Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategisk Prioritet1.Systematisk indsats over for frafald MålsætningerØget STÅ – grunduddannelse Indhold undersøgelse af baggrund for overrepræsentation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategisk Prioritet1.Systematisk indsats over for frafald MålsætningerØget STÅ – grunduddannelse Indhold undersøgelse af baggrund for overrepræsentation."— Præsentationens transcript:

1 Strategisk Prioritet1.Systematisk indsats over for frafald MålsætningerØget STÅ – grunduddannelse Indhold undersøgelse af baggrund for overrepræsentation af studerende med anden etnisk baggrund end dansk blandt reeksaminanderne til 1. årsprøven på SRU Målrettet arbejde med studiemiljøet på SRU Kobling mellem udviklingsprojekt og bachelorprojekt. Analyse af hvornår i studieforløbet frafald forekommer, og hvorfor. Studerende, der ikke umiddelbart består 1. årsprøven opfanges og forberedes målrettet på re-eksamination. Der oparbejdes mere sikker viden om hvem der falder fra, af hvilke årsager og hvornår i studiet Der arbejdes målrettet med studiemiljøet – herunder en opkvalificering af undervisernes pædagogisk/didaktiske kompetencer mhbp. forebyggelse af frafald Det afklares om 1. og 2. semester indholdsmæssigt og pædagogiske/didaktisk kan tilrettelægges således at de frafaldstruede studerende læring bedre kan understøttes ResultatMindre frafald Ansvar Jette Mogensen InvolveredeTeam International, Team Organisation, Team Marginalisering, LLS studieadministration, Maja Brisson

2 Strategisk Prioritet2. Omfattende udvidelse af praktikpladser MålsætningerØget STÅ – grunduddannelse Indhold Udlægning af uddannelse til Hillerød i samarbejde med pædagoguddannelserne/UCC Tværprofessionelle praktiksamarbejder om faste praktikpladser i udlandet. Nye praktikpladser Praktiksamarbejde mellem PBOA, Adm. Øk og SRU Flaskehalsproblemerne ifht praktikpladser søges løst via fokuseret indsats - herunder strategiske udviklingsaftaler med aftagere, grænseaftaler med UCSJ om praktikpladser i Region Sjælland ResultatTilstrækkeligt med praktik og praksisstudiepladser Bedre flow i processen Større bredde i praktikpladserne AnsvarThomas Braun, Jette Mogensen, Pia Freil, Kirsten Hoff InvolveredeHelle Antczak, Stine Vinten-Johansen, UCC, Helle Johansen, Team International, Team Organisation, LLS Studieservice

3 Strategisk Prioritet3. Markedsføringsindsats styrkes for PBOA’en i nationale netværk. MålsætningerØget STÅ – grunduddannelse IndholdØge administrationsuddannelsernes synlighed og attraktionsværdi. Som en relativ ny uddannelse skal PBOAen markedsføres ligesom administrationsområdet skal synliggøres som et attraktiv uddannelsesområde over for potentielle uddannelsessøgende ResultatØget optag AnsvarPia Freil InvolveredeMogens Kristensen, lektorer og koordinatorer på Administrationsuddannelserne

4 Strategisk Prioritet4. Studerende, der ellers ikke ville søge videregående uddannelser tiltrækkes MålsætningerØget STÅ – grunduddannelse IndholdSocialrådgiveruddannelsen og PBOA'en skal tiltrække studerende der ellers ikke havde søgt MVU Hvis regeringens målsætning om at opnå 50 % skal nås, er det nødvendigt at tiltrække studerende der i dag ikke søger en mellemlang videregående uddannelse Derfor vil SAF undersøge hvilke unge der i dag ikke søger en MVU, og hvorfor de ikke gør det, eksempelvis studerende fra erhvervsuddannelserne, der har et potentiale til en uddannelse på et højere niveau, med henblik på en indsats rettet mod denne målgruppe ResultatØget optag AnsvarJette Mogensen / Pia Freil InvolveredeMaja Brisson. Kommunikation og Presse, LLS Studieservice

5 Strategisk Prioritet5. SRU: Revision af uddannelserne med styrket aftagerrelevans på baggrund af aftageranalyse i ’12. MålsætningerKvalitet i uddannelserne Indhold Konkretisering af fokusområder fra aftagerundersøgelsen Refleksion – at arbejde med refleksion som kompetence i uddannelsen. Hvilke kompetencer bør en nyuddannet socialrådgiver have for at kunne bestride et job på børne/familie-området? Udvikling af den professionelle samtale. tværprofessionel studiekreds ResultatØget aftagertilfredshed AnsvarJette Mogensen InvolveredeTeam Familie, Anna Marie Møller, Team Unge, team marginalisering

