Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus for nye skolebestyrelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus for nye skolebestyrelser"— Præsentationens transcript:

1

2 Kursus for nye skolebestyrelser

3 Hvem er jeg? Lulu Heiberg 2 børn sammen med evt. navn: Jacob Austad
Andreas (15), Phillip (14). Skolebestyrelse: Ingen pt, tidligere Sortedamsskolen på Østerbro Skole og Forældre: Instruktør Tidl. Næstformand Skole og Forældre, Kbh HB-medlem, FU-medlem Skole og Forældre Bestyrelsesmedlem Ungdomsskolen, Kbh Tlf:

4 Programpunkter Samarbejdet i skolebestyrelsen
Skolebestyrelsens kompetence Planlægning af arbejdet Effektive skolebestyrelsesmøder

5 Samarbejdet i skolebestyrelsen

6 Samarbejde i skolebestyrelsen
”Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne”

7 Skolebestyrelsesarbejde
Demokratisk valgt – uden bundet mandat Skolebestyrelsen har ikke arbejdsgiver- og bevillingskompetence Tavshedspligt Habilitet

8 Skolebestyrelsen som samarbejdsorgan
Skolens parter i fællesskab Det gode samarbejde Lær hinanden at kende Gruppesamhørighed Ejerskab til arbejdets resultater

9 Indgangsvinkel Eleverne
Valgt af og repræsenteret alle eleverne (valg hvert år) Kender skolens hverdag, elevøjne! ”Mesterlærer” Elevrådet, rådgivende for skolens leder

10 Indgangsvinkel Medarbejderrepræsentanterne
Valgt af alle medarbejdere (valgt hver år) Kender skolens hverdag som: medarbejder kollega specialist Specialist på undervisning/læring Pædagogisk råd, rådgivende for skolens leder

11 Indgangsvinkel Forældrerepræsentanterne
Valg af skolens forældrekreds (valgperiode 4 år) Kender skolen, med forælder-øjne Kender skolen gennem sit barn Kender skolen fra andre forældre (kontaktforældre, trivselsambassadører mv.) Kender erhvervslivet Forældrerepræsentant, med udgangspunkt i hele skolen

12 Indgangsvinkel? Skoleledelsen
Skolelederen og dennes stedfortræder (faste deltagere i skolebestyrelsen, som sekretærer) Overblik over skolens virksomhed Sparringspartner for skolebestyrelsen i forhold til lovgivning mv Ansvarlig for personale- og elevsager Ansvarlig over for kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen

13 Skolebestyrelsen som dialogfora
”Lukket” gruppe Åbenhed og tillid Afprøve ideer Lytte Anerkende tilgang

14 Skolebestyrelsen som forvaltningsorgan
Underlagt lovgivningen – Folkeskoleloven Underlagt kommunens rammer – Styrelsesvedtægt mv. Ikke underlagt: Kommunalbestyrelsen, forvaltningschefen eller skolens leder!

15 Skolebestyrelsen som skolepolitisk organ
Repræsenterer skolens parter I særdeleshed forældrene, som bor i kommunen Kommunikation med baglandet skal være i orden Høringsret, men! Påvirkningsret – i særdeleshed

16 Forventninger til hinanden
Hvorfor er jeg gået ind i skolebestyrelsen? Hvordan kan jeg bidrage til arbejdet? Hvordan kan jeg bidrage til et positivt samarbejde? Hvilke forventninger har jeg til jer? Hvad er svarene fra eleverne, medarbejderne, forældrene og skoleledelsen?

17 Synergieffekt = En god skole, for alle!
Det gode samarbejde Synergieffekt = En god skole, for alle!

18 Skolebestyrelsens kompetence

19 Skolestyrelsesvedtægt
Folkeskoleloven Skolestyrelsesvedtægt Principper Den daglige ledelse

20 § 44 Principper Fastsætter Ordensregler og værdiregelsæt Indstiller
Udviklingsarbejde Ansættelser Læseplaner Udtaler Alle forhold vedr. skolen § 44 Kvalitetsrap. jf. §40a stk. 2+3 Skolens budget Godkender Undervisningsmidler Planlagt / løbende Fører tilsyn Dog undtaget personale- og elevsager Lejlighedsbestemt Særlige områder Aflægger Beretning

21 §44 www.skole-forældre.dk Fastsætter principper Skole/hjem-samarbejde
Arbejdets fordeling §44 Undervisningens organisering Fastsætter principper Underretning om standpunkt Fællesarrangementer SFO Voksnes deltages i undervisningen Kulturcenteraktiviteter

22 Generelt om principper
Et princip er en retningslinie, ikke en regel Principperne skal afspejle skolens værdier Skoleledelsen skal have handlemuligheder Skoleledelsen skal begrunde en afvigelse fra et princip Skolebestyrelsen bør jævnligt evaluere principperne Er der ikke fastsat et princip, træffer skolelederen beslutning (jf. vedtagne værdier mv.)

