Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsens opgaver

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsens opgaver"— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsens opgaver
Skolebestyrelsen på Outrup skole 11. oktober 2012 V/Ole Holdgaard og Bente Sloth, pædagogiske konsulenter 1

2 Der er flere niveauer - systemer
0. Vision – alle 1. Værdier: Alle – et fælles ansvar 2. Principper - Skolebestyrelsens ansvar 3. Overordnede regler – Ledelsens ansvar 4. Regler i klassen – de professionelles ansvar 2

3 Skolebestyrelsens arbejde defineres af:
Formelt: Folkeskoleloven Bekendtgørelsen Styrelsesvedtægten Forretningsorden ”Uformelt”: Forældre og Skoles materialer Håndbog for skolebestyrelsesmedlemmer, Ivar Bak

4 Skolebestyrelsen skal
Folkeskolelovens § 44: Udøve sin virksomhed indenfor de mål og rammer der er fastsat af kommunalbestyrelsen (styrelsesvedtægten) Føre tilsyn med skolens virksomhed (undtaget personale- og elevsager) Kan fra skolens leder indhente alle nødvendige oplysninger for at varetage opgaven Fastsætter principper for skolens virksomhed

5 Skolebestyrelsens udarbejder principper for skolens virksomhed
Folkeskolelovens § 44 angiver, at der skal udarbejdes principper for: Undervisningens organisering (v) Samarbejdet mellem skole og hjem (v) Underretning til hjemmet om elevens udbytte af undervisningen (v) Arbejdets fordeling blandt lærere (v) Fællesarrangementer i skoletiden (v) Skolefritidsordningens virksomhed Godkende/fastsætte ordensregler (v) Kan fastsætte principper på andre væsentlige områder 5

6 Definition af ’princip’
Med udgangspunkt i skolens værdier er principper den ramme, som alle skolens aktører skal agere indenfor Skal udstikke en retning for centrale dele af skolens virksomhed for bestyrelse, ledelse, lærere og elever Skal altid give rum og mulighed for at udøve ledelse. Det vil sige at formuleringen er så rummelig, at der er plads til fortolkninger og valgmuligheder på handleplanet 6

7 Et eksempel på værdi, princip og regel
Værdi, alle parter: På Outrup skole er værdierne: Rummelig, ansvarlig, respektfuld (RAR) Princip, skolebestyrelse: Forældrene er altid velkomne på Outrup skole. Regler, ledelse og klasser: Besøg aftales med de pågældende lærere.

8 Endnu et eksempel Værdi, alle parter: På Outrup skole lærer børnene at tage ansvar for egne handlinger, for fællesskabet, for hinandens trivsel og for skolen Princip, skolebestyrelse: Elever, der forstyrrer undervisningen for sig selv og/eller andre, skal i samarbejde med hjemmet tilbydes den fornødne hjælp Regel, ledelse og klasse: I 5. klasse er vi stille, når andre taler, og vi rækker hånden op, hvis vi vil sige noget

9 Definition af ’regel’ Regler er retningslinjer for den ønskelige, daglige mellem-menneskelige adfærd på skolen Regler udfoldes i klassen, i SFO, i skolegården, på gangene osv. Regler skal give mening for lærere og elever i klasserne (i skolens mange ’systemer’) Regler skal derfor defineres, accepteres og håndhæves af skolens ledere, pædagoger, lærere og elever. 9

10 Eksempel på regler

11 Skolebestyrelsen skal:
Folkeskolelovens § 44: Efter oplæg fra skolelederen - godkende skolens budget indenfor de kommunalt udstukne rammer (Udarbejdelse af principper herfor) Afgive udtalelse om ansættelse af ledere og lærere Afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger dem Afgive en årlig beretning Mindst en gang årligt indkalde skolens forældre til drøftelse af skolens virksomhed og behandling af årsberetningen

12 Skolebestyrelsen udøver udelukkende sin virksomhed gennem møderne (styrelsesesvedtægten)
Folkeskolelovens §44: Skolebestyrelsesformanden udarbejder til hvert møde en dagsorden (deadlines: 8 dage og 4 dage) Efter mødet udarbejdes et referat, som godkendes senest på det efterfølgende møde af de medlemmer, som deltog i mødet Forretningsordenen: (Outrup skole august 2011) …Referatet godkendes punkt for punkt og inden mødet afsluttes eller senest på det efterfølgende møde. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede

13 Skolens niveauer og systemer
Du kan kun ændre på systemer, som du selv er medlem af. Bestyrelsen er kun medlem af bestyrelsens system og har kun handlekraft her. Bestyrelsen kan ikke lave overordnede regler for skolens ansatte og elever, da de udmøntes på skolen – i et system, som kun ledelse, lærere og elever er med i. Bestyrelsen kan ikke lave klasseregler, da de udmøntes i klassen – i et system, som kun børn og lærere er med i. Lærerne kan fx ikke ændre på forhold eller bestemme i en familie, fordi de ikke er medlemmer. Forældre kan ikke styre forhold i en klasse, fordi de ikke er medlemmer her. 13 13 13

14 Skolebestyrelsens sammensætning
Folkeskolelovens § 42: Forældrevalgte - 7 Medarbejdere - 2 Elever - 2 Ledelsen – (sekretær) Skolebestyrelsens arbejde bygger således på et fællesskab mellem mange parter og foregår som ’teamsamarbejde’ – det at løfte i flok

15 Et godt ’teamsamarbejde’ indebærer
Jordansen, Petersen og Qvortrup At alle ’indsporer sig’ efter de fælles mål og udfordringer At alle ønsker at løse udfordringerne i fællesskab At alle har vilje (og evne) til refleksion At alle accepterer teamets mange forskellige meninger og holdninger At temaets leder påtager sig lederskabet – autoriteten At de andre i teamet anerkender lederens autoritet til at lede

16 Hvilken skolekultur vil vi have? Hargreaves
Privatpraktiserende skolekultur: - Privatpraktiserende lærere Privatpraktiserende forældre Problemer er ofte private og personlige Forældre opfatter sig ofte som et ’jeg’ og tænker meget på ’mit barn’, ’min klasse’ 16 16 16

17 Hvilken skolekultur vil vi have? Hargreaves
Balkanisering: Lærere arbejder i lukkede team – ’dem og os’ Forældre grupperer sig fx i kliker Eleverne danner grupper og kliker Man er dømt inde eller ude Problemer tilhører grupper, ’de andre’ Forældre ser sig ofte som enten ’dem’ eller ’os’ 17 17 17

18 Hvilken skolekultur vil vi have? Hargreaves
Den samarbejdende kultur: Bygger på fællesskab, tillid og støtte Tætte samarbejdsrelationer mellem lærere Tæt samarbejde mellem forældre Positive kammeratskaber blandt eleverne Udviklingsorienteret, frivillighed og stor arbejdsindsats Forældre, lærere og elever opfatter sig som et ’vi’ 18 18 18

19 Den samarbejdende kultur T. Nordahl
Bedre læring hos eleverne – både faglig og social læring Et bedre læringsmiljø Mindre belastning af de professionelle Bedre elevadfærd Forældrene føler sig mere inddraget Forældrene tager medansvar for andre forældre og deres børn 19 19 19

20 Litteratur Folkeskoleloven med kommentarer, 2011
Diverse bekendtgørelser, vejledninger og vedtægter Andy Hargreaves Thomas Nordahl Lars Qvortrup Jordansen og Petersen


Download ppt "Skolebestyrelsens opgaver"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google