Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældrekredsmøde 2013 Torsdag den 31/10 Velkommen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældrekredsmøde 2013 Torsdag den 31/10 Velkommen."— Præsentationens transcript:

1 Forældrekredsmøde 2013 Torsdag den 31/10 Velkommen

2 Dagsorden for forældrekredsmøde torsdag den 31/10 2013 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Eksternt tilsyn 5.1. Fremlæggelse af den tilsynsførendes tilsynserklæring jfr. skolevedtægten § 6 stk. 2 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægtens § 6 stk. 1 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

3 Dagsorden for forældrekredsmøde torsdag den 31/10 2013 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Eksternt tilsyn 5.1. Fremlæggelse af den tilsynsførendes tilsynserklæring jfr. skolevedtægten § 6 stk. 2 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægtens § 6 stk. 1 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

4 Skolens særlige værdigrundlag §2 stk. 2 Skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn…. Bestyrelse Den frie skole  Vejen ad hvilken…

5 Velkomst-tekst: 1. Hvert barn er en unik del af skaberværket. Derfor må hver enkelt elevs helt særlige kvaliteter fremmes – så eleven kommer til at opleve egentlig selvværd. 2. Men skaberværket er også i sig selv unikt. Elevens ansvarsfølelse for dette skaberværk (fællesskab/samfund), han/hun er en del af, skal derfor også fremmes. Eleven i centrum

6 B estyrelsens arbejdsfelt Mål/vision Strategi Årsplan Handlinger Daglig undervisning

7 Strategi Elever bygninger lærere Økonomi IT Ledelse Øvrige interessenter Strategi til at nå/fastholde værdierne

8 Udfordringer for de frie skoler De frie skolers økonomi

9 Fokus i 2014 1. Folkeskolereformen a. skal udfordre alle elever b. skal mindske betydningen af social baggrund c. skal styrke tillid og trivsel Hvad gør SJS allerede? Hvad kan vi lade os inspirere af? 2. Inklusion…. En katolsk kerneværdi (Katolsk bet. universel /for alle) 3. Økonomi a. Reduktion i koblingsprocent (til 71%) b. Dobbelt reduktion, når Folkeskolen effektiviserer (fx sammenlægges) c. Økonomisk konsekvens af folkeskolereform

10 ØKONOMI

11 Resultat 2011 og 2012 Tusind Kr. 20112012 Ændring % Årselever428,2435,7+1,8 Indtægter28.40029.305+3,2 Udgifter-28.059-28.513+1,6 Resultat340791- Egenkapital3.6814.47221,4

12 Resultat 2012 Resultat 2012 Indtægter Stigning i antal årselever er nu stagneret. Der var 434 elever på skolen 5. sept 2012 og der er pr. 5. sept 2013 optalt 436 elever Stigning i antal årselever er nu stagneret. Der var 434 elever på skolen 5. sept 2012 og der er pr. 5. sept 2013 optalt 436 elever Stigning i antal elever i skole og SFO har øget statstilskuddet med 430 tkr og elevbetaling med 440 tkr Stigning i antal elever i skole og SFO har øget statstilskuddet med 430 tkr og elevbetaling med 440 tkrUdgifter Udgift til lærerlønninger er steget med omkring 250 tkr. Udgift til lærerlønninger er steget med omkring 250 tkr. SFO lønudgifter er ikke steget. SFO lønudgifter er ikke steget. Afskrivninger af nyt indskolingshus og inventar i samme udgør 200 tkr Afskrivninger af nyt indskolingshus og inventar i samme udgør 200 tkr Udgifter til lån udgør ca. 200 tkr. Udgifter til lån udgør ca. 200 tkr.Investeringer Nye kviste i HCA-bygning kostede 210 tkr. Nye kviste i HCA-bygning kostede 210 tkr. Renovering af flagstangsgård med træ, pergola og rodeo kostede 120 tkr. Heraf dækkede indsamling og gaver 75 tkr. Renovering af flagstangsgård med træ, pergola og rodeo kostede 120 tkr. Heraf dækkede indsamling og gaver 75 tkr.

