Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dialogmøde på skoleområdet – Planche 1 Tidsfrister  Første kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2006-07  Inden den 15. oktober 2007 skal Byrådet drøfte.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dialogmøde på skoleområdet – Planche 1 Tidsfrister  Første kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2006-07  Inden den 15. oktober 2007 skal Byrådet drøfte."— Præsentationens transcript:

1 Dialogmøde på skoleområdet – Planche 1 Tidsfrister  Første kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2006-07  Inden den 15. oktober 2007 skal Byrådet drøfte og tage stilling til kvalitetsrapporten  Inden den 31. december 2007 skal Byrådet vedtage de nødvendige handlingsplaner, som rapporten måtte give anledning til

2 Dialogmøde på skoleområdet – Planche 2 Folkeskolelovens § 40 a Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt udarbejde en kvalitetsrapport om:  Kommunens skolevæsen  Skolernes faglige niveau  Foranstaltninger foretaget for at vurdere det faglige niveau  Opfølgning på den seneste kvalitetsrapport

3 Dialogmøde på skoleområdet – Planche 3 § 40a …. fortsat  Den enkelte skolebestyrelse udtaler sig om kvalitetsrapporten  Kommunalbestyrelsen tager stilling til rapporten og opfølgning  Hvis det faglige niveau ikke er tilfredsstillende udarbejder kommunalbestyrelsen en handlingsplan.  Skolebestyrelsen udtaler sig om handlingsplanen  Rapporter, planer og udtalelser offentliggøres på nettet. Testresultater er omfattet af tavshedspligt

4 Dialogmøde på skoleområdet – Planche 4 Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter  Dokumentations- og dialogredskab om skolevæsenets kvalitet  Status for hver enkelt skole og skolevæsenet  Kommunalbestyrelsen beslutter om indhold, udformning og tilrettelæggelse af arbejdet

5 Dialogmøde på skoleområdet – Planche 5 Sammenfattende vurdering af skolernes faglige niveau Særskilte vurderinger af:  Den specialpædagogiske bistand  Undervisningen i dansk som andetsprog  Tiltag til fremme af rummelighed  Opfølgning på seneste kvalitetsrapport Det vil rapporten handle om Vild med dansk RAMMER – PROCESSER - RESULTATER

6 Dialogmøde på skoleområdet – Planche 6 Det vil rapporten handle om Rammebetingelser: •Elevtal, klassetrin, spor •Elever henvist til specialundervisning/dansk som andetsprog •Elever i SFO •Udgift pr. elev •Elevernes undervisningstid •Lærernes undervisningstid •Fravær – elever/lærere

7 Dialogmøde på skoleområdet – Planche 7 Pædagogiske processer: •Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen (elevplaner) •Samarbejdet mellem skole og hjem •Specialpædagogisk bistand •Undervisning i dansk som andetsprog •Indsatsområder Det vil rapporten handle om

8 Dialogmøde på skoleområdet – Planche 8 7. Byrådet drøfter igen rapporten med evt. indarbejdede udtalelser fra skolebestyrelserne og tager stilling til kvalitetsrapporten vedr. 2006-07 3. Byrådet beslutter endeligt de specifikke krav 5. Skolerne og administrationen leverer bidrag/dokumentation mv. 2. Skolerne drøfter kravene til rapporten og fremsender forslag til specifikke bidrag 1. Byrådet fremsætter oplæg til specifikke bidrag fra skolerne 6. Udkast til kvalitetsrapport udarbejdes og Byrådet 1. behandler og skolebestyrelserne høres med opfølgning 4. Skolerne og Rådhusets administration påbegynder arbejdet med bidrag og dokumentation 1. januar 8. Byrådet beslutter handlingsplan på baggrund af rapporten 1. august Oktober April

9 Dialogmøde på skoleområdet – Planche 9 Aktuel drøftelse 1.Hvordan sikres det, at den nødvendige indsats kan blive gjort på skolen, når der skal følges op med en handlingsplan? 2.Hvad er skolebestyrelsen rolle når den skal udtale sig om og følge op på Byrådets handlingsplan? 3.Hvordan sikres det, at dokumentationen i rapporten rent faktisk kan bruges aktivt af Byrådet og ikke bliver utilstrækkelig i en forståelse af hele sandheden om skolen?

10 Dialogmøde på skoleområdet – Planche 10 Folkeskolelovens § 40 a "§ 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Stk. 2. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der tager stilling til rapporten og til opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Stk. 3. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en helhedsvurdering, som det bl.a. kommer til udtryk i testresultater og prøveresultater, ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen (…)

11 Dialogmøde på skoleområdet – Planche 11 Folkeskolelovens § 40 a fortsat (…) Handlingsplanen skal vedtages på et møde i kommunalbestyrelsen. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse om handlingsplanen fra skolebestyrelsen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporter og handlingsplaner samt skolebestyrelsers udtalelser herom på internettet. Oplysninger omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres. Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om kvalitetsrapporter, herunder om indhold og udformning, og om tidsfrister for vedtagelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner." Lovændringen giver ingen kompensation - Øv, Øv, Øv

12 Dialogmøde på skoleområdet – Planche 12 Ministerens bemærkninger til lovforslaget (…) ”Forslagene om, at der skal udarbejdes elevplaner, kvalitetsrapporter og handlingsplaner, indebærer ikke en forøgelse af skolernes nuværende forpligtelser til forældresamarbejde og evaluering af undervisningen og (amts)kommunernes pligt til at føre tilsyn med skolerne. Der er således ikke tale om nye opgaver, men om arbejdsredskaber, der alene har til hensigt at effektivisere skolernes målopfyldelse samt (amts)kommunernes tilsyn og opfølgning herpå. Det gælder således for både elevplaner, kvalitetsrapporter og handlingsplaner, at der alene er tale om præciseringer af fremgangsmåder ved løsning af opgaver, der allerede efter gældende lovgivning forudsættes løst. Forventningen er, at forslagene i kraft af en systematisering af fremgangs- måder vil lette og effektivisere opgaver, som (amts)kommunerne og skolerne allerede i dag må forudsættes at udføre, og således ikke vil forøge ressource- forbruget. Udarbejdelse af elevplaner, kvalitetsrapporter m.v. vurderes derfor ikke at medføre kommunale og amtskommunale merudgifter.”


Download ppt "Dialogmøde på skoleområdet – Planche 1 Tidsfrister  Første kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2006-07  Inden den 15. oktober 2007 skal Byrådet drøfte."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google