Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HD AUC 2010 Ekstern økonomirapportering Johnny V. Jensen Pengestrømsopgørelsen Offentlige tilskud.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HD AUC 2010 Ekstern økonomirapportering Johnny V. Jensen Pengestrømsopgørelsen Offentlige tilskud."— Præsentationens transcript:

1 HD AUC 2010 Ekstern økonomirapportering Johnny V. Jensen Pengestrømsopgørelsen Offentlige tilskud

2 Oversigt - regulering ÅRLRVIAS Pengestrøms- opgørelsen B: -RV 11IAS 7 C: §§ 78, 86 og 87 D: - Offentlige tilskud B:-RV 22IAS 20 C:-

3 Pengestrømsopgørelsen Formål med regler: Formål med pengestrømsopgørelsen Krav til præsentation Krav til indhold

4 Pengestrømsopgørelsen Årsregnskabsloven Indhold: Vise ind- og udbetalinger på betalingstidspunktet Fordeling på drifts-, investerings, og finansieringsaktiviteter Forskydning i likvider og likvider primo og ultimo Anførsel af sammenligningstal Omtale i anvendt regnskabspraksis

5 Pengestrømsopgørelsen Regnskabsvejledning 11 Indhold: Formål og anvendelse Præsentation Driftsaktivitet Indirekte præsentation Direkte præsentation

6 Pengestrømsopgørelsen Regnskabsvejledning 11 Indhold – fortsat: Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Likvider Præsentation i øvrigt Oplysning i årsrapporten Ikrafttrædelsestidspunkt

7 Pengestrømsopgørelsen Regnskabsvejledning 11 Driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet skal omfatte betalinger afledt af virksomhedens hovedaktivitet og af andre aktiviteter, der ikke er henført til investerings- eller finansieringsaktivitet.

8 Pengestrømsopgørelsen Regnskabsvejledning 11 Driftsaktivitet Indirekte metode Direkte metode

9 Pengestrømsopgørelsen Regnskabsvejledning 11 Investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet skal omfatte betalinger afledt af køb og salg af anlægsaktiver og andre investeringer, der ikke indgår som likvider.

10 Pengestrømsopgørelsen Regnskabsvejledning 11 Finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet skal omfatte betalinger afledt af ændringer i størrelsen eller sammensætningen af virksomhedens egenkapital og lån..

11 Pengestrømsopgørelsen Regnskabsvejledning 11 Likvider Fri disposition Uden hindring omsættes til likvide beholdninger Ubetydelig kursrisiko Reel funktion som likviditet via likviditetsstyring

12 Pengestrømsopgørelsen Regnskabsvejledning 11 Præsentation i øvrigt Samme klassifikation af pengestrømme fra år til år Særskilt anførsel af ekstraordinære poster og indkomstskat Klassifikation af renter og udbytter Bruttopengestrømme Udenlandsk valuta til betalingsdagens kurs

13 Pengestrømsopgørelsen Regnskabsvejledning 11 Oplysninger Oplysninger i ledelsesberetningen Notekrav ved køb og salg af virksomheder Notekrav ved indregning af likvider med kursrisiko Omtale anvendt regnskabspraksis Omtale begrænsninger i pengestrømme Kursregulering af likvider Yderligere oplysninger

14 Pengestrømsopgørelsen Regnskabsvejledning 11 Oplysninger Oplysninger i ledelsesberetningen Notekrav ved køb og salg af virksomheder Notekrav ved indregning af likvider med kursrisiko Omtale anvendt regnskabspraksis Omtale begrænsninger i pengestrømme Kursregulering af likvider Yderligere oplysninger

15 Offentlige tilskud Definition af tilskud jf. IAS 20: ”Offentlig tilskud er støtte, der ydes af en offentlig myndighed i form af overførsel af ressourcer til gengæld for tidligere eller fremtidig opfyldelse af visse betingelser tilknyttet virksomhedens driftsaktivitet.” Typer af tilskud

16 Offentlige tilskud Tilskud til dækning af omkostninger Indregning Tilskud til anskaffelse af aktiver Nettometode Bruttometode Oplysning i årsrapporten


Download ppt "HD AUC 2010 Ekstern økonomirapportering Johnny V. Jensen Pengestrømsopgørelsen Offentlige tilskud."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google