6 Strategisk Prioritet6. SRU: forbedret strukturering MålsætningerKvalitet i uddannelserne Indhold ny studieordningpå I&I og arbejde med I&I-uddannelsens profil Udarbejdelse af bekendtgørelse og studieordninger jf. anbefalinger fra Børner-udvalget ResultatOvenstående realiseres AnsvarJette Mogensen, Thomas Braun InvolveredeTeam International, intern arbejdsgruppe vedr. bekendtgørelse

7 Strategisk Prioritet7. Højnelse af undervisernes pædagogisk/didaktiske faglighed MålsætningerKvalitet i uddannelserne IndholdUdviklingsstrategi rettet mod adjunkter, team og timelærere Pædagogisk/didaktisk udvikling inddeles i: A.En udviklingsstrategi særlig rettet mod adjunkter – idet der sigtes mod at udvikle adjunktkvalificeringsforløb på to niveauer: Et internt(SAF) forløb der retter sig mod at kvalificere den enkeltes pædagogisk/didaktiske refleksioner over egen undervisningspraksis. Et Metropolforløb der retter sig mod grundlæggende pædagogisk/didaktisk kvalificering B.En udviklingsstrategi rettet mod alle lektorer med særlig fokus på at kvalificere lektorernes professionsspecifikke og relevante pædagogiske/didaktiske overvejelser. C.En udviklingsstrategi målrettet timelærere med henblik på basal pædagogisk/didaktisk kvalificering af timelæreres undervisning og som et element i forhold til rekruttering og fastholdelse af timelærere ResultatIgangsat udviklingsindsatser inden for de ovenfor nævnte tre indsatsområder senest ved udgangen af 2012. Følgende delmål: Identifikation af adjunktbehov – 2009. Igangsat interne tilbud forår2010. Forløb – Metropol – igangsat udvikling af forløb sommer 2010. Identifikation og imødekommelse af teambehov – forår 2011. Identifikation og imødekommelse af evu-behov – forår 2011 Identifikation og imødekommelse af timelærerbehov forår/efterår 2012 AnsvarThomas Braun InvolveredeLæringsenheden, Ledelsesteamet, ledelsessekretariatet

8 Strategisk Prioritet8. TAS: Markedsføringsanalyse og -kampagne i samarbejde med interessenter, der skaber fokus på professionen og øger salget af uddannelser. MålsætningerKvalitet i uddannelserne -Positionering af ’Administration’ som professionsfelt -Vækst på Administrations- og Skatteuddannelserne IndholdFastholde og videreudvikle mål for kvalitet i uddannelserne og udbygge dialog med aftagerorganisationer Ud fra en markedsperspektivering vurdere hvordan Metropols landsdækkende udbud bedst bevarer/udbygger konkurrencedygtighed (eksempelvis i partnerskaber med andre professionshøjskoler) Resultat Administrationsfagligheden vil stå stadig mere centralt i styringsdiskurser (i ex. afbureaukratiseringsdebatten) Der vil være øgede tilmeldinger til TAS’ grund og EVU-udbud AnsvarMogens Kristensen InvolveredeLektorer og koordinatorer på Administrationsuddannelserne

9 Strategisk Prioritet9. Øget internationalisering - udveksling MålsætningerKvalitet i uddannelserne Indhold Socialrådgiveruddannelserne skal tiltrække udenlandske studerende fra EU og uden for EU Øget brug af Erasmus, både for studerende og medarbejdere Resultat AnsvarJette Mogensen, Pia Freil InvolveredeKom&Pres, international enhed, Johanne Gregersen, Helle Strauss, Mogens Kristensen

10 Strategisk Prioritet10. Opbygning af alumnenetværk MålsætningerKvalitet i uddannelserne IndholdOpbygge en aktiv brug af alumnenetværk – både grundudd. og evu. Inddrage erfaringer fra diplomuddannelsen i familieterapi. Skal udvikles i samarbejde med / med udgangspunkt i Metropol-tiltag. ResultatFungerende alumnedatabase AnsvarThomas Braun InvolveredeLedergruppen, ledelsessekretariatet, studieadministrationen, Kom&Pres, koncernIT

11 Strategisk Prioritet11. Forberedelse af akkreditering MålsætningerKvalitet i uddannelserne IndholdForberede uddannelserne til akkreditering ResultatUddannelserne er parate til akkreditering AnsvarThomas Braun InvolveredeStine Vinten-Johansen, Ledergruppen, akkrediteringsenheden,

12 Strategisk Prioritet12. Konsolidering og udvikling af SEVU. Ift. ’09 øget omsætning på beskæftigelsesområdet med 100 % i ’12. Omsætning på Socialformidleruddannelsen og Børn/Unge-området er konsolideret MålsætningerKvalitet i uddannelserne Indhold VVU i beskæftigelse Mersalg til Københavns Kommune Kompetencegivende uddannelse til frivillige rådgivere i Børns Vilkår EVU og idv i forlængelse af Barnets Reform Diplomuddannelserne er tilpasset den nye diplomstruktur med maksimal udnyttelse af tværfaglige muligheder i Metropol ResultatØget omsætning på beksæftigelsesområdet og børn/unge området. AnsvarLise Jordahn InvolveredeSEVU, relevante samarbejdspartnere på tværs af Metropol, FSA