23 Kan arbejde med principper for:
Afgangsbevis Ansættelse/afskedigelse B Badning Besøg i hjemmet Budget Børnehaveklasse D Deletimer Disciplin  E Elevoplysninger ElevtaI Energiforbrug Elevplaner Elevråd Evaluering F Ferier Forebyggelse Forsikring Forsømmelser Forældre, nye Fremmedsprog Fremmedsprogede elever Fri kvarter Fritagelse fra undervisning Fritidsforhold Fritidsundervisning Fællesarrangementer Fælles Rådgivende Organer G Glemte sager H Holddannelse Hærværk I Idræt Inde-/udeordning Indretning Indskoling Information Inventar IT og medier K Karakterbøger Karakterer Klassekvotienter Klassens tid Konfirmation Kontaktforældre Kvalitetsrapport L Legeplads Lejrskole Lektier Lektie-café Lokaler Lærer teams Lærernes arbejdstid Læseplaner M Mellemtrinet Mobning Morgensang O Opdragelse Opførsel P P-fag PPR Projektprøve Prøver Pædagogik SSP Sundhed og sygdom T Tandklinik Temauger Timefordelingsplan Traditioner Tyveri Tøj U Uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkeds- orientering Underretning om elevernes udbytte Udskoling Udsmykning Undervisningens kvalitet Undervisnings midler Undervisningsmiljø (UU) Ungdommens Uddannelsesvejledning V Virksomhedsplan Værkstedsfag Å Årsplaner Pædagogik Pædagogisk råd R Ringetider Rusgifte Rygning S Samarbejdsudvalg Samlæsning SFO Skolebibliotek Skoleblad Skolebod/kantine Skoledistrikt Skolefest Skole/hjem-samarbejde Skole/hjem-samtaler Skolekørsel Skolens indeklima Skolens ledelse Skolens kontor Skolepatrulje Skolesekretær Skolevejen Skolevejleder Specialundervisning Sponsorering

24 Skolebestyrelsens arbejde
Det vi SKAL …………………. § 44 Det vi KAN …………………….. A – Å Det vi VIL ………………………. I prioriterer

25 Princip for principper
En temadrøftelse på skolebestyrelsesmødet danner udgangspunkt for udarbejdelse af princip eller principper for temaet/området.  Med udgangspunkt i drøftelserne og alle parters input, beslutter skolebestyrelsen hvordan det videre forløb m.h.t. udarbejdelse af principper skal forløbe: Forslag til princip udarbejdes af skolens leder i samarbejde med skolebestyrelsesformand. Det fastsættes hvornår princippet skal forelægges for bestyrelsen (næste møde eller efterfølgende møde). Der nedsættes en arbejdsgruppe som inden for en af bestyrelsen fastsat tidshorisont undersøger detaljer og muligheder og udarbejder forslag til princip. Arbejdsgruppens deltagere besluttes af bestyrelsen – elever, lærere, forældre fra bestyrelsen, kontaktforældre, skoleledelsen.

26 Princip for principper (fortsat)
Forslag til principper forelægges skolebestyrelsen som kommenterer. Evt. ændringer til udkastet indarbejdes i princippet.  Bestyrelsen beslutter evt. høringsrunde til skolens parter. Afhængig af princippets tema / område høres elevrådet, pædagogisk råd / øvrige medarbejdere, forældreråd / kontaktforældre. Parternes svar fremlægges på skolebestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøfter evt. ændringer, princippet tilrettes og vedtages. Princippet lægges på skolens hjemmeside og alle skolens parter informeres om det nye princip. Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den XX.XX.XX ________________________ ___________ Formand for skolebestyrelsen Skolelederen

27

28 Planlægning af skolebestyrelsens arbejde

29 www.skole-forældre.dk Planlægning – hvorfor? Giver overblik
Mulighed for at prioritere og sætte fokus på de vigtigste opgaver Metode og rutine i opgaveløsningen Løbende status og evaluering At få indflydelse

30 Overordnet planlægning af
Temaer / opgaver (skal-kan-vil) Tidsplan / årshjul (1-3 år)

31 www.skole-forældre.dk Status Folkeskolelovens § 44
Styrelsesvedtægten – evt. bilag Status på skolen: Værdier (værdiregelsæt) Principper Ordensregler Udviklingsarbejde Budget (økonomi og ressourcer) Læseplaner Evt.

