aftale om fredsvalg og underskrift af stillere: 9.februar 2006 Sidste dato for aftale om fredsvalg og underskrift af stillere: 9.februar 2006 Frist for kandidater til at fremsende materiale, der skal vedlægges stemmeseddelen 15. februar 2006 Udsendelse af stemmeseddel + kandidatindlæg 17. februar 2006 Valget afsluttes 9. marts 2006 kl. 16.00

6 VALGBESTYRELSEN Kommunalbestyrelsesmedlem (formand) Afgående skolebestyrelsesformand Skolens leder

7 VALGBESTYRELSEN Opgaver: Forestå gennemførelse af valg af forældre til skolebestyrelsen. Skriftligt underrette hjemmene om mødedatoer, tidsfrister m.v. samt om de regler, som gælder for valget. Underrette kandidater om kandidatur Efter orienteringsmødet tilbyde de fremmødte vælgere mulighed for at afholde et opstillingsmøde.

8 VALGRET Valgret kan tillægges: Valgret kan tillægges: A.Skolens forældrekreds: De personer, der har forældremyndigheden over børn, som er indskrevet i skolen. B.Andre (efter anmodning): 1.Plejeforældre med plejetilladelse/kommunal- bestyrelsens godkendelse (privat familiepleje eller formidlet døgnophold) i mindst et år.

9 VALGRET 2.Stedfar/-mor, der er gift med den, som har forældremyndigheden (skal tilhøre samme husstand). - Ikke ved fælles forædremyndighed 3.Fædre, der bor sammen med mor og barn, og hvor faderskabet er retligt fastslået. 4.Biologiske forældre, der ikke har forældremyndighed og bopæl sammen med myndighedsindehaveren (særlig tilladelse).

10 VALGBARHED Valgbarhed = Valgret PLIGT Alle, der opfylder betingelserne for valgret, og som bor i kommunen (=borgerligt ombud). Undtagelser: 1.Over 60 år (ikke pligt). 2.Personer, der har været medlem af skolenævn/- skolebestyrelse i 2 hele, sammenhængende peri- oder.

11 VALGBARHED 3.Kommunalbestyrelsen/amtsrådet kan fritage p.g.a. - Helbredstilstand. - Andet offentlig hverv. - Forretninger el.lign. Udelukkede: 1.Personer, der er ansat ved skolen. 2.Visse personer på grund af inhabilitet i henhold til almindelige forvaltningsretlige principper.

12 VALGLISTE •Udarbejdes ved skolens foranstaltning. •Fremlagt senest 3 uger før valgmødet. •Anmodning om opførelse på valglisten: Valgbestyrelsen fastsætter nærmere vedrørende tidspunkter for henvendelser samt sidste frist. •Valgbestyrelsen meddeler snarest muligt, om anmodningen kan imødekommes

13 KANDIDATER Kandidater henvender sig til skolens leder. Frist for kandidatur: 5. februar 2006. Kandidater kan beskrive synspunkter og holdninger. Offentliggørelse af synspunkter og holdninger - frist på skolerne

14 STILLERE Mindst 4 stillere. Skolebestyrelsesmedlemmer og kandidater kan ikke være stillere. Kan være stiller for flere kandidater. Tilbagetrækning af en kandidat: Alle stillere skal fremsættes anmodningen senest 5. februar kl. 12.00.

15 VALG A.Fredsvalg Aftale mellem alle kandidater senest 9. februar: 1. Fuldstændig enighed 2. Valgbestyrelsens godkendelse 3. Ingen ønsker om fritagelse, der ikke er taget stilling til.

16 VALG B.Afstemning Hvis ikke punkt A er opfyldt senest 9. februar Kandidater indleverer synspunkter og holdninger. Frist 15. februar 2006 Stemmeseddel og kandidatindlæg udsendes. Frist 17. februar.

17 VALG Der skal stemmes på 4 kandidater. Stemmeseddel indleveres til skolen senest 9. marts kl. 16.00 Afstemningen foregår som brevafstemning ved et kommune/ folketingsvalg..

18 OPGØRELSE AF VALGET De afgivne stemmer optælles umiddelbart efter fristens udløb, den 9. marts kl. 16.00 Ved stemmelighed foretages lodtrækning De 7 øverste i stemmerækkefølgen er valgt De næste i stemmerækkefølgen er suppleanter

19 ANDRE BESTEMMELSER Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget. Skolens leder indkalder til konstituerende møde. Skolebestyrelsen tiltræder 1. april 2006. Valget gælder for 4 år. Kommunalbestyrelsen kan fritage et medlem i løbet af perioden. Et medlem kan forlange sig fritaget i løbet af perioden, hvis barnet udskrives af skolen.

20 ANDRE BESTEMMELSER Et medlem mister sin valgbarhed, hvis pågældende udmelder sit barn inden undervisningspligtens ophør og indmelder det i privat skole m.v., og skal udtræde af skolebestyrelsen. Er der ved ledighed ingen stedfortræder, skal der afholdes suppleringsvalg. Tvivlsspørgsmål vedrørende valget afgøres af kommunalbestyrelsen. Evt. klager over valget: senest 10 dage efter valgets afgørelse.

21


Download ppt "VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN VELKOMMENtil Orienteringsmøde, den 26. Januar 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google