13 Indtægter 2012

14 Udgifter 2012

15 undervisningsudgifter fordelt

16 Resultat 2012 og Budget 2013 Tusind Kr. R 2012 B 2013 Ændring % Årselever434.0438.0+1.3 Indtægter29.30429.656+1.8 Udgifter-28.513-29.249+1.4 Resultat791407- Egenkapital4.4724.879-

17 HANDLEPLAN 2013

18 HANDLEPLAN 2013 Resultat Få driften til at udvise et overskud på kr. 400.000. I dette er medregnet en ramme til udgifter i forbindelse med fejring af skolens jubilæum. Samlet 350.000 kr. Heraf 250.000 kr. til personalets rejse til Rom Skolen stiler fremdeles mod overskud, der ligger over kr. 500.000 pr. år Skolen har al mulig grund til at tro, at vi vil holde det budget. Grundet lockout’en vil der være en manglende lærerudgift for 2013, som der via erstatningstimer skal kompenseres for ind i 2014. Finansministeriet har desuden annonceret en ”dispositionsbegrænsning” svarende til 0,3 %.

19 HANDLEPLAN 2013 Markedsandel/omsætning Fastholde et elevantal tæt på maksimum, som er 20 klasser à 22 elever = 440 elever. Elevtallet pr. 5/9 2013 blev 437 elever.

20 HANDLEPLAN 2013 Byggeri (eksisterende bygninger) 1. Fase 3’s projekter, som er omtalt i Handleplan 12 (kort orientering). Skal ses i sammenhæng med pkt. 2 nedenfor. 2. Skolens muligheder for at overtage Ordenssamfundets ejendomme (orientering). 3. 5 årig vedligeholdelsesplan (udarbejdet og vedtaget (2013 er planens første år)).

21 HANDLEPLAN 2013 Byggeri (udearealer) Udearealer I sommerferien erstattes de af faldunderlagene, som har været med grus til underlag med gummi. Træskulptur laves ud af det gamle cedertræ.

22 HANDLEPLAN 2013 Priser Januar 2013 – Fra kr. 1430 til kr. 1550 pr. mdr. – Øvrige priser forhøjes med samme % stigning Genopretningsplanens virkninger på koblingsprocenten Virkninger af finansloven 2014 Besparelser på Folkeskoleområdet i form af effektiviseringer Januar 2014 – I skrivende stund er prisstigning ikke planlagt. Bestyrelsen skal analyser og vurdere skolens økonomi i lyset af finanslov 2014 herunder prognoserne for statstilskuddet fremdeles.

23 SJS udviklingsplan Selvevalueringsmodellen Tanker om ændret organisationsplan (nyt ledelsesinput) Projektarbejdsformen (opfølgning) Inddragelse af eleverne i dialog om undervisningens ”hvad” og ”hvornår” (nyt ledelsesinput) Kurser – Evaluering – Læringsstrategier – Inklusion – Kursus i ”Appreciative Inquiery” (fortsættelse af kurser m.h.p. reducering af stress). Opsamling fra høringerne i Forløb 1 og 2, herunder tiltag i retning af ”autentiske læringsmiljøer” (opfølgning). Yderligere bevidstgørelse af skolens værdigrundlag (opfølgning)

24 Værdier Inputs via INFO Trivselsaftaler Forældreaftaler Fortløbende ”revision” af værdigrundlaget – Bestyrelsen og ledelsen tænker strategier – Værdifolder udkommer ultimo december 2013

25 Danne/Uddanne Sende – Værdier ud i verden Have værktøjer til det Fællesskab SJS er ”et mødested for mennesker, der vil værdier baseret på det katolsk-kristne menneskesyn” "Dannelse er kultivering af mennesket i overensstemmelse med dets egen bestemmelse, men over for dette står et stigende samfundskrav om at forme mennesket i overensstemmelse med samfundets behov.” (Professor Sven Erik Nordenbo DPU)

26 Den frie skoles frihed ? Den frie skole skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen ! Resultat Vejen, ad hvilken Færdigheder og viden/kundskaber Personkarakter Dannelse Værdier Holdninger

27 Evaluering gennem tests Matematik: Tages i starten af skoleåret og inden 1. oktober. Derved tages testen, når alle områder ER indlært, og testresultatet kan bruges til skole-hjem. Dansk: Tages i november/december og maj.

28 Evaluering gennem elevsamtaler Sker 2 gange om året i tilknytning til årets skole-hjem-samtaler

29 Evaluering gennem skriftlig bedømmelse. Sker 2 gange om året i tilknytning til årets skole-hjem-samtaler – For 9. klasser dog 3 gange 3.-6. klasse (blev forsinket grundet lock-out) – En 3 punkts skala 7.-9. klasse – En 7 punkts skala

30 Evaluering gennem skole-hjem I efterårssemesteret afholdes samtaler, hvor der ud over DANSK og MATEMATIK er mulighed for en samtale om ENGELSK og FYSIK. I forårssemesteret afholdes en samtale på alle klassetrin, hvor alene DANSK og MATEMATIK er repræsenteret. Forbehold: Læreren skal lige lære en klasse at kende, før skole-hjem giver mening.