13 Strategisk Prioritet13. Udvidet samarbejde med relevante uddannelser i og uden for Metropol. MålsætningerKvalitet i uddannelserne Indhold Samarbejde med NCE om familiesamarbejde og etniske minoriteter på erhvervsuddannelserne Udsatte grupper og arbejdsmarkedet Udvidet samarbejde med SPR Samarbejde med folkeskoleområdet: o Afdækning af ”skolesocialrådgiverens” faglighed på baggrund af forsøg i Københavns Kommune + sondering af nordiske erfaringer. o Formulering af metodeudviklingsprojekt for socialrådgivere på folkeskoleområdet. o Udarbejdelse af fælles tværfagligt modul ”Inklusion i klasseværelset” for lærer- og socialrådgiverstuderende. Udarbejdelse af toningsforslag på socialrådgiveruddannelse i samarbejde med UCC. ResultatVelfungerende samarbejde AnsvarThomas Braun InvolveredeLedelsesteamet Helle Johansen

14 Strategisk Prioritet14. Diplomuddannelserne tilpasset den nye diplomstruktur med inddragelse af relevante uddannelser i Metropol. MålsætningerKvalitet i uddannelserne IndholdNår en ny diplomstruktur foreligger, skal diplomuddannelserne tilpasses og udvikles. I samarbejde med HK og evt. KL at sikre at socialformidleruddannelsens indgangsår bevares. Afklaring fælles i Metropol af hvordan vi kan tilrettelægge uddannelserne med hensigtsmæssige udprøvningsformer. Input til det samfundsfaglige udvalg. ResultatSAFs diplomuddannelser er på plads når det nye regelsæt træder i kraft. AnsvarLise Jordahn Mogens Kristensen InvolveredeSEVU, TAS

15 Strategisk Prioritet15. Faglig kompetenceudvikling via deltagelse i videncirkulation mellem forskning og praksis jobswap ordninger MålsætningerØget Udvikling og Forskning Indhold Styrke videnscirkulationen mellem praksis, uddannelse, forskning indenfor området "udsathed/hjemløshed” Producere en lærebog om beskæftigelsesområdet til undervisning på grunduddannelse og evu Kvalificering af SRUa uddannelsesplanlægning- mere tid til udvikling mindre tid til administration. ResultatRealisering af ovenstående AnsvarThomas Braun InvolveredeLederteamet, Team Marginalisering, Michael Eskildsen, undervisere på SRU Maja Brisson (Ledelsessekretariatet), studieadministration, Teamkoordinatorer

16 Strategisk Prioritet16. Medvirke til udvikling af masterforløb MålsætningerØget Udvikling og Forskning IndholdMedvirke til udvikling af børne-master-uddannelse som Metropol samarbejder med AAU om at udbyde ResultatTilstrækkelig tilmelding til at årlige hold kan oprettes. SAF-undervisere inddraget i undervisningen AnsvarThomas Braun InvolveredeFrank Ebsen Claus-Arne Hansen, Helle Johansen, Jens Guldager, Mimi Petersen

17 Strategisk Prioritet17. SEVU samles fysisk og ledelsesmæssigt 2010 MålsætningerIntern fusion og udmøntning af synergier IndholdSEVU/DFH og SEVU/DSH samles ledelsesmæssigt primo ´10 og fysisk medio ’10. I dialog med medarbejderne afklares det hvordan den bedst mulige fusionsproces sammensættes med henblik på den fysiske sammenlægning, herunder hensynet til studerendes, timelæreres og medarbejderes behov. ResultatVellykket fusion AnsvarLise Jordahn InvolveredeSEVU

18 Strategisk Prioritet18. Team Administration og Skat og Team Organisation etablerer fælles faglig udveksling på administrationsområdet primo ’10 og fælles faglig udvikling ultimo ’10 MålsætningerIntern fusion og udmøntning af synergier IndholdMed udgangspunkt i et øget fokus på kommunal organisering, myndighedsudøvelse og retsanvendelse, skal den fælles faglige platform mellem Team Organisation og Team Administration og Skat udbygges således at de to team i højere grad kan samarbejde og inspirere hinanden. ResultatØget samarbejde på tværs af team. Større udnyttelse af forskellige faglige indgange. AnsvarJette Mogensen Mogens Kristensen InvolveredeTeam Organisation, Team Administration og Skat


Download ppt "Strategisk Prioritet1.Systematisk indsats over for frafald MålsætningerØget STÅ – grunduddannelse Indhold undersøgelse af baggrund for overrepræsentation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google