Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den nye regnskabsvejledning for mindre vandværker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den nye regnskabsvejledning for mindre vandværker"— Præsentationens transcript:

1 Den nye regnskabsvejledning for mindre vandværker

2 Økonomisk rådgiver og regnskabschef
Danske Vandværker Neel Ploug Olsen Økonomisk rådgiver og regnskabschef

3 Hvad er baggrunden for vejledningen?
Der er faktisk tale om en tre-trins raket: Normalregulativ for almene vandforsyninger i 2014. Vejledning for fastsættelse af takster for vand i 2014 Vejledning om årsregnskabsloven for mindre vandværker januar 2016

4 Godkendelse af takster
De nødvendige oplysninger omfatter følgende: beregningsgrundlag for taksterne regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dvs. opdelt i særskilte drifts- og anlægsregnskaber, budget for det eller de kommende år med særskilte drifts- og anlægsbudgetter en flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af vandværkets anlæg og hvilke andre større anlægsarbejder, der forventes i den kommende årrække, og hvornår de forventes en redegørelse for eventuelle opsparede midlers anvendelse over en kortere årrække begrundelse for uændret eller ændret takst

5 Årsregnskab og vandværker
Hvad er mindre vandværker: Over 10 forbrugere Krav om indsendelse af regnskab sammen med takstblad Udpumper under m3 vand/året Antallet af m3 er uden betydning for kravene! Omfattet af Lov om erhvervsvirksomheder Dvs. ikke omfattet af Selskabsloven eller Lov om erhvervsdrivende fonde

6 Gældende regler Hvis årsregnskabet bruges til information udover internt på vandværket, så skal regnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens regler, jf. Bek. Nr af 11/ Hvornår bruges det ikke kun internt? Når kommunen og f.eks. banken skal se det Når det offentliggøres for både nye og eksisterende forbrugere på vandværket

7 Offentliggørelse af regnskabet
Regnskabet skal offentliggøres på hjemmesiden eller på en anden måde, der sikrer, at alle interesserede kan komme nemt til regnskabet Hele regnskabet skal offentliggøres – ikke kun hovedtal

8 Regnskabsvejledningen
Den nye vejledning indeholder ikke nye regler, det er blot en præcisering af eksisterende regler Det er en hjælp til vandværkerne Alle vandværker er som minimum omfattet af klasse A i årsregnskabsloven: En nettoomsætning på max. 14 mio. kr. En balancesum på max. 7 mio. kr. Antal fuldtidsansatte på max. 10 ansatte

9 Sanktioner Hvis årsregnskabslovens regler ikke bliver fulgt, kan vandværket risikere, at taksterne ikke bliver godkendt Derfor er det en fordel af følge regnskabsvejledningen

10 Hvad skal regnskabet indeholde
Ledelsespåtegning Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter Revision afhænger af vandværkets vedtægter

11 STATUS PR. 31.12.2015 DRIFTSREGNSKAB 2015 AKTIVER: PASSIVER:
RESULTATOPGØRELSE: 2015 2014 Budget for 2016 Indtægter Fast afgift (målerafgift) m3-forbrug <400 95.166 91.465 90.000 m3-forbrug >400 99.991 99.865 95.000 Administrationssalær 3.889 note 1 3.917 4.000 Gebyrer 750 1.550 1.000 Renteindtægter 158 1.124 Nytilslutninger 4.797 2.186 Driftsudgifter Drivkraft (strømforbrug) 19.805 22.467 20.000 Reparation og vedligeholdelse 25.247 note 2 60.235 30.000 Nyanlæg/renovering 70.000 Løn (aflæsning/pasning af anlæg) 6.000 Vandanalyser 13.273 13.398 8.000 Øvrige driftsudgifter 445 note 3 442 500 64.770 Administrationsomkostninger Forsikring (all risk) 3.109 3.144 3.200 Personaleforsikring 968 Bestyrelsesforsikring 668 661 670 Hjemmeside 36 Kontigent FVD 2.735 2.685 2.700 Kontorartikler 20 5.219 2.500 Porto og gebyrer 286 736 800 PBS (Nets) porto/gebyrer 1.965 1.971 2.000 Kursusudgifter 12.088 Rambøll 14.256 Note 4 19.400 13.000 Generalforsamling 4.650 5.000 Restaurationsbesøg 4.443 6.500 10.000 Gave, blomster, chokolade 200 Mødeudgifter, internt Løn (kassereren) 37.230 Renteudgifter Øvrige administrationsomkostninger Note 5 70.866 96.488 79.136 Driftsresultat, overskud 84.464 STATUS PR AKTIVER: Status pr Likvide beholdninger Kassebeholdning 93 448 Giro (driftskonto) Bank, opsparing Tilgodehavender Debitorer -527 Note 6 100 AKTIVER I ALT PASSIVER: Skyldige omkostninger A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 4.945 Punktafgift af ledningsført vand Moms + afgifter 41.960 42.697 Leverandørgæld Varer og tjenesteydelser 15.679 16.715 Egenkapital Egenkapital primo Årets overførte resultat PASSIVER I ALT