31 Evaluering gennem Nationale Tests (forsøges i november 2013) Fag og klassetrin 2.3.4.5.6.7.8. Dansk, læsningX X X X Matematik X X Engelsk X Geografi X Biologi X Fysik/kemi X

32 Skoleudviklings-manual Tilsyns-redskab Selvevalueringsmodellen

33 SELV-EVALUERINGSMODELLEN 1. Skolens profil 2. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen 3. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse 4. Elevens alsidige personlige udvikling 5. Frihed og folkestyre 6. Specialundervisning 7. Dansk som andetsprog 8. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet 9. Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen 10. Samlet vurdering og handlingsplan

34 IT – medie – plan Teksbehandling 1 2 3 Regneark 1 2 3 Elevintra 1 2 3 Præsentationsmuligheder 1 2 3 Informationssøgning og kildekritik 1 2 3 Web-etik 1 2 3 Billedbehandling 1 2 3 Video og lyd 1 2 3 Computeranatomi 1 2 3

35 Skolens 125 års jubilæum Foråret 2013: Studietur til Rom for alle ansatte onsdag den 8/5 til lørdag den 11/5. Stor TAK til forældrene for indsatsen den 8/5 ! Efteråret 2013: Mandag den 9. september: Koncert i DR’s koncerthus for hele skolen - Uge 40: Fordybelsesuge Lørdag den 5. oktober: Intern reception Torsdag den 10. oktober: Ekstern reception Mandag den 25. november: Gamle elever Lørdag den 21. december: Værdifolder udkommer

36 Nye udfordringer qua foråret 2013 Oplæg til alle forældremøder efteråret 2013: 1. Lockout - erstatningstimer 2. Ny overenskomst - hvordan forberedes, så denne kan implementeres 1. august 2014 ? 1. Den lokale forankring / de frie skolers økonomiske kobling på Folkeskolens økonomi 3. Folkeskolereform - hvordan forberedes til 1. august 2014 ? 1. Den lokale forankring / de frie skolers frihed contra afhængighed af Folkeskolens planer for hovedfag

37 HANDLEPLAN 2013 Kommunikation Skole-Intra – Lærer-intra – Forældre-intra – Elev-intra  Justeres løbende  Elevevaluering sker nu på INTRA  Fraværsregistrering sker nu på INTRA  Kontaktbog sker nu på INTRA

38 Spørgsmål / debat

39 Dagsorden for forældrekredsmøde torsdag den 31/10 2013 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Eksternt tilsyn 5.1. Fremlæggelse af den tilsynsførendes tilsynserklæring jfr. skolevedtægten § 6 stk. 2 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægtens § 6 stk. 1 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

40 Dagsorden for forældrekredsmøde torsdag den 31/10 2013 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. (Maja Thylander er villig til genvalg). 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Eksternt tilsyn 5.1. Fremlæggelse af den tilsynsførendes tilsynserklæring jfr. skolevedtægten § 6 stk. 2 5.2. Valg af tilsynsførende jfr. skolevedtægtens § 6 stk. 1 (Valg for en 4-årig periode er sket i 2009, hvorfor punktet udgår). 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

41 Dagsorden for forældrekredsmøde torsdag den 31/10 2013 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Eksternt tilsyn 5.1. Fremlæggelse af den tilsynsførendes tilsynserklæring jfr. skolevedtægten § 6 stk. 2 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægtens § 6 stk. 1 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

42 Dagsorden for forældrekredsmøde torsdag den 31/10 2013 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Eksternt tilsyn 5.1. Fremlæggelse af den tilsynsførendes tilsynserklæring jfr. skolevedtægten § 6 stk. 2 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægtens § 6 stk. 1 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

43 Dagsorden for forældrekredsmøde torsdag den 31/10 2013 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Eksternt tilsyn 5.1. Fremlæggelse af den tilsynsførendes tilsynserklæring jfr. skolevedtægten § 6 stk. 2 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægtens § 6 stk. 1 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt


Download ppt "Forældrekredsmøde 2013 Torsdag den 31/10 Velkommen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google