32 Skolebestyrelsens arbejde
SKAL-opgaver KAN-opgaver VIL-opgaver

33 Hvad er det så vi VIL arbejde med?
Planlægningsmøde hvor alle temaer kommer på bordet Forældrene, lærerne, eleverne og skoleledelsen. Opdeling og prioritering af opgaverne Eleverne og undervisningen Forældrene og skolen Overordnet planlægning og drift

34 www.skole-forældre.dk Eksempel på årsplan Emne
Eleverne og undervisningen Forældrene og skolen Overordnet planlægning og drift August Ordensregler og værdiregelsæt Fællesarrangementer Tilsynsopgaven Udendørs anlæg Udpegning af delegeret til Skole og Forældre September Læseplaner Kvalitetsrapporten for sidste skoleår Kontaktforældre Virksomhedsplan Oktober Undervisningens organisering Undervisningsmiljø Elevplaner Skolebestyrelsens bagland Inventar November Trivsel og sundhed Halvårsmeddelelse fra SB Skolens interne budget (næste år) December Klassens tid Skolen og lokalsamfundet Budgetstatus

35 www.skole-forældre.dk Ting Tar’ Tid! Planlægning
En plan er optimal på tidspunktet for vedtagelsen! Ting Tar’ Tid!

36 Effektive skolebestyrelsesmøder

37 Forretningsorden – interne spilleregler
Bestyrelsens Konstituering Valg af formand og evt. næstformand Formandens og evt. næstformandens opgaver Stedfortræder Retningslinjer for bestyrelsesarbejde Antallet af ordinære møder pr. år Indkaldelse, dagsorden og materialer samt tidsfrister til dette Ledelse af møderne Beslutningsproces Referater Afbud til møder Bestyrelsens opgaver Bestyrelsens forhold til skolelederen Godkendelse af forretningsorden samt ændringer

38 Formøder Skolelederen kan drøfte med medarbejdere, elever, i kommunens skolelederforum og med kommunens skole-embedsmænd Medarbejderne kan drøfte med kolleger, skoleledelse og evt. fagforening Eleverne kan drøfte med kammerater, elevrådet og elevrådets kontaktlærer Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen kan holde et formøde og evt. have fået input fra andre forældre.

39 Dagsorden Udarbejdelse og udformning
Udformning af indstillinger til dagsordenpunkterne Procedure for høringssvar mv.

40 www.skole-forældre.dk Forslag til dagsorden Temadrøftelse Elevforhold
Skole/hjem-samarbejdet Arbejdsgrupper  Sager og indstillinger  Meddelelser og orientering

41 Skabelon for indstillinger
1) Hvorfor er dette punkt på dagsordenen? 2) Hvad skal bestyrelsens opgavebehandling resultere i? 3) Hvordan har skolen hidtil løst dette problem? 4) Hvilke handlemuligheder og løsningsforslag har bestyrelsen, og hvad er konsekvenserne ved hvert forslag?  5) Skolelederens eller arbejdsgruppens indstilling af det bedste forslag til vedtagelse

42 Procedure høringssvar mv.
Tidsfrister fra kommunen Ordførerskab og nedsættelse af arbejdsgrupper Udarbejdelse af indstillinger

43 www.skole-forældre.dk Referat Afspejle dagsordenens punkter
Kort resumé af punktets behandlingen Angive resultatet af drøftelserne Forståelig for andre (forældre, medarbejdere, elever, kommunalpolitikerne og kommunale embedsmænd m.fl.) Synliggørelse af bestyrelsens arbejde Skolelederen eller dennes stedfortræder skriver referatet

44 Ordførerskaber og arbejdsgrupper
Interesse for og/eller viden om specielt temaer Tovholder mellem skolebestyrelsen og evt. arbejdsgruppe Sikrer at temaet tages op på møderne Effektiviserer behandlingen af temaet på møderne Arbejdsgrupper: Kan bestå af andre end skolebestyrelsesmedlemmer Udarbejd evt. princip og kommissorium for arbejdsgruppen

45 Eksempler på ordførerskaber og evt. arbejdsgrupper
Budget Skole/hjem-samarbejde IT i undervisningen Elevaktiviteter/-demokrati Sundhed Specialundervisning Kontakt til skolens kontaktforældre / forældrekreds Trivselsambassadører Trafik Mv.

46 www.skole-forældre.dk God mødekultur
At der er gensidig respekt for hinanden og hinandens synspunkter At der er en god og tillidsfuld stemning At alle er en vigtig del af fællesskabet At alle kommer til orde At alle får noget ud af mødet At alle holder fokus på punkterne At der er ok at være uenige (ikke uvenner) At du er velforberedt At du har løst de opgaver du har påtaget dig

47 www.skole-forældre.dk Mødelederens rolle Sæt tid på punkterne
Nyt input til drøftelserne – ikke gentagelser At alle får mulighed for at komme med input (bordet rundt) Konkludere på punktet - det blev vi enige om Begrænse medlemmer der taler meget At drøftelserne har fokus på punktets indhold


Download ppt "Kursus for nye skolebestyrelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google