12 Resultatopgørelse for 2015
Realiseret Budgettal (ej reviderede) 2015 2014 2016 Note kr. t.kr. Nettoomsætning 1 333 Produktionsomkostninger 2 -120 Bruttoresultat 213 Distributionsomkostninger 3 -124 Administrationsomkostninger 4 -94 Resultat af primær drift -4.047 -5 Andre driftsindtægter 5 3.889 Resultat før finansielle poster -158 -1 Finansielle indtægter 6 158 Årets resultat Resultatdisponering: Over-/underdækning 31.791 -31 fratrukket nettoomsætning og overført til balancen

13 Balance pr. 31. december 2015 Balance pr. 31. december 2015
2014 Aktiver Noter kr. t.kr. Grunde og bygninger 7 36.370 40 Inventar og installationer 591 Ledningsnet 932 Anlægsaktiver i alt 1.563 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8 -527 Andre tilgodehavender 9 Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger 10 729 Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt 2.292 Balance pr. 31. december 2015 2015 2014 Passiver Noter kr. t.kr. Andelskapital Overført resultat Egenkapital i alt 11 Kapitalkonto 12 1.701 Overdækning 13 392 Leverandører af varer og tjenesteydelser 14 199 Gældsforpligtelser i alt 591 2.292

14 Hvad er forskellen på de to regnskaber?
Resultatopgørelsen: Likviditetsregnskab vs. Faktureringsprincippet Anvendelse af noter Mange mellemresultater Andre indtægter 0-resultat Ingen angivelse af investeringer

15 Hvad er forskellen på de to regnskaber?
Balancen: Alle aktiver balanceføres og aktiveres Periodisering Ingen egenkapital Ingen reservationer til fremtidige investeringer Over/underdækning Gæld

16 Væsentlige poster i årsregnskabet
Over-/underdækning Hvorfor? Vandværket er underlagt hvile-i-sig-selv princippet Overdækning er derfor udtryk for at forbrugerne har ind-betalt mere end, der har været afholdt omkostninger for Vandværker har ikke overskud eller underskud Enten har de opkrævet for lidt eller for meget hos forbrugerne i forhold til de omkostninger, der har været i løbet af regnskabsåret

17 Hvad gør vi med over-/underdækning?
Over-/underdækning modregnes i omsætningen og afsættes i balancen Underdækning afsættes under tilgodehavender til senere opkrævning i taksterne Overdækning afsættes under passiverne til senere nedsættelse af taksterne

18 Overdækning/underdækning
I forhold til godkendelse af takster skal vandværket vise kommunalbestyrelsen, at man er opmærksom på over- og underdækning. Det gøres gennem de budgetter, der ligger til grund for takstbladet. Budgetterne indeholder de likviditetsmæssige omkostninger til drift og til investeringer. Her kan vandværket vise, at man bruger overdækningen til fremtidige investeringer, og ikke opkræver til afskrivninger på allerede betalte investeringer.

19 Væsentlige poster i årsregnskabet
Egenkapital: Der kan kun være egenkapital, hvis medlemmerne faktisk har indbetalt en andelskapital i forbindelse med indmeldelsen i vandværket Alt andet registreret egenkapital tilhører forbrugerne og skal tilbage til forbrugerne via en regulering i taksterne Egenkapitalen vil derfor som oftest være nul på vandværkets årsregnskab

20 Væsentlige poster i årsregnskabet
Anlægsaktiver: Alle investeringer skal aktiveres og afskrives over den forventede levetid Ansæt en scrapværdi og tænk på genetablerings-omkostninger, inden afskrivninger beregnes Levetiden kan ikke være 1 år for investeringer Dvs. ingen investeringer i resultatopgørelsen – kun afskrivninger!

21 Anlægsaktiver - afskrivninger
Eksempel: Pumpe: Købspris kr. Scrapværdi kr. Levetid år Afskrivning årligt ( – 5.000)/10 = kr.

22 Andre indtægter Andre indtægter er indtægter, der ikke direkte har noget med vandværket at gøre F.eks. El-produktion på solceller, antennepladsudlejning osv. Tjek op på beskatningsforhold for disse andre indtægter!

23 Afgifter og moms Afgift på ledningsført vand og moms skal ikke medregnes i omsætningen, og dermed ikke i resultatopgørelsen Disse beløb har vandværket blot opkrævet for det offentlige Disse beløb skal indgå i balancen under anden gæld

24 Overgang til anvendelse af modelregnskab
I skal foretage følgende reguleringer vedrørende sidste regnskabsårs primo: Egenkapital tømmes for alt andet end indbetalt kapital Balanceposter afsættes – f.eks. Tilgodehavende og skyldige poster Over-/underdækning afsættes Investeringer fra tidligere år kan opskrives Hensættelser til fremtidige investeringer skal tilbageføres Sammenligningstal tilrettes

25 Spørgsmål ?????? Kontaktoplysninger: Neel Ploug Olsen npo@danskevv.dk
Tlf


Download ppt "Den nye regnskabsvejledning for mindre vandværker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google